Teksti suurus:

Haldusleping Peipsiveere arenguprogrammi toetamiseks

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2018, 4

Haldusleping Peipsiveere arenguprogrammi toetamiseks

Vastu võetud 13.06.2018 nr 156


Eesti Vabariigi Maaeluministeerium, registrikoodiga 70000734 (edaspidi Ministeerium), keda esindab maaeluminister Tarmo Tamm, kes tegutseb Maaeluministeeriumi põhimääruse alusel ja Tartumaa Omavalitsuste Liit MTÜ, registrikoodiga 80190322 (edaspidi TOL), keda esindab juhatuse esimees Rain Sangernebo, kes tegutseb põhikirja alusel,

keda edaspidi nimetatakse koos või eraldi Pooled või Pool, sõlmivad Peipsiveere arenguprogrammi (edaspidi Programm) elluviimiseks ning kooskõlas halduskoostöö seadusega halduslepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:


1. Reguleerimisala ja üldsätted

1.1. Programmi sihiks on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtlusaktiivsust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

1.2. Leping kohaldub programmi rakendamisele lisas 1 toodud programmdokumendi järgi kohalike huvidega arvestamiseks toetuse taotlemise ja eelmenetluse etapis.

1.3. Lepingu täitmisel juhinduvad Pooled halduskoostöö seadusest ja haldusmenetluse seaduses sätestatud põhimõtetest. Pooled täidavad oma Lepingust tulenevaid ülesandeid kooskõlas kõigi asjakohaste õigusaktidega ja vastutavad iseseisvalt oma tegevuse õiguspärasuse eest.


2. Lepingu ese

2.1. Ministeerium annab TOL-ile Vabariigi Valitsuse 24.05.2018. a korralduse nr 129 alusel Programmi rakendamisel ja elluviimisel eeltaotlusvooru läbiviimise ülesande.

2.2. Lepinguga antakse TOL-ile õigus kooskõlas vabariigi valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punktiga 8 ja halduskoostöö seadusega ning lisas 1 toodud programmdokumendiga korraldada eeltaotlusvooru läbiviimine, sealhulgas eeltaotlusvooru väljakuulutamine, eeltaotlusvoorust teavitamine, taotlejate nõustamine eeltaotlusega seotud küsimustes, eeltaotluste vastuvõtt, registreerimine, menetlemine ja säilitamine, taotlejate teavitamine nende eeltaotlustes kirjeldatud projektide tegevuskavasse kandmisest või kandmata jätmisest ning programmi nõukogu teenindamine, sealhulgas programmi nõukogu koosoleku protokolli edastamine Ministeeriumile.


3. Haldusülesande täitmise rahastamise alused

3.1. Peipsiveere arenguprogrammi rakendamisega seotud kulude katteks on TOL-ile ette nähtud 2000 eurot.

3.2. Punktis 3.1 nimetatud summat võib kasutada eeltaotlusvooru läbiviimise ja programmi nõukogu teenindamisega seotud tööjõukulude ning muude eeltaotlusvooru korraldamise või programmi nõukogu teenindamisega seotud kulude katmiseks.

3.3. Lepingu punktis 3.1 nimetatud tasu kuulub tasumisele pärast punktis 2.2 toodud ülesannete täitmist TOLi poolt esitatud arve alusel 15 (viieteistkümne) päeva jooksul arvates arve kättesaamisest. TOL on kohustatud arvele märkima Lepingu numbri (viida) ja Lepingu TOL-poolse kontaktisiku nime ning arve esitama e-posti aadressile arved@agri.ee.


4. TOLi ülesanded haldusülesande täitmisel

4.1. TOL korraldab eeltaotlusvooru läbiviimise kooskõlas käesoleva Lepinguga, lisas 1 toodud programmidokumendiga ning asjakohaste Eesti Vabariigi õiguse sätetega.

