Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2020, 12

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 07.10.2020 nr 35

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 151 lõike 4 alusel.

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruses nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Baasfinantseerimise kogumahust eraldatakse igal aastal vajaminev osa tagatiste rakendamiseks ning ülejääv osa jagatakse asutuste vahel, kellele tagatis ei kohaldu. Juhul kui vajadus tagatise rakendamiseks antud aastal puudub, jagatakse summa asutuste vahel vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule. Kui asutuste poolt esitatud baasfinantseerimise alusandmete põhjal nähtub, et riigi või avalik-õigusliku teadus- ja arendusasutuse rahastamise maht jääb alla käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tagatise piirmäära, arvestatakse selle asutuse puhul baasfinantseerimist summas, mis tagaks asutuse rahastamise mahu vähemalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud ulatuses.”;

2) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tagatise rakendamiseks eraldatud summat ei arvestata järgmistel aastatel asutuse baasfinantseerimise summa arvutamisel. Kui riigieelarvest baasfinantseerimiseks ja uurimistoetusteks eraldatud summa väheneb olulisel määral, ei rakendata tagatist käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras.”;

3) paragrahvi 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) teadusartikkel, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a kogumikud), koefitsiendiga üks;”;

4) paragrahvi 12 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva määruse § 3 punktis 1 nimetatud andmebaasi Emerging Sources Citation Index publikatsioone võetakse alusandmetena arvesse alates 2022. aasta baasfinantseerimise määramisest.”.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json