Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2019, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega

Vastu võetud 03.08.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse rakenduskõrgkooli seaduse § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruse nr 3 „Tartu Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruses nr 3 „Tartu Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse rakenduskõrgkooli seaduse § 4 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 23 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 1, § 7 punktides 2, 3, 17 ja 20, § 14 punktis 33, §-s 17 ja §-s 34 asendatakse sõnad „rakenduskõrgkooli seadus” sõnaga „kõrgharidusseadus” vastavas käändes;

4) paragrahvi 5 punktis 3, § 13 lõikes 1, § 14 punktis 19 ja § 15 lõigetes 1 ja 3 ning lõikes 5 asendatakse sõna „õppejõud” sõnadega „akadeemilised töötajad” vastavas käändes;

5) paragrahvi 7 punktid 12 ja 13 sõnastatakse järgmiselt:

„12) kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste töötajate ja õppekasvatusala töötajate vabadele ametikohtadele;
13) kinnitab kõrgkooli akadeemiliste töötajate ja õppekasvatusala töötajate koosseisu iga õppeaasta alguseks;”;

6) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Rektor valitakse avaliku konkursiga kuni viieks aastaks vastavalt kõrgharidusseaduse § 24 lõikele 4 valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.”;

7) paragrahvi 14 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) kehtestab üliõpilaste ja õpilaste vastuvõtutingimused ja -korra, sealhulgas õppekeele taseme miinimumnõuded välismaalase õppekeele oskuse piisavuse hindamiseks vastavalt välismaalaste seaduse § 168 lõikele 2;”;

8) paragrahvi 14 punktis 20 asendatakse sõnad „õppejõudude ja teadustöötajate” sõnadega „akadeemiliste töötajate”;

9) paragrahvi 14 punktis 21 asendatakse sõna „õppejõule” sõnadega „akadeemilisele töötajale”;

10) paragrahvi 14 punktis 22 asendatakse sõnad „õppejõud ja teadustöötajad” sõnadega „akadeemilised töötajad”;

11) paragrahvi 14 punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

„23) kehtestab tingimused selle kohta, millal on rektoril õigus kutsuda ilma konkurssi välja kuulutamata kuni viieks aastaks külalistöötaja staatuses akadeemilise töötajana õppe- või teadustööd tegema silmapaistva loomeisiku või teadlase või oma eriala silmapaistva praktiku;”;

12) paragrahvi 14 punktis 24 asendatakse sõna „õppejõu” sõnadega „akadeemilise töötaja”;

13) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Akadeemiliste töötajate esindajaks võib nõukogusse kandideerida kõrgkoolis vähemalt 75% koormusega töötav korraline akadeemiline töötaja. Akadeemiliste töötajate esindajate kandidaate võivad nõukogusse esitada ja valida kõrgkoolis vähemalt 50% koormusega töötavad korralised akadeemilised töötajad.”;

14) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kõrghariduse tasemel kõrgharidusseaduse ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kõrgharidusstandardile vastavate magistriõppe ning rakenduskõrgharidusõppe õppekavade alusel;”;

15) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kõrgkooli liikmeskonna moodustavad rektor, prorektor(id), akadeemilised töötajad, õppekasvatusala töötajad ja teised töötajad ning üliõpilased ja õpilased.”;

16) paragrahv 26 sõnastatakse järgmiselt:

§ 26. Akadeemilised töötajad ja õppekasvatusala töötajad

(1) Kõrgkooli akadeemiline töötaja teeb õppe-, teadus- ja õppemetoodilist tööd nõukogu kehtestatud mahus, samuti täidab valitavatel ja määratavatel akadeemilistel ametikohtadel haldusülesandeid. Kõrgkooli akadeemiliste töötajate töö sisu kehtestatakse rektori käskkirjaga.

(2) Kõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe akadeemiliste töötajate ametikohad on professor, lektor, teadur ja õpetaja ning neile kohaldatakse kõrgharidusseaduse ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kõrgharidusstandardiga ning nõukogu kehtestatud nõudeid.

(3) Akadeemiliste töötajate ametikohad täidetakse vastavalt kõrgharidusseaduse §-le 34.

(4) Kutseõppe õppekavade õppekasvatusala töötajate ametikohad täidetakse vastavalt kutseõppeasutuse seaduse §-le 39.

