Teksti suurus:

Rahandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2010, 1

Rahandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 29.10.2010 nr 55

Määrus kehtestatakse käesoleva määruse §-dega 1–59 muudetavate määruste aluseks olevate volitusnormide alusel.

§ 1. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” (RTL 2003, 31, 465; RT I 2010, 69, 525) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 6 ja lõike 7 teises lauses asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) paragrahvi 5 lõike 7 neljandas lauses asendatakse sõna „täiskroonides” sõnaga „eurodes sendi täpsusega”;

3) lisa 2 tabelis „Tubaka aktsiisideklaratsioon” asendatakse lühend „KR” valuutatähisega „EUR”.

§ 2. Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” (RTL 2007, 22, 380; RT I 2010, 33, 176) § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti kroon” sõnaga „euro”.

§ 3. Rahandusministri 22. juuni 2009. a määruses nr 42 „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks” (RTL 2009, 50, 744; 2010, 21, 379) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lahtri 22 „Valuuta. Summa” esimeses lauses asendatakse sõnad „mille suhtes Eesti Pank fikseerib eesti krooni” sõnadega „mille kohta Euroopa Keskpank avaldab vahetuskursi euro suhtes”;

2) paragrahvi 3 lahtri 22 „Valuuta. Summa” teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille vahetuskurssi Euroopa Keskpank ei avalda, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel ning valuuta koodiks märgitakse „EUV”;

3) paragrahvi 3 lahtri 22 „Valuuta. Summa” teises lõigus asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

4) paragrahvi 3 lahtri 22 „Valuuta. Summa” kolmandas lõigus asendatakse sõnad „Eesti Panga poolt” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

5) paragrahvi 3 lahtri 23 „Vahetuskurss” tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Märgitakse euro kurss lahtris 22 märgitud välisvaluuta suhtes.”;

6) paragrahvi 3 lahtri 46 „Statistiline väärtus” tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Märgitakse kauba statistiline väärtus eurodes sendi täpsusega.”;

7) paragrahvi 4 lahtri 22 „Valuuta. Summa” esimene lõik sõnastatakse järgmiselt:

„Märgitakse valuuta kood, mille kohta Euroopa Keskpank avaldab vahetuskursid euro suhtes ja milles tehing sõlmiti. Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille vahetuskurssi Euroopa Keskpank ei avalda, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel ning valuuta koodiks märgitakse „EUV”. Kui isik kasutab kiiresti riknevate kaupade importimisel ühikuväärtuse süsteemi ning deklareeritav väärtus on esitatud eurodes, siis märgitakse valuuta koodiks „EUC”.”;

8) paragrahvi 4 lahtri 22 „Valuuta. Summa” lõigus 2 ja 3 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

9) paragrahvi 4 lahtri 22 „Valuuta. Summa” lõigus 4 asendatakse sõnad „Eesti Panga poolt” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

10) paragrahvi 4 lahtri 23 „Vahetuskurss” tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Märgitakse euro kurss lahtris 22 märgitud välisvaluuta suhtes.”;

11) paragrahvi 4 lahtri 46 „Statistiline väärtus” tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kauba statistiline väärtus märgitakse eurodes sendi täpsusega.”;

12) paragrahvi 4 lahtri 47 „Maksude arvestus” neljandas lõigus asendatakse sõnad „Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideks” sõnadega „eurodes sendi täpsusega”;

13) paragrahvi 5 lahtri „Tollivõlg” tekstis ja lahtri 31 „Pakkeüksused ja kauba kirjeldus” esimeses lauses asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

14) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti krooni” sõnaga „euro”.

§ 4. Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 „Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine” (RTL 2000, 1, 2; 2010, 15, 285) § 1 punktiga 2 kinnitatud „Erisoodustuste hinna määramise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 4 asendatakse sõnad „4000 krooni” sõnadega „256 eurot”;

2) punkti 42 alapunktis 1 asendatakse sõnad „3 krooni” sõnadega „0,20 eurot”;

3) punkti 42 alapunktis 2 asendatakse sõnad „4 krooni” sõnadega „0,30 eurot”;

4) punktis 43 asendatakse sõnad „4000 krooni” sõnadega „256 eurot”.

