Teksti suurus:

Kalevi jalaväepataljoni põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2013, 6

Kalevi jalaväepataljoni põhimäärus

Vastu võetud 07.08.2013 nr 46

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kalevi jalaväepataljoni staatus

  Kalevi jalaväepataljon (edaspidi pataljon) on Kaitseväe väeüksus 1. jalaväebrigaadi ülema vahetus alluvuses.

§ 2.  Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab pataljon riiki ja Kaitseväge.

§ 3.  Pataljoni nimi inglise keeles

  Pataljoni nimi inglise keeles on Kalev Infantry Battalion.

§ 4.  Pataljoni tegevust reguleerivad õigusaktid

  Pataljon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.  Koostöö teiste isikutega

 (1) Pataljon teeb koostööd avalik- ja eraõiguslike isikutega ning teiste Kaitseväe struktuuriüksustega.

 (2) Pataljon teeb koostööd välisriikide väeüksustega Kaitseväe juhataja määratud ajal ja ulatuses.

§ 6.  Asukoht

  Pataljoni asukohaks on Paldiski. Pataljoni postiaadress on Rae põik 1, 76805 Paldiski.

§ 7.  Pataljoni pitsat, sümbolid ja asjaajamine

 (1) Pataljonil on Kaitseväe juhataja kehtestatud kujundusega pitsat.

 (2) Pataljonil võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ja kinnitatud teenetemärgid ning sümbolid.

 (3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub pataljon Kaitseväe asjaajamiskorrast.

2. peatükk Juhtimine, ülesanded ja koosseis 

§ 8.  Pataljoni juhtimine

 (1) Pataljoni juhib pataljoniülem.

 (2) Pataljoniülema äraolekul asendab teda staabiülem, viimase äraolekul 1. jalaväebrigaadi ülema määratud tegevväelane.

§ 9.  Pataljoni ülesanded

  Pataljoni põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

§ 10.  Pataljoniülema ülesanded

  Pataljoniülema põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

§ 11.  Pataljoni koosseis

 (1) Pataljon koosneb staabist ja järgmistest allüksustest:
 1) jalaväekompanii;
 2) lahingutoetuskompanii;
 3) staabi- ja tagalakompanii.

 (2) Staabi ja allüksuste ülesehituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

 (3) Pataljoni koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

§ 12.  Staabi ülesanded

  Staabi põhiülesanded on:
 1) pataljoniülema nõustamine ja tema tegevuse toetamine;
 2) pataljoni ülesannete täitmise planeerimine ja ettevalmistamine;
 3) personali arvestuse, täiendusõppe ja administreerimise korraldamine;
 4) allüksustes läbi viidava väljaõppe planeerimine, koordineerimine, ettevalmistamine ning tagamine;
 5) pataljoni tegevuse ning pataljoni formeerimise ja õppekogunemiste korraldamine;
 6) staabi väljaõppe taseme hoidmine ja arendamine;
 7) ajateenistuse korraldamine;
 8) pataljoni eelarve kavandi koostamine;
 9) sidepidamise, sidevahendite hoolduse ja sidealase kontrolli korraldamine;
 10) pataljonile eraldatud vahendite kasutamise korraldamine ja kontrollimine;
 11) infotehnoloogiliste vahendite ja -võrkude haldamine, hooldamine ning kontrollimine;
 12) riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest ning selle alusel välja antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku korraldamine;
 13) pataljoni asjaajamise korraldamine;
 14) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 13.  Jalaväekompanii ülesanded

  Jalaväekompanii põhiülesanded on:
 1) ajateenistuse korraldamine ja ajateenijate väljaõpe;
 2) sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine;
 3) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 14.  Lahingutoetuskompanii ülesanded

  Lahingtoetuskompanii põhiülesanded on:
 1) jalaväekompaniile lahingtoetuse tagamine tema ülesannete täitmisel;
 2) sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine;
 3) ajateenistuse korraldamine ja ajateenijate väljaõpe;
 4) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 15.  Staabi- ja tagalakompanii ülesanded

  Staabi- ja tagalakompanii põhiülesanded on:
 1) luureinformatsiooni kogumine;
 2) juhtimispunktide töö tagamine;
 3) juhtimispunktide julgestamine;
 4) pataljoni logistiline teenindamine;
 5) side tagamine staabi ning allüksuste vahel;
 6) ajateenistuse korraldamine ja ajateenijate väljaõpe;
 7) sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine;
 8) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 16.  Staabi ja allüksuse ülema ülesanded

  Staabiülema ja käesoleva määruse § 11 lõikes 1 nimetatud allüksuse ülema teenistusülesanded määratakse ametijuhendis.

§ 17.  Tegevväelase ametijuhendi kehtestamine

 (1) Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha asukoht, teenistusülesanded, nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele ning töökorraldusele ja asendamisele määratakse ametijuhendis.

 (2) Pataljoni koosseisus olevate sõjaväelise auastmetega rahuaja ametikohta, millel asub tegevväelane, ametijuhendi kehtestab pataljoniülem.

 (3) Pataljoniülema ametijuhendi kehtestab 1. jalaväebrigaadi ülem.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 17. detsembri 2008. a määrus nr 25 „Kalevi jalaväepataljoni põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes