Teksti suurus:

Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2019, 4

Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 19.12.2017 nr 62
RT I, 22.12.2017, 15
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.08.2019RT I, 09.08.2019, 219.08.2019

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 1 lõike 2 punkti 17 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi sinise kopsurohu (Pulmonaria angustifolia) väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta selle liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Kaitse alla võetakse järgmised sinise kopsurohu püsielupaigad Tartu maakonnas:
  1) Kavandu püsielupaik Kambja vallas Kavandu külas;
  2) Külaaseme püsielupaik Elva vallas Külaaseme külas;
[RT I, 09.08.2019, 2 - jõust. 19.08.2019]
  3) Pulli püsielupaik Kambja vallas Pulli külas.
[RT I, 09.08.2019, 2 - jõust. 19.08.2019]

  (2) Sinise kopsurohu püsielupaikade välis- ja vööndi piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas1.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  Püsielupaiga valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.   Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiride kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

§ 5.   Kaitsekord

  (1) Sinise kopsurohu püsielupaikade maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord käesoleva määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) inimeste viibimine;
  2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste korjamine;
  3) jahipidamine;
  4) sõiduki ja maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud töödel.

  (4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) koosluste kujundamine vastavalt sinise kopsurohu kaitse eesmärgile arvestusega, et puurinnet on lubatud harvendada kuni täiuseni 0,6, põõsarinnet on lubatud harvendada kuni liituvuseni 0,5, keelatud on puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt ning raiutud puud ja põõsad tuleb eemaldada hiljemalt 10 päeva jooksul pärast raiumist;
  2) tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaiga tarbeks ja olemasolevate rajatiste hooldustööd;
  3) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 7.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 13.10.2010. a käskkirjaga nr 1491 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 8.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.
 

Lisa Pulli sinise kopsurohu püsielupaiga kaart¹

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json