§ 5. Rahandusministri 3. märtsi 2010. a määruse nr 12 „Auditeerimiseeskiri” (RTL 2010, 10, 179) § 5 lõikes 5 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 6. Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord” (RTL 2001, 11, 154; 2010, 6, 108) § 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maamaks arvutatakse eurodes sendi täpsusega.”.

§ 7. Rahandusministri 21. detsembri 2000. a määruse nr 112 „Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord” (RTL 2000, 139, 2206; 2010, 6, 108) § 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maa maksustamishind väljendatakse eurodes ja ümardatakse 5 euro täpsuseni.”

§ 8. Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri” (RTL 2003, 2, 4; 2010, 6, 107) § 11 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni” sõnadega „2000 euro”.

§ 9. Rahandusministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 4 „Nõuded Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisule, aruannete koostamise metoodika ning esitamise kord” (RTL 2005, 9, 80; 2009, 96, 1429) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 „Fondi investeeringute aruanne” punkti 4 alapunkti 8 neljandas lauses asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

2) määruse lisa 3 „Fondi kohustuste, tasude ja väljamaksete aruanne” punkti 3 alapunkti 2 tekstis asendatakse sõnad „tuhandetes Eesti kroonides” sõnadega „eurodes”.

§ 10. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77 „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” (RTL 2004, 44, 760; 2009, 96, 1433) lisa 1 „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avaldus” juurde kuuluva „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse täitmise juhise” lahtri 1 punktis 1 asendatakse sõnad „160 000 krooni” sõnadega „10 000 eurot”.

§ 11. Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruses nr 30 „Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2007, 40, 688; 2009, 96, 1432) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõike 2 punktides 1 ja 2 ning lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6392 eurot”;

2) määruse lisa 1 „Struktuuritoetuse taotlus” alajaotuse „A2: Andmed projekti kohta” tabelis asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

3) määruse lisa 4 „Väljamakse taotlus nr __ ülekannete teostamiseks arvestusperioodi __–__ kohta” teksti teises lõigus ja lisa 6 „Ettemakse taotlus nr __ ülekannete teostamiseks arvestusperioodi __–__ kohta” teksti teises lõigus asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 12. Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruses nr 41 „Varudele tolliformaalsuste teostamise kord” (RTL 2009, 49, 716; 96, 1436) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 51 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) valuuta – summa. Märgitakse kauba väärtust tõendaval dokumendil märgitud, Euroopa Keskpanga konverteeritava valuuta lühend. Täiendavalt märgitakse lahtrisse kauba väärtust tõendavalt dokumendilt kõikide deklareeritavate kaupade maksumuste kogusumma samas valuutas. Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille päevakurssi Euroopa Keskpank ei fikseeri, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel.”;

2) paragrahvi 51 punktis 18 asendatakse sõnad „Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideks” sõnadega „eurodes sendi täpsusega”.

§ 13. Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruses nr 1 „Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri” (RTL 2006, 5, 83; 2009, 96, 1428) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 kolmandas lauses asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „200 krooni” sõnadega „13 eurot”;

3) paragrahvi 71 lõike 4 punktis 2 läbivalt ja punktis 3 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

4) paragrahvi 10 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

5) paragrahvi 11 lõike 6 punktis 3 asendatakse sõnad „1 Eesti kroon” sõnadega „0,05 eurot”, sõnad „30 Eesti krooni” sõnadega „1,90 eurot” ja sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

6) paragrahvi 22 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

7) paragrahvi 22 lõikes 3 asendatakse sõnad „1000 kroonist” sõnadega „63,90 eurost”;

8) määruse lisa 10 „Õiend” tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Rahandusministri 18. detsembri 2009. a määruses nr 66 „Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord” (RTL 2009, 96, 1434) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teise liikmesriigi maksukohustuslasele tagastatakse tema asukohariigis toimuva ettevõtluse tarbeks kasutatava kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks käibemaksuseaduse § 35 lõikes 1 sätestatud juhul.”;

2) paragrahvi 2 lõike 4 punktides 4 ja 5 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

3) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse sõnad „15 647 krooni” sõnadega „1000 eurot” ja sõnad „3912 krooni” sõnadega „250 eurot”;

4) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Ühendusevälise riigi maksukohustuslasele tagastatakse tema ettevõtluses kasutatava kauba, välja arvatud kinnisasi, importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks käibemaksuseaduse § 35 lõikes 2 sätestatud juhul.”;

5) määruse lisa „Taotlus käibemaksu tagastamiseks ühendusvälise riigi maksukohustuslasele” real 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes” ja sõnad „Estonian kroons” sõnaga „euro”.

