Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2010, 22

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 01.03.2007 nr 15
RTL 2007, 22, 380
jõustumine 18.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2008RTL 2008, 74, 103007.09.2008, osaliselt 1.01.2009
20.04.2009RTL 2009, 37, 49701.05.2009
20.07.2009RTL 2009, 62, 90330.07.2009
09.06.2010RT I 2010, 33, 17621.06.2010
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse struktuuritoetuse (edaspidi toetus) väljamaksmise tingimused ja kord. Määrust ei kohaldata Euroopa Liidu territoriaalse koostöö rakenduskavade alusel tehtavatele väljamaksetele.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  Määruse mõistes:
  1) kuludokument on kohustuse tekkimise aluseks olev dokument, sealhulgas leping, riiklikest või kohaliku omavalitsuse vahenditest makstava toetuse või riikliku abiraha väljamaksmist tõendav väljavõte vastavast registrist või Eesti Töötukassa kinnituskiri riiklikest vahenditest makstava toetuse väljamaksmise kohta;
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  2) tasumist tõendav dokument on panga väljavõte, maksekorraldus, kassa väljamineku order või e-riigikassa infosüsteemi (edaspidi e-riigikassa) konto väljavõte. Palgakulude tasumisel ühe koondsummana terve asutuse lõikes käsitletakse tasumist tõendava dokumendina väljavõtet raamatupidamise arvestusest, millel on rakendusüksuse nõudmisel toodud projektiga seotud isikute töötasude ja maksude ülekannete kuupäevad ning vastavad summad. Väljamaksel liisinguandjale käsitletakse omafinantseeringu osas tasumist tõendava dokumendina sõlmitud liisingulepingut koos maksegraafikuga;
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]
  3) väljamakse tasutud kuludokumentide alusel on toetuse väljamakse toetuse saajale pärast kohustuse tekkimist ning pärast kuludokumentide tasumist;
[RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 07.09.2008]
  4) [Kehtetu – RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 01.01.2009]
  5) väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel on toetuse väljamakse töövõtjale, kauba tarnijale, teenuse osutajale (edaspidi töövõtja) või toetuse saajale pärast kohustuse tekkimist ja omafinantseeringu tasumist;
[RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 07.09.2008]
  6) ettemakse on toetuse väljamakse toetuse saajale kulutuste prognoosi alusel;
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]
  7) liisinguandja on «Krediidiasutuste seaduse» alusel tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus;
  8) väljamakse taotlus on toetuse saaja poolt rakendusüksusele esitatav taotlus, vajadusel koos kuludokumentide nimekirjaga, toetuse väljamaksmiseks.

2. peatükk VÄLJAMAKSE TEOSTAMINE 

§ 3.   Väljamakse teostamise üldpõhimõtted

  (1) Toetuse väljamaksmise aluseks olev valuuta on euro.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Väljamaksed tehakse reeglina proportsioonis taotluse rahuldamise otsuses, selle puudumisel meetme tingimustes või programmis (edaspidi meetme tingimused) sätestatud toetuse määraga. Kui taotluse rahuldamise otsuses, selle puudumisel meetme tingimustes sätestatud toetuse määra ja toetussummat kumulatiivselt ei ületata, võib omafinantseering moodustada väljamaksetes abikõlblikest kogukuludest suurema või väiksema osa.
[RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 07.09.2008]

  (21) Kui struktuurifondide või Ühtekuuluvusfondi (edaspidi fond) vahendite kaasrahastamiseks antakse projektile toetust Eesti riigi sihtotstarbeliselt eraldatavatest täiendavatest vahenditest (edaspidi riiklik struktuuritoetus), tehakse väljamakse proportsioonis fondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditele sätestatud määradega.
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

  (3) Rakendusüksus ei pea lõikes 2 sätestatut järgima, kui omafinantseeringust rahastatavaid tegevusi tehakse projekti elluviimise ajakavast tulenevalt hiljem kui toetusest rahastatavaid tegevusi ning omafinantseeringust planeeritud tegevusi ja kulusid ei saa rahastada toetusest. Nimetatud võimalus peab olema kirjas meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses.

