Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2012, 4

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.10.2012 nr 82

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 punktis 18 asendatakse tekstiosa „põhimäärused, eelarved, struktuuri, asjaajamise ja töökorralduse” tekstiosaga „põhimäärused ja eelarved ning määrab struktuuri, asjaajamise ja töökorralduse, kui see ei ole sätestatud ministri määrusest kõrgemal seisva õigusaktiga”;

2) paragrahvi 12 punktist 15 jäetakse välja tekstiosa „ja kehtestab ministeeriumi asjaajamiskorra”;

3) paragrahvi 26 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 30 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) finantsosakond, kes korraldab ja koordineerib ministeeriumis ja tema valitsemisalas eelarvestamist, eelarve täitmise jälgimist, majandusaasta aruande koostamist ja ministeeriumile eraldatud välisvahendite kasutamist, teostab järelevalvet valitsemisala välisvahendite kasutamise üle ning korraldab ministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahelist tegevust;”;

5) paragrahvi 30 punkti 3 täiendatakse pärast tekstiosa „riigihangete teostamist,” tekstiosaga „viib läbi ministeeriumi riigihankeid,”;

6) paragrahvi 30 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) personaliosakond, kes koordineerib ministeeriumi arengusuundadest lähtuva personali- ja koolituspoliitika väljatöötamist ja elluviimist ministeeriumis ja ministeeriumi hallatavates riigiasutustes, koordineerib ministeeriumi sisekommunikatsioonialast tegevust, korraldab ministeeriumis ja ministeeriumi hallatavates riigiasutustes personaliarvestust ning töötleb sellega seotud isikuandmeid;”;

7) paragrahvi 33 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui komisjoni esimeheks on isik väljastpoolt ministeeriumi, siis määratakse komisjoni töö eest vastutavaks ministeeriumi juhtkonda kuuluv ametnik või osakonnajuhataja.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json