§ 15. Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemise- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” (RTL 2009, 47, 675) § 11 lõike 2 punkti 5 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„5) valuuta – summa. Märgitakse kauba väärtust tõendaval dokumendil märgitud, Euroopa Keskpanga konverteeritava valuuta lühend. Täiendavalt märgitakse lahtrisse kauba väärtust tõendavalt dokumendilt kõikide deklareeritavate kaupade maksumuste kogusumma samas valuutas.Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille päevakurssi Euroopa Keskpank ei fikseeri, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel.”

§ 16. Rahandusministri 14. juuli 2005. a määruse nr 53 „Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” (RTL 2005, 83, 1226; 2009, 37, 497) § 17 lõikes 1 ja § 18 lõikes 1 asendatakse sõnad „5 miljonit krooni” sõnadega „319 560 eurot”.

§ 17. Rahandusministri 13. aprilli 2005. a määruses nr 34 „Kindlustusandjate aruannete vormide ning nende sisu ja esitamise tähtaegade kehtestamine” (RTL 2005, 44, 621; 2009, 30, 392) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisades asendatakse läbivalt sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) määruse lisa 16 „Kindlustusandja investeeringute liikumine” punkti 7 „Summa” alapunktides 3 ja 4 asendatakse sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

3) määruse lisa 21 „Kindlustusandja hoiused” punkti 5 „Aruanderea struktuuri selgitus” alapunktis 7 asendatakse sõna „kroonidesse” sõnaga „eurodesse”.

§ 18. Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruses nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” (RTL 2006, 36, 632; RT I 2010, 69, 525) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad „kroonides ja sentides” sõnadega „eurodes sendi täpsusega”;

2) määruse lisa 4 „Tubakatoodete maksumärkide saateleht nr” tabelis asendatakse läbivalt lühend „kr” valuutatähisega „EUR”.

§ 19. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 63 „Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu” (RTL 2004, 44, 746; RT I 2010, 69, 525) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 4 lõigus 2 asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) määruse lisa „Aktsiisi tagastamise taotlus” tabelis 2 asendatakse lühend „KR” valuutatähisega „EUR”.

§ 20. Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 „Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord” (RTL 2002, 55, 805; 2008, 105, 1499) § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „10 000 000 krooni” sõnadega „640 000 eurot”.

§ 21. Rahandusministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 54 „Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord” (RTL 2008, 105, 1503) § 8 lõikes 3 asendatakse sõnad „10 000 krooni” sõnadega „640 euro”.

§ 22. Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruse nr 64 „Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele” (RTL 2003, 55, 802; 2008, 99, 1401) § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „krooni täpsusega” sõnadega „euro täpsusega”.

§ 23. Rahandusministri 9. detsembri 2008. a määruse nr 44 „Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse aruandluse ulatus ja kord” (RTL 2008, 99, 1398) § 2 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnadega „eurodes”.

§ 24. Rahandusministri 21. augusti 2008. a määruses nr 26 „Investeerimisühingu ja investeerimisühingu konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide rakendamise, arvutamise ja aruandluse kord ning riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kord” (RTL 2008, 74, 1031) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 256 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Eesti krooni ja”;

2) paragrahvi 258 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti kroonidesse” sõnaga „eurodesse”;

3) paragrahvi 258 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Välisvaluuta avatud netopositsioonid konverteeritakse eurodesse aruandeperioodi viimase tööpäeva Euroopa Keskpanga kursi alusel. Välisvaluutad, mida Euroopa Keskpank ei noteeri, konverteeritakse eurodesse vastava riigi euro noteeringu alusel.”;

