Teksti suurus:

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2012, 5

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 07.03.2007 nr 13
RTL 2007, 23, 406
jõustumine 24.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.11.2012RT I, 09.11.2012, 112.11.2012

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 37 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise, samuti aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise, kehtivuse taastamise, kehtetuks tunnistamise ja sertifikaadist loobumise tingimused ja korra.

§ 2.   Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaat

  (1) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaat (edaspidi sertifikaat) on Lennuameti poolt välja antud dokument, mis kinnitab sertifikaati omava isiku vastavust Komisjoni rakendusmäärusega (EÜ) nr 1035/2011 milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 482/2008 ja (EL) nr 691/2010 (ELT L 271, 18.10.2011, lk 23–41) kehtestatud nõuetele (edaspidi kehtestatud nõuded) sertifikaadi lisas ettenähtud teenuste osutamiseks.
[RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

  (2) Sertifitseerimisele kuuluvad lennuliiklusteenuse, sideteenuse, navigatsiooniteenuse, seireteenuse, aeronavigatsiooniteabe teenuse ja lennumeteoroloogiateenuse osutajad.

2. peatükk SERTIFIKAADI TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE 

§ 3.   Sertifikaadi taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Sertifikaadi taotleja (edaspidi taotleja) esitab Lennuametile määruse vormikohase taotluse koos lõikes 2 nimetatud dokumentidega (edaspidi taotlus) vähemalt 80 kalendripäeva enne aeronavigatsiooniteenuse osutamise alustamist või olemasoleva sertifikaadi kehtivusaja lõppemist.

  (2) Esmakordsel sertifikaadi taotlemisel tuleb taotlusele lisada ettevõtja põhikiri, kvaliteedijuhtimise käsiraamat, julgestuskäsiraamat, situatsioonikavad ning määruse lisa 3 juhendmaterjali kohaselt koostatud organisatsiooni kirjeldus. Lennuliiklusteenuse osutajal tuleb lisaks eelpool nimetatule esitada Lennuametile kooskõlastamiseks ohutusjuhtimise käsiraamat ja määruse lisa 5 juhendmaterjali kohaselt koostatud lennuliiklusteenuse osutamise käsiraamat vähemalt kahes eksemplaris, millest üks jääb kooskõlastamise järgselt Lennuametile. Korduval sertifikaadi taotlemisel lisatakse taotlusele määruse lisa 3 juhendmaterjali kohaselt koostatud organisatsiooni kirjeldus. Lennuamet võib vajadusel küsida kehtestatud nõuetele vastavuse tõendamiseks täiendavaid dokumente.
[RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

  (21) Taotleja poolt aeronavigatsiooniteenuse osutamisel kasutatavad maapealsed side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmed peavad olema sertifitseeritud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2008. a määrusele nr 66 „Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord” ning lennumeteoroloogiateenuse osutaja peab omama vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. oktoobri 2009. a määrusele nr 103 „Lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise kord” kooskõlastatud meteoroloogiajuhendit.
[RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

  (3) Taotluses esinevatest puudustest või täiendavate andmete ja dokumentide esitamise vajadusest teatab Lennuamet taotlejale 7 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Puuduste kõrvaldamiseks ja täiendavate andmete ja dokumentide esitamiseks antakse 15 kalendripäeva.

  (4) Kui taotleja ei ole määratud tähtajaks kõrvaldanud taotluses esinevaid puudusi või esitanud täiendavaid andmeid, lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega, millest teavitatakse taotlejat viivitamata.

§ 4.   Sertifikaadi väljaandmine ja kehtivus

  (1) Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Lennuamet või «Lennundusseaduse» §-s 71 sätestatud juhtudel Lennuameti volitatud isik taotleja vastavust kehtestatud nõuetele.

  (2) Taotleja vastavuse kontroll viiakse läbi 40 kalendripäeva jooksul pärast taotluse või § 3 lõikes 3 nimetatud juhul pärast puuduste kõrvaldamist või täiendavate andmete ja dokumentide esitamist Lennuametile.

