Teksti suurus:

Pärnu ja Tartu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2017, 7

Pärnu ja Tartu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 07.08.2017 nr 27

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel.

17.08.2017 12:40
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus määruse vastuvõtukuupäevas Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Keskkonnaministeeriumi 17.08.2017 taotlust nr 1-5/17-5694.

§ 1.   Kaitse alt välja arvamine

  (1) Loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Pärnu maakonnas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Lauri jalakas; Lauri künnapuu (KLO4000885)1;
  2) Kassikivi (KLO4001034);
  3) Tammed (5) (KLO4000156);
  4) Pärnad (2) (KLO4000136);
  5) Ussikuusk; Kivilaane ussikuusk (KLO4000164);
  6) Vitskuusk (KLO4000371);
  7) Jalakas; Asuja jalakas (KLO4000764);
  8) Künnapuu, Asuja künnapuu (KLO4000765);
  9) Laiksaare tamm (KLO4000087);
  10) Muraka küla kaheharuline pärn; (Pärn; Muraka küla kaheharuline mänd) (KLO4000883);
  11) Paisu tammed (2); Paisu talu tamm (KLO4000874).

  (2) Loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Tartu maakonnas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Sanglepp; (Jalaks ja lepp; Juhan Liivi puu) (KLO4000683);
  2) Oja talu allee ja puud (KLO4001098);
  3) Kullese männid (2); (Kullese mänd) (KLO4001114);
  4) Kallaste saar (Kask) (KLO4000201);
  5) Kambja Kuusk; (Kuusk) (KLO4000202);
  6) Kodijärve pärnad (2) (KLO4000699);
  7) Kirepi kuusk; (Kuused) (KLO4000207);
  8) Aru pirnipuud (2); (3 pirnipuud) (KLO4000613);
  9) Kadakate allee (KLO4001102);
  10) Hantsi kadakas; (Kadakas) (KLO4000682);
  11) Kaspre pärnad (KLO4000205);
  12) Nõo kalmistu pärn; (Pärn) (KLO4000227);
  13) Süti kask; (Kask) (KLO4000245);
  14) Andresjaani tammed (4); (Andresjaani tamm) (KLO4000716);
  15) Vana-Kubja pärn (KLO4000364);
  16) Amuuri korgipuu (KLO4000711);
  17) Harilik hobukastan (KLO4000750);
  18) Tamm; Püramiidtamm; (Hariliku tamme püramiidvorm) (KLO4000248);
  19) Püramiidtammed; (Hariliku tamme 6 püramiidvormi) (KLO4000710);
  20) Rühm nulge (KLO4000285);
  21) Amuuri korgipuu (KLO4000182);
  22) Elupuud (2) (KLO4000658);
  23) Elupuud; (Suured elupuud) (KLO4000185);
  24) Kollane hobukastan (KLO4000210);
  25) Pirnipuu „Järve seemik”; (Külmakindel pirnipuu „Järve seemik”) (KLO4000230);
  26) Pirnipuu (KLO4000231);
  27) Torkav kuusk (Torkivad kuused (4 eks.)), KLO4001128);
  28) Harilik tamm (KLO4000191);
  29) Harilik pärn; (Pärn; Suur pärn) (KLO4000659);
  30) Ahunapalu kadakad; (Kadakad) (KLO4000850);
  31) Vabaduse tamm; (Tamm; Körberi tamm) (KLO4000413).

§ 2.   Kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

  (1) Seoses § 1 lõikes 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Sotsiaalministri 16. detsembri 1938. a otsuse „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus” alajaotuse a) „Puud” punkt 6;
  2) Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsuse „Üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas” alajaotuse „II Rändrahnud” punkt 17;
  3) Pärnu Linna RSN Täitevkomitee 12. septembri 1958. a otsuse nr 376 „Kohaliku tähtsusega looduse objektide kaitse alla võtmisest” lisa nr 1 alajaotuse „VI Rändrahnud” punkt 1;
  4) Vändra Rajooni TSN Täitevkomitee 8. oktoobri 1958. a otsuse nr 103 „Looduskaitse objektide kinnitamisest” punkt r;
  5) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa nr 2 „Riikliku looduskaitse alla võetud põliste puude nimestik” punktid 11, 12 ja 332;
  6) Pärnu Rajooni RSN Täitevkomitee 5. veebruari 1964. a otsuse nr 26 „Pärnu Rajooni looduse kaitsest” lisa nr 1 alajaotuse „Puud. Tihemetsa külanõukogus” punkt 7 ja alajaotuse „Rändrahnud” punkt 2 ning lisa 2 alajaotuse „VIII Põlised puud” punktid 5, 6 ja 26;
  7) ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirja nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades” lisa nr 3 alajaotus „Põlised puud” punktid 19 ja 21;
  8) Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 27. septembri 1976. a otsuse nr 253 „Looduskaitse objektide kohta rajoonis” lisa 3 punktid 15, 27 ja 28;
  9) Pärnu Linna RSN Täitevkomitee 13. novembri 1981. a otsuse nr 348 „Pärnu parkide, puiesteede ja teiste loodusobjektide looduskaitse alla võtmise kohta” punkt 1.3 tammed (5 tk) ja pärnad (2 tk) Alevi kalmistul;
  10) Pärnu maakonnavalitsuse 12. juuni 1991. a määruse nr 319 „Kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektide kohta” lisa 1 punktid 59, 81, 82 ja 84.

