Teksti suurus:

Isikutunnistuse vormi ja tehnilise kirjelduse ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2011, 4

Isikutunnistuse vormi ja tehnilise kirjelduse ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine

Vastu võetud 09.12.2010 nr 169
RT I, 17.12.2010, 2
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.08.2011RT I, 09.08.2011, 101.01.2012

Määrus kehtestatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 9 lõigete 1 ja 5, § 191 lõike 1 ning § 20 lõike 3 alusel.

1. peatükk Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Isikutunnistuse vorm

  (1) Isikutunnistus on polükarbonaadist valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 8,55 cm×5,4 cm vastavalt EVS-EN ISO/IEC 7810 standardile.

  (2) Isikutunnistuse vorm peab vastama ICAO 9303-3 spetsifikatsioonile ning määruse lisale.

§ 2.   Isikutunnistuse esikülje kirjeldus

  (1) Isikutunnistuse esikülg on kujundatud helesinise, halli ja kollase värvi kombinatsioonis ning ultraviolettvalguses kollase ja sinisena fluorestseerivas trükis.

  (2) Ultraviolettvalguses nähtavas trükis on Eesti Vabariigi suure riigivapi stiliseeritud kujutis, põimikornament ning tekst „EESTI VABARIIK”.

  (3) Vasaku serva ülaossa on kantud Eesti Vabariigi lipu värviline kujutis.

  (4) Parema serva ülaossa on optiliselt muutuva trükivärviga trükitud Eesti riigivapi lõvi kujutis, mille värvus muutub kuldsest roheliseks.

  (5) Parema serva keskossa on iriodiinvärviga trükitud Eesti riigivapi lõvi kujutis.

  (6) Vasaku serva keskosas asub isikutunnistuse kasutaja fotokujutise ala. Fotokujutise alal ilmub nurga alt vaadatuna nähtavale hõbedane muster.

  (7) Isikutunnistuse esikülje pinnal on eenduv Eesti Vabariigi territooriumi kontuuri kujutis, mille ülaserva on kantud tekst „EESTI VABARIIK REPUBLIC OF ESTONIA EESTI VABARIIK”.

  (8) Vasaku serva alaosas on optiliselt muutuvate kujutistega element, millele kaardi valmistamise käigus kantakse erineva nurga alt vaadates vaheldumisi nähtavaks muutuvad pääsukese ja rukkilille kujutised ning isikustamise käigus lasergraveeritakse isikutunnistuse number.

  (9) Isikutunnistuse alumise ääre keskossa on kantud kopeerimist raskendav isikutunnistuse pinnalt eenduv struktuur.

  (10) Esikülje keskosas asub mittemetalliseeritud difraktsiooniline optiliselt muutuva kujutisega element, mis osaliselt ulatub fotokujutise alasse.

  (11) Parema serva keskosas asub metalliseeritud difraktsiooniline optiliselt muutuva kujutisega element.

  (12) Esikülje vasakpoolses ülemises nurgas on viis lainelist eenduvat joont, millest üks on moodustatud mikrokirjas korduvast tekstist „EESTI VABARIIK REPUBLIC OF ESTONIA”, ning alumises ääres on kolm lainelist eenduvat joont, millest üks on moodustatud Eesti Vabariigi maakondade mikrokirjas nimedest.

  (13) Isikutunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljade nimetused:
  1) EESTI VABARIIK / REPUBLIC OF ESTONIA;
  2) ISIKUTUNNISTUS / IDENTITY CARD;
  3) PEREKONNANIMI/SURNAME;
  4) EESNIMED / GIVEN NAMES;
  5) SUGU/SEX;
  6) KODAKONDSUS/CITIZENSHIP;
  7) SÜNNIAEG / DATE OF BIRTH;
  8) ISIKUKOOD / PERSONAL CODE;
  9) DOKUMENDI NUMBER / DOCUMENT NUMBER;
  10) KEHTIV KUNI / DATE OF EXPIRY;
  11) KASUTAJA ALLKIRI / HOLDER'S SIGNATURE.

§ 3.   Isikutunnistuse tagakülje kirjeldus

  (1) Isikutunnistuse tagakülg on kujundatud helesinise ja halli värvi kombinatsioonis.

  (2) Ultraviolettvalguses on nähtav isikutunnistuse seeriatähis ning kollase ja sinisena fluorestseerivas iiristrükis pääsukeste kujutised, tekst „EESTI VABARIIK” ja kahekordse lainelise horisontaaljoonena mikrokirjas korduv tekst „EESTI VABARIIK”.

  (3) Ülemise serva vasakus keskosas on rukkilille kujutist sisaldav latentne filterkujutis.

  (4) Vasaku serva keskosas on kontaktkiip, millele kantakse §-s 5 loetletud digitaalsed andmed.

  (5) Keskossa on mikrokirjas kantud laineline tekst „Me hoiame nõnda ühte kui heitunud mesilaspere me hoiame nõnda ühte ja läheme läbi mere ja läheme läbi mere mis tõuseb me vastu tige ja läheme läbi mere ja muud me ei vaja tuge ja muud me ei vaja tuge kui üksteise selged õlad ja muud me ei vaja tuge kui ühised rõõmsad võlad (Paul-Eerik Rummo luuletusest)”.

  (6) Parema serva ülaossa on optiliselt muutuva trükivärviga trükitud pääsukese kujutis, mille värvus muutub magentast roheliseks.