  (31) Rakendusüksus ei pea lõigetes 2 ja 21 sätestatut järgima programmi puhul, kui see on kooskõlas kinnitatud programmi eelarvega.
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

  (4) Lõigetes 3 ja 31 nimetatud juhtudel peab rakendusüksus tagama, et väljamakstud fondi ja riikliku struktuuritoetuse kogusumma ja määr ei ületa taotluse rahuldamise otsuses või selle puudumisel meetme tingimustes ette nähtud fondi ja riikliku struktuuritoetuse kogusummat ja määra projekti lõpuks.
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

  (5) Omafinantseeringuna kajastatud kulu ei saa hiljem toetusena kajastada ja selle väljamaksmist taotleda.

  (6) [Kehtetu – RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (7) Ühtekuuluvusfondist rahastatud projektide puhul ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» projektide puhul tehakse väljamakse reeglina töövõtjale. Väljamaksmise aluseks on toetuse saaja poolt esitatud väljamakse taotlus, toetuse saaja ja töövõtja või partneri ja töövõtja vahel sõlmitud nõuetekohane leping ning osaliselt tasutud kuludokumendid ja omafinantseeringu tasumist ning rakendusüksuse nõudel mitteabikõlblike kulude tasumist tõendavad dokumendid.
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

  (8) [Kehtetu – RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 01.01.2009]

  (9) Projektile tehtav viimane väljamakse peab moodustama vähemalt 5% projektile antava toetuse kogusummast, kui nii on sätestatud meetme tingimustes. Ühtekuuluvusfondi puhul peab projekti raames sõlmitud viimase töölepingu raames tehtav viimane väljamakse moodustama vähemalt 5% töölepingu maksumusest, kui nii on sätestatud meetme tingimustes.

  (10) Väljamakse taotlus peab kajastama kõiki taotluses näidatud perioodil tekkinud kulusid. Põhjendatud juhtudel ja kokkuleppel rakendusüksusega võib väljamakse taotlus kajastada ka eelmistest väljamakse taotlustest välja jäänud kulusid.

  (11) Väljamakse taotluse aluseks olevad dokumendid ning nõuded nende esitamisele täpsustatakse meetme tingimustes.

  (12) Toetuse saaja tagab rakendusüksusele esitatud väljamakse taotluse ja täiendavate dokumentide asjakohasuse ja õigsuse ning väljamakse taotluse aluseks olevate dokumentide ja käesoleva määruse § 9 lõigetes 5 ja 6 ning § 91 lõikes 7 nimetatud dokumentide nõuetele vastavuse ja säilitamise kuni «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» (edaspidi seadus) §-s 5 nimetatud tähtajani.
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

  (13) Rakendusüksus kontrollib toetuse saaja esitatud väljamakse taotluse andmete õigsust, vajadusel väljamakse taotluse aluseks olevate ning § 9 lõigetes 5 ja 6 ning § 91 lõikes 7 nimetatud dokumentide nõuetele vastavust ja kulude abikõlblikkust. Kui toetuse saaja või partner on hankija «Riigihangete seaduse» tähenduses, siis kontrollib rakendusüksus riigihangete teostamise korra järgimist
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

  (14) Rakendusüksusel on õigus osaliselt või täielikult keelduda väljamakse taotluse alusel toetuse välja maksmisest, kui toetuse saaja ei taga väljamakse taotluses sisalduvate kulude vastavust abikõlblikkuse reeglitele, ei kõrvalda väljamakse taotlusest puudusi või ei esita väljamakse tegemiseks nõutud dokumente rakendusüksuse poolt määratud tähtajaks. Nimetatud tähtaeg peab olema puuduste kõrvaldamise või täiendava dokumentatsiooni esitamise iseloomu arvesse võttes mõistlik.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

§ 4.   Väljamakse teostamiseks andmete sisestamine ja kontrollimine

  (1) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed sisestab rakendusüksus seaduse §-s 4 nimetatud struktuuritoetuse registrisse (edaspidi register). Kui registri töös esineb tehnilisi häireid, sisestab rakendusüksus vajalikud andmed kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga e-riigikassasse ja esitab makseasutusele taotluse maksekorralduste aktsepteerimiseks, lähtudes seaduse § 23 lõike 7 alusel kehtestatud finantsaruannete esitamise korrast.

