Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruse nr 8 „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2017, 5

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruse nr 8 „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.08.2017 nr 135

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 1 punkti 11 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruses nr 8 „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „Euroopa Komisjoni arengukoostööprojekt” sõnadega „Euroopa Komisjoni arengukoostöö- ja humanitaarabiprojekt” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse enne sõna „arengukavast” tekstiosaga „Eesti arengukoostöö põhimõtetest,”;

3) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) teeb välisministrile toetuse saaja avalduse põhjal ettepaneku taotluse rahuldamise otsuse muutmise või muutmata jätmise kohta;”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „hindab projekti lõpparuandeid ja”;

5) paragrahvi 4 lõike 3 teises lauses asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”, lisatakse pärast sõna „Siseministeeriumi,” sõna „Sotsiaalministeeriumi,” ning asendatakse sõnad „kahe kodanikuühenduse esindajad” sõnadega „ühe kodanikuühenduse esindaja”;

6) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Taotluskutse avaldatakse ministeeriumi veebilehel.”;

7) paragrahvi 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Käesolevas paragrahvis ettenähtud taotluse suhtes ei kohaldata käesoleva määruse § 21 lõike 3 punkte 2, 3, 5, 7 ja 8 ning § 35 punkti 101.”;

9) paragrahvi 10 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, kellele ministeerium on saatnud taotluskutse koos lähteülesandega”;

10) paragrahvi 10 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Taotluskutse peab sisaldama lähteülesannet vähemalt järgmise teabega:”;

11) paragrahvi 10 lõike 4 punktist 2 jäetakse välja sõna „hanke”;

12) paragrahvi 10 lõikes 5 asendatakse sõna „tingimuste” sõnaga „kriteeriumite”;

13) paragrahvi 10 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõna „arengukoostöötoetust” sõnaga „toetust”;

15) paragrahvi 11 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja sõnad „registreeritud ja”;

16) paragrahvi 11 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotleja esitab mikrofinantseeringu taotluse eesti või inglise keeles asjakohasesse riiki akrediteeritud Eesti välisesindusele või esinduse puudumisel riiki akrediteeritud diplomaatilisele esindajale. Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud taotleja esitab taotluse ministeeriumile. Taotluse suhtes ei kohaldata käesoleva määruse § 21 lõike 3 punkti 2 ja § 35 punkti 101. Eesti välisesindus või diplomaatiline esindaja annab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hinnangu iga menetlusse saadetud taotluse põhjendatuse kohta.”;

17) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahvusvahelise koostöö projektis osalemisel määratakse toetus lähtudes projektist, mille esitab ministeeriumile teine doonorriik, rahvusvaheline organisatsioon või nende partnerorganisatsioon Eestis, mis vastab käesoleva määruse § 7 lõikes 3 esitatud tingimustele, eeldusel, et teine doonorriik või rahvusvaheline organisatsioon on kinnitanud projektis osalemist.”;

18) paragrahvi 13 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Humanitaarabitaotlusele ei kohaldata käesoleva määruse § 10 lõiget 6, § 15 lõike 6 punkti 3, § 17 lõiget 2 ning § 21 lõiget 2 ja lõike 3 punkte 2, 3 ja 9.”;

19) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Abikõlblikuks võib lugeda kulud, mis tekivad projekti abikõlblikkuse perioodil ja sellele järgneva 30 kalendripäeva jooksul, kui kulude tekkimise aluseks olevad tegevused toimusid projekti abikõlblikkuse perioodil, ning erandjuhtudel enne abikõlblikkuse perioodi algust, kui toetuse saajaga on sõlmitud riigieelarvelise eraldise kasutamise leping, kulude tekkimise aluseks olevad tegevused toimuvad projekti abikõlblikkuse perioodil ja kulu tekkimine on projekti elluviimise seisukohast põhjendatud. Kulu tekkimise ajaks on kuludokumendi koostamise kuupäev.”;

20) paragrahvi 15 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõna „töötaja”;

21) paragrahvi 15 lõike 2 punktist 7 jäetakse välja sõna „töötaja”;

22) paragrahvi 15 lõiget 6 täiendatakse läbivalt pärast sõna „moodustada” sõnadega „projekti eelarvest”;

23) paragrahvi 15 lõike 7 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) äriklassis reisimise kulu, välja arvatud juhul, kui nimetatud kuluga kaasnev hinnavahe kaetakse oma- või kaasfinantseeringu arvel ning see on põhjendatud ja vältimatu projekti elluviimiseks;”;

24) paragrahvi 15 lõike 7 punktis 6 asendatakse sõna „omafinantseeringu” sõnadega „oma- või kaasfinantseeringu”;

25) paragrahvi 16 lõike 11 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „leping” tekstiosaga „või muu käesoleva määruse § 15 lõike 2 punktis 1 nimetatud projekti heaks töötamise alus”;

26) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) projektiga seotud pangakonto avamise ja haldamise kulud ning ülekandetasud.”;

27) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) mitterahaline sissemakse peab olema projekti eelarves näidatud toetuse saaja oma- või kaasfinantseeringuna.”;

28) paragrahvi 21 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „dokumendid” tekstiosaga „, või elektrooniliselt „Välissuhtlemisseaduse” § 9 lõike 14 alusel selleks loodud Eesti arengukoostöö andmekogus”;

29) paragrahvi 21 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „arengukavaga” sõnadega „taotluskutses esitatud tingimustega”;

