Teksti suurus:

Eesti väärtpaberite keskregistri pidamise kord

Eesti väärtpaberite keskregistri pidamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2010, 3

Eesti väärtpaberite keskregistri pidamise kord

Vastu võetud 28.12.2000 nr 116
RTL 2000, 139, 2210
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.07.2007RTL 2007, 61, 110329.07.2007
11.11.2008RTL 2008, 93, 129401.12.2008
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» § 3 lõike 2 ning § 8 lõike 1 alusel ja kooskõlas paragrahvi 6 lõikega 1, § 12 lõigetega 1 ja 2, § 15 lõigetega 1 ja 2, § 19 lõikega 1, § 20 lõigetega 2 ja 6, § 30 lõikega 3, § 31 lõikega 2, § 32 lõikega 3, § 35 lõikega 3, § 36 lõikega 6, § 37 lõikega 5 ning § 42 lõikega 4.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev Eesti Väärtpaberite keskregistri pidamise kord (edaspidi kord) määrab kindlaks Eesti väärtpaberite keskregistri (edaspidi register) pidamise korra, registrisse täiendavalt kantavate andmete loetelu, registri kannete tegemise korra, täiendavad nõuded kontohaldurile, esindajakonto omanikule, väärtpaberikonto omanikele suunatud teatistele ning registripidaja hinnakirja kooskõlastamisele.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

§ 2.   Registriandmete töötlemine

  (1) Registriandmete töötlemine toimub automatiseeritud andmetöötluse teel vastavalt registripidaja poolt kehtestatud andmetöötluse reeglitele (edaspidi andmetöötlusreeglid).

  (2) Muudatustest andmetöötlusreeglites, samuti registriandmete töötlemise tehniliste vahenditega seotud ümberkorraldustest, mis mõjutavad kontohaldurite tegevust, informeerib registripidaja kontohaldureid hiljemalt kaks kuud enne vastava muudatuse jõustumist või tehnilise ümberkorralduse tegemist. Eelnimetatud etteteatamistähtaeg võib olla lühem, kui selle kohta on andnud oma nõusoleku vähemalt 2/3 kontohalduritena tegutsevatest isikutest.

§ 3.   Registriandmete säilitamine

  (1) Registripidaja korraldab registriandmete säilitamise viisil, mis tagab registriandmete kestvalt muutumatu säilimise ning taasesitamise õigustatud isikutele ja ametiasutustele.

  (2) [Kehtetu – RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

2. peatükk REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 4.   Andmed väärtpaberite kohta

  (1) Väärtpaberite registreerimisel kantakse registrisse:
  1) emitendi nimi, asukoht, kontaktandmed (posti- ja e-posti aadress ning sidevahendite numbrid) ja võimaluse korral registrikood;
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]
  2) väärtpaberite liik, olemasolul nimiväärtus (koos vääringuga) ja arv;
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]
  3) väärtpaberi omanike nimed, aadressid ja isiku- või registrikoodid, isikukoodi puudumisel sünniaeg.
  4) andmed väärtpaberite pantimise kohta;
  5) registripidaja poolt omistatud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ehk ISIN kood, edaspidi registrikood), mis eristab kõiki vastava emitendi samaliigilisi ja samaväärsete õigustega väärtpabereid teistest registris registreeritud väärtpaberitest.

  (2) Registripidaja kannab väärtpaberite kohta registrisse vastavasisulise märke kui:
  1) emitendi põhikirja või emissioonitingimustega on väärtpaberi võõrandamine piiratud kolmandate isikute suhtes kehtiva ostueesõigusega;
  2) emitendi põhikirja või emissioonitingimustega on piiratud väärtpaberi koormamine pandiga;
  3) osa võõrandamisel teisele osanikule on nõutav teiste osanike nõusolek.

  (3) Lisaks „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” (edaspidi seadus) § 21 lõikes 2 nimetatud andmetele on emitent kohustatud registripidajat viivitamata teavitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud andmete muutumisest;
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

