Teksti suurus:

Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine

Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.09.2020, 2

Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 12.11.1996 nr 284
RT I 1996, 80, 1443
jõustumine 22.11.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.05.1998RT I 1998, 41, 62820.05.1998
28.12.1999RT I 1999, 100, 89601.01.2000
22.08.2000RT I 2000, 68, 43601.09.2000
26.06.2001RT I 2001, 57, 34901.07.2001
12.02.2002RT I 2002, 19, 10518.02.2002
03.06.2004RT I 2004, 48, 33821.06.2004
14.12.2006RT I 2006, 57, 42701.01.2007
05.07.2007RT I 2007, 46, 32520.07.2007
06.12.2007RT I 2007, 64, 40401.01.2008
04.08.2011RT I, 08.08.2011, 211.08.2011
14.05.2012RT I, 18.05.2012, 121.05.2012
04.01.2013RT I, 08.01.2013, 1101.02.2013
21.06.2013RT I, 27.06.2013, 1301.07.2013
24.10.2013RT I, 29.10.2013, 401.11.2013
27.02.2015RT I, 04.03.2015, 3407.03.2015
30.07.2015RT I, 04.08.2015, 307.08.2015
07.09.2020RT I, 09.09.2020, 101.10.2020

Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 42 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada Kultuuriministeeriumi põhimäärus (juurde lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a
määrusega nr 284

  Kultuuriministeeriumi põhimäärus 


I. ÜLDSÄTTED

1. Kultuuriministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas.

2. Oma ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.

3. Ministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

4. Ministeeriumil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, oma eelarve ja pangaarve ning ministeeriumi kulud kaetakse riigieelarvest.

5. Ministeerium asub Tallinnas. Ministeeriumi postiaadress on Suur-Karja 23, 15076 Tallinn.
[RT I 2001, 57, 349 - jõust. 01.07.2001]


II. MINISTEERIUMI VALITSEMISALA JA ÜLESANDED

6. Ministeeriumi valitsemisalas on riigi kultuuri-, liikumisharrastuse-, spordi- ning muinsuskaitsetöö korraldamine ja kunstide edendamine, osalemine riigi meediatöö kavandamises ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]

