Teksti suurus:

Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruse nr 46 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2017, 1

Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruse nr 46 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 02.08.2017 nr 42

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruses nr 46 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) ühistegevus on klastri mitme partneri ühine tegevus, mille oodataval tulemil on rahvusvaheline äriline potentsiaal, seejuures klastri ühistegevus peab omama väärtust ka teistele klastri partneritele, kes ei osale ühistegevuses;”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) projektiaasta on üks kalendriaasta, mida arvestatakse alates projekti abikõlblikkuse perioodi esimesest kuupäevast.”;

3) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) klastri arendustegevuse läbiviimiseks vajaliku ürituse läbiviimise kulud;
6) klastri arendustegevuse läbiviimiseks vajaliku informatsiooni hankimise kulud.”;

4) paragrahvi 7 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) klastri partnerite toote ja teenuse turule viimiseks vajaliku turundusürituse korraldamise kulud.”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 41–44 järgmises sõnastuses:

„(41) Ühisturundustegevuse ürituse Eesti-sisesed transpordikulud on abikõlblikud juhul, kui ürituse läbiviimisse on kaasatud välisettevõtja või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja.

(42) Messi külastamisel on abikõlblikud messi osavõtumaks, vajaliku info- ja reklaammaterjali ning tõlke- ja taustauuringu kulud.

(43) Messil osalemisel on abikõlblikud näitusepinna rent, stendi kujunduse ja teostuse kulud, näituseboksi sisustuse rendikulu, näituse kataloogis reklaami avaldamise kulu, messi registreerimis- ja osalemistasu, messipääsme kulu, messistendi ja tootenäidiste teenusena sisseostetav transpordikulu välisriiki ja tagasi (kindlustuse, ladustamise ja tollikulud), vajaliku info- ja reklaammaterjali ning tõlke- ja taustauuringu kulud.

(44) Ühe projektiaasta jooksul on abikõlblikud kuni kolmel riikliku ühisstendi nimekirja mittekuuluval messil osalemise kulud.”;

6) paragrahvi 7 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) klastri võrgustumise, teadmiste jagamise, koostöö ja partnerluse edendamise eesmärgil vajaliku ürituse korraldamise, läbiviimise ja sellel osalemisega seonduvad kulud, sealhulgas ruumide ja tehnika rentimise kulud, Eestis korraldataval üritusel osaleva esineja majutuskulud Eestis, tema Eestisse saabumise ja lahkumise mõistlikud kulud ning esinemistasu;”;

7) paragrahvi 7 lõiget 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) klastri turunduskulud, info- ja reklaammaterjali ning toitlustuse kulud;”;

8) paragrahvi 7 lõiget 5 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) klastri rahvusvahelises võrgustikus osalemise liitumistasu ja liikmemaksu kulud.”;

9) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Abikõlblikuks ei loeta kulu, mis tuleneb tehingust, mis on tehtud konsortsiumilepingu partnerite, kes ei ole teadus- ja arendusasutused, või isikute vahel, kes on tulumaksuseaduse § 8 lõike 1 kohaselt seotud isikud, välja arvatud, kui nimetatud tehingud on klastri eesmärkide saavutamiseks vältimatud ja ei kahjusta teiste klastri partnerite huvisid.”;

10) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Enne ühistegevuse elluviimisega alustamist peavad partnerid kirjalikult kokku leppima omafinantseeringu tingimused, oodatava tulemi ja selle omaniku ning tegevusplaani, kuidas tulemit äriliselt rakendatakse.”;

11) paragrahvi 14 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõna „kaudu” sõnadega „või isiku nõusolekul e-posti teel”;

12) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maksetaotlus esitatakse rakendusüksusele mitte tihedamini kui kord kvartalis.”;

13) paragrahvi 22 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 23 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui ostutehingu summa ilma käibemaksuta on vähemalt 2000 eurot ja üheks pakkujaks on klastri partneriks olev teadus- ja arendusasutus, peab toetuse saaja või partner esitama vähemalt kolm võrreldavat pakkumust üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt, pakkumuse lähteülesande kirjelduse ning põhjenduse valitud pakkumuse valimise kohta. Kui kolme pakkumust ei ole võimalik saada, tuleb rakendusüksusele esitada sellekohane põhjendus.

(3) Kui toetuse saajat või partnerit ei loeta riigihangete seaduse § 10 kohaselt hankijaks ning ostutehingu summa ilma käibemaksuta on vähemalt 5000 eurot, peab toetuse saaja või partner koostama pakkumuse lähteülesande ja selle alusel küsima pakkumust vähemalt kolmelt üksteisest sõltumatult pakkujalt ning esitama maksetaotlusega rakendusüksusele põhjenduse valitud pakkumuse valimise kohta. Kui kolme pakkumust ei ole võimalik saada, tuleb rakendusüksusele esitada sellekohane põhjendus.”;

15) paragrahvi 23 lõike 4 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) kasutama projekti raames toetuse eest soetatud meediapinnal ja reklaammaterjalil veebiaadressi www.estonia.ee või teist Eesti turunduskontseptsiooni veebilehel esitatud Eesti brändi turunduselementi;”;

16) paragrahvi 26 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvi 22 lõiget 11 kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 23. maist.

(3) Paragrahvi 22 lõike 3 punkti 3 muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 23. maist.”.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Viljar Lubi
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json