Teksti suurus:

1. jalaväebrigaadi põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2013, 5

1. jalaväebrigaadi põhimäärus

Vastu võetud 07.08.2013 nr 45

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Staatus

  1. jalaväebrigaad (edaspidi brigaad) on Kaitseväe väeüksus maaväe ülema vahetus alluvuses.

§ 2.  Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab brigaad riiki ja Kaitseväge.

§ 3.  Brigaadi nimetus inglise keeles

  Brigaadi nimetus inglise keeles on 1st Infantry Brigade.

§ 4.  Brigaadi tegevust reguleerivad õigusaktid

  Brigaad juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.  Koostöö teiste isikutega

 (1) Brigaad teeb koostööd avalik- ja eraõiguslike isikutega ning teiste Kaitseväe struktuuriüksustega.

 (2) Brigaad teeb koostööd välisriikide ja organisatsioonidega Kaitseväe juhataja määratud ajal ning ulatuses.

§ 6.  Asukoht

  Brigaadi asukohaks on Paldiski linn. Brigaadi postiaadress on Rae põik 1, 76806 Paldiski.

§ 7.  Brigaadi pitsat, sümbolid ja asjaajamine

 (1) Brigaadil on Kaitseväe juhataja kehtestatud kujundusega pitsat.

 (2) Brigaadil võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ning kinnitatud teenetemärgid ja sümbolid.

 (3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub brigaad Kaitseväe asjaajamiskorrast.

2. peatükk Juhtimine, ülesanded ja koosseis 

§ 8.  Brigaadi juhtimine

 (1) Brigaadi juhib brigaadiülem.

 (2) Brigaadiülema äraolekul asendab teda brigaadi staabiülem, viimase äraolekul maaväe ülema määratud tegevväelane.

§ 9.  Brigaadi ülesanded

  Brigaadi põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

§ 10.  Brigaadiülema ülesanded

  Brigaadiülema põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

§ 11.  Brigaadi koosseis

 (1) Brigaadi koosseisu kuulub staap ning järgmised väe- ja allüksused:
 1) Kalevi jalaväepataljon;
 2) Scoutspataljon;
 3) tagalapataljon;
 4) staabi- ja sidekompanii.

 (2) Staabi ning staabi- ja sidekompanii koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud väeüksuse koosseis sätestatakse väeüksuse põhimääruses.

§ 12.  Väeüksuse ülem ja tema ülesanded

 (1) Käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud väeüksuse ülesanded sätestatakse Kaitseväe põhimääruses ja väeüksuse põhimääruses.

 (2) Käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud väeüksuse ülema ülesanded ning asendamine on sätestatud Kaitseväe põhimääruses ja väeüksuse põhimääruses.

§ 13.  Staabi- ja sidekompanii ülesanded

  Staabi- ja sidekompanii põhiülesanded vastavalt pädevusele on:
 1) brigaadi staabi juhtimistoetuse tagamine;
 2) brigaadi staabi füüsilise julgeoleku tagamine;
 3) brigaadi staabi side tagamine.

3. peatükk Brigaadi staabi ülesehitus ja ülesanded 

§ 14.  Staabi ülesanded

  Staabi põhiülesanded on:
 1) brigaadiülema nõustamine ja tema tegevuse toetamine;
 2) brigaadi ülesannete täitmise planeerimine ja ettevalmistamine;
 3) väeüksuste väljaõppe korraldamine koostöös teiste Kaitseväe struktuuriüksustega;
 4) sõjaliste ülesannete planeerimine ning läbiviimine;
 5) brigaadi lahinguvalmiduse tagamine;
 6) riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest ning selle alusel välja antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise korraldamine brigaadis;
 7) brigaadi asjaajamise korraldamine;
 8) valve- ja korrapidamisteenistuse korraldamine;
 9) koostöö riigi ning kohaliku omavalitsuse asutuste ja eraõiguslike isikutega;
 10) rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osaleva üksuse väljaõppe korraldamine;
 11) brigaadi allüksuste rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise korraldamine;
 12) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 15.  Staabi ülesehitus

 (1) Staap jaguneb:
 1) kantseleiks;
 2) luure- ja julgeolekujaoskonnaks;
 3) operatiiv- ja väljaõppejaoskonnaks;
 4) personalijaoskonnaks;
 5) rahandusjaoskonnaks;
 6) sidejaoskonnaks;
 7) tagalajaoskonnaks.

 (2) Staabi allüksuste ülesehituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

§ 16.  Kantselei ülesanded

  Kantselei põhiülesanded on:
 1) asjaajamise korraldamine;
 2) arhiveerimise korraldamine;
 3) salastatud teabe käitlemise korraldamine;
 4) kantseleitarvete soetamine.