  (2) Rakendusüksus tagab registrisse või e-riigikassasse sisestatud andmete korrektsuse ning andmete vastavuse toetuse saaja poolt esitatud dokumentidele.

  (3) Makseasutus võib seaduse § 23 lõike 3 alusel rakendusüksuse teostatavaid toetuse väljamakseid täiendavalt kontrollida. Kui kontrollitavates andmetes esineb puudusi, saadab makseasutus registrisse või e-riigikassasse sisestatud andmed rakendusüksusele tagasi, lisades tagasisaatmise põhjused.

  (4) Lõikes 3 nimetatud juhul tagab rakendusüksus võimalusel väljamakse teostamiseks vajalike andmete parandamise.

  (5) Rahandusministeerium suunab andmed väljamakse teostamiseks nelja tööpäeva jooksul pärast väljamakse aluseks olevate andmete aktsepteerimist registris rakendusüksuse poolt või pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse saabumist makseasutusse ja andmete sisestamist e-riigikassasse rakendusüksuse poolt.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (6) Kui makseasutusel on registrisse või e-riigikassasse sisestatud andmete aktsepteerimiseks vajalik täiendav informatsioon ning seda ei ole võimalik saada käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtaja lõpuks, võib makseasutus registrisse või e-riigikassasse sisestatud andmed rakendusüksusele tagasi saata, lisades tagasisaatmise põhjuse.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 asjaolude ilmnemisel, võib rakendusüksus andmete edasiseks menetlemiseks arvata väljamaksmisele kuuluvast toetuse summast maha summa, mille osas esineb täpsustamist vajavaid asjaolusid. Väljamaksmata summade osas sisestab rakendusüksus andmed registrisse või e-riigikassasse siis, kui nimetatud asjaolud on selgunud ning makseasutus on rakendusüksust sellest teavitanud.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

3. peatükk VÄLJAMAKSE TEOSTAMISE ALUSED 

§ 5.   Väljamakse teostamine tasutud kuludokumentide alusel

  Väljamakse teostamiseks tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja rakendusüksusele väljamakse taotluse koos nõutud kuludokumentidega, tasumist tõendavate dokumentidega ja rakendusüksuse nõudel muude vajalike dokumentidega.

§ 6.   Väljamakse teostamine osaliselt tasutud kuludokumentide alusel
[RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 01.01.2009]

  (1) [Kehtetu – RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Väljamakse võib teha osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse saajale või töövõtjale, kui nii on sätestatud meetme tingimustes.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (3) Lõikes 2 nimetatud väljamakse võimaldamise üle otsustab rakendusüksus kaalutlusõigusele tuginedes iga toetuse saaja puhul eraldi.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (4) [Kehtetu – RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Väljamakse teostamiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel tuleb tasuda väljamakse taotluse abikõlblikust kogusummast omafinantseeringu osa ning toetuse saaja esitab rakendusüksusele väljamakse taotluse ja nõutud kuludokumendid koos omafinantseeringu tasumist tõendavate dokumentidega. Töötasude maksmiseks peab esitama töölepingu või sellega samaväärset jõudu omava dokumendi koopia, milles on toodud makstava töötasu suurus.
[RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 07.09.2008]

  (6) Rakendusüksuse nõudel esitab toetuse saaja väljamakse teostamiseks ka muud vajalikud dokumendid.