  (2) Seoses § 1 lõikes 2 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Looduskaitse Nõukogu 23. novembri 1937. a otsuse „Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas” punkti a) „Puud” alajaotise „Saari” punkt 1;
  2) Elva Rajooni TSN Täitevkomitee 10. juuli 1957. a otsuse nr 198 „Looduskaitse korraldamisest Elva rajoonis” lisa nr 2 „Looduskaitse alla võetud objektid. Põlised puud” punktid 8 ja 9;
  3) Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee 31. juuli 1957. a otsuse nr 52 „Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks rajoonis” lisas „Kultuurimälestusmärkide ja loodus- ning muinsuskaitse alla kuuluvate kohtade ja objektide nimetused, asukohad ja hooldajad” nimetatud lepp ja saar;
  4) Tartu Linna TSN Täitevkomitee 4. oktoobri 1957. a otsuse nr 306 „Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Tartu linnas” punkti 1 alapunktis a nimetatud külmakindlad pirnipuud „Järve seemik” Lembitu tn 5 aias ning pirnipuu Vanemuise tn 46 ja 10. seitsmeklassilise kooli vahelisel alal; punkti 2 alapunktid e, g, h, n ja o;
  5) Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 6. augusti 1958. a otsuse nr 122 „Looduskaitse ja kultuurimälestusmärkide kaitse organiseerimisest Tartu rajoonis” lisa 1 „Looduskaitse alla kuuluvate objektide nimekiri Tartu rajoonis” punkt 22;
  6) ENSV MN 13. märtsi 1959. a korralduse nr 331-k „Maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest” lisa 3 „Riikliku kaitse alla kuuluvate väärtuslike viljapuude ja viljapuuaedade loetelu” punktid 10 ja 11;
  7) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku looduskaitse alla võetud põliste puude nimestik” punktid 17, 22, 25, 244, 245, 256 ja 257;
  8) Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 28. juuni 1961. a otsuse nr 88 „Looduskaitse maa-alade kinnitamisest rajoonis” punktid 2 ja 3;
  9) Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsuse nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega loodusobjektide loetelu” punktid 21, 31, 56, 60, 61 ja 77 ning lisa 2 „Riikliku kaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega loodusobjektide loetelu” punktid 14, 18, 22, 27 ja 40;
  10) Tartu Linna TSN Täitevkomitee 21. aprilli 1967. a otsuse nr 114 „Looduskaitse korrast Tartu linnas” lisa alajaotuse „Viljapuuaiad ja viljapuud” punkti b loetelus nimetatud pirnipuud „Järve seemik” ja pirnipuu Vanemuise tn 42 ja 10. 8-klassilise kooli vahelisel alal; lisa alajaotuse „Ilupuud” punktid 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13 ja 15;
  11) Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 29. novembri 1972. a otsuse nr 378 „Tartu rajooni kohaliku tähtsusega ajaloo-, arheoloogia-, arhitektuurimälestistele ning looduskaitsealastele objektidele täiendavast kaitse kehtestamisest ning mõnede ajaloo-, arhitektuurimälestiste ning looduskaitse objektide kaitse alt mahavõtmisest” lisa 3 punktid 6, 9, 14, 16 ja 20;
  12) Tartu Linna RSN Täitevkomitee 29. juuli 1986. a otsuse nr 186 „Looduse kaitsest Tartu linnas” lisa 1 „Tartu linna riikliku looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega objektid” punktid 9, 10, 14, 15, 16, 17 ja 21 ning lisa 2 „Tartu linnas riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektid” punktid 4, 7 ja 8.

§ 3.   Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 31. oktoobri 2016. a käskkirjaga nr 1075 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 6.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood (KKR).

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json