Teksti suurus:

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2020, 14

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus

Vastu võetud 07.10.2020 nr 63

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 66 lõike 1 ja § 67 lõike 2 alusel ning arvestades 2020. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 8 põllumajanduse, toidu ja maaelu kuludeks määratud rahalisi vahendeid.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 21 „Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKE-dele, keda COVID-19 kriis on eriti mõjutanud” raames antava toetuse „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus” (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.  Riigiabi

  Toetus on riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.03.2020, lk 1–9) osa 3.1 tähenduses.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.  Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle majandustegevusele on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang avaldanud olulist negatiivset mõju ja kes vastab komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), I lisa artiklis 2 sätestatud mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja määratlusele (edaspidi koos VKE).

  (2) Lõikes 1 nimetatud isiku (edaspidi taotleja) põhitegevusalaks on äriregistri andmetel justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” (edaspidi EMTAK) kohaselt toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11).

  (3) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on avaldanud taotleja majandustegevusele olulist negatiivset mõju, kui taotleja 2020. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud käive on võrreldes 2019. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud käibega langenud.

  (4) Taotleja on taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta jooksul tegelenud selliste põllumajandussaaduste ja ‬-toidukaupade kaubagruppi kuuluvate toodete või nende töötlemisel saadud toodete väljaveoga Eestist teise liikmesriiki või Euroopa Liidu välisesse riiki (edaspidi koos välisturg), mis kuuluvad nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaubagruppidesse 01, 02 ja 04–24, välja arvatud sellised tooted, mille KN-kood on 051191, 1604, 1605, 23012000 ja 23099010.

§ 4.  Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses seisuga 31. detsember 2019.

  (2) Taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, 551, 209, 210, 211, 212, 213, 294, 296, 298, 2981, 3001, 364, 365 või 372 sätestatud süütegude toimepanemise eest.

  (3) Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

  (4) Taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.

  (5) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

§ 5.  Toetatav tegevus

  (1) Toetust antakse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks kavandatud teavitus- ja müügiedendustegevusteks.

  (2) Toetatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 6.  Toetuse suurus

  (1) Toetust antakse ühe taotleja kohta üks kord arengukava programmiperioodil.

  (2) Toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive oli üle 10 000 000 euro, kuid ei ületanud 50 000 000 eurot, on 25 000 eurot.

  (3) Toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive oli üle 2 000 000 euro, kuid ei ületanud 10 000 000 eurot, on 17 000 eurot.

  (4) Toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive ei ületanud 2 000 000 eurot, on 10 000 eurot.

  (5) Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda lõigetes 2‒4 sätestatud ulatuses.

  (6) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punkti c kohaselt kindlasummalise maksena.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 7.  Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal avalduse ning müügiedendustegevuste plaani (edaspidi koos taotlus).

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (3) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse.

§ 8.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) teave selle kohta, kas taotleja on autonoomne ettevõtja, partnerettevõtja või seotud ettevõtja;
  3) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
  4) taotleja töötajate arv;
  5) taotletava toetuse suurus;
  6) taotleja põhitegevusala kolmetasemeline EMTAK kood.

  (2) Taotleja esitab taotluse esitamisele järgneva kahe majandusaasta kohta müügiedendustegevuste plaani, milles kajastatakse vabas vormis peamised tegevused, mis on suunatud välisturul toodete turustamisvõimaluste arendamisele.

  (3) Koos taotlusega esitab taotleja toetuse väljamaksmiseks PRIA-le maksetaotluse, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist taotletakse. Maksetaotlus võib olla taotluse osaks.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 9.  Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 10.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile toetust taotlenud ettevõtjate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
  1) käibedeklaratsiooni andmed nende ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
  2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes peavad raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust ega ole käibemaksukohustuslased.

  (3) Maksu- ja Tolliamet edastab PRIA-le lõikes 2 nimetatud ettevõtjate 2019. aasta ja 2020. aasta käibedeklaratsioonide või tuludeklaratsioonide vormi E andmed.

§ 11.  Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab taotlusi, lähtudes taotleja 2020. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud käibe langusest võrreldes 2019. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud käibega, järgmiselt:
  1) käibelangus kuni 20 protsenti – üks hindepunkt;
  2) käibelangus 21–50 protsenti – kaks hindepunkti;
  3) käibelangus 51–100 protsenti – kolm hindepunkti.

  (2) Minimaalne hindepunktide arv taotluse rahuldamiseks on üks hindepunkt.

  (3) PRIA moodustab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse.

  (4) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks rohkem hindepunkte saanud taotlus.

§ 12.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt ühe hindepunkti, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel nõuetele vastavad parimad taotlused, mis on saanud vähemalt ühe hindepunkti, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel. Võrdsete hindepunktide korral rahuldatakse taotlused nende esitamise ajalises järjekorras.

  (3) Taotlus vastab nõuetele, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (4) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (5) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk Toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 13.  Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse ühes osas §-s 6 sätestatud ulatuses.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse ja kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

§ 14.  Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 15.  Maaeluministri 20. märtsi 2020. a määruse nr 16 „2020. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” muutmine

Maaeluministri 20. märtsi 2020. a määruse nr 16 „2020. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” § 1 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) meede 21 „Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKE-dele, keda COVID-19 kriis on eriti mõjutanud”.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json