(5) Kõrgkooli teadus- ja arendustegevust läbiviivad akadeemilised töötajad võivad osaleda õppetöö läbiviimises.

(6) Akadeemiliste töötajate ja õppekasvatusala töötajate koosseisu kinnitab rektor asjaomase tegevusvaldkonna prorektori ettepanekul igaks õppeaastaks. Professorite ametikohad määrab nõukogu.”;

17) paragrahvi 28 lõike 1 punktist 6 jäetakse välja sõna „, sisekorraeeskirjast”;

18) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse sõna „õppejõul” sõnadega „akadeemilisel töötajal”;

19) paragrahvi 30 punktis 10 asendatakse sõna „õppejõu” sõnadega „akadeemilise töötaja”;

20) paragrahvi 30 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) õigus saada õpilaspilet kutseõppeasutuse seaduse § 25 lõike 8 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras;”;

21) paragrahvi 35 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kõrgkooli teadus- ja arendustegevust finantseeritakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusega sätestatud alustel ja korras või muudest vahenditest.”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Eesti Lennuakadeemia põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Eesti Lennuakadeemia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse rakenduskõrgkooli seaduse § 4 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 23 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 1, § 7 punktides 2, 3, 14 ja 17, § 14 punktis 34, §-s 17 ja §-s 34 asendatakse sõnad „rakenduskõrgkooli seadus” sõnaga „kõrgharidusseadus” vastavas käändes;

4) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja kolmas lause;

5) paragrahvi 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) luua akadeemia liikmeskonnale soodsad tingimused õppetööks, rakendusuuringute läbiviimiseks, arendustööks, erialaseks enesetäiendamiseks ning suhtlemiseks teiste akadeemiliste töötajate ja üliõpilastega Eestis ja välisriikides;”;

6) paragrahvi 5 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) teha koostööd Eesti ja välisriikide õppe-, teadus- ja arendusasutustega ning ettevõtetega;”;

7) paragrahvi 5 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) koostada ja arendada kõrgkooli õppekavasid ning korraldada õppemetoodilist tööd, sealhulgas koostada õppevahendeid ja -materjale ning toetada nende väljaandmist;”;

8) paragrahvi 7 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) kinnitab käskkirjaga akadeemia töökorralduse reeglid ja asjaajamiskorra;”;

9) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses

„71) kinnitab käskkirjaga akadeemia struktuuriüksuste põhimäärused;”;

10) paragrahvi 7 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste töötajate ja õppekasvatusala töötajate vabadele ametikohtadele;”

11) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Rektor valitakse avaliku konkursiga kuni viieks aastaks vastavalt kõrgharidusseaduse § 24 lõikele 4 valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.”;

12) paragrahvi 11 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Akadeemia prorektorid ja struktuuriüksuste juhid juhivad rektori määratud tegevusvaldkondi ja asjaomaseid struktuuriüksusi.”;

13) paragrahvi 13 lõigetes 1 ja 2, § 14 punktides 19 ja 21 ning § 15 lõigetes 1 ja 2 ning lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna „õppejõud” sõnadega „akadeemilised töötajad” vastavas käändes;

14) paragrahvi 14 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) otsustab olulisemaid õppe- ja arendustegevuse küsimusi;”;

15) paragrahvi 14 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„20) kehtestab akadeemiliste töötajate atesteerimise tingimused ja korra;”;

16) paragrahvi 14 punktis 22 asendatakse sõna „õppejõule” sõnadega „akadeemilisele töötajale”;

17) paragrahvi 14 punktid 23 ja 24 sõnastatakse järgmiselt:

„23) valib korralised akadeemilised töötajad;
24) kehtestab tingimused selle kohta, millal on rektoril õigus kutsuda ilma konkurssi välja kuulutamata kuni viieks aastaks külalistöötaja staatuses akadeemilise töötajana õppe- või teadustööd tegema silmapaistva loomeisiku või teadlase või oma eriala silmapaistva praktiku;”;

18) paragrahvi 14 punktid 25 ja 26 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 18 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Struktuuriüksuste eesmärk on täita akadeemia ülesandeid oma valdkonnas, tegutsedes nõukoguga kooskõlastatud ja rektori käskkirjaga kinnitatud põhimääruse alusel.”;

20) paragrahvi 20 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Akadeemilise struktuuri osakonda juhib juhataja, kes vastutab osakonna arengu ning ülesannete tulemusliku täitmise eest.”;