4) paragrahvi 258 lõikes 3 ja § 259 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti kroonidesse” sõnaga „eurodesse”;

5) paragrahvi 259 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

6) paragrahvi 262 lõikes 4 asendatakse sõnad „Eesti kroonidesse” sõnaga „eurodesse”;

7) paragrahvi 337 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

8) paragrahvi 367 lõikest 1 jäetakse välja sõna „tuhandetes”;

9) paragrahvi 367 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

10) määruse lisa 1 „Kapitali adekvaatsuse aruanne” punkti 5 tekstis asendatakse sõnad „Eesti kroonides tuhandetes” sõnadega „eurodes”;

11) määruse lisa 2 „Krediidiriski ja vastaspoole krediidireiski aruanne standardmeetodil” punkti 4 alapunktist 11 jäetakse välja sõna „tuhandetes”;

12) määruse lisa 5 „Valuutariski aruanne” punkti 4 alapunkti 1 „Positsiooni tüüp” teksti eelviimases lõigus asendatakse sõnad „Eesti kroonidesse” sõnaga „eurodesse” ja sõnad „200 000 EEK” sõnadega „12 800 eurot”;

13) määruse lisa 5 „Valuutariski aruanne” punkti 4 alapunkti 1 „Positsiooni tüüp” teksti viimases lauses asendatakse sõnad „Eesti krooni ja euro” sõnaga „Euro”;

14) määruse lisa 5 „Valuutariski aruanne” punkti 4 alapunkti 2 „Valuuta 1” esimeses lauses jäetakse välja sõnad „Eesti kroon ja” ja kolmandas lauses asendatakse sõnad „Eesti kroonidesse” sõnaga „eurodesse” ja sõnad „200 000 EEK” sõnadega „12 800 eurot”;

15) määruse lisa 5 „Valuutariski aruanne” punkti 4 alapunkti 5 „Pikk positsioon” kolmanda lõigu teises lauses asendatakse sõnad „Eesti kroonideks” sõnaga „eurodeks” ja sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

16) määruse lisa 5 „Valuutariski aruanne” punkti 4 alapunkti 5 „Pikk positsioon” viimases lauses asendatakse sõnad „Eesti kroonideks” sõnaga „eurodeks”;

17) määruse lisa 5 „Valuutariski auranne” punkti 4 alapunkti 5 „Pikk positsioon” tekstist jäetakse välja sõna „tuhandetes”;

18) määruse lisa 5 „Valuutariski aruanne” punkti 4 alapunkti 6 „Lühike positsioon” teise lõigu teises lauses asendatakse sõnad „Eesti kroonideks” sõnaga „eurodeks” ja sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

19) määruse lisa 5 „Valuutariski aruanne” punkti 4 alapunkti 6 „Lühike positsioon” viimases lauses asendatakse sõnad „Eesti kroonideks” sõnaga „eurodeks”;

20) määruse lisa 5 „Valuutariski aruanne” punkti 4 alapunkti 6 „Lühike positsioon” tekstist jäetakse välja sõna „tuhandetes”;

21) määruse lisa 7 „Intressipositsiooni riski aruanne” punkti 4 alapunktis 2 „Valuuta” asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

22) määruse lisa 7 „Intressipositsiooni riski aruanne” punkti 4 alapunktidest 5 ja 6 jäetakse välja sõna „tuhandetes”;

23) määruse lisa 14 „Allutatud kohustuste aruanne” punkti 4 alapunktidest 3 ja 7 jäetakse välja sõna „tuhandetes”.

§ 25. Rahandusministri 3. aprilli 2008. a määruse nr 10 „Nõuded krediidi- ja finantseerimisasutuse poolt kehtestatavatele protseduurireeglitele ning nende rakendamisele ja täitmise kontrollimisele” (RTL 2008, 29, 428) § 21 lõike 1 punktis 4 asendatakse läbivalt sõnad „500 000 krooni” sõnadega „32 000 euro”.

