Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruse nr 33 „Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.09.2014, 1

Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruse nr 33 „Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 03.09.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruses nr 33 „Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 6–8 järgmises sõnastuses:

„6) Jõeranna Kõrgessaare vallas Jõeranna külas;
7) Malvaste Kõrgessaare vallas Malvaste külas;
8) Valgu Emmaste vallas Harju külas.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Harju maakonnas võetakse kaitse alla järgmised merikotka püsielupaigad:
1) Kurkse Padise vallas Pedase ja Kurkse külas;
2) Praski Padise vallas Vintse ja Alliklepa külas.

(12) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised merikotka püsielupaigad:
1) Kaarepere Jõgeva vallas Kassinurme külas;
2) Kassivere Palamuse vallas Kassivere külas.”;

3) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) Võigaste Lihula vallas Poanse külas.”;

4) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) Pootsi Tõstamaa vallas Seliste külas;
4) Vaskrääma Paikuse vallas Vaskrääma külas ja Surju vallas Metsaääre külas.”;

5) paragrahvi 2 lõiget 6 täiendatakse punktidega 12–16 järgmises sõnastuses:

„12) Kiruma Mustjala vallas Kiruma ja Küdema külas;
13) Kõiguste Laimjala vallas Kõiguste külas;
14) Nurme Leisi vallas Angla ja Nõmme külas;
15) Pammana Leisi vallas Murika külas;
16) Siiksaare Valjala vallas Turja külas.”;

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Tartu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised merikotka püsielupaigad:
1) Haaslava Haaslava vallas Metsanurga külas;
2) Jättasoo Alatskivi vallas Saburi külas;
3) Meeksi Meeksi vallas Meeksi külas;
4) Savimetsa Alatskivi vallas Savimetsa külas;
5) Tähemaa Vara vallas Tähemaa külas.”;

7) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Võru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised merikotka püsielupaigad:
1) Kerretu Sõmerpalu vallas Mustassaare külas ja Rõuge vallas Tsirgupalu külas;
2) Kerretu soo Rõuge vallas Tsirgupalu külas.”;

8) teise normitehnilise märkuse esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2 Määruse § 2 lõike 1 punktides 1–5, lõike 2 punktides 1–7, lõikes 3, lõike 4 punktides 1 ja 2, lõikes 5, lõike 6 punktides 1–11 ja lõikes 7 nimetatud püsielupaigad asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi.”;

9) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas esitatud püsielupaikade kaartidega1 (lisatud).

§ 2.   Muudatuste põhjendused

  Käesoleva määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiri kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

  Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruse nr 33 „Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmise ja püsielupaikade kaitse alla võtmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 3. märtsi 2011. a käskkirjaga nr 298 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json