Teksti suurus:

Noteerimisnõuded

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2010, 29

Noteerimisnõuded

Vastu võetud 21.01.2003 nr 14
RTL 2003, 14, 185
jõustumine 02.02.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2005RTL 2005, 71, 98703.07.2005
06.01.2006RTL 2006, 6, 9516.01.2006
14.11.2007RTL 2007, 87, 146524.11.2007
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Väärtpaberituru seaduse» § 155 lõike 2 ning § 159 lõigete 1 ja 2 alusel.


[RTL 2006, 6, 95 - jõust. 16.01.2006]

1. osa ÜLDOSA 

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded väärtpaberi väärtpaberibörsil (edaspidi börs) noteerimiseks ning nõuded noteeritava väärtpaberi emitendile (edaspidi emitent) ja tema poolt teabe avalikustamisele.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata «Väärtpaberituru seaduse» (edaspidi seadus) § 2 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud väärtpaberitele ning § 2 lõike 1 punktis 5 nimetatud rahaturuinstrumendile, mille on emiteerinud Eesti krediidiasutus või välisriigi isik.
[RTL 2006, 6, 95 - jõust. 16.01.2006]

§ 2.   Mõisted

  (1) Võlakiri käesoleva määruse tähenduses on seaduse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud väärtpaber ja § 2 lõike 1 punktis 5 nimetatud rahaturuinstrument, mida ei ole emiteerinud Eesti krediidiasutus või välisriigi isik.
[RTL 2006, 6, 95 - jõust. 16.01.2006]

  (2) Vahetusvõlakiri käesoleva määruse tähenduses on seaduse § 2 lõike 11punktis 1 nimetatud väärtpaber.

  (3) Asendusvõlakiri käesoleva määruse tähenduses on seaduse § 2 lõike 11punktis 2 nimetatud väärtpaber.

  (4) Optsioonivõlakiri (ostutähega võlakiri) käesoleva määruse tähenduses on seaduse § 2 lõike 11 punktis 3 nimetatud väärtpaber.

  (5) Juhtkond käesoleva määruse tähenduses on juriidilise isiku juhatus, nõukogu ja tegevjuhtkond.
[RTL 2006, 6, 95 - jõust. 16.01.2006]

  (6) Kontrollosalus käesoleva määruse tähenduses on olukord, kus äriühing on kontrollitav äriühing seaduse § 10 lõike 1 tähenduses, kusjuures hääleõiguse arvestamisel lähtutakse seaduse § 10 lõigetes 2 ja 3 sätestatust.

  (7) Oluline osalus käesoleva määruse tähenduses on seaduse §-s 9 nimetatud oluline osalus, kusjuures hääleõiguse arvestamisel lähtutakse seaduse § 10 lõikes 3 sätestatust.

  (8) Isiku lähikondsed käesoleva määruse tähenduses on isiku abikaasa, alaealine laps ja isikuga vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik, samuti seltsing või juriidiline isik, mida isik või isiku lähikondlane juhib või kontrollib või mille juhtimist isik või isiku lähikondlane oluliselt mõjutab, ja seltsing või juriidiline isik, mis on loodud isiku või isiku lähikondlase kasuks või huvides või mille majandushuvid on olulises ulatuses sarnased isiku või isiku lähikondlase majandushuvidega.
[RTL 2006, 6, 95 - jõust. 16.01.2006]

  (9) Makseagent käesoleva määruse tähenduses on emitendi esindaja, kes vahendab tema väärtpaberitelt tehtavaid makseid.

  (10) Finantseerimisasutus käesoleva määruse tähenduses on «Krediidiasutuste seaduse» §-s 5 nimetatud finantseerimisasutus.
[RTL 2005, 71, 987– 3.07.2005]

2. osa VÄÄRTPABERI BÖRSIL NOTEERIMINE 

2. peatükk NÕUDED VÄÄRTPABERILE 

§ 3.   Üldnõuded

  (1) Börsil noteeritav väärtpaber peab vastama vastava väärtpaberi suhtes kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Börsil noteeritav väärtpaber peab olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris või muus sarnases registris või andmekogus, mis tagab väärtpaberitehingute samaväärse täitmise.

§ 4.   Väärtpaberi vaba võõrandatavus

  (1) Noteerida võib üksnes vabalt võõrandatavaid väärtpabereid.

  (2) Börsi korraldaja (edaspidi börsikorraldaja) noteerimist otsustav organ (edaspidi noteerimisorgan) võib vabalt võõrandatavatena käsitada väärtpabereid, mille eest ei ole täielikult tasutud, kui on rakendatud vajalikud meetmed tagamaks selliste väärtpaberite vaba võõrandatavus ja korrapärane avalikkusele kättesaadav kauplemine ning avalikkusele esitatakse selleks kogu vajalik teave.

  (3) Kui aktsiate võõrandamiseks on vajalik pädeva asutuse või organi luba, võib noteerimisorgan lubada selliste aktsiate börsil noteerimist üksnes juhul, kui võib eeldada, et sellise loa vajalikkus ei takista börsi korra- ja õiguspärast toimimist.

