Teksti suurus:

Regionaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2010, 2

Regionaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 28.10.2010 nr 13

Määrus kehtestatakse käesoleva määruse §-dega 1–6 muudetavate määruste aluseks olevate volitusnormide alusel.

§ 1. Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 1 „Rahvastikuregistrist andmete väljastamise hindade kinnitamine” (RTL 2005, 13, 112) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „472 krooni” sõnadega „30,17 eurot”, sõnad „2 krooni 74 senti” sõnadega „0,18 eurot” ning sõnad „285 krooni” sõnadega „18,21 eurot”;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „75 senti” sõnadega „0,05 eurot”, sõnad „95 senti” sõnadega „0,06 eurot” ning sõnad „1 kroon” sõnadega „0,06 eurot”;

3) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad „65 senti” sõnadega „0,04 eurot”;

4) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „60 senti” sõnadega „0,04 eurot”;

5) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõnad „472 krooni” sõnadega „30,17 eurot”;

6) paragrahvi 4 lõikes 6 asendatakse sõnad „25 krooni” sõnadega „1,60 eurot”;

7) paragrahvi 4 lõikes 7 asendatakse sõnad „472 krooni” sõnadega „30,17 eurot”.

§ 2. Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruses nr 7 „Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” (RTL 2007, 81, 1389; RT I 2010, 55, 360) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 21 asendatakse sõnad „100 miljoni krooni” sõnadega „6 391 165 euro”;

2) paragrahvi 6 lõikes 9 asendatakse sõnad „1 000 000 krooni” sõnadega „63 912 eurot”, sõnad „50 000 000 krooni” sõnadega „3 195 583 eurot” ning sõnad „35 000 000 krooni” sõnadega „2 236 908 eurot”;

3) paragrahvi 6 lõikes 91 asendatakse sõnad „50 000 000 krooni” sõnadega „3 195 583 eurot”;

4) paragrahvi 6 lõikes 10 asendatakse sõnad „70 000 000 krooni” sõnadega „4 473 816 eurot”;

5) paragrahvi 9 lõikes 12 asendatakse sõnad „100 miljoni krooni” sõnadega „6 391 165 euro”;

6) paragrahvi 11 lõike 11 punktides 2 ja 3, § 111 lõike 12 punktides 2 ja 3, § 112 lõike 11 punktides 2 ja 3 ning lõike 12 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 3. Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruses nr 8 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine” tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord” (RTL 2007, 81, 1390; 2009, 100, 1493) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 10 asendatakse sõnad „5 000 000 krooni” sõnadega „319 559 eurot”;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

3) lisas 2 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine” taotlusvorm” asendatakse punktis „III PROJEKTI EELARVE” sõna „EEK” sõnaga „euro”;

4) lisas 3 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine” eeltaotlusvorm perioodi 2009–2012 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamiseks” asendatakse sõna „EEK” läbivalt sõnaga „euro” .

§ 4. Regionaalministri 15. mai 2008. a määruses nr 3 „Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine” tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (RTL 2008, 40, 561; 2009, 76, 1114) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 14 asendatakse sõnad „50 miljonit krooni” sõnadega „3 195 583 eurot”;

2) paragrahvi 17 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

3) lisas 1 „Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine” ettepaneku vorm linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava koostamiseks” asendatakse sõna „EEK” läbivalt sõnaga „euro”;

4) lisas 2 „Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine” taotlusvorm” asendatakse sõna „EEK” läbivalt sõnaga „euro”.

§ 5. Regionaalministri 28. mai 2008. a määruses nr 4 „Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine” tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord” (RTL 2008, 46, 641; 2010, 24, 426) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „50 000 000 krooni” sõnadega „3 195 583 eurot” ning sõnad „500 000 000 krooni” sõnadega „31 955 825 eurot”;

2) paragrahvi 15 lõike 15 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

3) lisas 1 „Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine” eeltaotluse vorm investeeringutoetuste kava koostamiseks” asendatakse sõna „EEK” läbivalt sõnaga „euro”;

4) lisas 2 „Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine” taotlusvorm” asendatakse sõnad „EEK” ja „MEEK” läbivalt sõnaga „euro”.

§ 6. Regionaalministri 16. jaanuari 2009. a määruses nr 3 „Liitumistasu toetuse taotlemise, menetlemise ja andmise täpsustatud tingimused ning kord” (RTL 2009, 7, 80; 78, 1134) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotleja omafinantseering on 10 protsenti liitumistasu osalt, mis on väiksem kui 12 780 eurot ja 1 protsent liitumistasu osalt, mis ületab 12 780 eurot. Minimaalne omafinantseeringu suurus on 635 eurot. Omafinantseeringu arvestuse aluseks on liitumistasu koos käibemaksu ja liitumise menetlustasuga. Omafinantseeringu arvestamisel lähtutakse liitumislepingu pakkumises sätestatud liitumistasust.”;

2) lisa 1 „Liitumistasu toetuse taotluse vorm” punktid 3.1–3.3 sõnastatakse järgmiselt:

3.1. Võrguettevõtja liitumispakkumises märgitud liitumistasu (edaspidi liitumistasu üldsumma) eurodes  
3.2. Taotleja omafinantseering eurodes

Omafinantseering on „Elektrituruseaduse” § 743 kohaselt 10% liitumistasu osalt, mis on väiksem kui 12 780 eurot ja 1% liitumistasu osalt, mis ületab 12 780 eurot. Minimaalne omafinantseeringu suurus on 635 eurot. Omafinantseeringu arvestuse aluseks on liitumistasu koos käibemaksu ja liitumise menetlustasuga.

 
3.3. Taotletav liitumistasu toetussumma eurodes

Liitumistasu toetussumma = rida 3.1 summa – rida 3.2 summa

 

3) lisa 1 „Liitumistasu toetuse taotluse vorm” punktis 6 asendatakse lauses „Kinnitan, et kui minu taotlus rahuldatakse ja kantakse liitumistasu toetuse andmise kava põhinimekirja, siis liitumislepingu sõlmisel olen võimeline tasuma võrguettevõtjale omafinantseeringu summas ............... krooni ja ............... senti” sõnastus „krooni ja ............... senti” sõnaga „eurot”.

§ 7. Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruses nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” (RTL 2009, 56, 820; 2010, 9, 164) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõnad „500 000 krooni” sõnadega „31 956 eurot”;

2) paragrahvi 9 lõikes 5 asendatakse sõnad „50 000 000 krooni” sõnadega „3 195 583 eurot”;

3) paragrahvi 9 lõikes 7 asendatakse sõnad „200 000 eurot (3 129 320 Eesti krooni)” sõnadega „200 000 eurot”;

4) paragrahvi 19 lõike 11 punktides 3 ja 4 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

5) paragrahvi 22 lõike 14 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Siim Kiisler
Minister

Märt Kraft
Kantsler

/otsingu_soovitused.json