Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 234 „Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2018, 7

Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 234 „Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas” muutmine

Vastu võetud 04.10.2018 nr 94

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruses nr 234 „Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Jalgsema hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide – karstijärvede ja -järvikute (3180*)2, niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, oluliste orhideede kasvualade), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ja puiskarjamaade (9070) ning II lisas nimetatud liigi harivesiliku (Triturus cristatus) elupaiga kaitse;”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Määru hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210) kaitse;”;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „hingi” sõnaga „hingu”;

4) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) Tudre hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – karstijärvede ja -järvikute (3180*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, oluliste orhideede kasvualade), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ja niiskuslembeste kõrgrohustute (6430) ning II lisas nimetatud liigi harivesiliku (Triturus cristatus) elupaiga kaitse;”;

5) paragrahvi 1 lõike 1 punktides 3, 4, 6 ja 7 esitatud direktiivi viitest jäetakse välja tekstiosa „EÜ”;

6) esimene, teine ja kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50).

2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

3 Hoiualade piirid on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”;

7) määruse lisas esitatud kaardid „Jalgsema hoiuala”, „Määru hoiuala”, „Preedi jõe hoiuala”, „Pärnu jõe hoiuala”, „Pärnu jõe hoiuala 2”, „Pärnu jõe hoiuala 3”, „Pärnu jõe hoiuala 4”, „Pärnu jõe hoiuala 5”, „Tudre hoiuala”, „Türi-Karjaküla hoiuala 1”, „Türi-Karjaküla hoiuala 2”, „Türi-Karjaküla hoiuala 3” ja „Võlingi oja hoiuala” asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaartidega (lisatud)1.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) hoiualade kaitse-eesmärkide muutmise kohta;
2) hoiualade piiride muutmise kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Kehtetuks tunnistamine

Türi Linnavolikogu 23. aprilli 1992. a otsus nr 67 „Kohaliku tähtsusega kaitsetsooni moodustamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 19. septembri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/906 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 6.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Hoiualade piirid on kantud määruse lisades esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes


Lisa kaardid:

Jalgsema hoiuala 

Määru hoiuala 

Preedi jõe hoiuala 

Pärnu jõe hoiuala (Leht 1) 

Pärnu jõe hoiuala (Leht 2) 

Pärnu jõe hoiuala (Leht 3) 

Pärnu jõe hoiuala (Leht 4) 

Pärnu jõe hoiuala (Leht 5) 

Tudre hoiuala 

Türi-Karjaküla hoiuala (Leht 1) 

Türi-Karjaküla hoiuala (Leht 2) 

Türi-Karjaküla hoiuala (Leht 3) 

Võlingi oja hoiuala 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json