Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. märtsi 2007. a määruse nr 13 „Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2012, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. märtsi 2007. a määruse nr 13 „Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 05.11.2012 nr 68

Määrus kehtestatakse „Lennundusseaduse” § 37 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. märtsi 2007. a määruses nr 13 „Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord” (RTL 2007, 23, 406) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaat (edaspidi sertifikaat) on Lennuameti poolt välja antud dokument, mis kinnitab sertifikaati omava isiku vastavust Komisjoni rakendusmäärusega (EÜ) nr 1035/2011 milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 482/2008 ja (EL) nr 691/2010 (ELT L 271, 18.10.2011, lk 23–41) kehtestatud nõuetele (edaspidi kehtestatud nõuded) sertifikaadi lisas ettenähtud teenuste osutamiseks.”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Esmakordsel sertifikaadi taotlemisel tuleb taotlusele lisada ettevõtja põhikiri, kvaliteedijuhtimise käsiraamat, julgestuskäsiraamat, situatsioonikavad ning määruse lisa 3 juhendmaterjali kohaselt koostatud organisatsiooni kirjeldus. Lennuliiklusteenuse osutajal tuleb lisaks eelpool nimetatule esitada Lennuametile kooskõlastamiseks ohutusjuhtimise käsiraamat ja määruse lisa 5 juhendmaterjali kohaselt koostatud lennuliiklusteenuse osutamise käsiraamat vähemalt kahes eksemplaris, millest üks jääb kooskõlastamise järgselt Lennuametile. Korduval sertifikaadi taotlemisel lisatakse taotlusele määruse lisa 3 juhendmaterjali kohaselt koostatud organisatsiooni kirjeldus. Lennuamet võib vajadusel küsida kehtestatud nõuetele vastavuse tõendamiseks täiendavaid dokumente.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taotleja poolt aeronavigatsiooniteenuse osutamisel kasutatavad maapealsed side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmed peavad olema sertifitseeritud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2008. a määrusele nr 66 „Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord” ning lennumeteoroloogiateenuse osutaja peab omama vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. oktoobri 2009. a määrusele nr 103 „Lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise kord” kooskõlastatud meteoroloogiajuhendit.”;

4) paragrahvi 4 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sertifikaadi väljaandmise otsuse korral antakse sertifikaat välja Lennuameti vormil kehtivusajaga kuni kuus aastat.

(5) Sertifikaadi juurde kuulub sertifikaadi lisa, millele kantakse osutatavad teenused ja vajadusel nimetatud teenustega seotud täiendavad tingimused.”;

5) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja on kohustatud esitama situatsioonikavade, ohutusjuhtimise käsiraamatu ja lennuliiklusteenuse osutamise käsiraamatu muudatused ning Lennuameti nõudmisel lisatud asjakohase riskianalüüsi Lennuametile kooskõlastamiseks vähemalt 30 kalendripäeva enne muudatuste planeeritavat rakendamist. Muudest muudatustest, mis võivad mõjutada aeronavigatsiooniteenuse osutamise vastavust kehtestatud nõuetele, on aeronavigatsiooniteenuse osutaja kohustatud teatama Lennuametile määruse lisas 1 toodud vormil vähemalt 80 kalendripäeva enne muudatuse planeeritud rakendamist, esitades Lennuametile asjassepuutuvad andmed ja dokumendid.”;

6) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sertifikaadi või sertifikaadi lisale kantud andmete muutmisel asendab Lennuamet varem välja antud dokumendi uuega. Uuel dokumendil säilitatakse endine registreerimisnumber.”;

7) määruse lisa 1 punkti 8 sõnad „Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 2096/2005 artiklile 4” asendatakse sõnadega „Komisjoni Rakendusmääruse (EL) nr 1035/2011 artiklile 5”;

8) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesolevale määrusele lisatud lisaga;

10) määrust täiendatakse lisaga 5 (lisatud).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 3 Juhendmaterjal organisatsiooni kirjelduse koostamiseks

Lisa 5 Juhendmaterjal lennuliiklusteenuse osutamise käsiraamatu koostamiseks

/otsingu_soovitused.json