Teksti suurus:

Liiva-Varbuse maanteelõigu kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2019, 4

Liiva-Varbuse maanteelõigu kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 04.07.2019 nr 61

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  Looduskaitselise otstarbekuse puudumise tõttu arvatakse looduskaitse alt välja Põlva maakonnas Põlva ja Kanepi valla territooriumil asuv Liiva-Varbuse maanteelõik (KLO1200114).

§ 2.  Kaitse alla võtmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitseala kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks ENSV Põlva Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 30. septembri 1981. a otsuse nr 180 „Looduskaitse objektide kohta Põlva rajoonis” lisa 1 „Kohalikku tähtsust omavate looduskaitse alla võetud objektide nimekiri” punkt 1.8.

§ 3.  Kaitse alt väljaarvamise põhjendus

  Põhjendused puistu kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas1.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 8. veebruari 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/160 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json