Teksti suurus:

Ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.10.2014 otsus nr 505

Ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.09.2014

§ 1.  Ülikooliseaduse muutmine

Ülikooliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 291 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Loomaarstiõppe kliinilist õpet korraldab Eesti Maaülikool.”;

2) paragrahvi 291 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Loomaarstiõppe kliinilise õppe korraldamisega seotud tegevuskulude katmiseks vajalik lisafinantseerimine toimub veterinaarkorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.”.

§ 2.  Veterinaarkorralduse seaduse muutmine

Veterinaarkorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 33 ja 34 järgmises sõnastuses:

„(33) Eesti Maaülikooli loomaarstiõppe kliinilise õppe korraldamisega seotud tegevuskulude katmiseks vajalik lisafinantseerimine toimub riigieelarvest Põllumajandusministeeriumi eelarve kaudu. Loomaarstiõppe kliinilise õppe lisafinantseerimisel lähtub Põllumajandusministeerium ülikooli ettepanekutest ja loomaarstiõppe kliiniliseks õppeks riigieelarves ettenähtud vahenditest.

(34) Põllumajandusministeerium sõlmib Eesti Maaülikooliga loomaarstiõppe kliinilise õppe korraldamisega seotud tegevuskulude katmiseks vajalikuks lisafinantseerimiseks kuueks aastaks halduslepingu.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 22 järgmises sõnastuses:

§ 22. Veterinaararsti kvalifikatsiooni omandamine

Veterinaararsti kvalifikatsioon omandatakse, läbides loomaarstiõppe õppekava kas Eesti ülikoolis või Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või muu välisriigi vastavas õppeasutuses. Mujal kui Eestis omandatud veterinaararsti kvalifikatsiooni tunnustamine toimub välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja käesoleva seaduse kohaselt.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json