  (7) Kui väljamakse tehakse toetuse saajale, tuleb pärast toetuse saamist tasuda kuludokumentide tasumata osa ja toetuse saaja esitab rakendusüksusele nõutud tasumist tõendavad dokumendid seitsme tööpäeva jooksul toetuse saamisest arvates. Palgakulude korral esitatakse tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksusele seitsme tööpäeva jooksul pärast palga väljamaksmist ning töötasudega kaasnevate maksude osas seitsme tööpäeva jooksul pärast maksude tasumist.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (8) Kuni käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud kohustuse täitmiseni võib rakendusüksus või makseasutus keelduda uute väljamaksete tegemisest toetuse saajale.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (9) Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saadud toetust peab kasutama vaid väljamakse taotluses toodud abikõlblike kulude katmiseks. Kui toetuse saaja ei esita rakendusüksusele tasumist tõendavaid dokumente ettenähtud ajal, võib rakendusüksus nõuda seaduse § 26 alusel toetuse saajalt toetuse tagasi.
[RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 01.01.2009]

§ 7.   Väljamakse teostamine liisinguandjale

  (1) Toetuse väljamakse liisinguandjale teostatakse järgmiselt:
  1) liisinguandja tasub müüjale liisingueseme eest ja esitab tasutud kuludokumendid ja muud vajalikud dokumendid toetuse saajale;
  2) toetuse saaja esitab rakendusüksusele väljamakse taotluse koos liisinguandjalt saadud dokumentidega ja liisingulepingu koos maksegraafikuga;
  3) rakendusüksus tasub abikõlbliku toetuse osa otse liisinguandjale;
  4) liisinguandja vähendab nelja tööpäeva jooksul pärast toetuse laekumist toetuse saaja või partneri liisingumaksete abikõlblikku kogusummat toetuse summa võrra ja esitab vastavad dokumendid toetuse saajale;
  5) toetuse saaja esitab rakendusüksusele käesoleva paragrahvi punktis 3 nimetatud dokumendid seitsme tööpäeva jooksul pärast liisinguandjapoolset liisingumaksete abikõlbliku kogusumma vähendamist toetuse summa võrra ning vastavate dokumentide esitamist toetuse saajale;
  6) toetuse saaja või partner tasub liisingumakseid vastavalt sõlmitud liisingulepingule ja maksegraafikule.

  (2) Väljamakse liisinguandjale võib teostada, kui krediidiasutusel on sõlmitud rakendusüksusega koostööleping.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

§ 71.   Väljamakse teostamine faktooringuandjale

  Toetuse väljamakse faktooringuandjale teostatakse järgmiselt:
  1) faktooringuandja tasub töövõtjale kuludokumendi summa;
  2) faktooringuandja tasutud kuludokumendid, tasumist tõendavad dokumendid ja muud rakendusüksuse nõutud dokumendid esitatakse toetuse saajale;
  3) toetuse saaja või partner hüvitab faktooringuandja poolt töövõtjale tasutud kuludokumendi summast abikõlbliku omafinantseeringu osa;
  4) toetuse saaja esitab rakendusüksusele väljamakse taotluse koos töövõtja arve, faktooringuandjale omafinantseeringu ning töövõtjale arve tasumist tõendavate dokumentide, faktooringulepingu ja rakendusüksuse nõutud dokumentidega;
  5) rakendusüksus tasub abikõlbliku toetuse osa otse faktooringuandjale.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

§ 8.   Väljamakse teostamine laenu- ja garantiifondidesse

  (1) Väljamakse laenu- ja garantiifondidesse teostatakse toetuse saajale vastavalt EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 1260/1999 (ELT L 210, 31.07.2006), artiklis 44 ning Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006, millega sätestatakse rakenduseeskirjad EL Nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006 ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi (ELT L 371, 27.12.2006), artiklis 43 sätestatud tingimustele. Väljamakse teostamise võimalus laenu- ja garantiifondidesse peab olema sätestatud meetme tingimustes.

  (2) Väljamakse teostamise aluseks on seaduse §-s 20 nimetatud programm või programmi elluviijaga sõlmitud haldusleping koos maksegraafikuga ja muud meetme tingimustes sätestatud või rakendusüksuse poolt nõutud dokumendid.