§ 5.   Andmed väärtpaberikonto kohta

  (1) Väärtpaberikonto kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) väärtpaberikonto omaniku nimi;
  2) väärtpaberikonto omaniku aadress;
  3) füüsilisest isikust väärtpaberikonto omaniku isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  4) juriidilisest isikust väärtpaberikonto omaniku puhul viide registrile, kus juriidiline isik on registreeritud, ja registrikood, kui juriidiline isik on registreeritud;
  5) väärtpaberikonto omaniku pangakonto number registriga seotud arveldusi teostavas krediidiasutuses ja selle krediidiasutuse ärinimi;
  6) väärtpaberikonto number ja väärtpaberikonto avamise kuupäev;
  7) väärtpaberikontol olevate väärtpaberite kogus ja tähistus;
  8) väärtpaberi mitmele isikule kuulumise korral väärtpaberi ühiste omanike nimed, aadressid, isiku- või registrikoodid (isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning kaasomandi korral iga kaasomaniku proportsionaalne osa väärtpaberist või väärtpaberitest;
  81) väärtpaberite hoiustamiseks justiitsministri 25. jaanuari 2002.a määruses nr 5 «Notariaadimäärustik» sätestatud korras avatud notari väärtpaberikonto korral – märge «notari väärtpaberikonto»;
[RTL 2008, 93, 1294 - jõust. 01.12.2008]
  82) väärtpaberite hoiustamiseks «Täitemenetluse seadustikus» sätestatud korras avatud kohtutäituri väärtpaberikonto korral – märge «kohtutäituri väärtpaberikonto»;
[RTL 2008, 93, 1294 - jõust. 01.12.2008]
  9) väärtpaberite omandamise aeg ja muude kannete tegemise ajad;
  10) muud seadusega sätestatud andmed;
  11) taotleja residentriik, mis avaldatakse tagamaks väärtpaberil põhineva väljamakse tegijale tulumaksu kinnipidamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavus registri kaudu;
  12) taotleja nõusolekul andmed tema sidevahendite (telefoni ja/või telefaksi number ning võimalusel elektronposti aadress) kohta;
  13) andmed väärtpaberikonto väljavõtte ning teiste väärtpaberikonto omanikule suunatud teatiste edastamise tingimuste kohta;
  14) ühise väärtpaberikonto korral informatsioon selle kohta, kes on õigustatud käsutama ühisesse omandisse kuuluvaid väärtpabereid.

  (2) Lõike 1 punktides 11–14 loetletud andmed kantakse registrisse väärtpaberikontot omada sooviva isiku poolt kontohaldurile esitatud väärtpaberikonto avamise taotluses näidatud andmete alusel.

  (3) Ühise väärtpaberikonto korral kantakse lõike 1 punktis 11 nimetatud andmed registrisse nii isiku kohta, kelle nimel ühine väärtpaberikonto avati, kui ka iga ühise omaniku kohta.

  (4) Kui õigusaktide kohaselt on olulise osaluse omandamiseks nõutav luba (edaspidi olulise osaluse omandamise luba), kannab registripidaja selleks pädeva järelevalve teostaja taotluses näidatud väärtpaberikonto juurde olulise osaluse omandamise loa numbri, selle väljaandmise kuupäeva, vastava väärtpaberi registrikoodi ja osaluse suuruse, mille suhtes luba anti.

  (5) Kui väärtpaberid, mille suhtes olulise osaluse omandamise luba välja anti, on registreeritud esindajakontol, kantakse eelmises lõikes nimetatud andmed pädeva järelevalve teostaja taotluses näidatud esindajakonto juurde koos olulise osaluse omandamise loa saanud isiku nime, isiku- või registrikoodi ning aadressiga.

  (6) Väärtpaberikonto omanik teavitab kontohaldurit viivitamatult igast muudatusest tema poolt väärtpaberikonto avamisel avaldatud andmetes.

§ 6.   Andmed väärtpaberiülekande kohta

  Lisaks seaduse sätestatud andmetele kantakse väärtpaberiülekande kohta registrisse märge, kui väärtpaberiülekande objektiks olnud väärtpaberid omandati või võõrandati tasuta.

3. peatükk KANNETE TEGEMISE KORD 

1. jagu Kannete tegemine emitendi taotlusel 

§ 7.   Emitendi taotlusel tehtavad kanded

  (1) Käesoleva korra paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud andmete registreerimine ja muudatuste tegemine nimetatud andmetes toimub emitendi taotlusel. Taotluse vormi, taotlusele lisatavate dokumentide ning andmete loetelu kehtestab registripidaja.

  (2) Registripidaja teeb kanded taotluses sätestatud tingimustel ja korras, kui õigusaktides pole sätestatud teisiti.

  (3) Kui isikud, kelle väärtpaberikontodele tuleb kanded teha, määratakse kindlaks emitendi taotluses näidatud fikseerimispäeva alusel, võetakse kannete tegemise aluseks registriandmed fikseerimispäeva lõpuseisuga (kell 23.59), kui emitent pole taotluses määranud teist kellaaega.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (4) Registripidaja keeldub kannete tegemisest, kui taotlus ei vasta registripidaja kehtestatud või õigusaktides sätestatud nõuetele või kui taotluses nõutud kannete tegemine oleks vastuolus seadusega. Kannete tegemisest keeldumisest ning selle põhjustest tuleb taotluse esitajat viivitamatult teavitada.

§ 8.   Väärtpaberite täiendava emissiooni registreerimine

  (1) Registris eelnevalt registreeritud väärtpaberite täiendava emissiooni (edaspidi täiendavad väärtpaberid) registreerib registripidaja hiljemalt viie tööpäeva jooksul, arvates taotluse vastuvõtmisest, kui emitent pole taotluses määranud kannete tegemiseks pikemat tähtaega.

