Teksti suurus:

Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.10.2020 otsus nr 633

Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 30.09.2020

§ 1.  Ruumiandmete seaduse muutmine

Ruumiandmete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 43 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (edaspidi ADS-i infosüsteem) vastutava töötleja määratud unikaalaadressi nõudega aladel (edaspidi unikaalaadressi nõudega ala) asuvad maaüksused;”;

3) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) ADS-i infosüsteemi vastutaval töötlejal on õigus määrata unikaalaadressi nõudega alasid, lähtudes käesoleva seaduse § 48 lõikes 1 sätestatud leitavuse põhimõttest ning arvestades olemasolevate ja planeeritavate hoonete maastikul paiknemise tihedust või piirkonna kultuurilist eripära.”;

4) paragrahvi 48 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Unikaalaadressi nõudega alal, samuti aadressikoha olemasolul nii unikaalaadressi nõudega alal kui ka väljaspool seda määratakse hoonete, aadressi vajavate hooneosade ja hoonestatud või hoonestatavate maaüksuste lähiaadressid piirkonniti sama aadressikoha järgi, kasutades ühte järgmistest lähiaadressi määramise viisidest:”;

5) paragrahvi 48 lõikes 5 asendatakse sõna „Hajaasustuses” sõnadega „Väljaspool unikaalaadressi nõudega ala”;

6) paragrahvi 50 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Unikaalaadressi nõudega alal asuvale maaüksusele, mis ei ole hoonestatud ja mida ei hoonestata, ning väljaspool unikaalaadressi nõudega ala asuvale maaüksusele võib lähiaadressiks määrata nime. Nime võib määrata ka maaüksuse paralleelaadressiks. Maaüksusel, välja arvatud transpordimaa sihtotstarbega hoonestamata maaüksusel ja väljaspool unikaalaadressi nõudega ala asuval transpordimaa sihtotstarbega hoonestatud maaüksusel, ei või olla eri paralleelaadressideks mitut nime.”;

7) paragrahvi 55 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad „posti teel” tekstiosaga „haldusmenetluse seaduse § 25 lõikes 1 sätestatud korras”;

8) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Korteriomandi omanikku võib teavitada koha-aadressi muutmisest korteriühistu kaudu. Kui teavitus on korteriühistule kätte toimetatud, loetakse teavitus kättetoimetatuks korteriomandi omanikule.”;

9) paragrahvi 55 lõikes 5 asendatakse sõnad „aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (edaspidi ADS-i infosüsteem)” sõnadega „ADS-i infosüsteemi”;

10) paragrahvi 58 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Vabariigi Valitsus võib aadressiandmete süsteemi kehtestamise õiguse anda asjaomasele ministrile.”.

§ 2.  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmine

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Registriosa esimesse jakku kantakse lisaks kinnistusraamatuseaduse § 13 lõikes 1 nimetatud andmetele eriomandi eseme number või muu tähis, eriomandi eseme otstarve (eluruum või mitteeluruum), kaasomandi mõttelise osa suurus ja teiste korteriomandite kinnistute numbrid.”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui korteriomandite esemeks oleval hooneosal on hooneosa koha-aadress ruumiandmete seaduse tähenduses, tuleb kinnistamisavalduses märkida, millise loodava korteriomandiga on hooneosa koha-aadress seotud. Kui korteriomandi eriomandi esemeks on eluruum, peab kinnistamisavalduses olema märgitud igale eluruumile vastav hooneosa koha-aadress.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. detsembril.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json