  (7) Vasaku serva ülaossa on varieeruva suurusega mikrokirjas laineliselt kantud Eesti Vabariigi maakondade nimed.

  (8) Parema serva ülaosas lõikes 6 kirjeldatud pääsukese kujutise all asub isikutunnistuse seeriatähis.

  (9) Isikutunnistuse tagaküljele on kantud järgmiste andmeväljade nimetused:
  1) SÜNNIKOHT / PLACE OF BIRTH;
  2) VÄLJA ANTUD / DATE OF ISSUE.

2. peatükk Isikutunnistusele kantavad andmed 

§ 4.   Isikutunnistusele kantavad andmed

  (1) Isikutunnistusele kantakse andmed lasergraveerimise teel.

  (2) Isikutunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) isikutunnistuse kasutaja perekonnanimi;
  2) isikutunnistuse kasutaja eesnimi või eesnimed;
  3) isikutunnistuse kasutaja sugu;
  4) isikutunnistuse kasutaja kodakondsus;
  5) isikutunnistuse kasutaja sünniaeg;
  6) isikutunnistuse kasutaja isikukood;
  7) isikutunnistuse kasutaja fotokujutis;
  8) isikutunnistuse kasutaja allkirjakujutis;
  9) isikutunnistuse number;
  10) isikutunnistuse kehtivuse viimane kuupäev.

  (3) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku isikutunnistuse esikülje andmeväljale „KASUTAJA ALLKIRI / HOLDER'S SIGNATURE” kantakse rukkilille stiliseeritud kujutised. Isikutunnistuse esikülje vastavale andmeväljale võib kanda 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku allkirjakujutise.

  (4) Kasutaja isikukood kantakse isikutunnistusele kombatava lasergraveeringuna.

  (5) Isikutunnistuse number kantakse § 2 lõike 13 punktis 9 nimetatud väljale lisaks ka § 2 lõikes 11 nimetatud elemendi parempoolsele servale.

  (6) Isikutunnistuse tagaküljele kantakse järgmised andmed:
  1) isikutunnistuse kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi täisnimi ja riigi nimi lühendina vastavalt isikutunnistuse väljaandmise hetkel kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile);
  2) isikutunnistuse kasutaja isikukood vöötkoodi ja alfanumeerilisel kujul;
  3) isikutunnistuse number vöötkoodi kujul;
  4) vajaduse korral märkused.

  (7) Kui isikutunnistuse kasutaja ei ole Eesti Vabariigi kodanik, kantakse isikutunnistuse tagaküljele:
  1) märge „EL KODANIK / EU CITIZEN”;
  2) elamisõiguse või Eestis viibimise loa liik eesti ja inglise keeles ning tähtaeg;
[RT I, 09.08.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  3) vajaduse korral muud andmed.

  (71) Kui isikutunnistuse kasutaja on Eestis „Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse” alusel viibiva välismaalase ülalpeetav, kantakse isikutunnistuse tagaküljele:
  1) märge „EL KODANIK / EU CITIZEN”;
  2) märge „ÜLALPEETAV”;
  3) märge „DEPENDANT”;
  4) Eestis viibimise loa liik eesti ja inglise keeles ning tähtaeg;
  5) vajaduse korral muud andmed.
[RT I, 09.08.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (8) Isikutunnistuse tagakülje allääres paiknevale masinloetavale andmeväljale kantakse vastavalt ICAO 9303 spetsifikatsioonile struktureeritud kujul järgmised andmed:
  1) dokumendi liik (ID);
  2) väljaandja riigi kood (EST);
  3) isikutunnistuse number;
  4) isikutunnistuse kasutaja sünniaeg;
  5) isikutunnistuse kasutaja sugu;
  6) isikutunnistuse kehtivuse viimane kuupäev;
  7) isikutunnistuse kasutaja kodakondsus;
  8) isikutunnistuse kasutaja perekonnanimi;
  9) isikutunnistuse kasutaja eesnimi.

§ 5.   Isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed

  (1) Isikutunnistuse kontaktkiibile kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat, digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat ning nendes sertifikaatides sisalduvatele avalikele võtmetele üheselt vastavad isiklikud võtmed ja andmefail.

  (2) Isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimi;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutamiseks ettenähtud elektronpostiaadress;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (3) Digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimi;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (4) Andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
  1) isikutunnistuse kasutaja perekonnanimi;
  2) isikutunnistuse kasutaja eesnimi;
  3) isikutunnistuse kasutaja sugu;
  4) isikutunnistuse kasutaja kodakondsus;
  5) isikutunnistuse kasutaja sünniaeg;
  6) isikutunnistuse kasutaja isikukood;
  7) isikutunnistuse kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi täisnimi ja riigi nimi lühendina vastavalt isikutunnistuse väljaandmise hetkel kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile);
  8) isikutunnistuse number;
  9) välismaalasest isikutunnistuse kasutaja elamisõiguse või Eestis viibimise loa andmed, kui isikutunnistuse kasutaja ei ole Eesti Vabariigi kodanik;
[RT I, 09.08.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  10) isikutunnistuse kehtivuse viimane kuupäev;
  11) isikutunnistuse väljaandmise kuupäev.

  (5) Isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed kehtivad sama kaua kui isikutunnistus, millele need kantakse.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 6.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 260 „Isikutunnistuse vormi ja tehnilise kirjelduse ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine” kohaselt isikustatud isikutunnistusi võib väljastada kuni 31. augustini 2011. a.

Lisa Isikutunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json