30) paragrahvi 21 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 21 lõike 3 punktis 7 asendatakse sõnad „6400 eurot” sõnadega „10 000 eurot”;

32) paragrahvi 21 lõike 3 punktis 9 asendatakse sõna „lõppenud” sõnaga „viimase”;

33) paragrahvi 23 lõike 2 kolmandast lausest jäetakse välja tekstiosa „või tema nõusoleku korral”;

34) paragrahvi 23 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ministeerium ei tunnista taotlust nõuetekohaseks, kui taotlus ei vasta käesoleva määruse § 7 lõike 2 punktides 1 ja 2 esitatud taotluskutse tingimustele või kui taotleja ei ole kõrvaldanud taotluses puudusi käesoleva paragrahvi lõikes 3 määratud tähtaja jooksul.”;

35) paragrahvi 25 lõiget 3 täiendatakse pärast teist lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Sellisel juhul peab taotleja esitama vastavalt korrigeeritud uue taotluse.”;

36) paragrahvi 25 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „või tema nõusoleku korral”;

37) paragrahvi 26 lõike 1 punktist 6 jäetakse välja tekstiosa „või kui kavandatavad eelarveridade vahelised muudatused kokku ületavad 6400 eurot võrreldes algse eelarvega”;

38) paragrahvi 28 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „6400 eurot” sõnadega „10 000 eurot” ning teine lause asendatakse lausega järgmises sõnastuses:

„Võrreldavad hinnapakkumised peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”;

39) paragrahvi 29 lõike 3 punktist 5 jäetakse välja tekstiosa „käesoleva määruse § 13 lõikes 4 nimetatud”;

40) paragrahvi 29 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu lõppemisest” tekstiosaga „projekti lõpparuande kinnitamise kuupäevast”;

41) paragrahvi 30 lõiget 2 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Vahearuanne esitatakse kooskõlas riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingus sätestatud ajakavaga.”;

42) paragrahvi 30 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Juhul kui toetuse saaja on kohustatud esitama lõpparuande juurde käesoleva määruse § 35 punkti 101 kohaselt tellitud projektiauditi, ei pea kuluaruande esitamisel lisama sellele käesoleva määruse § 31 lõike 2 punktides 1–4 ettenähtud kuludokumente.”;

43) paragrahvi 30 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Mikrofinantseeringu saaja esitab kuluaruande eesti või inglise keeles asjakohases riigis asuvale Eesti välisesindusele või esinduse puudumisel riiki akrediteeritud diplomaatilisele esindajale, kes annab kuluaruandele ja kuludokumentidele oma hinnangu”, ning lõiget täiendatakse pärast esimest lauset lausega „Kui mikrofinantseeringu saaja on Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsev juriidiline isik, esitab ta eestikeelse kuluaruande ministeeriumile.”;

44) paragrahvi 31 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „andmed” tekstiosaga „või juhul, kui kulu on tehtud omafinantseeringu arvel, ka muu algdokumendile omaste tunnustega dokumendi andmed”;

45) paragrahvi 31 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „, ning kinnitab tõlke õigsust oma allkirjaga”;

46) paragrahvi 31 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kohta” tekstiosaga „ega käesoleva määruse § 30 lõikes 3 sätestatud juhul”;

47) paragrahvi 32 lõiget 5 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) tegemist on vahearuandega ning toetuse saaja on kohustatud esitama lõpparuande juurde käesoleva määruse § 35 punkti 101 kohaselt tellitud projektiauditi.”;

48) paragrahvi 35 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) korraldama keskkonnamõju hindamise, kui õigusaktides on sätestatud keskkonnamõju hindamise vajalikkus projekti elluviimiseks;”;

49) paragrahvi 35 punkti 101 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „mille” sõnadega „taotluses esitatud” ning punkti mõlemast lausest jäetakse välja sõnad „tegevusaasta kohta”;

50) paragrahvi 36 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saajal on õigus muuta projekti eelarvet ja tegevusi juhul, kui muudetakse projekti eelarves konkreetsetele tegevustele ettenähtud eelarveridade mahtu teiste eelarveridade mahu arvelt, kuid mitte rohkem kui 20% võrreldes algse eelarvega, tingimusel, et projekti eesmärgid ei muutu ja toetuse summa ei suurene. Toetuse saaja on kohustatud kavandatavad muudatused eelnevalt ministeeriumiga kooskõlastama.”;

51) paragrahvi 36 lõiget 11 täiendatakse pärast sõna „võrra” tekstiosaga „ilma täiendava vahearuande esitamise kohustuseta” ning pärast sõna „riigieelarvelise” sõnadega „eraldise kasutamise”;

52) paragrahvi 37 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) pärast projekti lõpparuande kinnitamist tegema oma veebilehel kättesaadavaks lühiülevaate saavutatud eesmärkidest;”;

53) paragrahvi 37 punktis 3 asendatakse sõnad „punktis 2” sõnadega „punktides 2 ja 21”;

54) paragrahvi 37 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „käsiraamatu” tekstiosaga „ning korraldama toetuse saajate nõustamist kuluaruannetele esitatud nõuete kohta”;

55) paragrahvi 38 punktist 5 jäetakse välja tekstiosa „, kui taotluse rahuldamise otsust muudetakse seoses toetuse saaja omafinantseeringu määra vähenemisega käesoleva määruse §-s 26 ettenähtud korras”.

Jüri Ratas
Peaminister

Jüri Luik
Kaitseminister välisministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json