Teksti suurus:

Eluruumile esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2020, 17

Eluruumile esitatavad nõuded

Vastu võetud 02.07.2015 nr 85
RT I, 03.07.2015, 34
jõustumine 06.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.08.2018RT I, 24.08.2018, 127.08.2018
07.07.2020RT I, 09.07.2020, 1512.07.2020

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse täpsustatud nõuded eluruumile.

  (2) Eluruumile esitatavate nõuete kehtestamise eesmärk on inimesele ohutu ja tervisliku elukeskkonna tagamine. Eluruumis peab inimesel olema võimalik ööpäevaringselt viibida.

  (3) Käesolevas määruses kehtestatud nõudeid kohaldatakse:
  1) ühe korteriga elamus, välja arvatud suvila, aiamaja, asuvale eluruumile;
  2) kahe või mitme korteriga elamu nagu paarismaja, ridaelamu, korterelamu korterile.

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.07.2020, 15 - jõust. 12.07.2020]

§ 2.   Nõuded eluruumi mõõtmetele ja pinnale

  (1) Üldjuhul peab eluruumi iga elu-, töö- ja magamistoa:
  1) pind olema vähemalt 8 m²;
  2) laius (vastasseinte vaheline kaugus) olema vähemalt 2,4 m;
  3) kõrgus olema vähemalt 2,5 m, ühe korteriga elamu puhul vähemalt 2,3 m.

  (2) Katusekorruse kaldseintega toas peab vähim kõrgus olema tagatud vähemalt toa poole pinna ulatuses, seejuures pinna arvestamisel võetakse arvesse vaid ruumiosad, kus ruumi kõrgus on vähemalt 1,6 meetrit.

§ 3.   Nõuded ustele, akendele ja ligipääsetavusele
[RT I, 24.08.2018, 1 - jõust. 27.08.2018]

  (1) Eluruumil peab olema teistest eluruumidest eraldi sissepääs ukse kaudu ja eluruumi igal eraldi ruumis asuval elu-, töö- ja magamistoal ning köögil peab olema vähemalt üks uks.

  (2) Juhul kui mõne teise õigusakti nõuetest ei tulene teisiti, on uste valgusava vähimateks mõõtmeteks:
  1) välisukse puhul laius 900 mm,
  2) sise- ja rõduukse puhul laius 700 mm;
  3) vannitoa ja tualettruumi ukse puhul laius 600 mm;
  4) kõrgus 1950 mm.

  (3) Eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning köögil peab olema vähemalt üks lahtikäiv aken, mis annab võimaluse ruumi tuulutamiseks ning tagab ruumis piisava loomuliku valguse.

  (4) Püstitatavas ehitises peab eluruumi ja hoonesse sisepääsu vahel olema tagatud ühendus lifti abil, kui eluruum asub hoonesse sissepääsuga võrreldes neljandal korrusel või kõrgemal.
[RT I, 24.08.2018, 1 - jõust. 27.08.2018]

§ 4.   Nõuded sisekliimale

  (1) Eluruumis peab olema loomulik või mehaaniline ventilatsioon, mis tagab inimese elutegevuseks vajaliku õhuvahetuse.
[RT I, 09.07.2020, 15 - jõust. 12.07.2020]

  (2) Õhu liikumise kiirus eluruumis, eluruumi maht ühe inimese kohta, keemiliste ja bioloogiliste ühendite sisalduse piirkontsentratsioon siseõhus peab vastama kehtestatud nõuetele.

  (3) Siseõhu temperatuur eluruumis peab olema optimaalne, looma inimesele hubase soojatunde ning aitama kaasa tervisliku ja nõuetekohase sisekliima tekkimisele ja püsimisele.

  (4) Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimese pikemaajalisel ruumis viibimisel olla madalam kui 18 ºC. Siseõhu temperatuuri lubatav ülempiir tuleb määrata kehtestatud nõuete alusel.

  (5) Eluruumis peab siseõhu suhteline niiskus olema vahemikus, mis ei kahjusta inimese tervist, väldib veeauru kondenseerumist ja ei tekita niiskuskahjustusi. Eluruumi siseõhu optimaalne suhteline niiskus on 40–60 protsenti.

  (6) Väljastpoolt eluruumi paiknevast allikast lähtuva müra helirõhu tase eluruumis ei tohi päeval ületada 40 detsibelli ja öösel ületada 30 detsibelli taset.

§ 5.   Nõuded tualetile ja veevarustusele

  (1) Eluruum peab olema varustatud tualetiga või selle puudumisel peab olema tagatud tualeti kasutamise võimalus samas hoones või hoone teenindamiseks määratud maa-alal.

  (2) Eluruumis peab olema tagatud vähemalt külma vee saamise võimalus või selle puudumisel peab olema tagatud külma vee saamise võimalus samas hoones või hoone teenindamiseks määratud maa-alal.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Enne 7. veebruari 1999. aastat püstitatud hoones asuv eluruum, mis ei vasta käesoleva määruse §-des 2–5 sätestatud nõuetele, võib kasutada eluruumina, kuid hoone olulise rekonstrueerimise korral tuleb eluruum viia vastavusse käesolevas määruses sätestatud nõuetega.

  (2) Enne 1940. aastat ehitatud hoones asuv eluruum võib pärast olulist rekonstrueerimist erineda käesoleva määruse §-des 2 ja 3 sätestatud nõuetest kuni 10 protsendi võrra.

  (3) Käesoleva määruse §-des 2 ja 3 ning § 5 lõikes 1 sätestatud nõudeid ei rakendata mälestiseks tunnistatud hoones, muinsuskaitsealal paiknevas hoones, UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud ja miljööväärtuslikul (hoonestus)alal asuvas hoones, mis on püstitatud enne 1. juulit 2015. aastat, asuvale eluruumile.

  (4) Enne 2019. aasta 1. augustit koostatud ehitusprojektile ei rakendata § 3 lõike 4 nõudeid.
[RT I, 24.08.2018, 1 - jõust. 27.08.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json