Teksti suurus:

Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste läbiviimise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2015, 2

Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste läbiviimise kord1

Vastu võetud 05.10.2015 nr 126

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 17 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus sätestab nõuded sadama ja sadamarajatise turvaõppuste läbiviimisele.

§ 2.   Turvaõppuste läbiviimine

  (1) Turvaõppustega kontrollitakse turvaplaanis kirjeldatud korralduste toimimist ja tõhusust.

  (2) Sadama turvaõppused viiakse läbi vastavalt sadama turvaülema koostatud ajakavale ning sadamarajatise turvaõppused viiakse läbi vastavalt sadamarajatise turvaülema koostatud ajakavale. Ajakava koostamisel võetakse arvesse sadamaseaduse §-s 17 sätestatud nõudeid.

  (3) Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste ajakava koostatakse kalendriaasta kohta ning esitatakse Veeteede Ametile iga aasta 31. jaanuariks. Ajakavas tehtud muudatustest teavitatakse Veeteede Ametit piisava ajavaruga.

  (4) Sadamarajatise turvaülem esitab sadamarajatise turvaõppuste ajakava sadama turvaülemale.

  (5) Sadama ja sadamarajatise turvaõppused võivad olla ühitatud.

  (6) Sadamaseaduse § 17 lõikes 5 nimetatud turvaõppuse korraldamise soovist teavitab õppuse läbiviija teisi osapooli piisava ajavaruga ning võtab õppuse planeerimisel arvesse laevade erivajadusi.

§ 3.   Turvaõppuste liigid

  Sadama ja sadamarajatise turvaõppused võivad olla läbi viidud:
  1) täieulatuslikena või tegelikes oludes;
  2) mudelsimulatsiooni või seminari vormis või
  3) kombineerituna teiste isikute või asutuste õppustega.

§ 4.   Turvaõppuste aruandlus

  (1) Kõik sadamas ja sadamarajatises läbi viidavad turvaõppused peavad olema planeeritud ning dokumenteeritud selliselt, et oleks võimalik tuvastada:
  1) õppuse toimumise aeg;
  2) õppuse liik;
  3) õppusest osavõtjad;
  4) õppuse sisu.

  (2) Pärast õppuse läbiviimist koostatakse hindamisaruanne, milles hinnatakse õppusele seatud eesmärkide täitmist ning kirjeldatakse õppusel esilekerkinud probleeme ja nende lahendamiseks ette võetud meetmeid.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 28–39), muudetud määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.3.2009, lk 109–154).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json