  (3) Lennuamet teatab taotlejale kirjalikult sertifikaadi väljaandmise otsusest 12 kalendripäeva jooksul pärast lõikes 2 sätestatud vastavuse kontrolli.

  (4) Sertifikaadi väljaandmise otsuse korral antakse sertifikaat välja Lennuameti vormil kehtivusajaga kuni kuus aastat.
[RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

  (5) Sertifikaadi juurde kuulub sertifikaadi lisa, millele kantakse osutatavad teenused ja vajadusel nimetatud teenustega seotud täiendavad tingimused.
[RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

  (6) Sertifikaat ja sertifikaadi lisa trükitakse turvapaberile.

§ 5.   Sertifikaadi väljaandmisest keeldumine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata ja sertifikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui kehtestatud nõuded ei ole taotleja poolt täidetud või taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (2) Lennuamet lõpetab taotluse läbivaatamise menetluse sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega, millest teatab taotlejale kirjalikult 12 kalendripäeva jooksul pärast § 4 lõikes 1 nimetatud kontrolli läbiviimist.

3. peatükk SERTIFIKAADI MUUTMINE 

§ 6.   Sertifikaadi muutmine

  (1) Sertifikaadi või sertifikaadi lisale kantud andmete muutmiseks esitab aeronavigatsiooniteenuse osutaja Lennuametile määruse lisa 1 vormikohase taotluse 80 kalendripäeva enne planeeritud muudatuste rakendamist.

  (2) Sertifikaadi muutmise taotlusele lisatakse muudatusi puudutavad andmed ja dokumendid.

  (3) Enne otsuse tegemist sertifikaadi või sertifikaadi lisale kantud andmete muutmise kohta, kontrollib Lennuamet või «Lennundusseaduse» §-s 71 sätestatud juhtudel Lennuameti volitatud isik vajaduse korral aeronavigatsiooniteenuse osutajat veendumaks, et taotleja vastab pärast sertifikaadi muutmist kehtestatud nõuetele.

  (4) Taotlus sertifikaadi või sertifikaadi lisale kantud andmete muutmise kohta vaadatakse läbi ning sertifikaadi muutmise või muutmisest keeldumise otsus tehakse Lennuameti poolt §-des 3–5 sätestatud korras.

§ 7.   Sertifikaadi taotlemisel esitatud andmete muutumisest teatamine

  (1) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja on kohustatud esitama situatsioonikavade, ohutusjuhtimise käsiraamatu ja lennuliiklusteenuse osutamise käsiraamatu muudatused ning Lennuameti nõudmisel lisatud asjakohase riskianalüüsi Lennuametile kooskõlastamiseks vähemalt 30 kalendripäeva enne muudatuste planeeritavat rakendamist. Muudest muudatustest, mis võivad mõjutada aeronavigatsiooniteenuse osutamise vastavust kehtestatud nõuetele, on aeronavigatsiooniteenuse osutaja kohustatud teatama Lennuametile määruse lisas 1 toodud vormil vähemalt 80 kalendripäeva enne muudatuse planeeritud rakendamist, esitades Lennuametile asjassepuutuvad andmed ja dokumendid.
[RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

  (2) Kui kavandatav muudatus Lennuameti hinnangul võib mõjutada aeronavigatsiooniteenuse osutamise vastavust kehtestatud nõuetele, kontrollib Lennuamet sertifikaadi omanikku ja teeb vastava otsuse § 6 lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras.

  (3) Kui kavandatavatest muudatustest ilmneb vajadus sertifikaadi või sertifikaadi lisale kantud andmete muutmiseks, asendatakse varem välja antud sertifikaat või selle lisa uuega § 8 kohaselt.