7. Ministeerium:
1) korraldab tingimuste loomist rahvuskultuuri ja sporditraditsioonide säilitamiseks, kaitsmiseks ja nende arengu tagamiseks;
2) toetab kultuurile ja spordile orienteeritud ühenduste tegevust ja teeb nendega koostööd;
3) korraldab, koordineerib ja suunab etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, disaini, loomemajanduse, audiovisuaal- ja meedia, muuseumide, raamatukogunduse, rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi, muinsuskaitse, spordi ja liikumisharrastuse ning lõimumise valdkonna arendamist ja probleemide lahendamist;
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]
4) [kehtetu - RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]
41) osaleb riigi arhitektuuripoliitika väljatöötamises ja arendamises;
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
5) [kehtetu - RT I, 08.08.2011, 2 - jõust. 11.08.2011]
6) korraldab muinsuskaitset vastavalt muinsuskaitseseadusele;
7) osaleb riigi meediatöö kavandamises, meediateenuste poliitika väljatöötamises ja arendamises ning meediateenuste osutamise tegevuslubade väljaandmises vastavalt meediateenuste seadusele;
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
8) määratleb spordi ja liikumisharrastuse üldised arengusuunad, korraldab koostööd erinevate spordiorganisatsioonide vahel;
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]
9) korraldab tingimuste loomist Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamiseks;
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
91) korraldab koostöös teiste ministeeriumidega lõimumispoliitika eesmärkide kavandamist ja elluviimist;
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
10) [kehtetu - RT I 2007, 46, 325 - jõust. 20.07.2007]
11) osaleb riigi kultuuri- ja spordialase hariduse kavandamises, koordineerib täiendkoolituse korraldamist oma valitsemisalas;
12) valmistab ette oma valitsemisala käsitlevate seaduste ja teiste õigusaktide eelnõusid ning vastutab nende rakendatavuse ja vastavuse eest põhiseadusele ja seadustele;
13) annab arvamusi ja kooskõlastusi teiste ministeeriumide poolt ettevalmistatud, ministeeriumi valitsemisala puudutavate õigusaktide eelnõudele;
14) korraldab oma valitsemisala käsitlevate õigusaktide kooskõlla viimist Euroopa Liidu õigusaktidega;
15) suunab ja tellib teadus- ja rakendusuuringuid, koordineerib kultuuri- ja spordialaste teadusürituste korraldamist;
16) peab õigusaktidega kehtestatud korras registreid;
17) koordineerib oma valitsemisalas riiklike, rahvusvaheliste ning regionaalsete arengukavade ja -programmide väljatöötamist ja elluviimist;
171) [kehtetu - RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]
18) töötab välja kultuuri ja spordi riikliku finantseerimise alused, teeb koostööd Kultuurkapitaliga ning teiste kultuuri ja sporti toetavate institutsioonidega;
19) vaatab läbi oma hallatavate asutuste riigieelarvevahendite eraldamise taotlused, korraldab nende ekspertiisi ning valmistab ette vastava koondettepaneku riigieelarve eelnõu koostamisel;
20) valmistab ette ministeeriumi valitsemisala aastaeelarve eelnõu, lähtudes oma valitsemisalast ja ülesannetest ning koostab eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
21) teenindab Vabariigi Valitsuse poolt kultuuripreemiate ja -stipendiumide määramiseks moodustatud komisjoni ning korraldab riigi kultuuripreemiate ja -stipendiumide väljamaksmist;
22) valitseb ministeeriumi valitseda antud riigivara riigivaraseadusega või selle alusel kehtestatud korras;
23) revideerib oma valitsemisalas olevate riigiasutuste finantstegevust;
24) informeerib üldsust oma tegevusest;
25) kogub ja töötleb oma valitsemisala käsitlevat informatsiooni;
26) abistab oma valitsemisalasse puutuvate küsimuste lahendamisel teisi ministeeriume ning teeb nendega koostööd;
27) korraldab suhteid teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste, välisriikide vastavate organite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
28) osaleb rahvusvaheliste lepingute koostamises, valmistab ette ühinemist rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonidega ning jälgib nende täitmist oma valitsemisalas, vahendab vastavalt oma pädevusele kultuuri- ja spordialast välisabi;
29) [kehtetu - RT I 2004, 48, 338 - jõust. 21.06.2004]
30) analüüsib kultuuri- ja spordiasutuste võrku ja kavandab selle korrastamist riiklike investeerimisprogrammide raames, kontrollib ja suunab riiklike investeeringute kasutamist vastavalt riigieelarvele;
31) täidab muid talle seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste või korraldustega pandud ülesandeid.


III. MINISTER
[RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]

8. Minister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud peaministri korraldusega määratud pädevuse ja vastutusvaldkonna piires.
[RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]