  (2) Kui täiendavate väärtpaberite omandamiseks õigustatud isikud määratakse kindlaks emitendi taotluses näidatud fikseerimispäeva alusel, teeb registripidaja täiendavate väärtpaberite registreerimiseks vajalikud kanded hiljemalt kahe tööpäeva jooksul, arvates fikseerimispäeva saabumisest.

  (3) Täiendavate aktsiate ja osade registreerimisel teeb registripidaja vastavalt täiendavatele aktsiatele või osadele märke (edaspidi ajutine registrikood).

  (4) Ajutise registrikoodiga aktsiatele või osadele annab registripidaja eelnevalt registreeritud aktsiate või osade registrikoodi, kui aktsia- või osakapitali suurendamise kanne on tehtud äriregistrisse ning kui täiendavatest aktsiatest või osadest tulenevad õigused ei erine eelnevalt registreeritud aktsiatest või osadest tulenevatest õigustest.

§ 9.   Väärtpaberite nimiväärtuse muutmine

  (1) Registripidaja teeb väärtpaberite nimiväärtuse muutmiseks vajalikud esialgsed kanded hiljemalt 2 tööpäeva jooksul, arvates taotluse vastuvõtmisest, kui emitent pole taotluses määranud kannete tegemiseks pikemat tähtaega.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (2) Kui isikud, kelle väärtpabereid nimiväärtuse muutmine puudutab, määratakse kindlaks emitendi taotluses näidatud fikseerimispäeva alusel, teeb registripidaja väärtpaberi nimiväärtuse muutmiseks vajalikud kanded hiljemalt kahe tööpäeva jooksul, arvates fikseerimispäeva saabumisest.

  (3) Osa nimiväärtuse suurendamisel seoses osakapitali suurendamisega annab registripidaja osa nimiväärtuse suurendamise arvel saadud osale ajutise registrikoodi. Ajutise registrikoodiga tähistatud osadele annab registripidaja eelnevalt registreeritud osade registrikoodi, kui osakapitali suurendamise kanne on tehtud äriregistrisse ning kui osa suurendamise arvel saadud osadest tulenevad õigused ei erine eelnevalt registreeritud osadest tulenevatest õigustest.

  (4) Osade nimiväärtuse vähendamisel seoses osakapitali vähendamisega annab registripidaja osa nimiväärtuse vähendamise suurust väljendavatele osadele ajutise registrikoodi. Ajutise registrikoodiga tähistatud osad kustutab registripidaja registrist pärast seda, kui osakapitali vähendamise kanne on tehtud äriregistrisse.

  (5) Aktsiate nimiväärtuse muutmiseks vajalikud kanded teeb registripidaja esimesel võimalusel pärast seda, kui aktsia nimiväärtuse muutmise otsuse jõustumiseks vajalik kanne on tehtud äriregistrisse.

§ 10.   Väärtpaberite vahetamine

  Registripidaja teeb väärtpaberite vahetamiseks vajalikud kanded hiljemalt viie tööpäeva jooksul, arvates taotluse vastuvõtmisest, kui emitent pole taotluses määranud kannete tegemiseks pikemat tähtaega.

§ 11.   Väärtpaberite kustutamine

  (1) Registripidaja teeb esialgsed väärtpaberite kustutamise kanded hiljemalt kahe tööpäeva jooksul, arvates taotluse vastuvõtmisest, kui emitent pole taotluses määranud kannete tegemiseks pikemat tähtaega.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (2) Kui isikud, kelle väärtpaberid kuuluvad kustutamisele, määratakse kindlaks emitendi taotluses näidatud fikseerimispäeva alusel, teeb registripidaja väärtpaberite kustutamise kanded hiljemalt kahe tööpäeva jooksul, arvates fikseerimispäeva saabumisest.

  (3) Aktsiate ja osade kustutamisel seoses aktsia- või osakapitali vähendamisega, annab registripidaja vastavalt kustutamisele kuuluvatele aktsiatele või osadele ajutise registrikoodi. Ajutise registrikoodiga tähistatud aktsiad või osad kustutab registripidaja pärast seda, kui aktsia või osakapitali vähendamise kanne on tehtud äriregistrisse.

2. jagu Kannete tegemine kontohalduri, reguleeritud väärtpaberituru korraldaja ja kontosüsteemi pidaja korraldusel 
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

§ 12.   Kande tegemine kontohalduri korraldusel

  (1) Kontohalduri poolt registripidajale korralduse andmine, kande tegemise ja väärtpaberi blokeerimise ajaline režiim ning kandega seotud rahalised arveldused toimuvad vastavalt seaduses, käesolevas korras ja andmetöötlusreeglites sätestatule.