§ 9.   Ettemakse teostamine riigiabi projektidele
[RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 07.09.2008]

  (1) Ettemakse teostatakse vajadusel riigiabi puhul toetuse saajale pangagarantii või samaväärse toimega avaliku sektori finantsvahendi olemasolul ja EL nõukogu määruse 1083/2006 artikli 78 punktis 2 sätestatud tingimustel. Ettemakse teostamise võimalus peab olema sätestatud meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses.

  (2) Ettemakse teostamise võimaluse otsustab rakendusüksus kaalutlusõigusele tuginedes iga toetuse saaja puhul eraldi.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (4) Ettemakse teostamise aluseks on toetuse saaja esitatud väljamakse taotlus, kus on sätestatud ettemakse vajadus, kulutuste prognoos ja muud meetme tingimustes sätestatud või rakendusüksuse poolt nõutud dokumendid.

  (5) Toetuse saaja tõendab rakendusüksusele, et ettemakse on abikõlblike kulude katmiseks ära kasutatud ja esitab rakendusüksuse nõutud kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid vastavalt meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajale. Nimetatud tähtaeg ei või olla pikem kui kolm kalendriaastat alates ettemakse väljamaksmisest ja mitte hilisem kui 50 kalendripäeva pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (6) Toetuse saaja tõendab rakendusüksusele, et ettemaksele vastav omafinantseering on abikõlblike kulude katteks ära kasutatud ja esitab rakendusüksusele nõutud kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid vastavalt meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajale. Nimetatud tähtaeg ei või olla pikem kui üks kalendriaasta alates ettemakse väljamaksmisest, kuid mitte hilisem kui lõikes 5 sätestatud tähtaeg.
[RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 07.09.2008]

  (61) Rakendusüksus sisestab nõuetekohaste kuludokumentide ja tasumist tõendavate dokumentide andmed registrisse 20 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaste dokumentide esitamist toetuse saaja poolt.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (7) Kulude tõendamisel loetakse esimesena ärakasutatuks ettemakse summale vastav omafinantseering ning seejärel ettemakse.
[RTL 2008, 74, 1030 - jõust. 07.09.2008]

  (8) Pärast ettemakse summale vastava omafinantseeringu ärakasutamise tõendamist võib toetuse saaja taotleda uut ettemakset või kooskõlas meetme määrusega teisi käesolevas määruses sätestatud väljamakseid.
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

§ 91.   Ettemakse teostamine projektidele, mis ei ole riigiabi projektid
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (1) Ettemakse teostatakse põhjendatud juhul vastavalt seaduse § 23 lõikele 45 iga-aastases riigieelarve seaduses sätestatud ettemaksete piirmäära ulatuses:
  1) riigiasutusest toetuse saajale;
  2) riigi asutatud sihtasutusest, avalik-õiguslikust juriidilisest isikust või kohaliku omavalitsuse asutusest toetuse saajale, kui nii on sätestatud meetme tingimustes;
  3) pangagarantii olemasolul sihtasutusest, mittetulundusühingust või riigi äriühingust toetuse saajale, kui nii on sätestatud meetme tingimustes.
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

  (11) Taotlusele ettemakse teostamiseks peab olema lisatud kulutuste prognoos, milles näidatakse eraldi toetuse ja omafinantseeringu osa ning muud meetme tingimustes või rakendusüksuse nõutud dokumendid.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (12) Ettemakse andmise üle otsustab rakendusüksus kaalutlusõigusele tuginedes iga toetuse saaja puhul eraldi.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (13) Iga-aastases riigieelarve seaduses sätestatud ettemaksete piirmäära täituma hakkamisest teavitab Rahandusministeerium viivitamata rakendusüksusi. Kuni piirmäära täitumiseni saadab Rahandusministeerium ettemakse andmed väljamaksmisele rakendusüksuse esitatud järjekorras. Pärast tehtud ettemaksete abikõlblikeks kuludeks ära kasutamist ja vastava teabe registrisse sisestamist jätkatakse vabanenud limiidi ulatuses ettemaksete tegemist.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (2) Ettemakse summa ei tohi ületada kulutuste prognoosi kohast kolme kuu rahavajaduse summat. Kui meetme tingimustes on sätestatud kvartaalsest harvem sagedus toetuse väljamakseteks, võib rakendusüksus erandjuhtudel anda ettemakse maksimaalselt kuue kuu rahavajaduse summas.
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

  (3) Rahavajaduse korduval üleprognoosimisel teostab rakendusüksus ettemakse toetuse saajale mitmes osas.

