Teksti suurus:

Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2018, 5

Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid

Vastu võetud 04.10.2018 nr 92

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Parkide piirid

  Järgmiste Saare maakonnas paiknevate parkide piirid on esitatud kaartidel määruse lisades1:
  1) Koikla mõisa park2 (lisa 1);
  2) Kuressaare lossipark3 (lisa 2);
  3) Kärla pastoraadi park4 (lisa 3);
  4) Mõntu mõisa park4 (lisa 4);
  5) Oti mõisa park2 (lisa 5);
  6) Pidula mõisa park3 (lisa 6);
  7) Pädaste mõisa park3 (lisa 7);
  8) Tumala mõisa park2 (lisa 8).

§ 2.  Arboreetumi piir

  Saare maakonnas paikneva arboreetumi Mihkel Ranna dendraarium5 piir on esitatud kaardil määruse lisas (lisa 9).

§ 3.  Puistute piirid

  Järgmiste Saare maakonnas paiknevate puistute piirid on esitatud kaartidel määruse lisades:
  1) Kudjape tammik4 (lisa 10);
  2) Musta männi puistu6 (lisa 11).

§ 4.  Kaitsekord ja kaitse-eesmärk

  Paragrahvides 1, 2 ja 3 nimetatud parkide, arboreetumi ja puistute kaitsekord ning kaitse-eesmärk on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”. Kudjape tammik7 kuulub Natura 2000 Kudjape loodusala koosseisu ning seal on kaitse-eesmärgiks kaitsta ka nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpe puisniidud (6530*)8 ja vanad laialehised metsad (9020*).

§ 5.  Piiride kehtestamise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas9 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti piiri kulgemise kohta.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määrus nr 162 „Saaremaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 8.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 5. novembril 2007. a teate avaldamisega algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 9.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute välispiir on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Park on kaitse alla võetud Orissaare Rajooni TSN Täitevkomitee 29. jaanuari 1959. a otsusega nr 7 „Looduskaitse organiseerimisest Orissaare rajoonis”.

3 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 „Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis”.

4 Park või puistu on kaitse alla võetud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 19. mai 1959. a otsusega nr 71 „Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis”.

5 Arboreetum on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korraldusega nr 331-k „Maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest”.

6 Puistu on kaitse alla võetud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 16. septembri 1960. a otsusega nr 59 „Looduskaitset vajavate objektide kinnitamisest”.

7 Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 138 hõlmab park Kudjape loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.

8 Sulgudes on kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

9 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Koikla mõisa park

Lisa 2 Kuressaare lossipark

Lisa 3 Kärla pastoraadi park

Lisa 4 Mõntu mõisa park

Lisa 5 Oti mõisa park

Lisa 6 Pidula mõisa park

Lisa 7 Pädaste mõisa park

Lisa 8 Tumala mõisa park

Lisa 9 Mihkel Ranna dendraarium

Lisa 10 Kudjape tammik

Lisa 11 Musta männi puistu

/otsingu_soovitused.json