  (2) Kontohaldur on kohustatud registritoimingu tegemiseks talle antud korralduse registripidajale andma viivitamatult pärast korralduse saamist selleks õigustatud isikult, kui viimane pole korralduse registripidajale edastamiseks antud käsundis ette näinud teistsugust tähtaega.

  (3) Kui kõik kande tegemiseks vajalikud, õigusaktides ja andmetöötlusreeeglites sätestatud eeldused ja nõuded on täidetud, teeb registripidaja kande kontohalduri poolt antud korralduse alusel esimesel andmetöötlusreeglites sätestatud võimalusel, kui korralduses endas ei ole määratud kande tegemiseks hilisemat tähtaega.

  (4) Kui kontohalduri korralduse kohaselt on väärtpaberiülekande tegemise tingimuseks rahaliste kohustuste eelnev arveldamine, teeb registripidaja väärtpaberiülekande juhul, kui on toimunud ülekandekorralduse andnud kontohaldurite vaheliste rahaliste nõuete ja kohustuste arveldamine. Ülekande objektiks olevad väärtpaberid blokeerib registripidaja enne väärtpaberiülekande tegemist debiteeritaval väärtpaberikontol.

  (5) Korraldamaks väärtpaberiülekannete tegemisega seotud rahalisi arveldusi, sõlmib registripidaja lepingu Eesti Panga ja/või isikuga, kellel on õigusaktide kohaselt õigus teha rahaliste arvelduste korraldamiseks vajalikke tehinguid ja toiminguid.

§ 13.   Kande tegemine reguleeritud väärtpaberituru korraldaja ja kontosüsteemi pidaja korraldusel
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (1) Lisaks seaduse § 12 lõikes 1 sätestatule võib kande aluseks olla reguleeritud väärtpaberituru korraldaja (edaspidi reguleeritud turu korraldaja) ja väärtpaberite või muude finantsinstrumentide registri, väärtpaberiarveldussüsteemi haldaja või depositooriumi korraldus.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (2) Reguleeritud turu korraldaja poolt korralduste registripidajale andmise viis, nõuded korraldustes sisalduva informatsiooni sisule, kande tegemise tingimused ja kord ning vajadusel ka kannetega seotud rahaliste arvelduste kord nähakse ette registripidaja ja vastava väärtpaberibörsi korraldaja vahelises lepingus.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (3) Väärtpaberite kontosüsteemi pidaja korralduste registripidajale andmise viis, nõuded korraldustes sisalduva informatsiooni sisule, kande tegemise tingimused ja kord, sealhulgas kontosüsteemis registreeritud väärtpaberite ülekandmine väärtpaberite kontosüsteemist registrisse ja/või registrist väärtpaberite kontosüsteemi ning vajadusel ka kandega seotud rahaliste arvelduste kord nähakse ette registripidaja ja vastava väärtpaberite kontosüsteemi pidaja vahelises lepingus.

4. peatükk KONTOHALDUR 

§ 14.   Kontohalduri staatuse taotlemine

  (1) Kontohalduri staatuse taotlemiseks esitatakse registripidajale järgmised dokumendid:
  1) kirjalik taotlus;
  2) taotleja põhikiri;
  3) taotluse esitaja volitusi tõendav registri väljavõte;
  4) notariaalselt kinnitatud ärakiri Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud ja lepinguriigi õigusaktide alusel investeerimisühinguna, krediidiasutusena, reguleeritud turu korraldajana või väärtpaberiarveldussüsteemi korraldajana tegutsemise õigust omava äriühingu tegevusloast või kolmanda riigi (riik, mis ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik) finantsjärelevalve asutuse kinnitus, et taotleja omab õigust tegutseda investeerimisühingu, krediidiasutuse, reguleeritud turu korraldaja või väärtpaberiarveldussüsteemi korraldajana;
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]
  5) aktsia- või osakapitali suurust tõendav registri väljavõte;
  6) selgitav ülevaade sellest, kuidas tagatakse õigusaktidest ja andmetöötlusreeglitest tulenevate kohustuste ja nõuete täitmine ning väärtpaberite ja väärtpaberiülekannetega seotud rahaliste arvelduste korraldamine;
  7) registripidaja hinnakirjas kehtestatud kontohalduri staatuse taotlemise tasu maksmist tõendav dokument.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (2) [Kehtetu – RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (3) Registripidaja võib nõuda lisaks eelloetletud dokumentidele täiendavaid andmeid või dokumente, samuti teostada kokkuleppel taotlejaga viimase juures kohapealset kontrolli, kui see on vajalik veendumaks kontohalduri kohustuste täitmiseks vajalike eelduste olemasolus või esitatud dokumentide või neis sisalduvate andmete õigsuses.