9. Minister:
1) [kehtetu - RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]
2) vastutab põhiseaduse, ministeeriumi valitsemisala korraldavate teiste seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste täitmise eest;
3) otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega pandud alluvatele ametiasutustele, ametnikele või töötajatele;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
4) annab Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest;
41) tagab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ning valitsusasutuste hallatavates riigiasutustes ning juhib siseauditiosakonna juhataja kaudu siseauditiosakonna tööd;
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]
5) teostab teenistuslikku järelevalvet seaduses sätestatud korras ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisala valitsusasutuste ja nende ametiisikute, samuti muude ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle; vajadusel paneb teenistusliku järelevalve korraldamise ministeeriumi kantslerile;
6) nimetab seadusega ettenähtud korras ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse juhi ja ministeeriumi asekantsleri ning ministeeriumi osakonnajuhataja või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu või volitab selleks kantslerit, sõlmib ja lõpetab kantsleri ettepanekul töölepingu ministeeriumi hallatava riigiasutuse juhiga, määrab distsiplinaarkaristusi enda poolt ametisse nimetatavatele ametnikele või hoiatab neid töökohustuse rikkumise korral ning otsustab neile ergutuste kohaldamise, sealhulgas lisatasu maksmise, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti;
[RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]
7) [kehtetu - RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
8) sõlmib ja lõpetab töölepingu ministrile vahetult alluva nõunikuga ning määrab tema ülesanded;
[RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]
9) kehtestab ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks või volitab selleks vastava ametiasutuse juhti ning kinnitab valitsusasutuse põhimääruse;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
10) kehtestab ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks või annab selleks volituse kantslerile ning kinnitab ministeeriumi osakondade põhimäärused;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
11) [kehtetu - RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
12) teeb ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamisotsused, kinnitab nende põhimäärused ja eelarved ning määrab nende struktuuri, asjaajamise ja töökorralduse, kui teisiti ei ole sätestatud seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega;
121) teeb sellise riigi asutatud sihtasutuse asutamisotsuse, kus Vabariigi Valitsus on määranud asutajaõiguste teostajaks Kultuuriministeeriumi, ning kinnitab ja muudab sellise sihtasutuse põhikirja;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
13) esitab Vabariigi Valitsusele ettenähtud korras ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala küsimuste otsustamiseks;
14) juhib esimehena Kultuurkapitali nõukogu, kinnitab sihtkapitalide nõukogude koosseisud;
15) annab käskkirju kultuurimälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise kohta;
[RT I 2004, 48, 338 - jõust. 21.06.2004]
16) [kehtetu - RT I 2004, 48, 338 - jõust. 21.06.2004]
17) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeeriumi kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning Euroopa Liidu eraldatud vahendite, abi, toetuste ja muu välisabi sihipärase kasutamise üle;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
18) kinnitab ministeeriumi valitsemisala eelarve liigenduse vastavalt riigieelarve seadusele ning kontrollib selle täitmist;
[RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]
181) kinnitab ministeeriumi ja valitsemisala ametiasutuse palgajuhendi;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
19) esindab ministeeriumi ja annab volitusi ministeeriumi esindamiseks;
191) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
192) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;
20) lahendab õiguslikke vaidlusi seaduses ettenähtud juhtudel Vabariigi Valitsuse määratud korras;
21) võib moodustada nõuandva õigusega komisjone, nõukogusid ja töörühmi ministeeriumi pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra või volitab selleks kantslerit;
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]
22) otsustab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseadusega või selle alusel kehtestatud korras;
23) otsustab ministeeriumi ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks riigihangete pakkumise läbiviimise;
24) kinnitab ministeeriumi asjaajamiskorra ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad või annab selleks volituse kantslerile;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
25) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse ja Vabariigi Valitsuse määruse, korralduse või peaministri korraldusega.

10. Minister annab ministeeriumi juhtimisel ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse korraldamiseks seaduse alusel määrusi ja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi ministeeriumi ametnikele ja töötajatele.
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]

11. [Kehtetu - RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]


IV. KANTSLER

12. Ministeeriumi struktuuriüksuste tööd juhib, ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust koordineerib ja ministeeriumi asjaajamist korraldab kantsler.

13. Kantsler:
1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu kommunikatsiooniosakonna, finantsosakonna, strateegia- ja innovatsiooniosakonna, välissuhete osakonna, üldosakonna ning õigus- ja varahaldusosakonna tööd ning asekantslerite kaudu kunstide osakonna, spordiosakonna, kultuuriväärtuste osakonna ja kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd;
[RT I, 09.09.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
11) koordineerib Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemist ministeeriumi pädevuses olevates küsimustes;
[RT I, 18.05.2012, 1 - jõust. 21.05.2012]
2) koordineerib ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ja teeb ministrile ettepanekuid nende asjaajamise ja töökorralduse kohta;
3) tagab ministeeriumi tegevuseks vajalike organisatsiooniliste ja majanduslike tingimuste loomise;
4) käsutab ministri poolt kinnitatud eelarve alusel ministeeriumi eelarvevahendeid;
5) valmistab ette ministeeriumi aastaeelarve eelnõu ja vajaduse korral lisaeelarve kohta käivad ettepanekud;
6) annab vastavuses seadusega kaasallkirja ministri määrustele;
7) teeb ministrile ettepaneku ministeeriumi osakonnajuhataja teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks või temaga töölepingu sõlmimiseks ja lõpetamiseks ning ministeeriumi asekantsleri teenistusest vabastamiseks;
[RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]
8) nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi koosseisu kuuluvad ametnikud, välja arvatud need, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister;
9) sõlmib ja lõpetab töölepingud ministeeriumi töötajatega, välja arvatud nendega, kellega töölepingu sõlmimine on ministri pädevuses;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
10) kinnitab vastavalt struktuuriüksuste põhimäärustele ja struktuuriüksuste juhtide ettepanekutele enda poolt ametisse nimetatavate ametnike ametijuhendid ja vajadusel töötajate tööjuhendid, kohaldab enda poolt teenistusse võetavatele teenistujatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
11) [kehtetu - RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
12) [kehtetu - RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
13) pärib ministeeriumi struktuuriüksuste ja hallatavate riigiasutuste juhtidelt aru nende tegevuse kohta ja teeb ministrile ettepanekuid struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste juhtidele ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
14) [kehtetu - RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]
15) hoiab ministeeriumi vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
16) korraldab riigivara kasutamist ministrilt saadud volituste piirides kooskõlas riigivaraseadusega ning teeb ministrile ettepanekuid riigivara käsutamiseks;
17) teostab riigihankeid ministrilt saadud volituste piirides;
18) korraldab ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste põhimääruste, ministeeriumi sisemist töökorraldust reguleerivate juhendite ja kordade ja asjaajamiskorra väljatöötamist ning esitab need kinnitamiseks ministrile;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
19) esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piirides;
20) täidab muid ministri poolt antud ülesandeid.