4.2. TOLi ülesanne Programmi rakendamisel on:
4.2.1. avaldada eeltaotlusvooru, mille tähtajad on Ministeeriumiga varem kooskõlastatud, kuulutus vähemalt viis tööpäeva enne eeltaotlusvooru algust;
4.2.2. teavitada eeltaotlusvooru tähtajast Tartu, Jõgeva ja Ida-Virumaa maakonna ajalehtedes ning TOL veebilehel. TOL veebilehel avaldatakse teave eeltaotlemise tingimuste kohta, sealhulgas lisas 1 toodud programmdokumendi lisas toodud eeltaotluste vorm, eeltaotluste esitamise tähtaeg, kontaktisiku nimi ning tema postiaadress ja e-posti aadress, millele eeltaotlus esitada;
4.2.3. teavitada eeltaotlusvooru tähtajast Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskust ning programmi piirkonda jäävaid kohaliku omavalitsuse üksusi kolme tööpäeva jooksul arvates eeltaotlusvooru väljakuulutamisest eesmärgiga, et kohaliku omavalitsuse üksused levitaksid teavet võimalike taotlejate hulgas enda valitud kõige tõhusamal viisil;
4.2.4. nõustada taotlejaid eeltaotlustega seotud küsimustes;
4.2.5. korraldada eeltaotluste vastuvõtmine, registreerimine, menetlemine ja säilitamine;
4.2.6. koostada eeltaotluste nõuetele vastavuse kontrolli tulemustest ülevaade ja esitada see programmi nõukogule;
4.2.7. teenindada programmi nõukogu;
4.2.8. saata programmi nõukogu liikmetele ja vaatlejatele elektrooniliselt kutse programmi nõukogu koosolekul osalemiseks vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist, hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist edastada programmi nõukogu liikmetele ja vaatlejatele koosoleku päevakord, esitatud eeltaotluste koopiad ning ülevaade eeltaotluste nõuetele vastavuse kontrolli tulemustest;
4.2.9. kutsuda programmi nõukogu koosolekule kõik eeltaotlusvoorus eeltaotluse esitanud taotlejad või taotleja esindusõigust omavad isikud, teavitades neid koosoleku toimumisest vähemalt kümme tööpäeva ette;
4.2.10. programmi nõukogu koosolekul anda ülevaade laekunud eeltaotlustest ning eeltaotluste nõuetele vastavuse kontrolli tulemustest;
4.2.11. esitada Ministeeriumile programmi nõukogu koosoleku protokoll, millest selguvad faktilised asjaolud tegevuskavva kantavate ja sealt välja jäävate eeltaotluste lõikes;
4.2.12. teavitada taotlejat tema eeltaotluse tegevuskavasse kandmisest või kandmata jätmisest 20 tööpäeva jooksul arvates vastavate käskkirjade saamisest.


5. TOL-i kohustused ja õigused haldusülesande täitmisel

5.1. TOL konsulteerib Programmi rakendamise üldküsimustes Ministeeriumiga, võttes täitmiseks juhised, mis on kooskõlas selle Lepinguga.

5.2. TOL täidab oma kohustusi seoses Programmiga sama professionaalselt, tõhusalt, läbipaistvalt ja hoolsalt nagu oma enda toimingute tegemisel, kui käesolev Leping ei nõua enamat.

5.3. TOL kohustub kasutama punktis 3.1 nimetatud vahendeid eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult ning ranges vastavuses Lepinguga ja selle lisaga.


6. Ministeeriumi õigused ja kohustused halduslepingu täitmisel

6.1. Ministeerium koostab programmi nõukogu koosoleku protokolliga arvestades tegevuskava, kuhu kantakse toetamiskõlblikud eeltaotlused, ja otsustab tegevuskava kinnitamise käskkirjaga. Samuti otsustatakse käskkirjaga eeltaotluste tegevuskavast väljajätmine.

6.2. Ministeerium kaasab TOLi Programmi rakendamiseks vajalike õigusaktide väljatöötamisel ja muutmisel.

6.3. Ministeeriumil on õigus kohaldada Lepingus ette nähtud sanktsioone, kui TOL ei täida Lepingulisi kohustusi või ei täida neid nõuetekohaselt.

6.4. Ministeerium on kohustatud:
6.4.1. teavitama Programmis tehtavatest muudatustest või nende alusel väljaantavatest dokumentidest;
6.4.2. kaaluma TOL-i poolt punkti 9.1 alusel tehtud teisi ettepanekuid ning andma vajadusel juhised Lepingu täitmiseks või otsustama Lepingu muutmise või muutmata jätmise küsimuse.

6.5. Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral on Ministeeriumil õigus teha TOL-ile hoiatus ja ettepanek rikkumine mõistliku aja jooksul lõpetada. Kui TOL ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Ministeeriumi poolt määratud aja jooksul või ei teata rikkumist vabandavatest asjaoludest, on Ministeeriumil õigus Leping üles öelda, teatades sellest TOL-i kirjalikult.


7. Lepingu täitmise kord

7.1. Lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada Poolte kokkuleppel. Üks Pool esitab Lepingu lõpetamise ettepanekus Lepingu lõpetamise põhjuse ja kõik vajalikud dokumendid. Kui mõlemad Pooled on nõus Lepingu lõpetamisega, siis vormistatakse Lepingu lõpetamine kirjalikult.

7.2. Poolel on õigus Leping ühepoolselt lõpetada teavitades sellest teist Poolt kirjalikult 14 (neliteist) kalendripäeva ette järgmistel juhtudel:
7.2.1. Pool on rikkunud oluliselt Lepingus sätestatud kohustusi;
7.2.2. Lepinguliste kohustuste täitmise võimatuse korral vastavalt punktis 10 sätestatule.


