Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2022, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.08.2022 otsus nr 160

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks)

Vastu võetud 19.07.2022

§ 1.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 60 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseministeeriumi valitsemisalas on riigikaitse korraldamine ja seoses sellega ettepanekute tegemine riigikaitsepoliitika kujundamiseks, riigikaitse elluviimine, rahvusvahelise kaitsealase koostöö koordineerimine, mobilisatsiooni ettevalmistamine ja korraldamine, kaitseväeteenistuse korraldamine, Kaitseväe ja Kaitseliidu rahastamine ja varustamine, kaitsetööstuse arendamine, Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse kontrollimine, õhuruumi ja merepiiri valvamine ja kaitse ning merereostustõrjega seotud tegevuste korraldamine ja vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.”;

2) paragrahvi 60 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaitseministeeriumi valitsemisalas on Kaitseliit, Kaitseressursside Amet, Kaitsevägi, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Välisluureamet.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 10518 järgmises sõnastuses:

§ 10518. Valitsusasutuse hallatava riigiasutuse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks

(1) Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev hallatav riigiasutus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldatakse ümber valitsusasutuseks alates 2022. aasta 1. septembrist.

(2) Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamisel valitsusasutuseks asutuse ametlik nimi ei muutu.

(3) Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse töötajale, kelle töökoht, tööülesanded ja ametinimetus asutuse ümberkorraldamise tõttu ei muutu ja kelle töökoht valitsusasutuseks ümberkorraldatud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses ei eelda avaliku võimu volituse olemasolu, kohaldatakse töölepingu seaduse §-s 112 sätestatut ning ta jätkab valitsusasutuseks ümberkorraldatud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses töötamist temaga varem sõlmitud töölepingu alusel. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses võib ette näha avaliku võimu volituseta töökohti, millel töötamisele kohaldatakse töölepingu seadust ja millele avaliku teenistuse seadus ei kohaldu.

(4) Kaitseressursside Ameti ametnik ja töötaja, kelle ameti- või töökoht viiakse üle Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusesse ning kelle teenistus- või tööülesanded ei muutu, jätkab teenistust või töötamist alates 2022. aasta 1. septembrist Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse koosseisus ettenähtud ameti- või töökohal kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 16 lõikega 5 ja § 98 lõike 1 punktiga 1 ning töölepingu seaduse § 112 lõikega 1.

(5) Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse töötaja, kelle töökoht ja tööülesanded asutuse ümberkorraldamise tõttu muutuvad ning kellele tehakse ettepanek asuda tema töökoha asemele loodavale uuele ameti- või töökohale või kelle töökoha asemele luuakse uus ameti- või töökoht, mis täidetakse sisekonkursi korras, ja kes valitakse sellele ameti- või töökohale, jätkab teenistust või töötamist alates 2022. aasta 1. septembrist Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse koosseisus ettenähtud ameti- või töökohal. Nimetatud ettepaneku teeb ja sisekonkursi kuulutab välja enne 2022. aasta 31. augustit Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor.

(6) Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kui valitsusasutuse hallatava riigiasutuse lepingutes sätestatud õigused ja kohustused lähevad üle Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele kui valitsusasutusele.”.

§ 2.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustiku § 120 lõiget 1 ja lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „Kaitseministeerium” sõnadega „või valdkonna eest vastutava ministri volitatud valitsusasutus” vastavas käändes.

§ 3.  Elektrituruseaduse muutmine

Elektrituruseaduse § 70 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Jaotusvõrguettevõtja esitab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele selle nõudmisel andmed tsiviiltoetuse registrisse kandmiseks. Võrguettevõtja ei võta andmete esitamise eest tasu.”.

§ 4.  Hädaolukorra seaduse muutmine

Hädaolukorra seaduse § 40 lõigetes 8 ja 9 asendatakse sõna „Kaitseministeerium” sõnadega „Kaitseressursside Amet” vastavas käändes.

§ 5.  Maapõueseaduse muutmine

Maapõueseaduses asendatakse sõna „Kaitseministeerium” sõnadega „Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus” vastavas käändes.

§ 6.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 punkt 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„53) Kaitseressursside Ametile kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud kutsealuse ning asendusteenistuja kaitseväeteenistuskohustuse täitmise tagamiseks ja riikliku järelevalve teostamiseks ning riigikaitseseaduses sätestatud riigikaitselise töökohustuse nõuete kontrollimiseks;”;

2) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 531 järgmises sõnastuses:

„531) Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele riigikaitseseaduse alusel ühekordse riigikaitseülesande andmiseks ja teatavaks tegemiseks, asja sundkasutusse võtmiseks ja sundvõõrandamiseks ning nende teatavaks tegemiseks, samuti nende täitmise tagamiseks ja järelevalve teostamiseks;”;

3) paragrahvi 29 punkt 54 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„54) Kaitseväele kaitseväeteenistuse seaduses ja riigikaitseseaduses nimetatud reservis oleva isiku kaitseväeteenistuskohustuse täitmise tagamiseks ja riikliku järelevalve teostamiseks, riigikaitseseaduse alusel ühekordse töökohustuse panemiseks, selle täitmise tagamiseks ja järelevalve teostamiseks, ning Kaitseväe korralduse seaduses sätestatud kaitseväeluure teostamiseks;”.

§ 7.  Riigikaitseseaduse muutmine

Riigikaitseseaduse § 433 lõikes 2, § 821 lõigetes 1, 2, 5 ja 9, § 823 lõigetes 1 ja 4, § 8214 lõikes 3 ja § 96 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad „Kaitseressursside Amet” sõnadega „Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus” vastavas käändes.

§ 8.  Riigivaraseaduse muutmine

Riigivaraseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Riigivara valitsemise võib üle võtta või ajutisse kasutusse võtta kokkuleppeta, kui see on vältimatult vajalik hädaolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra lahendamiseks või mobilisatsiooni või demobilisatsiooni toetamiseks või korraldamiseks.”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„(71) Käesoleva seaduse § 11 lõigetes 3 ja 4 nimetatud vara valdajal on õigus keelduda vara üleandmisest või ajutisse kasutusse andmisest, kui taotletav vara on vältimatult vajalik tema ülesannete täitmiseks ja vara kasutusele puudub alternatiiv või vara on vajalik hädaolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra lahendamiseks või mobilisatsiooni või demobilisatsiooni toetamiseks või korraldamiseks.

(72) Vabariigi Valitsus võib ette näha riigivara valitsemise üleandmisele, ajutisse kasutusse võtmisele, tagastamisele või kulu hüvitamisele käesolevas seaduses sätestatust erinevad tingimused ja korra, kui see on vajalik hädaolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra lahendamiseks või mobilisatsiooni või demobilisatsiooni toetamiseks või korraldamiseks.”;

3) paragrahvi 12 lõiget 8 täiendatakse pärast sõna „hüvitamise” sõnadega „tingimused ning”.

§ 9.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. septembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json