Teksti suurus:

Kohtuistungite helisalvestamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 09.09.2011, 1

Kohtuistungite helisalvestamise kord

Vastu võetud 05.09.2011 nr 45

Määrus kehtestatakse „Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse” § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kohtuistungite helisalvestamise tingimused ja kord

  (1) Üldmenetluses toimuva kriminaalasja kohtuistung helisalvestatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kohtusaalide arvutitesse paigaldatud helisalvestamiseks ettenähtud tarkvaraga. Helisalvestise failide kuulamiseks kohtus kasutatakse samuti Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kohtu arvutitesse paigaldatud selleks ettenähtud tarkvara.

  (2) Helisalvestise kuulamise tarkvara peab võimaldama kuulamisel valida soovitavat markeeritud helisalvestise osa.

  (3) Kohtuistung helisalvestatakse algusest peale, peatades salvestamise kohtuistungi vaheajal ja jätkates salvestamist samas failis kohtuistungi jätkudes.

  (4) Kohtuistungi sekretär korraldab kohtuistungi helisalvestamisel helisalvestise markeerimise selliselt, et markeeritud oleksid kõik kohtuistungi olulised osad.

  (5) Helisalvestise fail salvestatakse hiljemalt kohtuistungile järgneval tööpäeval asukohta \\fs\helisalvestus$\kohus\kohtumaja\kohtuasja number. Kohtuasja numbris asendatakse sidekriips alakriipsuga.

  (6) Helisalvestatava kohtuistungi kirjaliku protokolli päisesse lisatakse märge kohtuistungi helisalvestamise kohta ja helisalvestise faili nimi.

§ 2.  Helisalvestise faili vorming ja nimi

  (1) Helisalvestise fail salvestatakse vormingus, mis võimaldab eristada helisalvestise markeeritud osi ja valida neid kuulamiseks ning tagab markeeringute säilimise.

  (2) Helisalvestise fail salvestatakse nimega, mille moodustab: kohtuistungi toimumise kuupäev, sõna „istung”, kohtuasja number. Kohtuasja numbris asendatakse sidekriips alakriipsuga.

§ 3.  Helisalvestise säilitamine ja hävitamine

  Kohtuistungi helisalvestist säilitatakse sama kaua kui kohtuistungi kirjalikku protokolli ja see hävitatakse koos kohtuistungi kirjaliku protokolliga. Kohtuistungi helisalvestis hävitatakse selle kustutamisega.

§ 4.  Helisalvestise menetlusosalistele kättesaadavaks tegemine

  (1) Kuni 31. detsembrini 2012. a väljastab kohus kohtumenetluse pooltele kohtuistungi helisalvestise koopia digitaalselt mälupulgal. Helisalvestise koopia võib kohtumenetluse poole soovil väljastada ka elektrooniliselt, saates selle kohtumenetluse poole elektronposti aadressil või tehes selle kättesaadavaks veebis, saates vastava lingi elektronpostiga krüpteeritult. Kohus väljastab helisalvestise koopia kolme tööpäeva jooksul sellekohase taotluse esitamisest arvates. Kohtuistungi helisalvestise kuulamiseks vajalik tarkvara tehakse kohtumenetluse poolele kättesaadavaks www.kohus.ee lehel.

  (2) Mälupulga, millele helisalvestist salvestada, esitab kohtumenetluse pool kohtule. Mälupulgal ei tohi olla eelnevalt salvestatud andmeid.

  (3) Kohtumenetluse poole soovil ja osaliselt või täielikult kinniseks kuulutatud kohtuistungi helisalvestise koopia kuulamist võimaldab kohus kohtu avalikult kasutatava arvuti vahendusel.

  (4) Alates 1. jaanuarist 2013. a võimaldatakse kohtumenetluse pooltele helisalvestistega tutvuda e-toimiku süsteemi vahendusel. Mõjuval põhjusel võib helisalvestise faili koopia väljastada kohtumenetluse poolele ka elektrooniliselt.

  (5) Enne helisalvestise kättesaadavaks tegemist käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud viisil kontrollib kohus helisalvestise koopia väljastamise eest tasu laekumist.

§ 5.  Helisalvestamisele ülemineku aeg

  Üldmenetluses toimuva kohtuasja helisalvestamine on esimese ja teise astme kohtutes kohustuslik alates 1. jaanuarist 2012. a.

§ 6.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” (RT I, 17.06.2011, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 241 lõikes 4 asendatakse lauseosa „2011. aasta 31. detsembrini” lauseosaga „2012. aasta 31. detsembrini”;

2) paragrahvi 241 lõikes 5 asendatakse lauseosa „2012. aasta 1. jaanuarist” lauseosaga „2013. aasta 1. jaanuarist”.

Kristen Michal
Minister

Marko Aavik
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json