Teksti suurus:

Toiduseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.10.2014 otsus nr 504

Toiduseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.09.2014

§ 1.  Toiduseaduse muutmine

Toiduseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 12 lõikes 4, § 18 lõikes 2, § 21 lõikes 4, § 22 lõikes 2 ja § 31 lõikes 2 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister määrusega”;

3) paragrahvi 14 lõike 51 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „posti teel” ning punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) turuleviija nimi, elu- või asukoha aadress ning sidevahendite numbrid;”;

4) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Eritoit

(1) Eritoit käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.06.2013, lk 35–56), artikli 2 lõike 2 punktides c–h sätestatud imiku piimasegu, jätkupiimasegu, teraviljapõhine töödeldud toit, imikutoit, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja.

(2) Eritoidu esmakordsel Eestis turuleviimisel teavitab turuleviija sellest Veterinaar- ja Toiduametit hiljemalt turuleviimise päeval, edastades turuleviidava eritoidu puhul kasutatava märgistuse näidise koos teatisega, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
1) eritoidu turuleviija nimi, elu- või asukoha aadress ning sidevahendite numbrid;
2) eritoidu nimetus;
3) eritoidu Eestis turuleviimise kuupäev.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eritoit on juba viidud Euroopa Liidu muu liikmesriigi turule, edastab eritoidu Eestis turuleviija Veterinaar- ja Toiduametile:
1) turuleviidava eritoidu puhul kasutatava märgistuse näidise;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teatise;
3) teabe selle asutuse kohta, keda teavitati sama eritoidu esmakordsest turuleviimisest, välja arvatud imiku piimasegu puhul.

(4) Veterinaar- ja Toiduamet võib nõuda turuleviijalt teaduslikke lisaandmeid, mis kinnitavad eritoidu eriomaduste olemasolu. Kui nimetatud andmed on avalikult kättesaadavad, piisab viitest vastavale trükisele või muule püsivale avaldamiskohale.”;

5) paragrahvi 141 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toidulisandi esmakordsel Eestis turuleviimisel teavitab turuleviija sellest Veterinaar- ja Toiduametit hiljemalt turuleviimise päeval, edastades turuleviidava toidulisandi puhul kasutatava märgistuse näidise koos teatisega, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
1) turuleviija nimi, elu- või asukoha aadress ning sidevahendite numbrid;
2) toidulisandi nimetus;
3) toidulisandi Eestis turuleviimise kuupäev.”;

6) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri määrusega”;

7) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) pakendi ja toidualase teabe kirjeldus;”;

8) paragrahvi 36 punktis 1 asendatakse sõnad „asukoht ja aadress” sõnadega „asukoha aadress”;

9) paragrahv 38 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 38. Teabele esitatavad nõuded

(1) Toidualane teave käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63), artikli 2 lõike 2 punktis a sätestatud teave.

(2) Toidualane teave peab olema tõene, vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ega tohi käitlejat ja tarbijat eksitada. Tarbijale müüdav või muul viisil üleantav toit peab olema märgistatud viisil, mis tagab toidu kohta vajaliku teabe saamise.

(3) Eestis tarbijale müüdava või muul viisil üleantava toidu puhul esitatakse toidualane teave eesti keeles, välja arvatud juhul, kui teave on teises keeles või muul viisil esitatuna tarbijale arusaadav.

(4) Toidualase teabe esitamise nõuded toidugruppide või töötlemisviiside kaupa kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(5) Müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 44 lõike 1 punkti b ja lõike 2 rakendamiseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(6) Toidupartii tähistamise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

10) paragrahv 39 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toitu, mille müügipakendile on märgitud tarvitamise tähtpäev või minimaalse säilimisaja tähtpäev, on keelatud ümber pakendada. Samuti ei tohi muuta müügipakendil olevat kuupäeva ega turustada toitu pärast tarvitamise tähtpäeva möödumist.”;

12) paragrahvi 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toidu Eestisse toimetamine käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikli 2 lõikes 16 sätestatud tegevused.”;

13) paragrahvi 47 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Järelevalvet teostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.04.2004, lk 206–319), ja nr 882/2004 ning muude asjakohaste õigusaktide järelevalvet käsitlevate sätete kohaselt.”;

14) paragrahvi 49 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) toidualase teabe esitamist.”;

15) paragrahvi 513 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toidu ja selle käitlemise nõuetekohasuse kontrollimiseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega toidugruppide või määratavate näitajate kaupa proovide võtmise ja analüüsimise meetodid.”;

16) paragrahvi 513 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Isikul on õigus nõuda, et lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud proovile võetakse samadel tingimustel isiku kulul lisaproov, mis jääb isiku käsutusse. Isik võib seda proovi kasutada täiendava eksperdiarvamuse taotlemiseks omal kulul.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud täiendava eksperdiarvamuse taotlemisest sõltumata rakendab Veterinaar- ja Toiduamet vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 19 või 54 sätestatud meetmeid.”;

17) paragrahvi 535 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toidualase teabe esitamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.”;

18) seadust täiendatakse §-ga 653 järgmises sõnastuses:

§ 653. Eritoidu märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuete kehtivus

Käesoleva seaduse § 38 lõike 5 kuni 2014. aasta 13. detsembrini kehtinud redaktsiooni alusel kehtestatud eritoitude, sealhulgas meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord kehtivad kuni 2016. aasta 20. juulini.”;

19) normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 109, 06.05.2000, lk 29–42), muudetud direktiividega 2001/101/EÜ (EÜT L 310, 28.11.2001, lk 19–21), 2003/89/EÜ (ELT L 308, 25.11.2003, lk 15–18), 2006/107/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 411–413), 2006/142/EÜ (ELT L 368, 23.12.2006, lk 110–111) ja 2007/68/EÜ (ELT L 310, 28.11.2007, lk 11–14) ning määrustega (EÜ) nr 1332/2008 (ELT L 354, 31.12.2008, lk 7–15), (EÜ) nr 1334/2008 (ELT L 354, 31.12.2008, lk 34–50) ja (EÜ) nr 596/2009 (ELT L 188, 18.07.2009, lk 14–92);”;

20) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.07.2002, lk 51–57), muudetud direktiiviga 2006/37/EÜ (ELT L 94, 01.04.2006, lk 32–33) ja määrustega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54), (EÜ) nr 1170/2009 (ELT L 314, 01.12.2009, lk 36–42) ja (EÜ) nr 1161/2011 (ELT L 296, 15.11.2011, lk 29–30);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/91/EL toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta (ELT L 334, 16.12.2011, lk 1–5).”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 13. detsembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4 ja 20 jõustuvad 2016. aasta 20. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json