Teksti suurus:

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2018, 1

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus

Vastu võetud 06.08.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 ja § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Turustusmeetmed” raames kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise ja turu-uuringute tegemise toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 68 lõike 1 punktis b ning punkti c alapunktis ii nimetatud tegevuste elluviimise eest.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Abikõlblikud kulud

  Abikõlblik on § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalik kulu, mis on mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning on tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 4.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamise päeva;
  2) taotleja tööjõukulu;
  3) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
  4) finants- ja pangakulu;
  5) õigusabikulu;
  6) vara soetamise kulu;
  7) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, intress ja tagatismakse;
  8) kulu, mis on tehtud pärast kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimistegevuse lõppu, nagu sertifitseerimist tõendava märgistuse kulu, märgistuse kasutamise litsentsitasu ja aastamaksu kulu;
  9) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  10) sellise turu-uuringu tegemise kulu, mille on teinud väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki registreeritud ettevõtja;
  11) muu toetatava tegevusega mitteseotud ning tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu ja ebaoluline kulu.

§ 5.   Omafinantseeringu minimaalne määr ja toetuse maksimaalne suurus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud tegevuste elluviimise korral on omafinantseeringu minimaalne määr:
  1) 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest, kui taotleja on § 6 lõikes 1 nimetatud ettevõtja;
  2) 40 protsenti abikõlblike kulude maksumusest, kui taotleja on § 6 lõikes 2 nimetatud ettevõtja.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis b nimetatud tegevuste elluviimise korral on omafinantseeringu minimaalne määr 40 protsenti abikõlblike kulude maksumusest, kui taotleja on § 6 lõikes 2 nimetatud ettevõtja.

  (3) Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta taotlusvoorus on:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud tegevuste elluviimise korral 60 000 eurot;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis b nimetatud tegevuste elluviimise korral 20 000 eurot.

§ 6.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis b ning punkti c alapunktis ii nimetatud tegevuste elluviimise eest mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses, kelle põhitegevusalaks on kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine, töötlemine või turustamine.

  (2) Toetust võib taotleda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis b nimetatud tegevuste elluviimise eest mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega.

  (3) Lõikes 1 ja 2 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (4) Toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (5) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle taotluse selleks ettenähtud tähtajal. PRIA teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 kalendripäeva.

  (6) Ühe taotlusega võib taotleda toetust üksnes ühe tegevuse elluviimiseks.

  (7) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle järgmised andmed (edaspidi koos taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) paragrahvis 7 nimetatud hinnapakkumused koos § 7 lõigetes 1–2 nimetatud nõudeid tõendavate dokumentidega ning § 7 lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus;
  4) tõend omafinantseeringu olemasolu kohta;
  5) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.

§ 7.   Hinnapakkumus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud tegevuse elluviimiseks toetuse taotlemise korral teeb taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale, kellel on sellekohane akrediteering.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis b nimetatud tegevuse elluviimiseks toetuse taotlemise korral teeb taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale, kelle põhitegevusala äriregistri andmetel on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” järgi turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste tegemine (EMTAK-i jao M alajagu 732). Väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud ettevõtja peab tegutsema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1–39), I lisa osa 73.2 järgi turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste tegemise valdkonnas.

  (3) Taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (4) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö, teenuse või vara eest tasutava hinnaga, samuti peab hinnapakkumus sisaldama tehniliste tingimuste loetelu, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. Taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

  (5) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isiku käest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetekohasust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal üks kuni kaks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse põhjendatus ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse seda, kuidas panustatakse tegevusega meetme eesmärkide saavutamisse;
  2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja võimekust taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks.

  (3) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) üks punkt, kui tegevusega panustatakse meetme eesmärkide saavutamisse ja tegevuse elluviimise ajakava on realistlik;
  2) kaks punkti, kui tegevusega panustatakse meetme eesmärkide saavutamisse ja tegevuse elluviimise ajakava on realistlik ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis b nimetatud tegevuse elluviimise korral teeb taotleja turu-uuringu kalapüügi- või vesiviljelustoodete kohta, mis on nimetatud kalandusturu korraldamise seaduse § 12 lõike 11 kohaselt majanduslikult oluliseks liigiks;
  3) kaks punkti, kui tegevusega panustatakse meetme eesmärkide saavutamisse ja tegevuse elluviimise ajakava on realistlik ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud tegevuse elluviimise korral teeb taotleja kalapüügi- või vesiviljelustoote sertifitseerimistegevuse kalandusturu korraldamise seaduse § 12 lõikes 11 nimetatud majanduslikult oluliste liikide kohta.

  (4) Kui hinnatakse tegevuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ja on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, ning eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud;
  2) kaks punkti, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ja on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, ning eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud ning § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimise korral on omafinantseeringu minimaalne määr vähemalt viie protsendiga ületatud.

  (5) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevust ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) üks punkt, kui taotleja on kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamise valdkonnas tegutsenud kolm kuni kümme aastat;
  2) kaks punkti, kui taotleja on kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamise valdkonnas tegutsenud üle kümne aasta.

  (6) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi ja moodustab taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluse korral eelistatakse varem esitatud taotlust.

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 2 ja lõike 5 alusel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 9 alusel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 10.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis b nimetatud tegevuse elluviimise korral makstakse toetus välja üksnes siis, kui toetuse saaja on pärast projekti elluviimist esitanud valdkonna eest vastutavale ministeeriumile tehtud turu-uuringu ning projekti käigus tekkinud autori varalised õigused on tasuta üle antud riigile, kusjuures tehingus määratakse riigivara valitsejaks ministeerium.

  (3) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (4) Toetuse saaja esitab toetuse maksmiseks pärast toetatava tegevuse täielikku elluviimist ja selle eest tasumist PRIAle maksetaotluse ning järgmiste dokumentide originaalid või originaaliga samased ärakirjad:
  1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve, kellelt taotleja tellis töö või teenuse, ning taotlejapoolset rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  2) tehtud töö või tellitud teenuse üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud tegevuse puhul sertifitseerimistegevuse etappi tõendav dokument või kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifikaat.

  (5) Kuludokumendil või rahalise kohustuse tasumist tõendaval maksekorraldusel või pangakonto väljavõttel näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (6) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 4 nimetatud maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (7) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (8) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõigetes 2 ja 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 2 sätestatud nõudeid.

  (2) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud, sealhulgas esitatud viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega, kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

§ 12.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 13.   Määruse muutmine

Maaeluministri 24. jaanuari 2018. a määrust nr 5 „2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
„11) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json