Teksti suurus:

Scoutspataljoni põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2013, 3

Scoutspataljoni põhimäärus

Vastu võetud 07.08.2013 nr 43

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Scoutspataljoni staatus

  Scoutspataljon (edaspidi pataljon) on 1. jalaväebrigaadi ülema vahetus alluvuses olev Kaitseväe väeüksus.

§ 2.  Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab pataljon riiki ja Kaitseväge.

§ 3.  Pataljoni nimi inglise keeles

  Pataljoni nimi inglise keeles on Scouts Battalion.

§ 4.  Pataljoni tegevust reguleerivad õigusaktid

  Pataljon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.  Asukoht

  Pataljoni asukohaks on Paldiski. Pataljoni postiaadress on Rae põik 1, 76805 Paldiski.

§ 6.  Koostöö

 (1) Pataljon teeb koostööd avalik- ja eraõiguslike isikutega ning teiste Kaitseväe struktuuriüksustega.

 (2) Pataljon teeb koostööd välisriikide asutuste ja välisorganisatsioonidega Kaitseväe juhataja määratud ajal ning ulatuses.

§ 7.  Pataljoni pitsat, sümbolid ja asjaajamine

 (1) Pataljonil on Kaitseväe juhataja kehtestatud kujundusega pitsat.

 (2) Pataljonil võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ja kinnitatud teenetemärgid ning sümbolid.

 (3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub pataljon Kaitseväe asjaajamiskorrast.

2. peatükk Koosseis, ülesanded ja pädevus 

§ 8.  Pataljoni juhtimine

 (1) Pataljoni juhib pataljoniülem.

 (2) Pataljoniülema ära olekul asendab teda staabiülem, viimase äraolekul 1. jalaväebrigaadi ülema määratud tegevväelane.

§ 9.  Pataljoni ülesanded

  Pataljoni põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

§ 10.  Pataljoniülema ülesanded

  Pataljoniülema põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

§ 11.  Pataljoni koosseis

 (1) Pataljon koosneb staabist ja järgmistest allüksustest:
 1) A jalaväekompanii;
 2) B jalaväekompanii;
 3) C jalaväekompanii;
 4) lahingutoetuskompanii;
 5) staabi- ja tagalakompanii.

 (2) Staabi ja allüksuste ülesehituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

 (3) Pataljoni koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

§ 12.  Staabi ülesanded

  Staabi põhiülesanded on:
 1) pataljoniülema nõustamine ja tema tegevuse toetamine;
 2) pataljoni lahingutegevuse planeerimine, ettevalmistamine, juhtimine ja toetamine;
 3) rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile eelneva väljaõppe korraldamine;
 4) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni mehitamine vastavalt antud ülesannetele;
 5) pataljoni luure- ja julgeolekualase tegevuse koordineerimine;
 6) luurealase teabe kogumine ning teabe töötlemine ja analüüsimine;
 7) staabis ja allüksustes läbi viidava välja- ning täiendusõppe planeerimine, koordineerimine, ette valmistamine ja tagamine;
 8) allüksuste väljaõppetaseme ja lahinguvõime hindamine ning relvaliigi väljaõppe arendamine;
 9) pataljoni õppekogunemiste, sõjaliste operatsioonide, sõjaaja ning reservüksuste formeerimise korraldamine;
 10) staabi väljaõppe taseme hoidmine ja arendamine läbi staabi treeningute vastavalt 1. jalaväebrigaadi väljaõppekavadele;
 11) pataljoni logistilise toetuse, töö- ja abivahendite ning meditsiinitoetuse vajaduse planeerimine ja tagamine;
 12) pataljoni eelarve kavandi koostamine;
 13) pataljonile eraldatud vahendite kasutamise korraldamine;
 14) riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest ning selle alusel välja antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine ja julgeoleku tagamine;
 15) pataljoni asjaajamise korraldamine;
 16) tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuete täitmise tagamine;
 17) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 13.  Jalaväekompanii ülesanded

  Käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud allüksuse põhiülesanded on:
 1) kaitseväelaste väljaõppe läbiviimine ja lahingutegevuses osalemine pataljoni koosseisus või eraldi grupina;
 2) rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile eelnev väljaõpe;
 3) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni mehitamine vastavalt antud ülesannetele;
 4) sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine;
 5) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 14.  Lahingutoetuskompanii ülesanded

  Lahingutoetuskompanii põhiülesanded on:
 1) kaitseväelaste väljaõpe ja jalaväekompaniile lahingutoetuse tagamine tema ülesannete täitmisel;
 2) rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile eelnev väljaõpe;
 3) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni mehitamine vastavalt antud ülesannetele;
 4) sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine;
 5) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 15.  Staabi- ja tagalakompanii ülesanded

  Staabi- ja tagalakompanii põhiülesanded on:
 1) kaitseväelaste väljaõpe;
 2) rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemisele eelnev väljaõpe;
 3) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni mehitamine;
 4) luureinformatsiooni kogumine;
 5) juhtimispunktide töö tagamine;
 6) pataljoni logistiline teenindamine;
 7) side tagamine staabi ning allüksuste vahel;
 8) sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine;
 9) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 16.  Staabi ja allüksuse ülema ülesanded

  Staabiülema ja käesoleva määruse § 11 lõikes 1 nimetatud allüksuse ülema teenistusülesanded määratakse ametijuhendis.

§ 17.  Tegevväelase ametijuhendi kehtestamine

 (1) Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha asukoht, teenistusülesanded, nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele ning töökorraldusele ja asendamisele määratakse ametijuhendis.

 (2) Pataljoni koosseisus oleva sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohta, millel asub tegevväelane, ametijuhendi kehtestab pataljoniülem.

 (3) Pataljoniülema ametijuhendi kehtestab 1. jalaväebrigaadi ülem.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 18. detsembri 2008. a määrus nr 29 „Scoutspataljoni põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes