Teksti suurus:

Põllumajandustootja asendamise toetus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2014, 16

Põllumajandustootja asendamise toetus

Vastu võetud 08.10.2014 nr 84

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandustootjale asendusteenuse osutamise toetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded, toetuse määr ja suurus ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Riigiabi

  Põllumajandustootjale asendusteenuse osutamine on riigiabi komisjoni määruse (EÜ) nr 702/2014, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75), artikli 23 tähenduses.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  Toetust võib taotleda põllumajandustootjale asendusteenust osutav isik, kes on välja töötanud Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuuri ning korraldab asendusteenuse osutamist (edaspidi taotleja).

§ 4.   Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Toetust antakse põllumajandustootja ettevõttes asendusteenuse kasutamiseks.

  (2) Määruse alusel antavat toetust võib kasutada ainult sellise asendusteenuse kulude hüvitamiseks, mis on osutatud pärast lõikes 3 nimetatud põllumajandustootja poolt §-s 3 nimetatud taotlejale komisjoni määruse (EÜ) nr 702/2014 artikli 6 lõike 2 kohase taotluse esitamist.

  (3) Põllumajandustootjal, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust, ei või asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal olla rohkem kui seitse töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaasta netokäive ei või ületada 1 000 000 eurot ning tema ettevõttes peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) põllumajandusloomade registri andmetel olema vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

  (4) Põllumajandustootja, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust, ei või olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EÜ) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses.

  (5) Põllumajandustootjal, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust, ei või olla täitmata komisjoni määruse (EÜ) nr 702/2014 artikli 1 lõikes 5 nimetatud Euroopa Komisjoni korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.

  (6) Lõikes 3 nimetatud loomühikute arvutamise aluseks võetakse PRIA põllumajandusloomade registri andmetel põllumajandustootja ettevõttes olevate veiste, sigade, lammaste või kitsede arv asendusteenuse taotlemise aasta 1. mai seisuga.

  (7) Lõikes 6 nimetatud loomühikud (edaspidi ) arvutatakse järgmiselt:
  1) üle 24 kuu vanune piimatõugu veis – 1 lü;
  2) 6‒24 kuu vanune veis või üle 24 kuu vanune lihatõugu veis – 0,6 lü;
  3) kuni kuue kuu vanune veis – 0,2 lü;
  4) emis või kult – 0,33 lü;
  5) nuumsiga – 0,1 lü;
  6) üle ühe aasta vanune kits või lammas – 0,5 lü.

  (8) Asendaja on isik:
  1) kellel on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või
  2) kes on pärast keskhariduse omandamist lõpetanud kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku vähemalt kolmandale kutsetasemele vastava põllumajandusliku kutseõppe või
  3) kellele on kutseseaduse alusel ja korras antud vähemalt kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku 3. taseme kutsetasemele vastav kutse põllumajandustöötajana töötamiseks või
  4) kes on läbinud asendaja koolituse ning kellel on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes või
  5) kellel on vähemalt kolmeaastane töökogemus põllumajandusettevõttes.

§ 5.   Toetuse määr, suurus ja abikõlblikud kulud

  (1) Toetusega hüvitatakse kuni 100 protsenti § 4 lõikes 3 kehtestatud nõuetele vastava põllumajandustootja või tema töötaja asendamiseks tehtud kuludest tema:
  1) puhkuse ajal;
  2) haiguse ajal;
  3) kuni seitsmeaastase lapse põetamise ajal;
  4) rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
  5) surma korral.

  (2) Toetusega hüvitatakse § 4 lõikes 3 nimetatud põllumajandustootja kohta kuni kahe füüsilise isiku asendamiseks tehtud kulud.

  (3) Iga lõikes 2 nimetatud füüsilise isiku asendamise kestus võib olla kuni 90 kalendripäeva kalendriaastas, millest tema põhipuhkuse kestus võib olla kokku kuni 28 kalendripäeva. Rasedus- ja sünnituspuhkuse korral võib asendamise kestus olla kuni 140 kalendripäeva.

  (4) Toetuse päevatasu määr on 104 eurot.

  (5) Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks põllumajandustootja või tema töötaja asendamiseks kulunud päevade arv.

  (6) Toetust võib kasutada järgmiste põllumajandustootja asendamise kulude katmiseks:
  1) asendaja töötasu koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega või lepingujärgne tasu;
  2) asendaja poolt põllumajandustootja asendamisega seoses tehtud sõidukulud;
  3) asendusteenusega seotud teabe- ja õppepäevade kulud;
  4) kulud asendaja tööriietele;
  5) asendusteenuse korraldamisega seotud personalikulud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega;
  6) asendusteenuse korraldamisega seotud personali side- ja sõidukulud;
  7) asendusteenuse osutamiseks vajaliku veebilehe haldamise ja arendamise kulud.

  (7) Taotlejale määratava toetuse kogusummast kuni 20% võib kasutada lõike 6 punktides 5–7 nimetatud kulude katmiseks.

  (8) Sõidukulude hüvitamise eelduseks on sõidupäeviku ja kütuse ostu tõendavate dokumentide olemasolu, ühissõiduki kasutamise kulude hüvitamise eelduseks on kasutatud sõidupileti olemasolu. Sõidupäevik peab sisaldama sõidukit kasutava isiku ees- ja perekonnanime, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmeid, sõiduauto spidomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäitu ning iga tööülesande täitmiseks tehtud sõidu kuupäeva ja sõidu eesmärki.

  (9) Kulud peavad olema taotleja poolt põhjendatud, selged, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja tegevuse eesmärkide saavutamiseks vajalikud.

§ 6.   Nõuded toetuse taotluse kohta

  Toetuse taotlus peab sisaldama vähemalt:
  1) prognoositavat asendusteenuse päevade arvu;
  2) prognoositavat põllumajandustootjate arvu, kellele asendusteenust osutatakse;
  3) andmeid taotleja ja § 4 lõikes 3 nimetatud põllumajandustootja vahel sõlmitud asendusteenuse lepingu kohta.

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIAle taotluse 1. oktoobrist kuni 15. oktoobrini.

  (2) Taotluse vormi kehtestab PRIA peadirektor oma käskkirjaga ja avaldab selle PRIA veebilehel. Kui taotlust on võimalik esitada ja see esitatakse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (e-PRIA) vahendusel, siis lähtutakse registri andmeväljadest. Kui register ei tööta, täidetakse ja esitatakse PRIA veebilehel avaldatud taotluse vorm.

  (3) Taotleja esitab koos taotlusega PRIAle Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava, mis sisaldab asendajate värbamise ja valiku põhimõtteid, ning struktuuri, millest nähtub, et olemasoleva struktuuriga on võimalik asendusteenust osutada kõigis Eesti maakondades.

  (4) Taotleja võimaldab PRIAl kohapeal kontrollida kõiki toetuse määramise ja maksmisega seotud dokumente.

  (5) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta toetuse taotlemisel avalduse oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

§ 8.   Taotluse läbivaatamine ja toetuse määramine

  (1) PRIA vaatab taotluse läbi ning kontrollib enne toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemist toetuse taotlemisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele.

  (2) PRIA teeb toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (3) Kui nõuetekohase taotluse rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele määratava toetuse suurust proportsionaalselt.

§ 9.   Taotluse rahuldamata jätmine

  Taotlus jäetakse rahuldamata maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 14 sätestatud alustel.

§ 10.   Toetatava tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse osalist või täielikku elluviimist PRIAle maksetaotluse, mis sisaldab vähemalt järgmist:
  1) asendusteenust kasutanud põllumajandustootja § 4 lõikes 2 nimetatud taotluses esitatud andmed ja andmed põllumajandustootja § 4 lõikes 3 kehtestatud nõuetele vastavuse kohta;
  2) asendaja andmed;
  3) asendusteenuse osutamise aeg ja kestus § 5 lõikes 1 nimetatud teenuse liikide kaupa.

  (2) Koos maksetaotlusega esitab toetuse saaja § 5 lõikes 6 nimetatud kulu tasumist tõendava maksekorralduse ärakirja või väljatrüki või arvelduskonto väljavõtte.

  (3) Lõikes 1 nimetatud maksetaotluse vormi kehtestab PRIA peadirektor oma käskkirjaga ja avaldab selle PRIA veebilehel. Kui maksetaotlust on võimalik esitada ja see esitatakse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (e-PRIA) vahendusel, siis lähtutakse registri andmeväljadest. Kui register ei tööta, täidetakse ja esitatakse PRIA veebilehel avaldatud taotluse vorm.

  (4) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul asendusteenuse osutamise korral on toetuse arvutamise ja maksmise aluseks asendatava isiku haigusleht.

  (5) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul asendusteenuse osutamise korral on toetuse arvutamise ja maksmise aluseks asendatava isiku hooldusleht.

  (6) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul asendusteenuse osutamise korral on toetuse arvutamise ja maksmise aluseks asendatava isiku sünnitusleht.

  (7) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 5 nimetatud juhul asendusteenuse osutamise korral on toetuse arvutamise ja maksmise aluseks asendatava isiku surmatõend.

  (8) Lõikes 1 nimetatud andmeid tõendavad dokumendid ja lõigetes 4‒7 nimetatud dokumendid või nende ärakirjad peavad olema kättesaadavad taotleja juures kohapeal kontrollimiseks.

§ 11.   Toetuse arvutamine

  PRIA arvutab toetuse saajale makstava toetuse suuruse, arvestades ettenähtud toetuse päevatasu määra ja riigieelarvest eraldatud vahendite suurust ning maksetaotluse kohast päevade arvu.

§ 12.   Toetuse maksmine

  Toetus kantakse toetuse saaja arvelduskontole toetuse määramise otsuse alusel 45 tööpäeva jooksul § 10 lõikes 1 nimetatud nõuetekohase maksetaotluse saamisest arvates.

§ 13.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja teeb abikõlblikud kulutused hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. septembriks ja esitab § 10 lõikes 1 nimetatud maksetaotluse hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 15. oktoobriks.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) eristama toetatava tegevuse selgelt oma muust tegevusest;
  2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  3) teavitama PRIAt viivitamata kirjalikult toetusest loobumisest;
  4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

§ 14.   Toetuse tagasinõudmine

  Toetus nõutakse tagasi riigieelarve tuludesse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 42 sätestatud alustel ja korras.

§ 15.   Andmete säilitamine

  PRIA säilitab § 7 lõikes 2 nimetatud dokumente kümme aastat abikava alusel viimase üksiktoetuse maksmisest arvates.

§ 16.   Rakendussäte

  2014. aasta neljandas kvartalis põllumajandustootjale osutatava asendusteenuse eest toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine toimub käesolevas määruses kehtestatud korras. PRIA teeb toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse pärast 2015. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 6 lõike 1 kohase käskkirja kehtestamist.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 8. septembri 2008. a määrus nr 90 „Põllumajandustootja asendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord” tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2015. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json