14. Kantsler annab seaduses ja ministeeriumi põhimääruses ettenähtud pädevuse piirides käskkirju ministeeriumi ametnike teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks, struktuuriüksuste töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning ministeeriumi asjaajamise korraldamiseks.
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]

15. Ministeeriumi struktuuriüksuste juhtimisel annab kantsler struktuuriüksuste juhtidele suulisi ja kirjalikke korraldusi.
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]

16. Kantsleri äraolekul paneb minister oma käskkirjaga tema ülesanded ühele asekantsleritest, viimaste äraolekul ühele osakonnajuhatajatest.
[RT I 2002, 19, 105 - jõust. 18.02.2002]


V. ASEKANTSLER

17. Ministeeriumi koosseisus on nelja asekantsleri ametikohad: spordi asekantsler, kunstide asekantsler, kultuuriväärtuste asekantsler ja kultuurilise mitmekesisuse asekantsler.
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]

18. [Kehtetu - RT I 1998, 41/42, 628 - jõust. 20.05.1998]

19. Spordi asekantsler:
[RT I, 18.05.2012, 1 - jõust. 21.05.2012]
1) juhib osakonnajuhataja kaudu spordiosakonna tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluvale osakonnajuhatajale ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
3) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
4) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piirides;
5) valvab talle alluva osakonna ülesannete täitmise üle;
6) viseerib ja kinnitab tema juhitavas osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas ministeeriumi asjaajamiskorraga;
7) koordineerib spordi ja liikumisharrastuse üldiste arengusuundade väljatöötamist;
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]
8) korraldab spordialase tegevuse riikliku finantseerimise aluste väljatöötamist;
9) koordineerib spordialast täiendkoolitust ning spordialaseid teadus- ja rakendusuuringuid;
10) korraldab koostööd teiste ministeeriumide ja riigiasutustega spordi küsimustes;
11) koordineerib spordiorganisatsioonide koostööd;
12) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.

191. Kunstide asekantsler:
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
1) juhib osakonnajuhataja kaudu kunstide osakonna tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluvale osakonnajuhatajale ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
3) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
4) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
5) valvab talle alluva osakonna ülesannete täitmise üle;
6) viseerib ja kinnitab tema juhitavas osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas ministeeriumi asjaajamiskorraga;
7) korraldab etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, audiovisuaal- ja meedia ning disainivaldkonna arenguks vajalike tingimuste loomist;
[RT I, 09.09.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
8) juhendab erinevate kunstialade finantseerimise aluste väljatöötamist ja arendamist;
9) korraldab kultuuritarbimist iseloomustavate uuringute tellimist, saadud informatsiooni süstematiseerimist ja sellele vastavat kultuurielu planeerimist;
91) osaleb riigi arhitektuuripoliitika väljatöötamises ja arendamises;
[RT I 2006, 57, 427 - jõust. 01.01.2007]
10) täidab muid ministri või kantsleri antud ülesandeid.
[RT I 2002, 19, 105 - jõust. 18.02.2002]

