Teksti suurus:

Tagalapataljoni põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2013, 4

Tagalapataljoni põhimäärus

Vastu võetud 07.08.2013 nr 44

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Tagalapataljoni staatus

  Tagalapataljon (edaspidi pataljon) on Kaitseväe väeüksus 1. jalaväebrigaadi ülema vahetus alluvuses.

§ 2.  Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab pataljon riiki ja Kaitseväge.

§ 3.  Pataljoni nimetus inglise keeles

  Pataljoni nimetus inglise keeles on Combat Service Support Battalion.

§ 4.  Pataljoni tegevust reguleerivad õigusaktid

  Pataljon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.  Koostöö teiste isikutega

 (1) Pataljon teeb koostööd avalik- või eraõiguslike isikutega ja teiste Kaitseväe struktuuriüksustega.

 (2) Pataljon teeb koostööd välisriikide ja organisatsioonidega Kaitseväe juhataja määratud ajal ja ulatuses.

§ 6.  Asukoht

  Pataljoni asukohaks on Paldiski linn. Pataljoni postiaadress on Rae põik 1, 76805 Paldiski.

§ 7.  Pataljoni pitsat, sümbolid ja asjaajamine

 (1) Pataljonil on Kaitseväe juhataja kehtestatud kujundusega pitsat.

 (2) Pataljonil võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ja kinnitatud teenetemärgid ning sümbolid.

 (3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub pataljon Kaitseväe asjaajamiskorrast.

2. peatükk Juhtimine, ülesanded ja koosseis 

§ 8.  Pataljoni juhtimine

 (1) Pataljoni juhib pataljoniülem.

 (2) Pataljoniülema äraolekul asendab teda staabiülem, viimase äraolekul 1. jalaväebrigaadi ülema määratud tegevväelane.

§ 9.  Pataljoni ülesanded

 (1) Pataljoni põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule on pataljoni ülesandeks 1. jalaväebrigaadi tegevuse logistiline tagamine.

§ 10.  Pataljoniülema ülesanded

  Pataljoniülema põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

§ 11.  Pataljoni koosseis

 (1) Pataljon koosneb staabist ja järgmistest allüksustest:
 1) tagalakeskus;
 2) õppekompanii.

 (2) Staabi ja allüksuste ülesehituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

 (3) Pataljoni koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

§ 12.  Staabi ülesanded

  Staabi põhiülesanded on:
 1) pataljoniülema nõustamine ja tema tegevuse toetamine;
 2) pataljoni luure- ja julgeolekualase tegevuse koordineerimine;
 3) staabis ja allüksustes läbi viidava välja- ning täiendusõppe korraldamine;
 4) allüksuste väljaõppetaseme ja lahinguvõime hindamine;
 5) pataljoni õppekogunemise, mobilisatsiooni ja sõjaaja tegevuse planeerimine ning korraldamine;
 6) sõjaaja ja reservüksuste formeerimise korraldamine;
 7) staabi väljaõppe taseme hoidmine ja arendamine;
 8) pataljoni ülesannete täitmiseks vajaliku logistilise toetuse, töö- ja abivahendite ning meditsiinilise abi vajaduse planeerimine ja tagamine;
 9) pataljoni osaeelarve kavandi koostamine ja osalemine 1. jalaväebrigaadi eelarve kavandi koostamisel;
 10) pataljonile eraldatud vahendite kasutamise korraldamine ja kontrollimine;
 11) riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest ning selle alusel välja antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine ja julgeoleku tagamine;
 12) pataljoni asjaajamise korraldamine;
 13) tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuete täitmise tagamine;
 14) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 13.  Õppekompanii

  Õppekompanii põhiülesanded on:
 1) ajateenistuse korraldamine ja ajateenijate väljaõpe;
 2) sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine;
 3) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 14.  Tagalakeskus

  Tagalakeskuse põhiülesanded on:
 1) 1. jalaväebrigaadi ning pataljoni allüksuste tegevuse tagamine varustamise, ladustamise, hoolduse ja remondi, transpordi, toitlustuse ning meditsiinilise toetusega;
 2) ajateenijate väljaõppe toetamine erialaspetsialistidega;
 3) sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamise toetamine;
 4) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 15.  Staabi ja allüksuse ülema ülesanded

  Staabiülema ja käesoleva määruse § 11 lõikes 1 nimetatud allüksuse ülema teenistusülesanded määratakse ametijuhendis.

§ 16.  Tegevväelase ametijuhendi kehtestamine

 (1) Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha asukoht, teenistusülesanded, nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele ning töökorraldusele ja asendamisele määratakse ametijuhendis.

 (2) Pataljoni koosseisus oleva sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohta, millel asub tegevväelane, ametijuhendi kehtestab pataljoniülem.

 (3) Pataljoniülema ametijuhendi kehtestab 1. jalaväebrigaadi ülem.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 22. detsembri 2008. a määrus nr 34 „Tagalapataljoni põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes