Teksti suurus:

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2011, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.11.2011 otsus nr 7

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.10.2011

§ 1.  Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses (RT I 2005, 70, 540; 2010, 35, 193) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud lõpuni sertifitseerimata seeme”;

2) seadust täiendatakse §-ga 62 järgmises sõnastuses:

§ 62. Looduskeskkonna säilitamiseks ettenähtud säilitussegu

(1) Säilitussegu käesoleva seaduse tähenduses on söödakultuuride seemnete segu, mis on ette nähtud looduskeskkonna ja geneetiliste ressursside säilitamiseks. Säilitussegu võib lisaks söödakultuuride seemnetele sisaldada ka muude taimeliikide seemneid.

(2) Otsekoristuse teel saadud säilitussegu käesoleva seaduse tähenduses on puhastatud või puhastamata seemnesegu, mida turustatakse kogumiskohast kogutud seemnete seguna.

(3) Kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu käesoleva seaduse tähenduses on seemnesegu, mis on toodetud järgmiselt:
1) kogumiskohast kogutakse üksikute liikide seemned;
2) seemneid kasvatatakse üksikute liikidena väljaspool kogumiskohta;
3) seemned segatakse seguks, mis koosneb kogumiskoha kasvukohatüübile iseloomulike perekondade, liikide või alamliikide seemnetest.

(4) Kogumiskoht käesoleva seaduse tähenduses on looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1, 2, 4 või 6 nimetatud kaitstava loodusobjekti (edaspidi lähtepiirkond) osa, kus seeme on kogutud.

(5) Säilitussegu peab vastama käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktis söödakultuuride ja söödakultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi kohta kehtestatud nõuetele, kui käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

(6) Täpsemad nõuded säilitussegu kohta kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

3) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse alusel tehtud Põllumajandusameti ning Keskkonnaameti otsus tehakse isikule teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.”;

4) paragrahvi 8 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi puhul esitatakse registripidajale sordikirjeldus.”;

5) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordi ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi puhul ei tehta registreerimiskatseid, kui esitatud sordikirjelduse ja muude andmete alusel on võimalik tuvastada sordi nõuetekohasus.”;

6) paragrahvi 17 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse kindlakstegemiseks võib registripidaja registreerimiskatsete tegemiseks koostada sobiva metoodika, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud metoodikatest.”;

8) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Registreerimiskatsete tulemused kajastatakse aruandes.”;

9) paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Sordi eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuetekohasuse hindamine

(1) Registripidaja teeb registreerimiskatsete tulemuste põhjal otsuse sordi eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuetekohasuse või mittenõuetekohasuse kohta 30 tööpäeva jooksul registreerimiskatsete aruande saamisest arvates.

(2) Kui registripidaja otsustab geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi nõuetekohasuse või mittenõuetekohasuse sordikirjelduse ja muude andmete alusel, teeb ta otsuse 30 tööpäeva jooksul sordikirjelduse ja asjakohaste andmete saamisest arvates.

(3) Kui registripidaja otsustab puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi nõuetekohasuse või mittenõuetekohasuse sordikirjelduse alusel, teeb ta otsuse 30 tööpäeva jooksul sordikirjelduse saamisest arvates.”;

10) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „sordi” sõnadega „ning puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi”;

11) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Registripidaja teeb geneetiliselt muundatud puuvilja- ja marjakultuuri sordi registreerimise otsuse, kui:
1) sort vastab sordinime, eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuetele;
2) taotlejale on sordis sisalduva geneetiliselt muundatud organismi kohta antud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses nimetatud turustamisluba;
3) taotlejale on sordis sisalduva geneetiliselt muundatud organismi kohta antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23) artikli 4 lõikes 2 või artikli 16 lõikes 2 nimetatud luba.”;

12) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„4) taotlejale on sordis sisalduva geneetiliselt muundatud organismi kohta antud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses nimetatud turustamisluba;
5) taotlejale on sordis sisalduva geneetiliselt muundatud organismi kohta antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 4 lõikes 2 või artikli 16 lõikes 2 nimetatud luba.”;

13) paragrahvi 36 lõikes 7 asendatakse sõnad „sordi omanikule või registripidajale nende” sõnadega „sordi omanikule tema”;

14) paragrahvi 72 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 72. Söödakultuuride seemnete segu tootmise nõuded”;

15) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Täpsemad nõuded säilitussegu tootmise kohta kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

16) paragrahvi 104 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Põllumajandusminister võib täpsemate nõuete kehtestamiseks anda määrusi, et rakendada Euroopa Komisjoni otsuseid, millega lubatakse turustada käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusakti nõuetele mittevastavat seemet ja seemnekartulit.

(7) Kui seemet ja seemnekartulit võib käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt turustada üksnes pädeva asutuse loal, otsustab turustamise loa andmise või sellest keeldumise Põllumajandusamet.”;

17) seadust täiendatakse §-dega 1064 ja 1065 järgmises sõnastuses:

§ 1064. Säilitussegu kohta andmete esitamine ja turustada lubatud säilitussegu koguse määramine

(1) Kalendriaasta jooksul võib säilitussegu seemet turustada Eestis kokku kuni 5% turustamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta esimese kümne kalendrikuu jooksul Eestis turustatud söödakultuuride seemnesegu kogusest.

(2) Säilitussegu tootja teatab Põllumajandusametile enne tootmisperioodi algust säilitussegu seemne koguse, mille jaoks ta kavatseb taotleda säilitussegu turustamise luba, kavandatava kogumiskoha suuruse ja asukoha ning kavandatava turustamisaasta.

(3) Kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu tootja teatab Põllumajandusametile enne tootmisperioodi algust lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele ka kavandatava kasvukoha suuruse ja asukoha.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel esitatud andmete kohaselt kavandavad tootjad turustada säilitussegu seemet kokku suuremas koguses kui käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt lubatud, vähendab Põllumajandusamet turustada lubatud säilitussegu seemne kogust iga tootja kohta võrdeliselt.

(5) Põllumajandusamet teeb käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuse enne turustamisaasta algust.

§ 1065. Säilitussegu turustamine

(1) Säilitussegu turustamiseks peab isikul olema säilitussegu turustamise luba. Säilitussegu turustamise luba antakse tähtajaliselt ja mitte kauemaks kui üheks kalendriaastaks.

(2) Säilitussegu võib turustada üksnes piirkonnas, millega asjakohane segu on looduslikult seotud (edaspidi säilitussegu päritolupiirkond), ning koguses, mis on kindlaks määratud säilitussegu turustamise loaga.

(3) Säilitussegu päritolupiirkonna määrab Põllumajandusamet säilitussegu turustamise loa andmise korral.

(4) Turustatava säilitussegu seemne kogumiskoha, säilitussegus sisalduvate liikide seemnete ja segu liigilise koostise kohta annab nõusoleku kaitseala valitseja.

(5) Säilitussegu turustamise loa andmise või sellest keeldumise otsustab Põllumajandusamet. Põllumajandusamet keeldub säilitussegu turustamise loa andmisest, kui:
1) säilitussegu ei ole nõuetekohane;
2) puudub kaitseala valitseja käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nõusolek;
3) kalendriaasta jooksul turustada lubatud säilitussegu seemne kogus on ammendunud;
4) isik ei ole Põllumajandusametit käesoleva seaduse § 1064 lõike 2 alusel eelnevalt teavitanud kavandatavast säilitussegu turustamise seemnekogusest, kogumiskoha suurusest ja asukohast ning kavandatavast turustamisaastast.

(6) Säilitussegu turustamise loa taotlemise ja taotluse menetlemise korra, sealhulgas taotluse ja loa sisunõuded kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

18) paragrahvi 107 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „sordi seemne” tekstiosaga „, säilitussegu”;

19) paragrahvi 107 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse § 72 lõikes 4 nimetatud isik ning isik, kes tegeleb söödakultuuride seemnesegu importimise või teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisega, teavitab Põllumajandusametit kalendriaasta esimese kümne kalendrikuu jooksul Eestis turustatud söödakultuuride seemnesegu kogusest sama aasta 1. detsembriks.”;

20) paragrahv 113 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 121 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õigusrikkumise avastamise korral on järelevalveametnikul õigus teha ettekirjutus, milles kohustab isikut määratud tähtpäevaks tegema õigusrikkumise lõpetamiseks, edasiste õigusrikkumiste ärahoidmiseks ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks vajalikke toiminguid.”;

22) paragrahvi 121 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 134 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 109 lõikes 3 nimetatud ühendusevälised riigid määrab kuni 2018. aasta 31. detsembrini Põllumajandusamet.”;

24) paragrahvi 1361 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „2012. aasta 30. septembrist” tekstiosaga „2019. aasta 1. jaanuarist”;

25) paragrahvi 1361 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Puuvilja- ja marjakultuuri sort on tuntud, kui:
1) see on registreeritud Eestis või teises liikmesriigis;
2) selle registreerimiseks on esitatud taotlus Eestis või teises liikmesriigis;
3) selle kaitse alla võtmiseks on esitatud taotlus Eestis või teises liikmesriigis;
4) seda on turustatud Eestis või teises liikmesriigis enne 2012. aasta 30. septembrit tingimusel, et sellel on nõuetele vastav sordikirjeldus.”;

26) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„komisjoni direktiiv 2010/60/EL, millega sätestatakse teatavad erandid looduskeskkonna säilitamiseks mõeldud söödakultuuride seemnesegude turustamiseks (ELT L 228, 31.08.2010, lk 10–14).”

§ 2.  Käesoleva seaduse § 1 punkt 19 jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json