Teksti suurus:

Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 62 „Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2019, 2

Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 62 „Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 05.08.2019 nr 32

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. a määruses nr 62 „Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Külaaseme püsielupaik Elva vallas Külaaseme külas;”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) Pulli püsielupaik Kambja vallas Pulli külas.”;

3) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga1.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiri kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 11. juuni 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/467 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Pulli sinise kopsurohu püsielupaiga kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json