§ 26. Rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruses nr 21 „Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord” (RTL 2003, 25, 368; 2008, 11, 138) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „10 000 krooni” sõnadega „639,12 eurot”, sõnad „6000 krooni” sõnadega „383,47 eurot” ja sõnad „2000 krooni” sõnadega „127,82 eurot”;

2) paragrahvi 2 lõikes 11 asendatakse sõnad „670 krooni” sõnadega „42,82 euro”.

§ 27. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruses nr 121 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord” (RTL 2002, 121, 1762; 2008, 3, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti kroonidesse” sõnaga „eurodesse” ja sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

2) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Välisvaluuta, mille valuutakurssi Euroopa Keskpank ei fikseeri, hinnatakse ümber vastava riigi keskpanga fikseeritud euro kursile.”

§ 28. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord” (RTL 2002, 121, 1764; 2008, 3, 31) lisa 1 „Nõuded investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandele” kolmanda osa „Nõuded aruande struktuuri alaliikidele” punktis 3 „Ostukäibe summa”, punktis 4 „Müügikäibe summa”, punktis 13 „Turuväärtuste summa” ja punktis 16 „Kvartaliosamakse suurus” asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnadega „eurodes”.

§ 29. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord” (RTL 2004, 44, 740; 2007, 100, 1669) lisas „Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks / application for refund of excise tax” asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes” ja sõnad „Estonian kroons” sõnaga „euro”.

§ 30. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 56 „Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord” (RTL 2004, 44, 739; 2007, 100, 1668) lisas „Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks / application for refund of excise tax” asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes” ja sõnad „Estonian kroons” sõnaga „euro”.

§ 31. Rahandusministri 21. jaanuari 2003. a määruse nr 14 „Noteerimisnõuded” (RTL 2003, 14, 185; 2007, 87, 1465) § 71 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 32. Rahandusministri 14. novembri 2007. a määruse nr 51 „Klientidele teabe ja aruannete esitamise nõuded seoses investeerimisteenuste osutamisega” (RTL 2007, 86, 1440) § 3 lõike 2 punktis 5 ja läbivalt § 8 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 33. Rahandusministri 27. veebruari 2006. a määruses nr 15 „Abikõlblike kulude määramise üldised tingimused ja kord” (RTL 2006, 23, 389; 2007, 26, 460) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekstis asendatakse sõnad „ühe Eesti krooni” sõnadega „0,06 eurot”;

2) paragrahvi 12 lõike 1 punktides 4 ja 6 asendatakse sõnad „15 000 krooni” sõnadega „958,68 eurot”;

3) määruse lisa 1 „Struktuurifondide vahenditest toetust saavate projektide personalikulude ja üldkulude arvestamise üldine juhend” alajaotuses „Selgitus tööajatabeli näidise juurde” märkuse 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

6 Näiteks, kui osalise tööajaga töötaja palgakulu organisatsiooni jaoks on 716,71 eurot (sisaldab kõiki riiklikke makse) ja tööaja tabeli järgi kulus töötajal projekti tegevustele 68 tundi ning muudele tegevustele 100 tundi kuus (kokku töötati seega 168 tundi kuus), siis, korrutades palgakulu läbi suhtarvuga 68/168, kantakse projekti kuludesse 290,10 eurot. Samas, kui tegemist on tunnitasuga (3,2 eurot/tund + sotsiaalmaks 33% ja töötuskindlustusmaksu kulu organisatsioonile 0,5% => 3,2 × 1,335 = 4,27 eurot/tund), tuleb projekti heaks kulutatud aeg korrutada läbi ühe tunni palgakuluga. Toodud näites kantakse projekti kuludesse 68 * 4,27 = 290,36 eurot.”;

4) määruse lisa 1 „Struktuurifondide vahenditest toetust saavate projektide personalikulude ja üldkulude arvestamise üldine juhend” alajaotuses „Selgitus tööajatabeli näidise juurde” märkuse 11 teine kuni neljas lõik sõnastatakse järgmiselt:

„Kui ülalnimetatud kulud hoonetele moodustavad organisatsioonile 7669,40 eurot aastas, siis arvutusmeetod, mis tuleb ära näidata taotlusvormis ja mida kasutatakse hiljem tegelike kulude jaotamisel, on järgmine:

Rent ja muud maksed 7669,40 eurot, 300 m2 on üldpinda, millest 50 m2 kasutatakse projektile kuus kuud 21 tundi nädalas:

7669,40 × 50/300 × 6/12 × 21/35 = 383,47.

