Teksti suurus:

Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2020, 14

Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded1

Vastu võetud 03.07.2020 nr 40

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse olemasolevasse hoonesse hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava paigaldatava, asendatava või ümberehitatava (edaspidi paigaldatav) tehnosüsteemi osas.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata oluliselt rekonstrueeritavasse hoonesse paigaldatava tehnosüsteemi osas.

§ 2.  Terminid

  (1) Elektriline erivõimsus käesoleva määruse tähenduses on ventilatsioonisüsteemi elektrikasutuse efektiivsus õhuvoolu transportimiseks. Elektriline erivõimsus määratakse ventilatsioonisüsteemi summaarse elektrivõimsuse ja suurima õhuvooluhulga suhtarvuna.

  (2) Küttesüsteem käesoleva määruses tähenduses on tehniliste seadmete ja nende komponentide kombinatsioon, millega soojendatakse siseruumi õhku.

  (3) Soojusallikas käesoleva määruse tähenduses on see osa küttesüsteemist, millega toodetakse energiat:
  1) kütuse põletamisel;
  2) elektriküttekeha läbiva elektrivoolu soojusliku toimega;
  3) välisõhust, ventilatsiooni heitõhust, veest või maapinnast saadava soojuse sidumisega.

§ 3.  Nõuded küttesüsteemile ja tarbevee soojendamise süsteemile

  (1) Kahe või enama soojusallika paigaldamisel määratakse soojusallikate kasutegur paigaldatavate soojusallikate energiakasutuse osakaalude kaalutud keskmisena.

  (2) Kui küttesüsteemi harutorustik on ehitatud radiaatori möödaviikudeta ühetorusüsteemina, siis küttesüsteemi isereguleeriva seadmega, mis hoiab kindlaksmääratud temperatuuri ruumis või hoone osas automaatselt, ei varustata.

§ 4.  Nõuded ventilatsiooni- ja jahutussüsteemile

  (1) Ventilatsiooniseadme paigaldamisel peab paigaldatava ventilatsiooniseadme soojustagastuse temperatuuri suhtarv olema võrdsete õhuhulkade korral vähemalt 70 protsenti.

  (2) Kui väljatõmbeõhu koostise või hoone ehitusliku lahenduse tõttu tuleb ventilatsiooniseadme soojustagastuseks paigaldada vahesoojuskandja, peab ventilatsiooniseadme soojustagastuse temperatuuri suhtarv olema võrdsete õhuhulkade korral vähemalt 50 protsenti.

  (3) Ventilatsiooniseadme paigaldamisel ei tohi ventilatsioonisüsteemi elektriline erivõimsus ületada piirväärtust 2,2 kilovatti kuupmeetri kohta sekundis (kW/m³/s).

  (4) Õhukonditsioneeri või jahutuseks kasutatava õhk-õhk soojuspumba paigaldamisel peab paigaldatava seadme hooajaline energiatõhususe tegur (SEER), ehitusseadustiku § 64 lõike 5 alusel kehtestatud hoone energiatõhususe arvutamise metoodika tähenduses, olema vähemalt 5,6.

§ 5.  Nõuded automaatikasüsteemile

  (1) Paigaldatav automaatikasüsteem peab võimaldama jälgida kõigi hoones asuvate tehnosüsteemide tööd ja juhtida seda vastavalt hoone kasutusaegadele.

  (2) Paigaldatav automaatikasüsteem peab büroo-, haridus- ning teadushoones võimaldama juhtida üldvalgustust ruumide kasutust ja päevavalgust arvestaval viisil.

§ 6.  Nõuded lokaalselt soojusenergiat või elektrit tootvale süsteemile

  (1) Lokaalselt elektrit tootva süsteemi paigaldamisel peab paigaldatava süsteemi elektrienergia toodangut olema võimalik mõõta.

  (2) Energiamajanduse korralduse seaduse § 8 lõike 2 alusel kehtestatud määruse mõistes mikrokoostootmisseadme paigaldamisel peab paigaldatava mikrokoostootmisseadme soojus- ja elektrienergia toodangut olema võimalik mõõta.

§ 7.  Määruse rakendamine

  Hoonele, mille ehitusloa taotlus või ehitusteatis on esitatud enne käesoleva määruse jõustumist, võib kohaldada käesoleva määruse nõuete asemel majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a määruse nr 52 „Olulise energiatarbega tehnosüsteemile esitatavad nõuded” nõudeid.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a määrus nr 52 „Olulise energiatarbega tehnosüsteemile esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL, hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/844 (ELT L 156, 19.06.2018 lk 75–91) ja määrusega (EL) 2018/1999 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56), muudetud nõukogu direktiiviga 2013/12/EL (ELT L 141, 28.5.2013, lk 28–29), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/844 (ELT L 156, 19.06.2018, lk 75–91), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/2002 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210–230), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1999 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77), komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/826 (ELT L 137, 23.5.2019, lk 3–9) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/944 (ELT L 158, 14.6.2019, lk 125–199).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json