Teksti suurus:

Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2020, 9

Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

Vastu võetud 06.07.2020 nr 52

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 ja § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Vesiviljelusettevõtjate müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Toetuse vorm

  Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66), artikli 55 lõike 1 punktis b nimetatud vormis.

§ 3.  Toetuse maksimaalne suurus

  (1) Toetuse suurus § 4 lõikes 1 sätestatud taotleja (edaspidi taotleja) kohta ei tohi olla suurem kummastki alljärgnevast:
  1) taotleja vesiviljelustoodete müügikäibe vähenemise suurus 2020. aastal 1. veebruarist 30. juunini ja 1. juulist kuni 31. detsembrini võrreldes tema 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta sama ajavahemiku keskmise vesiviljelustoodete müügikäibe suurusega;
  2) 30 protsenti taotleja 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta keskmisest vesiviljelustoodete müügikäibe suurusest ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. detsembrini.

  (2) Taotleja vesiviljelustoodete müügikäibe suuruse võrdlemisel võetakse arvesse 2020. aastale vahetult eelnenud kolme aasta andmed, kui taotleja on tegutsenud vähemalt kolm aastat. Kui taotleja on tegutsenud alla kolme aasta, siis võetakse arvesse tema tegutsemisaja andmed.

§ 4.  Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kes tegeleb vesiviljelustoodete tootmisega ning:
  1) kelle tegevusalaks on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” järgi magevee vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03221) või mere-vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03211);
  2) kellel on loomatauditõrje seaduse alusel antud tegevusluba.

  (2) Toetust saab taotleda 2020. aasta poolaasta kohta. Esimeseks poolaastaks loetakse ajavahemik 1. veebruarist kuni 30. juunini ja teiseks poolaastaks ajavahemik 1. juulist kuni 31. detsembrini.

  (3) Toetust võib taotleda, kui taotleja 2020. aasta asjaomase poolaasta vesiviljelustoodete müügikäive on vähenenud vähemalt kümme protsenti võrreldes taotleja 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme sama poolaasta keskmise vesiviljelustoodete müügikäibega. Toetust ei anta, kui taotleja vesiviljelustoodete müügikäive on vähenenud vähemalt kümme protsenti, kuid alla 1000 euro.

  (4) Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks käibedeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

  (5) Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (6) Taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (7) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu taotluse koos maksetaotlusega selleks ettenähtud tähtajal. PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 14 kalendripäeva.

  (8) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed ja dokumendid (edaspidi koos taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust;
  4) vesiviljelustoodete müügitulu tõendava dokumendi ärakiri või raamatupidamisregistri konto väljavõte, milles on välja toodud vesiviljelustoodete müügitehingud 2020. aasta asjaomase poolaasta kohta ja olenevalt taotleja tegutsemisajast tema 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta kohta ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. detsembrini;
  5) teave selle kohta, mitu protsenti on taotleja taotluses märgitud 2020. aasta asjaomase poolaasta müügikäive vähenenud võrreldes taotleja 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme sama poolaasta keskmise müügikäibega.

  (9) Taotleja esitab koos taotlusega toetuse väljamaksmiseks PRIA-le maksetaotluse, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist taotletakse.

§ 5.  Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile taotlejate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
  1) käibedeklaratsiooni andmed nende taotlejate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
  2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes peavad raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust.

  (3) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) toetuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas on olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus;
  2) toetuse mõju meetme eesmärgi saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas toetuse andmine panustab meetme eesmärgi saavutamisse;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja kogemust vesiviljelustoodete tootmisel;
  4) toetuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotleja müügikäibe vähenemise arvutused on realistlikud.

  (4) Kui hinnatakse toetuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja suhtes on algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlus;
  2) üks punkt, kui taotleja suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

  (5) Kui hinnatakse toetuse mõju meetme eesmärgi saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja vesiviljelustoodete müügikäive on 2020. aasta asjaomasel poolaastal vähenenud vähem kui kümme protsenti võrreldes tema 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme sama poolaasta keskmise müügikäibega;
  2) üks punkt, kui taotleja vesiviljelustoodete müügikäive on 2020. aasta asjaomasel poolaastal vähenenud vähemalt kümme protsenti võrreldes tema 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme sama poolaasta keskmise müügikäibega.

  (6) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevus ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja tegevusalaks ei ole justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” järgi magevee-vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03221) ega mere-vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03211);
  2) üks punkt, kui taotleja tegevusalaks on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” järgi magevee-vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03221) või mere-vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03211).

  (7) Kui hinnatakse toetuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui vesiviljelustoodete müügikäibe vähenemisest tingitud tulude vähenemine ei ole realistlik ega ole arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on taotluses esitatud müügikäibe vähenemine saadud;
  2) üks punkt, kui vesiviljelustoodete müügikäibe vähenemisest tingitud tulude vähenemine on realistlik ning on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on taotluses esitatud müügikäibe vähenemine saadud.

  (8) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

§ 6.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine ning toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 3 alusel ja taotluse rahuldamata jätmise otsuse sama seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alusel.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse koos lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusega kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel.

  (3) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (5) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 7.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud täitma kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõikes 3 sätestatud nõudeid.

§ 8.  Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 9.  Määruse muutmine

Maaeluministri 8. jaanuari 2020. a määrust nr 1 „2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json