Seega projekti eelarves kajastatakse nimetatud üldkuludena 383,47 eurot.”;

5) määruse lisa 3 „Mootorsõiduki kasutamise kulude kompenseerimise üldine juhend” kolmanda lõigu esimeses punktis asendatakse sõnad „4 krooni” sõnadega „0,26 eurot”.

§ 34. Rahandusministri 29. augusti 2003. a määruses nr 86 „Erinõuded avaliku ettevõtja, eri- või ainuõigust omava ettevõtja ja üldist huvi pakkuvat teenust osutava ettevõtja raamatupidamise läbipaistvusele ning avaliku tootmisettevõtja aruandele” (RTL 2003, 99, 1489; 2007, 8, 129) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 ja § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „95 miljonit krooni” sõnadega „6 071 700 eurot”;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „500 miljonit krooni” sõnadega „31 955 900 eurot”.

§ 35. Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” (RTL 2004, 86, 1356; 2005, 80, 1135) lisa „Taotlus” neljanda osa tabelis asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes” ja sõnad „in Estonian kroons” sõnaga „euro”.

§ 36. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” (RTL 2004, 44, 759; 2005, 80, 1135) lisas 1 „Käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse täitmise juhised” tehakse järgmised muudatused:

1) alajaotuse „Lahter 6” punktis a asendatakse sõnad „250 000 krooni” sõnadega „16 000 eurot”;

2) alajaotuse „Lahter 6” punktis b asendatakse number „250 000” ja sõnad „250 000 krooni” sõnadega „16 000 eurot”;

3) alajaotuse „Lahter 6” punktis c asendatakse number „550 000” sõnadega „35 000 eurot”;

4) alajaotuse „Lahter 7” tekstis asendatakse läbivalt sõnad „250 000 krooni” sõnadega „16 000 eurot”;

5) lehe 2 punktis 11 asendatakse läbivalt sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 37. Rahandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi taotleja ja tema perekonnaliikmete viimase aasta sissetuleku kohta või sissetulekuandmete puudumise kohta esitatava teatise vormi kehtestamine” (RTL 2005, 21, 284) lisas „Teatis isiku sissetuleku / sissetulekuandmete puudumise kohta” asendatakse läbivalt sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 38. Rahandusministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 102 „Kindlustuse vahekohtunike töötasustamise määrad ja kord” (RTL 2004, 60, 1012) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad „1200 krooni” sõnadega 76,69 eurot”;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad „600 krooni” sõnadega „38,35 eurot”.

§ 39. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 74 „Välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm” (RTL 2004, 44, 757) lisas „Taotlus välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning õppeasutusele käibemaksu tagastamiseks / Application for refund of value added tax” asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes” ja sõnad „in Estonian kroons” sõnaga „euro”.

§ 40. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 65 „Elektrooniliselt osutatavate teenuste käibedeklaratsioonis esitatavate andmete loetelu” (RTL 2004, 44, 748) § 1 punktis 6 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 41. Rahandusministri 2. juuli 1998. a määrusega nr 50 „Nõuete kinnitamine investeerimisfondide aasta- ja poolaastaaruannetele” (RTL 1998, 220/221, 874; 2003, 55, 801) kinnitatud „Nõuded investeerimisfondide aasta- ja poolaasta aruannetele” punkti 3 alapunktis 4 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”, sõnad „Eesti kroonidesse” sõnaga „eurodesse” ja sõnad „Eesti Panga poolt” sõnadega „Euroopa Keskpanga”.