§ 8.   Muudatuste sisseviimine sertifikaati

  Sertifikaadi või sertifikaadi lisale kantud andmete muutmisel asendab Lennuamet varem välja antud dokumendi uuega. Uuel dokumendil säilitatakse endine registreerimisnumber.
[RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

4. peatükk SERTIFIKAADI KEHTETUKS TUNNISTAMINE, KEHTIVUSE PEATAMINE, KEHTIVUSE TAASTAMINE JA SERTIFIKAADIST LOOBUMINE 

§ 9.   Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine

  (1) Sertifikaat tunnistatakse Lennuameti poolt kehtetuks või peatatakse tähtaegselt sertifikaadi lisas loetletud mistahes teenuse osas, kui aeronavigatsiooniteenuse osutaja ei vasta kehtestatud nõuetele, sertifikaadi lisas esitatud täiendavatele tingimustele või on tasumata riigilõiv vastavalt «Riigilõivuseaduse» §-le 121 või sertifikaati omav isik loobub sertifikaadist.

  (2) Lõikes 1 nimetatud puuduse ilmnemisel teeb Lennuamet aeronavigatsiooniteenuse osutajale ettekirjutuse. Vajadusel peatab Lennuamet ettekirjutuse täitmise ajaks sertifikaadi kehtivuse puudusega seotud teenuse osas. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib Lennuamet nõuetele mittevastava teenuse osas sertifikaadi kehtetuks tunnistada.

  (3) Sertifikaadist loobumise korral peab aeronavigatsiooniteenuse osutaja vähemalt kuus kuud enne sertifikaadist loobumise kuupäeva sellest Lennuametile kirjalikult teatama. Lennuamet tunnistab sertifikaadi kehtetuks sertifikaadi omaniku teatatud loobumise kuupäeva seisuga.

  (4) Sertifikaadi kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise otsusest teatab Lennuamet viivitamata sertifikaadi omanikule, Tallinna lennuinfopiirkonna määratletud osade piires lennuliiklusteenuse osutaja puhul ka majandus- ja kommunikatsiooniministrile.

  (5) Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tagastatakse Lennuametile koheselt pärast lõikes 4 osutatud teate kättesaamist.

§ 10.   Sertifikaadi kehtivuse taastamine

  (1) Kui sertifikaadi kehtivuse peatamise alus on kõrvaldatud või ära langenud ning aeronavigatsiooniteenuse osutaja tõendab, et ta vastab sertifikaadi väljaandmise aluseks olevatele nõuetele ning suudab jätkuvalt täita sertifikaadi lisas toodud tingimusi, taastab Lennuamet sertifikaadi kehtivuse.

  (2) Enne sertifikaadi kehtivuse taastamist viib Lennuamet või «Lennundusseaduse» §-s 71 sätestatud juhtudel Lennuameti volitatud isik läbi eelneva kontrolli veendumaks, et aeronavigatsiooniteenuse osutaja poolt on lõikes 1 sätestatud eeldused täidetud.

  (3) Sertifikaadi kehtivuse taastamisest teatab Lennuamet viivitamata aeronavigatsiooniteenuse osutajale, Tallinna lennuinfopiirkonna määratletud osade piires lennuliiklusteenuse osutaja puhul ka majandus- ja kommunikatsiooniministrile.

§ 11.   Andmete säilitamine

  Sertifikaadi ning selle lisa koopia, samuti asjakohased andmed ja dokumendid sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise, kehtivuse taastamise, kehtetuks tunnistamise ning sertifikaadist loobumise kohta säilitatakse Lennuametis kuni nende nõuetekohase üleandmiseni avalikku arhiivi.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Taotlus aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi väljaandmiseks või muutmiseks
[RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

Lisa 2 
[Kehtetu – RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

Lisa 3 Juhendmaterjal organisatsiooni kirjelduse koostamiseks
[RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

Lisa 4 Aeronavigatsiooniteenuse liigid ja alaliigid

Lisa 5 Juhendmaterjal lennuliiklusteenuse osutamise käsiraamatu koostamiseks
[RT I, 09.11.2012, 1 - jõust. 12.11.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json