  (4) Otsuse kontohalduri staatuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb registripidaja nõukogu hiljemalt 20 tööpäeva jooksul, arvates lõigetes 1–3 nimetatud teabe ja dokumentide laekumisest.

  (5) Registripidaja nõukogu keeldub kontohalduri staatuse andmisest, kui:
  1) registripidaja nõukogu hinnangul ei ole täidetud kõik eeldused õigusaktidest ning andmetöötlusreeglitest tulenevate kohustuste ja nõuete täitmiseks ning väärtpaberite ja väärtpaberiülekannetega seotud rahaliste arvelduste korraldamiseks;
  2) taotleja aktsia- või osakapital ei ole ekvivalentne vähemalt 125 000 euroga vastavalt Euroopa Keskpanga kursile.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Kontohalduri staatuse andmise otsus või kontohalduri staatuse andmisest keeldumise motiveeritud otsus saadetakse viivitamatult taotlejale.

§ 15.   Kontohalduri staatuses tegutsemise leping

  (1) Kontohalduri staatuse omandanud isik ja registripidaja sõlmivad lepingu, kus nähakse muuhulgas ette kontohalduri staatuse omandanud isiku poolt vahendatavad teenused, tegevuse alustamise tingimused (kindlustus) ja kord ning muud seaduses sätestatud tingimused.

  (2) Kontohalduri staatuse omandanud isik peab alustama oma tegevust kontohaldurina lõikes 1 nimetatud lepingus ettenähtud tähtaja jooksul.

§ 16.   Kontohalduri staatuse peatamine

  (1) Registripidajal on õigus peatada kontohalduri staatus seaduse paragrahvi 35 lõikes 1 sätestatud alusel.

  (2) Kontohalduri staatuse peatamine seisneb piirangute seadmises kontohalduri korralduste ja/või päringute vastuvõtmisele ja/või täitmisele registripidaja nõukogu otsuse alusel otsuses näidatud ulatuses kas osaliselt (edaspidi osaline peatamine) või täielikult (edaspidi täielik peatamine).

  (3) Kontohalduri staatuse peatamise otsustab registripidaja nõukogu.

  (4) Olles saanud põhjendatud taotluse kontohalduri staatuse peatamise kohta, kutsub nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige kokku registripidaja nõukogu koosoleku, millel otsustatakse kontohalduri staatuse peatamise üle.

  (5) Otsuses kontohalduri staatuse peatamise kohta tuleb näidata:
  1) kontohalduri staatuse peatamise põhjendus;
  2) kontohalduri staatuse peatamise ulatus (täielik või osaline);
  3) osalise peatamise korral piirangute kirjeldus;
  4) tähtaeg kontohalduri staatuse peatamist tinginud asjaolude kõrvaldamiseks.

  (6) Kontohalduri staatuse peatamise otsus saadetakse viivitamatult kontohaldurile, kelle staatus peatati, samuti teistele tegutsevatele kontohalduritele.

  (7) Kontohalduri staatuse peatamisest teavitatakse avalikkust üldsusele avatud arvutisüsteemi kaudu.

§ 17.   Kontohalduri staatuse tühistamine

  (1) Registripidaja tühistab kontohalduri staatuse seaduse paragrahvi 36 lõikes 1 sätestatud alusel.

  (2) Kontohalduri staatuse tühistamise otsustab registripidaja nõukogu.

  (3) Olles saanud põhjendatud taotluse kontohalduri staatuse tühistamise kohta, kutsub nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige kokku registripidaja nõukogu koosoleku, millel otsustatakse kontohalduri staatuse tühistamise üle.

  (4) Otsuses kontohalduri staatuse tühistamise kohta tuleb näidata:
  1) kontohalduri staatuse tühistamise põhjendus;
  2) seaduse paragrahvi 36 lõike 3 punktides 1 ja 2 sätestatud andmed ning muud väärtpaberikontode haldamisõiguse üleandmisega seotud tingimused ja asjaolud.

  (5) Kontohalduri staatuse tühistamise otsus saadetakse viivitamatult isikule, kelle kontohalduri staatus tühistati, samuti teistele tegutsevatele kontohalduritele.

  (6) Kontohalduri staatuse tühistamisest teavitatakse avalikkust seaduse paragrahvi 36 lõikes 5 sätestatud korras.

§ 18.   Kontohalduri staatuse kaotanud või sellest loobunud isiku kohustused

  (1) Isik, kelle kontohalduri staatus on tühistatud, samuti isik, kes on kontohalduri staatusest loobunud, on kohustatud täitma registripidaja korraldusi ja nõudeid, mille eesmärgiks on tagada väärtpaberikonto omanike huvide kaitse ning teiste kontohaldurite häirimatu tegevus.