§ 42. Rahandusministri 29. jaanuari 2001. a määruses nr 19 „Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise metoodika” (RTL 2001, 17, 237) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „käibivatesse Eesti kroonidesse” sõnaga „eurodesse”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saadud vara võõrandamisaegne maksumus 1940. aastal kehtinud kroonides (Ekr) arvutatakse ümber Eesti kroonidesse (EEK) vahekorras 1 Ekr = 10 EEK. Saadud summa arvestatakse eurodesse euro kasutusele võtmise seaduse § 5 kohaselt.”;

3) paragrahvi 4 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse uue teise lausega järgmiselt:

„Saadud summa arvestatakse eurodesse euro kasutusele võtmise seaduse § 5 kohaselt.”;

4) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „100 krooni” sõnadega „6,40 euro”;

5) paragrahvi 10 lõike 4 preambulis asendatakse sõnad „käibivates eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

6) paragrahvi 10 lõike 4 punktis 3 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

7) paragrahvi 10 lõikes 8 asendatakse sõnad „käibivates Eesti kroonides (EEK) täpsusega kuni 100 krooni” sõnadega „ühe euro täpsusega”;

8) paragrahvi 11 tekstis asendatakse sõnad „käibivates Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

9) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

10) määruse lisa 3 „Linna territooriumil või valla kompaktse hoonestusega alal asuva õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise näidised” täiendatakse uue viimase lausega järgmiselt:

„Näidete alusel saadud summad ümardatakse eurodesse vastavalt euro kasutusele võtmise seaduse §-le 5.”

§ 43. Rahandusministri 30 juuni 1997. a määruses nr 41 „Erastamise aruandluse esitamise ja aruandevormide täitmise korra kinnitamine” (RTL 1997, 109, 647; 1998, 346/347, 1435) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse punktiga 1 kinnitatud „Erastamise korraldajate poolt esitatava erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise aruandluse korra” lisa 1 „Kuuaruande „riigimaa erastamine” andmed” tekstis asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) määruse punktiga 1 kinnitatud „Erastamise korraldajate poolt esitatava erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise aruandluse korra” lisas 21, lisas 4, lisas 6, läbivalt lisas 8, lisas 9, lisas 10, läbivalt lisas 11 ja läbivalt lisas 12 asendatakse lühend „tuh.kr” sõnaga „eurot”;

3) määruse punktiga 1 kinnitatud „Erastamise korraldajate poolt esitatava erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise aruandluse korra” lisa 13 tabelis läbivalt ja lisa 14 tabelis asendatakse läbivalt sõnad „tuhat kr” sõnaga „eurodes”;

4) määruse punktiga 2 kinnitatud „Erastamise korraldajate poolt esitatava erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise aruandevormide täitmise korra” teises osas „Riigimaa erastamise aruande täitmine” asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

5) määruse punktiga 2 kinnitatud „Erastamise korraldajate poolt esitatava erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise aruandevormide täitmise korra” 12. osa punkti 8 teisest lõigust jäetakse välja lühend „kr”.

§ 44. Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid” (RTL 2007, 22, 379; 2009, 95, 1389) lisas 1 − SV20, lisas 1 − SV21, lisas 1 − SV30 ja lisas 5 asendatakse sõnad „Eesti kroon” sõnaga „euro”.

§ 45. Rahandusministri 14. juuni 2010. a määruses nr 39 „Investeerimisfondi vara puhasväärtuse määramise kord” (RT I 2010, 37, 229) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

2) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Välisvaluuta, mille kurssi Euroopa Keskpank ei fikseeri, või mille ostukurssi ükski teadaolev kutseline investor ei määra, ümberhindlusel kasutatakse vastava riigi keskpanga fikseeritud euro kurssi.”

§ 46. Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 10 „Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete skeemid, nõuded kirjete sisule ning aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord ning fondivalitseja neto-omavahendite ja püsivate üldkulude arvutamise ning neto-omavahendite aruandluse kord” (RTL 2009, 19, 241; 96, 1429) § 14 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”.

§ 47. Rahandusministri 13. aprilli 2005. a määruse nr 33 „Kindlustusandja järelevalvelise raamatupidamisaruandluse kehtestamine ning vahearuannete koostamise ja avalikustamise nõuded” (RTL 2005, 43, 608; 2009, 30, 391) lisas 1 „Kindlustusandja bilansiskeem ja koostamise juhend” läbivalt, lisas 2 „Kahjukindlustusandja kasumiaruande skeem ja koostamise juhend” läbivalt ja lisas 3 „Elukindlustusandja kasumiaruande skeem ja koostamise juhend” läbivalt asendatakse sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”.

