Teksti suurus:

Viljandi maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2018, 8

Viljandi maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 04.10.2018 nr 95

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  Loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Viljandi maakonnas asuvad kaitstavad pargid ja puistud:
  1) Halliste dendropark (KLO1200541)1;
  2) Halliste kirikupark (KLO1200607);
  3) Aindu põlispuude grupp (KLO1200074);
  4) Kivistiku metsapark (KLO1200077);
  5) Pärsti park (KLO1200055);
  6) Raudsepa dendropark (KLO1200253);
  7) Tusti metsapark (KLO1200213).

§ 2.  Kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1958. a otsuse „Looduskaitse organiseerimisest Viljandi linnas ja rajoonis” lisa „Viljandi linnas ja rajoonis looduskaitse alla võetud objektide nimekiri” alajaotuse „Viljandi rajoonis: Pargid ja ilupuud” punktid 5 (Pärsti kooli park) ja 9 (Tusti algkooli park);
  2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määruse nr 218 „Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis” lisa „Riikliku kaitse alla kuuluvate vabariikliku tähtsusega parkide loetelu” punkt 44 (Pärsti 7-a. kooli park ja dendraarium);
  3) Abja Rajooni TSN Täitevkomitee 13. jaanuari 1960. a otsuse nr 2 „Looduskaitsealase töö olukorrast rajoonis ja looduskaitse rakendamisest kohalikku tähtsust omavatel objektidel” lisa nr 1 „Abja Rajooni kohaliku tähtsust omavate looduskaitseobjektide nimekiri” alajaotuse „Pargid” punktid 10 (Halliste kiriku park) ja 11 (Halliste 7-kl. kooli park);
  4) Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määruse nr 413 „Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas” lisa 4 „Riikliku kaitse all olevate objektide nimekiri” punktid 5 (Aindu põlispuude grupp), 65 (Pärsti park), 70 (Halliste dendropark), 71 (Raudsepa dendropark), 72 (Kivistiku metsapark) ja 75 (Tusti metsapark).

§ 3.  Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 26. oktoobri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1078 „Viljandimaa parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine” algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood (KKR).

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json