  (2) Lõikes 1 nimetatud isik korraldab kõigi temale registritoimingute ja päringute tegemiseks antud korralduste aluseks olevate andmete ja dokumentide arhiveerimise viisil, mis tagab eelnimetatud andmete ja dokumentide säilimise ning kättesaadavuse õigustatud isikutele ja ametiasutustele vähemalt kümne aasta jooksul, arvates kontohalduri staatuse tühistamise otsuse tegemisest või registripidaja ja kontohaldurina tegutsenud isiku vahelise lepingu lõppemisest.

5. peatükk NÕUDED ESINDAJAKONTO OMANIKULE 

§ 19.   Esindajakonto avamise ja omamise tingimused

  (1) Kontohaldur edastab registripidajale esindajakonto avamise taotluse üksnes juhul, kui esindajakontot omada sooviv isik vastab seaduses ja käesolevas korras sätestatud nõuetele.

  (2) [ Kehtetu – RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (3) Esindajakonto omanik on kohustatud õigusaktides sätestatud nõuetest kõrvalekaldumisest viivitamatult teavitama seaduse paragrahvi 38 lõikes 1 nimetatud järelevalve teostajat, registripidajat ja kontohaldurit.

§ 20.   Andmete avaldamine esindajakonto omaniku poolt

  (1) Esindajakonto omanik avaldab seaduse paragrahv 6 lõikes 7 nimetatud andmed (edaspidi andmed) järelevalve teostajale, samuti registripidajale kirjaliku või kirjalikku taasesitamist ja isiku identifitseerimist võimaldava nõude alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõudes tuleb näidata:
  1) väärtpaberi registrikood, mille kohta andmeid nõutakse;
  2) kuupäev ja kellaaeg, millise seisuga andmeid nõutakse;
  3) informatsioon selle kohta, kas andmeid nõutakse kõigi klientide, üksnes kindlaksmääratud tunnustele vastavate klientide või konkreetse kliendi kohta;
  4) informatsioon nõutavate andmete ulatuse ja vormi kohta;
  5) informatsioon andmete järelevalve teostajale või registripidajale edastamise viisi ja tähtaja kohta;
  6) muu asjakohane informatsioon.

  (3) Esindajakonto omanik edastab andmed järelevalve teostajale või registripidajale nõudes näidatud tingimustel hiljemalt eelmise lõike punktis 5 sätestatud tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

6. peatükk ANDMETE AVALDAMINE JA TEATISTE VÄLJASTAMINE REGISTRIPIDAJA POOLT 

§ 21.   Registritoiminguid iseloomustavate andmete avaldamine

  (1) Emitendi taotlusel tehtavate registritoimingute kohta avaldab registripidaja üldsusele avatud arvutisüsteemis teate, milles näidatakse registritoimingut taotlev emitent (emitendi nimi ja võimalusel registrikood) ning muud käesolevas korras sätestatud andmed.

  (2) Väärtpaberite registreerimise, samuti täiendavalt emiteeritud väärtpaberite registreerimise kohta avaldatavas teates näidatakse:
  1) väärtpaberile antud registrikood;
  2) täiendavate väärtpaberite registreerimisel ajutine registrikood, kui see antakse täiendavalt emiteeritud väärtpaberitele;
  3) registreeritava väärtpaberi liiki kajastav nimetus;
  4) võimalusel väärtpaberi nimiväärtus koos vääringuga;
  5) väärtpaberite kogus;
  6) võimalusel kannete tegemise kuupäev.

  (3) Väärtpaberite nimiväärtuse muutmise kohta avaldatavas teates näidatakse:
  1) väärtpaberi registrikood ja nimetus;
  2) väärtpaberi endine ja uus nimiväärtus;
  3) ajutine registrikood, kui nimiväärtuse vähendamise või suurendamise kohta kantakse registrisse ajutine registrikood;
  4) võimalusel kannete tegemise kuupäev.

  (4) Väärtpaberite asendamise kohta avaldatavas teates näidatakse:
  1) asendatava väärtpaberi registrikood;
  2) asendava väärtpaberi registrikood, kui asendav väärtpaber on registris registreeritud;
  3) asendava väärtpaberi emitendi nimi ja võimalusel registrikood, kui asendava väärtpaberi emitent ja asendatava väärtpaberi emitent on erinevad;
  4) asendussuhe;
  5) võimalusel kannete tegemise kuupäev.

  (5) Väärtpaberite kustutamise kohta avaldatavas teates näidatakse:
  1) registrist kustutamisele kuuluva väärtpaberi registrikood ja nimetus;
  2) kustutamisele kuuluvate väärtpaberite arv;
  3) kui väärtpaberite kustutamise kohta kantakse registrisse ajutine registrikood – ajutine registrikood;
  4) võimalusel kannete tegemise kuupäev.

  (6) Lisaks lõigetes 2–5 nimetatud andmetele võib registripidaja avaldada käesolevas korras nimetamata andmeid, kui need omavad tähtsust seonduvalt registritoimingu täitmiseks tehtavate kannetega.