21) paragrahvi 20 lõiked 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lennunduskoolituse üksus viib läbi õppetööd rahvusvaheliste lennundusregulatsioonide, koolituskäsiraamatu, põhimääruse ja teiste õigusaktide alusel.”;

23) paragrahvi 22 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kõrghariduse tasemel kõrgharidusseadusele vastavate ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kõrgharidusstandardile ja rahvusvahelistele lennundusregulatsioonidele vastavate rakenduskõrgharidusõppe õppekavade alusel;
2) kutsehariduse tasemel kutseõppeasutuse seadusele vastavate ja kutseõppeasutuse seaduse § 22 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kutseharidusstandardile vastavate kutseõppe tasemeõppe õppekavade alusel.”;

24) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Akadeemia liikmeskonna moodustavad rektor, prorektorid, struktuuriüksuste juhid, akadeemilised töötajad, õppekasvatusala töötajad ja teised töötajad ning üliõpilased ja õpilased.”;

25) paragrahv 26 sõnastatakse järgmiselt:

§ 26. Akadeemilised töötajad ja õppekasvatusala töötajad

(1) Akadeemia akadeemiline töötaja teeb õppe-, teadus- ja õppemetoodilist tööd nõukogu kehtestatud mahus, samuti täidab valitavatel ja määratavatel akadeemilistel ametikohtadel vastavalt ametijuhendile haldusülesandeid.

(2) Kõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe akadeemiliste töötajate ametikohad on professor, lektor, teadur ja õpetaja ning neile kohaldatakse kõrgharidusseaduse ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kõrgharidusstandardiga ning nõukogu kehtestatud nõudeid.

(3) Akadeemiliste töötajate ametikohad täidetakse vastavalt kõrgharidusseaduse §-le 34.

(4) Kutseõppe õppekavade õppekasvatusala töötajate ametikohad täidetakse vastavalt kutseõppeasutuse seaduse §-le 39.

(5) Teadus- ja arendustegevust läbiviivad akadeemilised töötajad võivad osaleda õppetöö läbiviimises.

(6) Akadeemiliste töötajate ja õppekasvatusala koosseisu kinnitab rektor prorektori ja akadeemilise struktuuriüksuse juhi ettepanekul igaks õppeaastaks. Professorite ametikohad erialati määrab nõukogu.”;

26) paragrahvi 28 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõna „sisekorraeeskirjast” sõnadega „töökorralduse reeglitest”;

27) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse sõna „õppejõul” sõnadega „akadeemilisel töötajal”;

28) paragrahvi 29 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õpilased on isikud, kes on vastu võetud õppima kutseõppesse.”;

29) paragrahvi 30 punktis 10 asendatakse sõna „õppejõu” sõnadega „akadeemilise töötaja”;

30) paragrahvi 30 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) õigus saada õpilaspilet kutseõppeasutuse seaduse § 25 lõike 8 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras;”;

31) paragrahvi 30 punktis 18 asendatakse sõnad „õppekorraldus- ja sisekorraeeskirja” sõnadega „õppekorralduseeskirja ja töökorralduse reegleid”;

32) paragrahvi 32 lõikest 4 jäetakse välja sõna „aprillikuu”;

33) paragrahvi 35 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Akadeemial on õigus osutada nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid järgmistel juhtudel: lennundusalane tasemekoolitus ja tööalane koolitus, sealhulgas eksternõpe, teadus- ja rakendusuuringud, lepinguline õppe- ja arendustöö, erialane nõustamine, kirjastamine, erialaste tellimuste täitmine ning üliõpilastele ja õpilastele ühiselamuteenuste osutamine.”.

§ 3.  Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruses nr 5 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse rakenduskõrgkooli seaduse § 4 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 23 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 1, § 7 punktides 2, 3, 15 ja 18, § 14 punktis 34, §-s 17 ja §-s 34 asendatakse sõnad „rakenduskõrgkooli seadus” sõnaga „kõrgharidusseadus” vastavas käändes;

4) paragrahvi 5 punktides 3, 10 ja 12, § 13 lõikes 1, § 14 punktis 20 ja § 15 lõigetes 1–3 ja lõikes 5 asendatakse sõna „õppejõud” sõnadega „akadeemilised töötajad” vastavas käändes;

