Teksti suurus:

Ettevõtlusministri 28. märtsi 2016. a määruse nr 28 „Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused” muutmine

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2019, 10

Ettevõtlusministri 28. märtsi 2016. a määruse nr 28 „Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused” muutmine

Vastu võetud 05.07.2019 nr 40

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Ettevõtlusministri 28. märtsi 2016. a määruses nr 28 „Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Määrust ei kohaldata vähese tähtsusega abi saajale Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus), artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.”;

2) paragrahvi 4 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) avaliku sektori hange (edaspidi hange) – riigihangete seaduses sätestatud hankija korraldatav riigihange;
2) avaliku sektori hankija (edaspidi hankija) – avaliku sektori hankija riigihangete seaduse tähenduses;”

3) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui käesoleva määruse §-s 7 nimetatud tegevusteks antav toetus on vähese tähtsusega abi VTA määruse mõistes, siis lähtutakse toetuse andmisel nimetatud määrusest ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatust.”;

4) paragrahvi 7 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetust antakse järgmistele tegevustele:
1) valdkonna-, tehnoloogia-, ja intellektuaalomandispetsiifilise ning õigusalase nõustamise tellimine;
2) turuanalüüsi korraldamine;
3) projektis kavandatava hanke planeerimise ja korraldamisega seotud teenuste tellimine ning ekspertide kaasamine;
4) projekti korraldamiseks ja juhtimiseks vajaliku personali kaasamine;
5) innovaatilise toote, teenuse või lahenduse hankimine.

(3) Lõike 2 punktis 5 nimetatud hankimine võib sisaldada ka ideekavandi, teostatavusuuringu, rakendusuuringu ja tootearenduse hankimist.”;

5) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Abikõlblikud on järgmised §-s 2 sätestatud toetuse andmise eesmärgi ja tulemuste ning § 7 lõikes 2 nimetatud tegevusteks vajalikud kulud vastavalt §-s 10 sätestatud piirmääradele ja taotluse rahuldamise otsusele:
1) hanke ettevalmistamiseks ja korraldamiseks vajalikud valdkonna-, tehnoloogia- või intellektuaalomandispetsiifilise, õigusalase või projektijuhtimisalase nõustamisteenuse kulud ja eksperdi tasu;
2) uuringu, analüüsi ja hindamise kulud;
3) seminari ja töötoa kulud;
4) projekti elluviimisega otseselt seotud personalikulud ühendmääruse §-s 101 nimetatud ühtse määra alusel arvestatuna 20 protsenti projekti abikõlblikest otsestest kuludest;
5) projekti tulemusest teavitamise ja selle levitamise kulud;
6) hankega tellitud innovaatilise toote, teenuse või lahenduse kulud.”;

6) paragrahvi 8 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paragrahvi 7 lõike 2 punktis 2 nimetatud turuanalüüsi korraldamise kulud on abikõlblikud ka siis, kui turuanalüüsiga on alustatud enne taotluse esitamise kuupäeva. Sel juhul ei tohi turuanalüüs olla koostatud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist rakendusüksusele. Enne taotluse esitamise kuupäeva tehtud turuanalüüsi kulud, mille hüvitamist taotletakse, peavad olema taotluses eraldi näidatud. Kui rakendusüksus jätab taotluse rahuldamata, jäävad käesolevas lõikes nimetatud kulud taotleja enda kanda.”;

8) paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist abikõlblikkuse perioodi jooksul tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega ja projektiga ning projekti tegevused on planeeritud lõpetada hiljemalt 2023. aasta 31. augustiks.”;

10) paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Eelnõustamine

Rakendusüksus annab eelnõustamisel soovitusi taotleja kavandatavale projektile ning planeeritavate tegevuste teostatavusele, lähtudes taotleja kavandatavate tegevuste vastavusest toetuse andmise eesmärgile ja käesoleva määruse tingimustele. Taotlejal peab olema eelnõustamine läbitud hiljemalt kolm tööpäeva enne taotluse esitamist.”;

12) paragrahvi 12 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust taotletakse jooksvalt.

(2) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest ja peatamisest annab rakendusüksus teada oma veebilehel.”;

13) paragrahvi 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 12 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse taotlemise eeltingimus on rakendusüksuse eelnõustamise läbimine.”;

15) paragrahvi 15 lõike 4 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) projekti kogumaksumus, tuues eraldi välja kavandatava hanke maksumuse ja § 7 lõikes 2 sätestatud tegevuste maksumuse;”;

16) paragrahvi 15 lõike 4 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 16 lõike 1 tekstis asendatakse sõna „riigiabi” sõnadega „vähese tähtsusega abi”;

18) paragrahvi 16 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vastu võetud taotluse menetlemise tähtaeg on 50 tööpäeva alates taotluse rakendusüksuses registreerimisest. Taotluse menetlemise aega võib põhjendatud juhul pikendada kuni 10 tööpäeva võrra, millest teavitatakse taotlejat.”;

19) paragrahvi 17 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotleja ei ole osalenud eelnõustamisel;”;

20) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse. Rakendusüksus kaasab taotluse hindamisse valdkondlikke eksperte ning tal on õigus moodustada hindamiskomisjon. Hindamiskomisjoni moodustamise ja selle koosseisu peab rakendusüksus eelnevalt kooskõlastama rakendusasutusega. Hindamiskomisjoni koosseis tehakse teatavaks rakendusüksuse veebilehel.”;

21) paragrahvi 18 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 18 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) ei ületa taotluste rahastamise eelarvet.”;

24) paragrahvi 22 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Otsus toimetatakse taotlejale või toetuse saajale selle vastuvõtmisest kahe tööpäeva jooksul elektrooniliselt e-posti teel.”;

25) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Personalikulud hüvitatakse 20 protsendi ulatuses projekti abikõlblikest otsestest kuludest.”;

26) paragrahvi 24 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

27) paragrahvi 25 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) järgima projektis kavandatava riigihanke korraldamisel riigihangete seadust TAI raamistiku punktides 32 ja 33 ning struktuuritoetuse seaduse §-s 26 sätestatud erisustega;
4) kooskõlastama eelnevalt rakendusüksusega riigihanke alusdokumendid kusjuures kooskõlastamine ei võta toetuse saajalt vastutust hanke õiguspärasuse tagamise eest;”;

28) paragrahvi 25 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) teavitama avalikkust vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”;
7) teavitama avalikkust sellest, et toetus on saadud rakendusüksuse kaudu, kasutades teavitamiseks rakendusüksuse logo, mis ei või olla suurem kui struktuurifondide logo.”;

29) paragrahvi 27 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad „riigiabi ja”.

Kert Kingo
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json