  (7) Lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud andmetele võib registripidaja avaldada informatsiooni, mis on seotud registris registreeritud väärtpaberitest tulenevate õigustega (dividendi maksmine jms).

  (8) Registripidaja avaldab registritoiminguga seotud andmeid sisaldava teate üksnes juhul, kui registritoimingu täitmiseks vajalike kannete tegemiseks on täidetud kõik õigusaktides ettenähtud ja registripidaja poolt kehtestatud nõuded.

§ 22.   Väärtpaberite väljavõtte edastamine emitendile

  (1) Seaduse paragrahvi 19 lõikes 1 nimetatud väljavõtte väljastab registripidaja emitendi kirjaliku või kirjalikku taasesitamist ja isiku identifitseerimist võimaldava nõude alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõudes tuleb näidata:
  1) väärtpaberi registrikood, mille kohta väljavõtet soovitakse;
  2) kuupäev ja kellaaeg, millise seisuga väljavõtet soovitakse;
  3) märge väljavõtte vormi kohta (kas väljavõtet soovitakse paberkujul või elektroonsel andmekandjal);
  4) informatsioon väljavõtte edastamise või üleandmise tingimuste kohta lähtuvalt lõikes 3 sätestatust;
  5) [Kehtetu – RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]
  6) informatsioon, kas väljavõttes tuleb näidata andmed vastava väärtpaberi suhtes registreeritud pandimärgete kohta, seal hulgas pantija ja pandipidaja nimed, võimaluse korral isiku- või registrikoodid ning pandipidaja kasuks panditud väärtpaberite arv;
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]
  7) informatsioon, kas väljavõttes tuleb näidata registris sisalduvad andmed väärpaberiomaniku residentriigi, väärtpaberikonto ja pangakonto numbri kohta;
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]
  8) muud nõude sisu täpsustavad andmed.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (3) Väärtpaberite väljavõte edastatakse emitendile turvalist andmevahetust võimaldaval viisil arvutivõrgu kaudu, antakse üle emitendi selleks volitatud esindajale allkirja vastu või edastatakse emitendile posti teel.

  (4) Registripidaja keeldub väljavõtte edastamisest või üleandmisest, kui emitendi nõue ei vasta käesolevas korras sätestatud tingimustele või kui emitent keeldub registripidaja hinnakirjas sätestatud tasu maksmisest.

§ 23.   Teatis väärtpaberikonto avamise kohta

  (1) Seaduse paragrahvi 20 lõikes 1 nimetatud teatis väärtpaberikonto avamise kohta peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:
  1) avatud väärtpaberikonto number ja väärtpaberikonto avamise kuupäev;
  2) väärtpaberikonto avamise taotluse registripidajale edastanud kontohalduri ärinimi;
  3) juriidilisest isikust väärtpaberikonto omaniku puhul registrikood, kui juriidiline isik on registreeritud;
  4) muud teatises sisalduva informatsiooni mõistmise seisukohalt registripidaja hinnangul tähtsust omavad andmed.

  (2) [Kehtetu – RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (3) [Kehtetu – RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

§ 24.   Teatis väärtpaberikontol olevate väärtpaberite jäägi kohta

  (1) Seaduse paragrahvi 20 lõikes 4 nimetatud väärtpaberikonto jäägi kohta edastatav teatis (edaspidi saldoteatis) peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:
  1) väärtpaberikonto number;
  2) väärtpaberikonto omaniku nimi;
  3) väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberi registrikood, nimetus, vastava registrikoodiga väärtpaberite arv (välja arvatud osa korral) nimiväärtus ja vääring;
  4) pandiga koormatud väärtpaberi registrikood ning panditud väärtpaberite arv;
  5) teatise koostamise kuupäev;
  6) kuupäev, millise seisuga väärtpaberikonto jääki koostatud teatis kajastab;
  7) muud teatises sisalduva informatsiooni mõistmise seisukohalt registripidaja hinnangul tähtsust omavad andmed.

  (2) Üks kord aastas tasuta väljastatavas saldoteatises näidatakse lõike 1 punktides 1–5 sätestatud andmed selle kalendriaasta viimase päeva seisuga, mil seaduse § 20 lõikes 4 sätestatud saldoteatise väljastamise taotlus esitati. Saldoteatis edastatakse väärtpaberikonto omanikule kahe kuu jooksul saldoteatise väljastamise taotluse esitamisele järgneva kalendriaasta algusest arvates.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (3) Ajutise väärtpaberikonto korral edastatakse saldoteatis väärtpaberikonto jäägi kohta emitendile, kelle taotlusel ajutine väärtpaberikonto avati.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