§ 5.   Aktsiate jaotus

  (1) Noteerida võib üksnes aktsiaid, mille puhul on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
  1) noteeritavatest aktsiatest on avalikkuse hulka kuuluvate investorite käes (edaspidi avalikkusele kuuluv) vähemalt 25 protsenti seda liiki aktsiatest;
  2) arvestades sama liiki aktsiate suurt arvu ja jaotust avalikkuse hulka kuuluvate investorite seas, toimiks börsil kauplemine ka juhul, kui punktis 1 nimetatud tingimus ei ole täidetud;
  3) noteerimisorgani hinnangul võib punktis 1 või 2 nimetatud jaotuse saavutamist eeldada vähemalt kuue kuu jooksul pärast aktsiate börsil noteerimise algust.

  (2) Avalikkusele kuuluvaks loetakse üksnes aktsiaid, mida on avalikkusele turustatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi lepinguriik ) või riigis, kus need aktsiad on börsil noteeritud.

  (3) Aktsiaid ei loeta avalikkusele kuuluvaks, kui aktsiad kuuluvad emitendi või emitendi tütarettevõtja juhtkonnale või nimetatud isikute lähikondlastele.
[RTL 2006, 6, 95 - jõust. 16.01.2006]

  (4) Kui ühe aktsionäri omanduses on enam kui viis protsenti emitendi aktsiatega esindatud häältest, ei loeta neid aktsiaid avalikkusele kuuluvaks, välja arvatud juhul, kui noteerimisorgan otsustab, et sellist isikut võib pidada avalikkuse hulka kuuluvaks.

§ 6.   Samaliigiliste väärtpaberite noteerimine

  (1) Taotlus väärtpaberite noteerimiseks peab hõlmama kõiki emiteeritud sama liiki väärtpabereid.

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõuet võib mitte kohaldada üksnes juhul, kui taotlusega mittehõlmatud aktsiaid hoitakse säilitamaks emitendis kontrollosalust või kui need ei ole teatud ajal vabalt võõrandatavad, ja tingimusel, et avalikkust on sellest piisavalt teavitatud ja selline noteerimine ei kahjusta tulevaste investorite huve.

§ 7.   Noteerimise seos avaliku pakkumisega

  (1) Kui väärtpaberite noteerimisele eelneb nende avalik pakkumine seaduse tähenduses, võib väärtpabereid noteerida üksnes pärast pakkumise tähtaja möödumist.

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõuet ei kohaldata kestvalt emiteeritavate väärtpaberite pakkumistele, mille pakkumise lõppkuupäev ei ole teada (edaspidi kestvuspakkumine).

§ 8.   Välisriigi emitendi väärtpaber

  (1) Väärtpaberi börsil noteerimise eeltingimusena ei või nõuda, et väärtpaber peab olema emitendi asukohariigi börsil noteeritud.

  (2) Noteerimisorgan võib lõikes 1 sätestatud nõuet mitte järgida väärtpaberite suhtes, mille emitendi asukohariik ei ole lepinguriik ja üksnes põhjusel, et tagada vajalikul määral investorite huvide kaitstus.

§ 9.   Aktsiate väärtus

  (1) Aktsiad võib börsil noteerida, kui nende turuväärtus või, kui seda ei ole võimalik hinnata, siis aktsiaseltsi viimase majandusaasta omakapital on vähemalt 1 miljon eurot.

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõuet ei kohaldata, kui täiendavalt noteeritakse juba samal börsil noteeritud sama liiki aktsiaid.

  (3) Vastavalt börsi reglemendis kindlaks määratud kriteeriumitele võib noteerimisorgan teha erandeid lõikes 1 sätestatud tingimusest, kui tema hinnangul on kindlustatud piisav kauplemine selliste aktsiatega.

§ 10.   Võlakirjade väärtus

  (1) Noteeritavate võlakirjade nimiväärtuste summa peab olema vähemalt 200 000 eurot.

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõuet ei kohaldata võlakirjade kestvuspakkumisele.

  (3) Vastavalt börsi reglemendis kindlaks määratud kriteeriumitele võib noteerimisorgan teha erandeid lõikes 1 sätestatud tingimusest, kui tema hinnangul on kindlustatud piisav kauplemine selliste võlakirjadega.

§ 11.   Muud noteerimise erisused

  (1) Noteerida võib üksnes selliseid vahetusvõlakirju, asendusvõlakirju või optsioonivõlakirju (edaspidi vahetusväärtpaberid), mille vahetamisel või õiguse täitmisel emiteeritavate aktsiate aluseks olevad aktsiad (edaspidi alusaktsiad) on börsil noteeritud või reguleeritud väärtpaberiturule (edaspidi reguleeritud turg) kauplemisele võetud või kui nende noteerimine või kauplemisele võtmine toimub samaaegselt vahetusväärtpaberite noteerimisega.