5) paragrahvi 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) viia läbi õpet Vabariigi Valitsuse nimetatud magistriõppe, rakenduskõrgharidusõppe ning kutseõppe tasemeõppe (edaspidi kutseõpe) õppekavade alusel;”;

6) paragrahvi 7 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) kinnitab käskkirjaga kõrgkooli töökorralduse reeglid ja asjaajamiskorra;”;

7) paragrahvi 7 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste töötajate ja õppekasvatusala töötajate vabadele ametikohtadele;”;

8) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Rektor valitakse avaliku konkursiga kuni viieks aastaks vastavalt kõrgharidusseaduse § 24 lõikele 4 valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.”;

9) paragrahvi 14 punktis 2 asendatakse sõna „akadeemia” sõnaga „kõrgkooli”;

10) paragrahvi 14 punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

„21) kehtestab akadeemiliste töötajate atesteerimise tingimused ja korra;”;

11) paragrahvi 14 punktis 22 asendatakse sõna „õppejõule” sõnadega „akadeemilisele töötajale”;

12) paragrahvi 14 punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

„23) valib korralised akadeemilised töötajad;”;

13) paragrahvi 14 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

„24) kehtestab tingimused selle kohta, millal on rektoril õigus kutsuda ilma konkurssi välja kuulutamata kuni viieks aastaks külalistöötaja staatuses akadeemilise töötajana õppe- või teadustööd tegema silmapaistva loomeisiku või teadlase või oma eriala silmapaistva praktiku;”;

14) paragrahvi 14 punktis 25 asendatakse sõna „õppejõu” sõnadega „akadeemilise töötaja”;

15) paragrahvi 22 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kõrghariduse tasemel kõrgharidusseadusele vastavate ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kõrgharidusstandardile vastavate rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe õppekavade alusel;”;

16) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kõrgkooli liikmeskonna moodustavad rektor, prorektor(id), akadeemilised töötajad, õppekasvatusala töötajad, teised töötajad ning üliõpilased ja õpilased.”;

17) paragrahv 26 sõnastatakse järgmiselt:

§ 26. Akadeemilised töötajad ja õppekasvatusala töötajad

(1) Kõrgkooli akadeemiline töötaja teeb õppe-, teadus- ja õppemetoodilist tööd nõukogu kehtestatud mahus, samuti täidab vastavalt ametijuhendile haldusülesandeid.

(2) Kõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe akadeemiliste töötajate ametikohad on professor, lektor, teadur ja õpetaja ning neile kohaldatakse kõrgharidusseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kõrgharidusstandardiga ning nõukogu kehtestatud nõudeid.

(3) Akadeemiliste töötajate ametikohad täidetakse vastavalt kõrgharidusseaduse §-le 34.

(4) Kutseõppe õppekavade õppekasvatusala töötajate ametikohad täidetakse vastavalt kutseõppeasutuse seaduse §-le 39.

(5) Kõrgkooli teadus- ja arendustegevust läbiviivad akadeemilised töötajad võivad osaleda õppetöö läbiviimises.

(6) Akadeemiliste töötajate ja õppekasvatusala töötajate koosseisu kinnitab rektor asjaomase tegevusvaldkonna prorektori ettepanekul igaks õppeaastaks.”;

18) paragrahvi 28 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõna „sisekorraeeskirjast” sõnadega „töökorralduse reeglitest”;

19) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse sõna „õppejõul” sõnadega „akadeemilisel töötajal”;

20) paragrahvi 29 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üliõpilased on isikud, kes on vastu võetud kõrgkooli rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe täis- või osakoormusega õppesse.”;

21) paragrahvi 30 punktis 10 asendatakse sõna „õppejõu” sõnadega „akadeemilise töötaja”;

22) paragrahvi 30 punktid 14 ja 15 sõnastatakse järgmiselt:

„14) õigus saada üks kord nii rakenduskõrgharidusõppes kui magistriõppes akadeemilist puhkust üldjuhul kuni üks aasta, lisaks, sealhulgas kutseõppes, tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
15) õigus saada õpilaspilet kutseõppeasutuse seaduse § 25 lõike 8 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras;”;

23) paragrahvi 30 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

„19) muud kõrgharidusseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, põhimääruse, töökorralduse reeglite ja teiste õigusaktidega üliõpilastele ja õpilastele kehtestatud õigused.”.