8. Lepingu muutmise tingimused ja kord

8.1. Lepingut võib reeglina muuta Poolte kirjalikul allkirjastatud kokkuleppel.

8.2. Lepingu muutmiseks ettepaneku tegija esitab kirjalikult põhjendatud Lepingu muutmise ettepaneku teisele Poolele. Kirjalik etteteatamise tähtaeg on vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.
Kui mõlemad Pooled on nõus Lepingu muutmisega, siis vormistatakse Lepingu muudatus kirjalikult Lepingu lisana.

8.3. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allkirjastamist mõlema Poole poolt ja pärast Riigi Teatajas avaldamist.


9. Teabe vahetamine Poolte vahel

9.1. Kui TOL-il ilmnevad Lepingu täitmisel takistused või sellised asjaolud, mille vastu Ministeeriumil võib olla huvi, siis peab TOL pöörduma kirjalikult Ministeeriumi poole juhiste saamiseks ja Ministeerium on kohustatud neid juhiseid andma. Juhised on TOL-ile täitmiseks kohustuslikud.

9.2. Juhiseid võib Ministeeriumi nimel anda põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler.

9.3. Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

9.4. Teade loetakse kättetoimetatuks, kui teade on digitaalselt allkirjastatud ning selle Poolele e-posti teel edastamisest on möödunud 2 (kaks) tööpäeva.

9.5. Informatsioonilise teate võib edastada telefoni ja e-posti teel.

9.6. Pooled on kohustatud kirjaliku taasesitamist võimaldaval viisil teatama Lepingu kontaktisiku, asukoha, pangarekvisiitide, kontaktandmete või mõne muu rekvisiidi muutumisest. Vastasel korral on õigus eeldada, et kõik varem teada antud Poolte rekvisiidid kehtivad ja nende kohaselt edastatud teated on Pooled kätte saanud. E-posti teel saatmise korral loetakse teade kättesaaduks kohalejõudmise teates märgitud kellaajal.

9.7. Pooled vastutavad teisele Poolele kirjalikult edastatud Lepingu täitmist puudutavate andmete õigsuse eest.


10. Lepingu täitmist takistavad asjaolud, mida loetakse vääramatuks jõuks

10.1. Lepingu täitmise lõpetamine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks võlaõigusseaduse § 103 lõikes 2 nimetatud asjaolusid arvesse võttes ehk kui see on tingitud vääramatu jõuna klassifitseeritavatest asjaoludest, ehk asjaoludest, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaksid, seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärgi ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama sobivaid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

10.2. Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teisele Poolele kirjalikult teatama.

10.3. Vääramatu jõuna kvalifitseeritavate asjaolude esinemist peab tõendama Pool, kes vääramatu jõu esinemisele viitab.

10.4. Kui vääramatu jõu tõttu on Poole Lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 90 (üheksakümmend) päeva järjest, võivad Pooled lepingu lõpetada.


11. Poolte kontaktisikud

11.1. Ministeeriumi kontaktisik Lepingu täitmisel on Maarja Männiste, maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist, telefon 6256 526, e-post maarja.manniste@agri.ee.

11.2. TOLi kontaktisik Lepingu täitmisel on Heili Uuk, telefon 58862500, e-post heili.uuk@tartumaa.ee.


12. Lepingu lahutamatu dokument on:

Lisa 1 – Peipsiveere arenguprogrammi programmdokument.


13. Lõppsätted

13.1. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures teise Poolte Lepingust tulenevaid ja seaduslikke huve. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse Lepingust tulenevad vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

13.2. Juhul kui Lepingu säte on vastuolus Eestis kehtivate õigusaktidega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

13.3. Ministeeriumi ja TOL-i vahelises suhtes Lepinguga reguleerimata küsimustes kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut, käesolevas Lepingus sätestatud erisusega.


14. Lepingu jõustumine ja kehtivusaeg

Leping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas ja kehtib kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni Poolte poolt.


15. Poolte andmed:

   
Maaeluministeerium Tartumaa Omavalitsuste Liit

Registrinumber 70000734

Registrikood 80190322

Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn

Riia tn 15, Tartu 51010

Telefon 625 6107

Telefon 730 5216

e-post: info@agri.ee

e-post: tol@tartumaa.ee

a/a EE891010220034796011

e-riigikassa konto nr a/a SEB

a/a EE932200221023778606

EE441010102000302007

viitenumber: 2800047135

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Tamm

Rain Sangernebo

 

 

Lisa 1 Peipsiveere arenguprogrammi kehtestamine 2018. aastaks