192. Kultuuriväärtuste asekantsler:
[RT I, 18.05.2012, 1 - jõust. 21.05.2012]
1) juhib osakonnajuhataja kaudu kultuuriväärtuste osakonna tööd ning koordineerib peadirektori kaudu Muinsuskaitseameti tööd;
[RT I 2004, 48, 338 - jõust. 21.06.2004]
2) teeb ettepanekuid talle alluvale osakonnajuhatajale ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
3) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
4) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
5) valvab talle alluva osakonna ülesannete täitmise üle;
6) viseerib ja kinnitab tema juhitavas osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas ministeeriumi asjaajamiskorraga;
7) korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate riiklike programmide elluviimist;
8) [kehtetu - RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
9) [kehtetu - RT I 2004, 48, 338 - jõust. 21.06.2004]
10) koordineerib muuseumide, raamatukogunduse ja muinsuskaitse valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja korraldab rahvakultuuri arenguks ning vaimse kultuuripärandi säilitamiseks vajalike tingimuste loomist;
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
11) [kehtetu - RT I 2006, 57, 427 - jõust. 01.01.2007]
12) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.
[RT I 2002, 19, 105 - jõust. 18.02.2002]

193. Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler:
[RT I, 18.05.2012, 1 - jõust. 21.05.2012]
1) juhib osakonnajuhataja kaudu kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd;
[RT I, 18.05.2012, 1 - jõust. 21.05.2012]
2) teeb ettepanekuid talle alluvale osakonnajuhatajale ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
[RT I, 29.10.2013, 4 - jõust. 01.11.2013]
3) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
4) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
5) valvab talle alluva osakonna ülesannete täitmise üle;
[RT I, 18.05.2012, 1 - jõust. 21.05.2012]
6) viseerib ja kinnitab tema juhitavas osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas ministeeriumi asjaajamiskorraga;
[RT I, 18.05.2012, 1 - jõust. 21.05.2012]
7) [kehtetu - RT I, 18.05.2012, 1 - jõust. 21.05.2012]
8) [kehtetu - RT I, 18.05.2012, 1 - jõust. 21.05.2012]
9) korraldab Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomist ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamist;
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
10) [kehtetu - RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
101) koordineerib lõimumise valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist;
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
102) korraldab lõimumisalaste uuringute teostamist ja nende tellimist;
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
103) koordineerib lõimumispoliitika elluviimisega seotud organisatsioonide, asutuste ja ministeeriumide koostööd;
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]
11) täidab muid ministri või kantsleri antud ülesandeid.
[RT I 2007, 46, 325 - jõust. 20.07.2007]

194. [Kehtetu - RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]

20. Asekantsleri äraolekul asendab teda teine asekantsler või osakonnajuhataja. Asekantsleri asendamine vormistatakse kantsleri käskkirjaga.
[RT I, 27.06.2013, 13 - jõust. 01.07.2013]

21. Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel talle vahetult alluvale osakonnajuhatajale suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis registreeritakse ministeeriumi asjaajamiskorras ettenähtud korras.


VI. OSAKONNAJUHATAJA

22. Osakonnajuhataja:
1) juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete täitmise;
2) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab nende täitmise takistustest;
3) annab alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi;
4) valvab temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;
5) allkirjastab ja viseerib osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
6) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ja annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
7) saab ministeeriumi juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
8) teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, struktuuriüksuse teenistujatele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
9) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
10) taotleb osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
11) võib teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
12) kirjutab vastavalt osakonna põhimäärusele alla informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti.
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]

23. Ministeeriumi osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja täpsemad teenistuskohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks ministri poolt kinnitatavas osakonna põhimääruses.

24. Osakonna koosseisu kuuluva talituse või büroo juhataja õigused ja kohustused nähakse ette osakonna põhimääruses.


VII. OSAKOND

25. Ministeeriumi osakond on ministeeriumi struktuuriüksus, millel puuduvad täitevvõimu volitused ministeeriumiväliste isikute suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

26. Ministeeriumi osakonnad on:
1) finantsosakond;
2) [kehtetu - RT I, 09.09.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
3) kommunikatsiooniosakond;
4) kultuurilise mitmekesisuse osakond;
5) kultuuriväärtuste osakond;
6) kunstide osakond;
7) siseauditiosakond;
8) spordiosakond;
81) strateegia- ja innovatsiooniosakond;
[RT I, 09.09.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
9) välissuhete osakond;
10) õigus- ja varahaldusosakond;
11) üldosakond.
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]

