Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2012, 14

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 04.10.2012 nr 80

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 4 lõike 6 ja § 18 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 21. juuni 2007. a määrust nr 109 „Ettevõtte registreerimise ning tunnustamise taotluse sisu- ja vorminõuded, tunnustamise taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast teksti „punktis 1” tekstiga „, sama määruse II lisa jao „Ehitised ja vahendid” punktis 10”;

2) määruse lisa 2 „Ettevõtte tunnustamise taotlus” osa „Andmed tunnustamisele kuuluva ettevõtte tegevuse kohta” täiendatakse pärast tabelit 4 tabeliga 5 järgmises sõnastuses:

TABEL 5

SOOVIN ALUSTADA SÖÖDAMATERJALI TOOTMIST JA TURULEVIIMIST:

(Märkida tegevused ristiga)

Tegevus
Märge
1. Töötlemata taimeõli töötlemine, välja arvatud ettevõte, mis kuulub Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 reguleerimisalasse
 
2. Rasvhapete õlikeemiline tootmine
 
3. Biodiisli tootmine
 
4. Rasvade segamine
 

§ 2.  Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 „Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas” normitehnilises märkuses 1 asendatakse tekst „määrusega (EL) nr 574/2011 (ELT L 159, 17.06.2011, lk 7–24)” tekstiga „komisjoni määrustega (EL) nr 574/2011 (ELT L 159, 17.06.2011, lk 7–24), nr 277/2012 (ELT L 91, 29.03.2012, lk 1–7), nr 744/2012 (ELT L 219, 17.08.2012, lk 5–12)”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json