§ 25.   Väärtpaberikonto väljavõte

  (1) Seaduse paragrahvi 20 lõikes 5 nimetatud väärtpaberikonto väljavõte peab sisaldama alljärgnevaid andmeid::
  1) väärtpaberikonto number;
  2) väärtpaberikonto omaniku nimi;
  3) väärtpaberikonto omaniku aadress;
  4) vastavalt väärtpaberikonto omaniku poolt teatatud ning registrisse kantud edastusrežiimile kõik registrisse kantud ning määratud ajavahemiku sees väärtpaberikontol tehtud kanded, koos iga kande tegemise aja ja kande sisu selgitava märkega;
  5) väljavõtte koostamise kuupäev;
  6) periood (väljavõtte periood), millises ajavahemikus tehtud kandeid koostatud väljavõte kajastab;
  7) muud väljavõttes sisalduva informatsiooni mõistmise seisukohalt registripidaja hinnangul tähtsust omavad andmed.

  (2) Väärtpaberikonto väljavõte edastatakse väärtpaberikonto omanikule tema igakordse taotluse alusel viimase poolt määratud tingimustel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (3) Väärtpaberikonto väljavõte edastatakse perioodiliselt vastavalt väärtpaberikonto omaniku poolt teatatud ning registrisse kantud edastusrežiimi valikust:
  1) iga kalendripäeva kohta, kui selle sees tehti väärtpaberikontole kanne;
  2) iga kalendaarse dekaadi kohta, kui selle sees tehti väärtpaberikontole kanne;
  3) iga kalendrikuu kohta, kui selle sees tehti väärtpaberikontole kanne;
  4) iga kalendaarse kvartali kohta, kui selle sees tehti väärtpaberikontole kanne või
  5) iga kalendriaasta kohta, kui selle sees tehti väärtpaberikontole kanne.

  (4) Ajutise väärtpaberikonto korral edastatakse väärtpaberikonto väljavõte emitendile, kelle taotlusel ajutine väärtpaberikonto avati. Väärtpaberikonto väljavõte edastatakse emitendile vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 5 sätestatud perioodi kohta, emitendi taotluse alusel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

  (5) Registripidajal on õigus peatada väärtpaberikonto väljavõtete edastamine, kui on ilmnenud, et väärtpaberikonto omanik või tema poolt nimetatud ja registrisse kantud isik pole saanud väljavõtet lõikes 2 nimetatud aadressi ebaõigsuse tõttu.

7. peatükk REGISTRIPIDAJA HINNAKIRJA KOOSKÕLASTAMINE 
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

§ 26.   Hinnakirja taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  (1) Seaduse paragrahvi 231 lõikes 1 sätestatud hinnakirja taotlusele tuleb lisada järgmised andmed ja dokumendid:
  1) registripidaja viimase majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne koos audiitori järeldusotsusega ja konsolideeritud aruanne registripidajas otsest osalust omava emaettevõtja kohta;
  2) detailne tulude ja kulude aruanne teenuste või teenusegruppide lõikes ning detailne aruanne osutatud registripidamise teenuste kohta, nende mahud üksikute teenuste või teenusegruppide lõikes hinnakirja taotluse kooskõlastamiseks esitamisele eelnenud viimase majandusaasta kohta koos võrdlusega samaks perioodiks registripidaja nõukogu poolt kinnitatud eelarvega;
  3) registripidaja jooksva majandusaasta kohta kuude lõikes bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, detailne tulude ja kulude aruanne teenuste või teenusegruppide lõikes, detailne aruanne osutatud registripidamise teenuste mahtude kohta teenuste või teenusegruppide lõikes;
  4) punktis 2 nimetatud aruannetes sisalduvate näitajate prognoos aastate lõikes taotletava kooskõlastuse tähtaja ulatuses, kuid vähemalt hinnakirja taotluse kooskõlastamiseks esitamisele järgneva viieteistkümne kuu kohta;
  5) plaanitavad olulised investeeringud koos nende tasuvuse analüüsiga vähemalt taotletava kooskõlastuse tähtaja ulatuses;
  6) hinnakirja taotluses sisalduvate uute tasude või olemasolevate tasude muutmise detailne põhjendus koos vastava tasuvuse analüüsiga.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud aruanded tuleb esitada hinnakirja taotluse kooskõlastamiseks esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga koos võrdlusega samaks perioodiks registripidaja nõukogu poolt kinnitatud eelarvega, seal hulgas prognoosid jooksval majandusaastal veel möödumata kuude kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5 ja 6 nimetatud tasuvuse analüüsides tuleb eristada investeeringuga seotud ühekordsed kulud ning edaspidi sellega kaasnevad mõistlikult eeldatavad püsi- ja muutuvkulud. Analüüsidele lisatakse majanduslikule ratsionaalsusele tuginevad selgitused.”.
[RTL 2007, 61, 1103 - jõust. 29.07.2007]

/otsingu_soovitused.json