27. Osakondade põhiülesanded on:
1) finantsosakonnal – ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamine, kontroll eelarvevahendite sihipärase kasutamise üle, ministeeriumi ja tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste raamatupidamise korraldamine ning ministeeriumi kui struktuurivahendite rakendusasutuse ülesannete täitmise koordineerimine;
[RT I, 09.09.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
2) [kehtetu - RT I, 09.09.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
3) kommunikatsiooniosakonnal – ministeeriumi välis- ja sisekommunikatsiooni alase tegevuse kavandamine ja korraldamine, valitsemisala kommunikatsioonitöö toetamine;
4) kultuurilise mitmekesisuse osakonnal – tingimuste loomine Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks ning nende lõimumiseks Eesti ühiskonda, samuti väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamine;
5) kultuuriväärtuste osakonnal – raamatukogunduse, rahvakultuuri, muuseumide ja muinsuskaitse tegevuste koordineerimine ning ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, et luua tingimused kultuuripärandi hoidmiseks ja väärtustamiseks;
6) kunstide osakonnal – audiovisuaal- ja meedia, etenduskunstide, muusika ja kontserttegevuse, kirjanduse ja kirjastustegevuse, arhitektuuri ja disaini ning kunsti valdkonna koordineerimine ning ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamiseks ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
[RT I, 09.09.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
7) siseauditiosakonnal – sõltumatu hinnangu andmine ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste sisekontrolli, aruandluse ja tegevuse tulemuslikkuse kohta ning õigeaegne ja objektiivne teabe tagamine kehtestatud nõuetest kõrvalekaldumiste ning ressursside kasutamise seaduslikkuse, säästlikkuse ja tõhususe põhimõtete rikkumise kohta;
8) spordiosakonnal – spordi ja liikumisharrastuse arendamise tagamiseks tingimuste loomine ja spordivaldkonna toetamine, valdkonna probleemide analüüsimine ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
81) strateegia- ja innovatsiooniosakonnal – ministeeriumi ja tema valitsemisala ülese strateegilise planeerimise, teabe- ja andmehalduse ning infotehnoloogia, rahvusvahelise ning riigisisese teadus- ja arendustegevuse planeerimine, korraldamine, arendamine ja haldamise koordineerimine ning nende elluviimise seire ja hindamise korraldamine; ministeeriumi arendustegevused; valdkondliku statistika kogumine ja andmeanalüüsi korraldamine ning ministeeriumi ja tema haldusala loomemajanduse planeerimise, arendamise ja haldamise koordineerimine;
[RT I, 09.09.2020, 1 - jõust. 01.10.2020]
9) välissuhete osakonnal – eesti kultuuri tutvustamise korraldamine maailmas, selle rahvusvahelistumisele kaasaaitamine, kultuurialase välissuhtluse institutsionaalse võrgustiku arendamine ning kultuurisuhete arendamise koordineerimine teiste riikidega, välissuhete korraldamine nii Eesti kui ka välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute ettevalmistamine ning sõlmimise korraldamine, nende lepingute täitmise kontroll ning rahvusvahelistes kultuuriprogrammides osalemise analüüsimine ja kontrollimine;
10) õigus- ja varahaldusosakonnal – ministeeriumi õigusteenindamine ja õigusloome koordinatsioon ning ministeeriumi valitsemisala õigusteeninduse ja õigusloome koordineerimise ühtlustamine, ministeeriumi valitsemisala asutuste riigivaraga seotud küsimuste lahendamine;
11) üldosakonnal – ministeeriumi dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine, ministeeriumi haldus-, majandus- ja transporditööde korraldamine, ministeeriumi riigivaraga seotud küsimuste lahendamine, ministeeriumi personalitöö ja koolitustegevuse korraldamine ning valitsemisala asutuste dokumendihalduse ja asjaajamise, personalitöö ning koolitustegevuse koordineerimine.

Osakondade täpsemad ülesanded määratakse kindlaks nende põhimääruses.
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]

28. Ministeeriumi osakondade koosseisu võivad vastavalt osakonna põhimäärusele kuuluda talitused ja bürood. Talituste ja büroode ülesanded ja pädevus määratakse kindlaks osakonna põhimääruses.