§ 4.  Haridus- ja Teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruse nr 6 „Kõrgema Kunstikooli Pallas põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruses nr 6 „Kõrgema Kunstikooli Pallas põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse rakenduskõrgkooli seaduse § 4 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 23 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 1, § 7 punktides 2, 3, 15 ja 18, § 14 punktis 34, §-s 17 ja §-s 33 asendatakse sõnad „rakenduskõrgkooli seadus” sõnaga „kõrgharidusseadus” vastavas käändes;

4) paragrahvi 5 punktis 3, § 13 lõikes 1, § 14 punktis 19, § 15 lõigetes 1–3 ja lõikes 5 asendatakse sõna „õppejõud” sõnadega „akadeemilised töötajad” vastavas käändes;

5) paragrahvi 7 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) kinnitab käskkirjaga kõrgkooli töökorralduse reeglid ja asjaajamiskorra;”;

6) paragrahvi 7 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste töötajate vabadele ametikohtadele;”;

7) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Rektor valitakse avaliku konkursiga kuni viieks aastaks vastavalt kõrgharidusseaduse § 24 lõikele 4 valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.”;

8) paragrahvi 14 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„20) kehtestab akadeemiliste töötajate atesteerimise tingimused ja korra;”;

9) paragrahvi 14 punktis 21 asendatakse sõna „õppejõule” sõnadega „akadeemilisele töötajale”;

10) paragrahvi 14 punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

„22) valib korralised akadeemilised töötajad;”;

11) paragrahvi 14 punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

„23) kehtestab tingimused selle kohta, millal on rektoril õigus kutsuda ilma konkurssi välja kuulutamata kuni viieks aastaks külalistöötaja staatuses akadeemilise töötajana õppe- või teadustööd tegema silmapaistva loomeisiku või teadlase või oma eriala silmapaistva praktiku;”;

12) paragrahvi 14 punktis 24 asendatakse sõna „õppejõu” sõnadega „akadeemilise töötaja”;

13) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse sõna „sisekorraeeskirja” sõnadega „töökorralduse reeglite”;

14) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kõrgkoolis toimub õppetöö kõrghariduse tasemel kõrgharidusseadusele ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kõrgharidusstandardile vastavate rakenduskõrgharidusõppe õppekavade alusel.”;

15) paragrahvi 24 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kõrgkooli liikmeskonna moodustavad rektor, prorektorid, akadeemilised töötajad ja teised töötajad ning üliõpilased.”;

16) paragrahv 25 sõnastatakse järgmiselt:

§ 25. Akadeemilised töötajad

(1) Kõrgkooli akadeemiline töötaja teeb õppe-, teadus- ja õppemetoodilist tööd nõukogu kehtestatud mahus, samuti täidab akadeemilistel ametikohtadel vastavalt ametijuhendile haldusülesandeid.

(2) Kõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe akadeemiliste töötajate ametikohad on professor, lektor, teadur ja õpetaja ning neile kohaldatakse kõrgharidusseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kõrgharidusstandardiga ning nõukogu kehtestatud nõudeid.

(3) Akadeemiliste töötajate ametikohad täidetakse vastavalt kõrgharidusseaduse §-le 34.

(4) Teadus- ja arendustegevust läbiviivad akadeemilised töötajad võivad osaleda õppetöö tegemises.

(5) Akadeemiliste töötajate koosseisu kinnitab rektor õppe- ja teadusstruktuuri põhiüksuse juhataja ettepanekul igaks õppeaastaks.”;

17) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõna „sisekorraeeskirjast” sõnadega „töökorralduse reeglitest”;

18) paragrahvi 27 lõikes 2 asendatakse sõna „õppejõul” sõnadega „akadeemilisel töötajal”;

19) paragrahvi 29 punktis 9 asendatakse sõna „õppejõu” sõnadega „akadeemilise töötaja”;

20) paragrahvi 29 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahv 29 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) teised kõrgharidusseadusest, põhimäärusest, töökorralduse reeglitest ja teistest õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.”.

§ 5.  Määruse rakendamine

  (1) Rakenduskõrgkooli rektori ja nõukogu õigusaktid viiakse käesoleva määrusega vastavusse kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Määruse § 1 punktid 2–21, § 2 punktid 2–33, § 3 punktid 2–23 ja § 4 punktid 2–21 jõustuvad 1. septembril 2019. a.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json