  (2) Riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt emiteeritud väärtpaberitele ei kohaldata käesoleva määruse § 10 lõikes 1 sätestatut.

  (3) Noteerida võib üksnes selliseid aktsiate hoidmistunnistusi (edaspidi hoidmistunnistus):
  1) mille emitent tagab piisavalt investorite huvide kaitse;
  2) mis vastavad käesoleva määruse §-des 3–7 sätestatud nõuetele;
  3) millega esindatud aktsiad (edaspidi esindusaktsia) vastavad käesoleva määruse §-s 9 sätestatud nõuetele;
  4) mille esindusaktsiate emitent vastab käesoleva määruse §-des 9, 12 ja 13 sätestatud nõuetele;
  5) mille esindusaktsiate emitent täidab kohaselt käesoleva määruse §-des 45–63 sätestatud nõudeid ning on võtnud enesele kohustuse hiljemalt üheksa päeva jooksul sellekohase teabe saamisest avalikustada teave selle kohta, kui mõni isik on omandanud või võõrandanud sellise hulga esindusaktsiate emitendi aktsiaid, mille tagajärjel isiku osalus esindusaktsiate emitendis ületab või langeb alla seaduse § 185 lõikes 1 nimetatud määra.

3. peatükk NÕUDED EMITENDILE 

§ 12.   Emitendi õiguslik alus

  (1) Emitent peab olema asutatud ning tema põhikiri peab olema kooskõlas emitendi suhtes kehtivate õigusaktidega.

  (2) Börsil oma aktsiate noteerimist taotleva emitendi (edaspidi aktsia emitent) põhikiri peab sätestama, et aktsia emitendi juhatuse liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja aktsia emitendi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist aktsia emitendi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

§ 13.   Aruannete esitamine

  (1) Noteerimiseks peab aktsia emitent olema avalikustanud või noteerimisorganile esitanud vähemalt noteerimise taotlusele eelnenud kolme viimase majandusaasta aruanded.

  (2) Noteerimisorganil on õigus teha lõikes 1 sätestatud nõudest erandeid, kui see on aktsia emitendi või avalikkuse huvides ja kui teave on avalikkusele piisavalt kättesaadav, hindamaks adekvaatselt aktsia emitenti ja noteeritavaid aktsiaid.

3. osa NOTEERIMISPROSPEKT 

4. peatükk AKTSIA EMITENDI PROSPEKT 

§ 14. – § 44. [Kehtetu – RTL 2006, 6, 95 - jõust. 16.01.2006]

4. osa TEABE AVALIKUSTAMINE 

5. peatükk NÕUDED EMITENDILE 

§ 45.   [Kehtetu – RTL 2007, 87, 1465 - jõust. 24.11.2007]

§ 46.   [Kehtetu – RTL 2005, 71, 987 - jõust. 03.07.2005]

§ 47.   [Kehtetu – RTL 2005, 71, 987 - jõust. 03.07.2005]

6. peatükk AVALIKUSTATAV TEAVE 

§ 48. – § 52. [Kehtetu – RTL 2007, 87, 1465 - jõust. 24.11.2007]

§ 53.   [Kehtetu – RTL 2005, 71, 987 - jõust. 03.07.2005]

7. peatükk ERINÕUDED AKTSIA EMITENDILE 

§ 54. – § 70. [Kehtetu – RTL 2007, 87, 1465 - jõust. 24.11.2007]

5. osa MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 71.   Rakendamine

  (1)
[Kehtetu RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kahe aasta jooksul, alates käesoleva määruse jõustumisest, ei ole emitendid, kelle väärtpaberid on olnud vähemalt aasta jooksul enne käesoleva määruse jõustumist noteeritud AS-i Tallinna Börs poolt korraldatava börsi või reguleeritud turu (edaspidi Tallinna Börs) investornimekirjas (endise nimega lisanimekiri) ning kes selliseks noteerimiseks on esitanud ja avalikustanud Tallinna Börsi reglemendi osa «Aktsiaemitendi registreerimisprospekti nõuded» sätetele vastava prospekti ja kelle tegevuse suhtes on kohaldatud Tallinna Börsi reglemendi osa «Nõuded emitendile» sätteid, kohustatud selliste väärtpaberite noteerimiseks Tallinna Börsi põhinimekirjas esitama ja avalikustama käesoleva määruse peatükis 4 nimetatud aktsia emitendi prospekti.

  (3) Alates käesoleva määruse jõustumisest kuni Eesti ühinemiseni Euroopa Liiduga loetakse § 5 kohaldamisel aktsiate noteerimisele ja Tallinna Börsil käesoleva määruse jõustumise hetkel noteeritud aktsiatele § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tingimus täidetuks, kui noteeritavatest või Tallinna Börsil noteeritud aktsiatest on avalikkusele kuuluvad vähemalt 15 protsenti seda liiki aktsiatest.

§ 72.   Jõustumine

  Käesoleva määruse § 5 lõige 2 jõustub Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json