29. Ministeeriumi struktuuri kuuluvad väljaspool struktuuriüksusi olevad nõunikud on:
1) ministri nõunikud;
2) ministeeriumi nõunikud.
[RT I 1998, 41/42, 628 - jõust. 20.05.1998]

291. Ministri nõunik allub vahetult ministrile, kes sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu. Ministri nõunik võetakse tööle ministri volituste ajaks.
[RT I, 04.03.2015, 34 - jõust. 07.03.2015]

292. Ministeeriumi nõunikud alluvad kantslerile. Ministeeriumi nõunikud nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsler.
[RT I 1998, 41/42, 628 - jõust. 20.05.1998]

293. Nõuniku ülesanded ja alluvus määratakse nõuniku ametijuhendis, mille kinnitab minister.
[RT I 1998, 41/42, 628 - jõust. 20.05.1998]


VIII. MINISTEERIUMIS MOODUSTATAVAD KOMISJONID, NÕUKOGUD JA TÖÖRÜHMAD

30. Minister võib ministeeriumi valitsemisalas moodustada nõuandva õigusega ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi (edaspidi komisjonid), kui seadusest ei tulene teisiti.

31. Kantsler võib ministeeriumi struktuuriüksuste töö koordineerimiseks üksikküsimuste lahendamisel moodustada ajutisi komisjone, kui seadusest ei tulene teisiti.

32. Komisjonid moodustatakse ministri või kantsleri käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad ning teenindav struktuuriüksus.

33. Kui komisjoni esimeheks ei ole ministeeriumi juhtkonda kuuluv ametnik või osakonnajuhataja, määrab minister või kantsler komisjoni töö eest vastutavaks ministeeriumi juhtkonda kuuluva ametniku või osakonnajuhataja.

34. Komisjoni teenindav struktuuriüksus tagab komisjoni asjaajamise ja komisjoni koosolekute protokollimise.

35. Osakonna koosseisu kuuluvad ametnikud nimetatakse komisjoni liikmeks osakonnajuhataja ettepanekul.

36. Komisjoni liikmeteks võib määrata teiste valitsusasutuste teenistujaid asutuse juhi ettepanekul. Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool riigiteenistust olevaid isikuid nende nõusolekul.

37. Osakonnajuhatajad on komisjoni koosolekute toimumise ajaks kohustatud vabastama komisjoni liikmed nende ametikohustuste täitmisest, kui see ei kahjusta struktuuriüksuse põhiülesannete täitmist.

38. Komisjoni ülesannete täitmisest annab komisjoni esimees aru ministrile või kantslerile, kui komisjoni moodustamisel ei ole määratud teisiti.

39. Komisjonil on õigus pöörduda ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste poole tööks vajalike andmete ja dokumentide saamiseks.

40. Komisjonis osalemisel täiendavate tööülesannete täitmise eest võib maksta tasu.

41. Käesolevas osas sisalduvad sätted laienevad teistele seaduse alusel moodustatud komisjonidele ja nõukogudele, kui seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ei tulene teisiti.

42. Ministeeriumi teenindamisel olevate valitsuskomisjonide asjaajamise korraldamiseks määrab vastutava struktuuriüksuse minister.

43. Ministri ja kantsleri poolt moodustatud komisjonil võib olla ka otsuste langetamise õigus, kui see tuleneb otseselt seadusest.


IX. MINISTEERIUMI SÜMBOLID

44. Ministeeriumil on sõõrikujuline 50 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõna „KULTUURIMINISTEERIUM”.

45. Ministeeriumil on oma nimega dokumendiplangid, mille kujunduselemendina kasutatakse väikese riigivapi kujutist.
[RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]

46. [Kehtetu - RT I, 04.08.2015, 3 - jõust. 07.08.2015]

47. Ministeerium kasutab riigilippu vastavalt Eesti lipu seadusele.
[RT I 2007, 64, 404 - jõust. 01.01.2008]


X. TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE

48. Minister teostab teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi ametiisikute, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste, ministeeriumi hallatavate riigiasutuste ja nende juhtide aktide ning toimingute üle seadusega ettenähtud korras.

49. Minister võib teenistusliku järelevalve korras teha kantslerile või asekantslerile (või ka osakonnajuhatajale talle alluvate ametnike kohta) ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

50. Minister võib oma käskkirjaga teenistusliku järelevalve algatamise ja vastavate otsuste langetamise ministeeriumi ametnike toimingute üle panna kantslerile. Kantsleril on õigus teha asekantslerile või osakonnajuhatajale ülesandeks ministeeriumi ametniku toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamise ning vastavate dokumentide ja seletuste kogumise teenistusliku järelevalve teostamiseks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json