§ 48. Rahandusministeeriumi 28. novembri 2008. a määruses nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord” (RTL 2008, 97, 1348) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõikest 2 jäetakse välja sõna „tuhandetes”;

2) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”;

3) määruse lisa 12 „Tuletisinstrumentide aruanne” punkti 4 „Aruanderea struktuur” alapunkti 4 „Valuuta kood” tekstis asendatakse vastavas käändes sõnad „Eesti kroon” sõnaga „euro”;

4) määruse lisa 12 „Tuletisinstrumentide aruanne” punkti 4 „Aruanderea struktuur” alapunkti 4 „Valuuta kood” tekstist jäetakse välja sõnad „(nt EUR)” ja „(antud juhul EUR)”.

§ 49. Rahandusministri 28. detsembri 2000. a määruse nr 116 „Eesti väärtpaberite keskregistri pidamise kord” (RTL 2000, 139, 2210; 2008, 93, 1294) § 14 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõnad „Eesti Panga” sõnadega „Euroopa Keskpanga”.

§ 50. Rahandusministri 31. detsembri 2009. a määruse nr 73 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine” (RTL 2010, 2, 25) lisa 1 „Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm” lisas „Aktsia- või osakapital” asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 51. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 „Käibedeklaratsiooni vorm” (RTL 2004, 44, 750; 2009, 96, 1433) lisa „Käibedeklaratsioon” tabelis asendatakse sõna „täiskroonides” sõnadega „eurodes sendi täpsusega”.

§ 52. Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord” (RTL 2009, 100, 1491) lisades 1 ja 2 asendatakse läbivalt sõna „täiskroonides” sõnadega „eurodes sendi täpsusega”.

§ 53. Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” (RTL 2005, 101, 1557; RT I 2010, 61, 448) § 6 lõikes 2 asendatakse sõna „täiskroonides” sõnadega „eurodes sendi täpsusega”.

§ 54. Rahandusministri 26. mai 2009. a määruse nr 34 „Hasartmängumaksu deklaratsioonide vormid ja nende täitmise kord” (RTL 2009, 44, 608) § 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „ümardatakse täiskroonideks” sõnadega „esitatakse eurodes sendi täpsusega”.

§ 55. Rahandusministri 3. märtsi 2005. a määruse nr 22 „Pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestamine” (RTL 2005, 29, 402; 2009, 27, 343) lisas „Pakendi aktsiisideklaratsioon” tehakse järgmised muudatused:

1) tabelis asendatakse läbivalt valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

2) lisa osas „Pakendi aktsiisideklaratsiooni täitmise juhised” asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 56. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 53 „Aktsiisi tagastamise taotluse vorm” (RTL 2004, 44, 736; 2009, 24, 300) lisa „Taotlus” tabelis asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”.

§ 57. Rahandusministri 20. veebruari 2007. a määruse nr 8 „Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise ja kompensatsiooni väljamaksmise korraldamise juhend” (RTL 2007, 20, 337) lisa 1 „Avaldus kompensatsiooni väljamaksmiseks” tabelis asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 58. Rahandusministri 22. veebruari 2010. a määruses nr 10 „Riigi osalusega äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad” (RTL 2010, 9, 163) § 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Nõukogu liikmetele makstavad tasud ei või olla suuremad järgmistest piirmääradest:

Äriühingu või sihtasutuse palgakulu suurus (EUR) kuus

Makstava tasu piirmäär kuus (EUR)

esimehele

liikmetele

1) üle 95 867

  472,95

  354,71

2) 47 933 kuni 95 867

  413,83

  295,59

2) 15 977 kuni 47 933

  354,71

  236,47

2) 3195 kuni 15 977

  295,59

  177,35

2) kuni 3195

  236,47

  118,24”.

§ 59. Rahandusministri 14. oktoobri 2010. a määruse nr 52 „Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri” muutmine” (RT I 2010, 77, 591) § 1 punktis 23 lisatakse enne sõna „lõigus” sõnad „tekstis asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes” ja”.

§ 60. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json