  (4) Makseasutusel on põhjendatud juhul õigus peatada ettemakse teostamine puuduste kõrvaldamise ajaks vastavalt «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» paragrahvi 23 lõikele 3.

  (5) Ühtekuuluvusfondist rahastatud projektide puhul ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» projektide puhul kooskõlastab rakendusüksus ettemakse teostamise eelnevalt makseasutusega.

  (6) Toetuse saaja esitab vähemalt kord kvartalis rakendusüksusele ettemaksena saadud toetuse ja sellele vastava omafinantseeringu kulude tõendamiseks nõutavad kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid. Lõikes 2 sätestatud erandjuhtudel võib toetuse saaja esitada kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksuse nõusolekul kord poole aasta jooksul.
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

  (7) Ettemakse peab olema täies ulatuses abikõlblike kulude katteks ära kasutatud ja abikõlblike kulude tõendamiseks nõutavad kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksusele esitatud esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgmistest tähtaegadest kõige varem saabuval tähtajal:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud toetuse saaja korral ettemakse andmisele järgneva kalendriaasta lõpuks;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud toetuse saaja korral ühe aasta jooksul ettemakse saamisest arvates;
  3) 50 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (8) Kulude tõendamisel loetakse ärakasutatuks taotluse rahuldamise otsuses või programmis sätestatud toetuse määra alusel omafinantseering ja toetus samaaegselt, välja arvatud § 3 lõigetes 2, 3 ja 31 sätestatud juhtudel.
[RT I 2010, 33, 176 - jõust. 21.06.2010]

§ 92.   Nõuded ettemakse saamiseks esitatavale pangagarantiile

  Ettemakse saamiseks esitatavale pangagarantiile kehtivad järgmised nõuded:

  (1) Pangagarantii on välja antud Eesti seaduste järgi.

  (2) Pangagarantii on esimesel realiseerimisnõudel tagasivõtmatu maksegarantii või ettemaksegarantii.

  (3) Pangagarantii tähtaeg on vähemalt 10 kalendripäeva pikem, kui Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. aasta määruse „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord” § 11 lõikes 1 sätestatud tähtaeg.

  (4) Pangagarantii katab ettemakse summa terves ulatuses.

  (5) Pangagarantii andjaks on Eestis Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel tegutsev krediidiasutus pikaajalise krediidireitinguga vähemalt Baa1 (Moodys) või BBB+ (Standard & Poor’s) või Eestis filiaalina tegutsev välisriigi krediidiasutus pikaajalise krediidireitinguga vähemalt A3 (Moody’s) või A-1 (Standard & Poor’s). Eestis tegutsevate krediidiasutuste puhul, kellel puudub pikaajalist maksevõimet hindav krediidireiting, kasutatakse omaniku pikaajalist krediidireitingut, mis peab garantii andmiseks olema vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s).
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Väljamaksete teostamise periood

  (1) Toetuse väljamakseid tehakse seaduse § 3 lõikes 3 sätestatud rakenduskava abikõlblikkuse perioodi ja sellele järgneva ühe kuu jooksul, see on 2007. aasta 1. jaanuarist kuni 2016. aasta 29. jaanuarini.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (2) Viimase väljamakse taotluse peab toetuse saaja rakendusüksusele esitama hiljemalt 2016. aasta 8. jaanuaril.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

  (3) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed peab rakendusüksus sisestama registrisse hiljemalt 2016. aasta 22. jaanuaril.
[RTL 2009, 62, 903 - jõust. 30.07.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json