§ 17.  Luure- ja julgeolekujaoskonna ülesanded

  Luure- ja julgeolekujaoskonna põhiülesanded on:
 1) brigaadi luurealase tegevuse korraldamine;
 2) brigaadi julgeolekualase tegevuse ning riigisaladuse kaitse korraldamine;
 3) brigaadis luure- ja julgeolekualase väljaõppe korraldamine ning arendusprojektide rakendamine;
 4) brigaadiülema ning brigaadi koosesisus olevate väeüksuste nõustamine luure- ja julgeolekuküsimustes;
 5) luure- ja julgeolekualase toetuse tagamine brigaadi koosseisus olevale väeüksusele tema ülesannete täitmisel;
 6) luure- ja julgeolekualane koostöö kaitseringkondadega;
 7) brigaadi valve- ja korrapidamisteenistuse tagamine.

§ 18.  Operatiiv- ja väljaõppejaoskonna ülesanded

  Operatiiv- ja väljaõppejaoskonna põhiülesanded on:
 1) brigaadi ülesannete täitmise planeerimine ja ettevalmistamine ning täitmise kontroll;
 2) operatiiv- ja väljaõppejuhendite koostamine ning uuendamine, nende staabisisese jaotamise ja nende rakendamise kontrollimine;
 3) brigaadi koosseisus olevate väeüksuste väljaõppealase tegevuse korraldamine ja kontrollimine;
 4) brigaadi juhtimissüsteemide arendamine;
 5) Kaitseväe sõjalise valmisoleku tõstmise ja mobilisatsiooni läbiviimise ettevalmistamine ning koordineerimine oma vastutusalas koostöös väeosade, teiste jaoskondade ja Kaitseväe väliste isikutega;
 6) sõjaaja struktuuriüksuste arvestuse koordineerimine;
 7) koostöö riigi, kohaliku omavalitsuse asutuste ja eraõiguslike isikutega;
 8) väljaõppeks vajalike harjutus- ja maa-alade kasutamise, sh maaomanikega, kooskõlastamine;
 9) brigaadi tsiviil-sõjalise koostöö korraldamine ja tagamine;
 10) snaipri erialase välja- ja täiendõppe planeerimine, korraldamine ning kontrollimine.

§ 19.  Personalijaoskonna ülesanded

  Personalijaoskonna põhiülesanded on:
 1) brigaadi personaliarvestuse korraldamine;
 2) vaimuliku toetustegevuse korraldamine brigaadis;
 3) personalialaste aruannete koostamine;
 4) brigaadi isikkoosseisu erialalise täiendusõppe kavandamine;
 5) personalialaste käskkirjade ja staabitöö juhendite koostamine;
 6) brigaadi personalialane nõustamine;
 7) brigaadi üksuste juriidiline nõustamine;
 8) brigaadi tervisekaitse, tööohutuse ja töötervishoiu alase tegevuse korraldamine ning nõuetest kinnipidamise kontrollimine;
 9) brigaadi üksuste psühholoogilise toetuse korraldamine;
 10) brigaadi teavitusalase toetuse korraldamine.

§ 20.  Rahandusjaoskonna ülesanded

  Rahandusjaoskonna põhiülesanded on:
 1) brigaadi eelarve eelnõu kavandi koostamine;
 2) eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise tagamine.

§ 21.  Sidejaoskonna ülesanded

  Sidejaoskonna põhiülesanded on:
 1) sidevahendite hooldus ja sidealane kontroll;
 2) brigaadi infotehnoloogiliste vahendite ja -võrkude haldamine, hooldamine ning kontrollimine;
 3) brigaadis sidealase väljaõppe korraldamine;
 4) sideplaani, sidekäskude ja sidealaste korralduste koostamine ning täitmise kontrollimine.

§ 22.  Tagalajaoskonna ülesanded

  Tagalajaoskonna põhiülesanded on:
 1) brigaadi koosseisus olevate väeüksuste varustuse, relvastuse ja transpordivahendite kasutamise, ladustamise ja hoolduse kontrollimine;
 2) brigaadi logistikaalase tegevuse korraldamine ja kontrollimine;
 3) brigaadi väe- ja allüksustes logistikalase väljaõppe koordineerimine;
 4) ettepanekute tegemine brigaadi ülesannete täitmiseks vajalike asjade ostmise, teenuste või ehitustööde hangete teostamiseks ja nimetatud hangete ettevalmistamises osalemine;
 5) logistikaalaste plaanide koostamine ning uuendamine;
 6) tagalateenistuse koordineerimine brigaadis ja eraldiseisva staabiga.

4. peatükk Ametijuhendi kehtestamine 

§ 23.  Ametijuhend

  Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha asukoht, teenistusülesanded, nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele ning töökorraldusele ja asendamisele määratakse ametijuhendis.

§ 24.  Ametijuhendite kehtestamine

 (1) Brigaadi koosseisus olevate sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha, millel asub tegevväelane, ametijuhendi kehtestab brigaadiülem.

 (2) Brigaadiülema ametijuhendi kehtestab maaväe ülem.

 (3) Käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud väeüksuse koosseisus oleva tegevväelase ametijuhendi kehtestamise pädevus sätestatakse väeüksuses põhimääruses.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 25.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 23. detsembri 2008. a määrus nr 44 „1. Jalaväebrigaadi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes