Teksti suurus:

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.11.2017 otsus nr 168

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.10.2017

§ 1.  Kalapüügiseaduse muutmine

Kalapüügiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kutselise kalapüügi korraldamisega, sealhulgas kutselise kalapüügi registri toimingutega, seotud otsused tehakse elektrooniliselt.”;

2) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kalapüügiga tegeleval isikul peab eripüügil ja harrastuskalapüügil kaasas olema kalapüügiõigust tõendav dokument. Kaluri kalapüügiloa alusel kalapüügiga tegeleval isikul peab kalapüügil kaasas olema isikut tõendav dokument. Kalapüügiga tegelev isik on riiklikku järelevalvet teostava isiku nõudmisel kohustatud esitama käesolevas lõikes nimetatud dokumendi.”;

3) paragrahvi 12 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui EL, kalapüüki reguleeriv riik või rahvusvaheline organisatsioon nõuab, et kalapüügiga tegeleval isikul peab kutselisel kalapüügil kaasas olema kalapüügiõigust tõendav dokument, mille on andnud Eesti Vabariik, peab sellel isikul kaasas olema kalapüügiloa paberärakiri.”;

4) paragrahvi 14 lõikes 2, § 39 lõikes 3, § 59 lõikes 2, § 61 lõigetes 8 ja 15 ning § 62 teises lauses asendatakse sõna „Maaeluministeerium” sõnadega „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

5) paragrahvi 15 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Kala ja veetaime esmakokkuost”;

6) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Maaeluministeerium avaldab eelmise aasta keskmised kala kokkuostuhinnad kalaliikide kaupa väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel iga aasta 31. jaanuariks. Ajavahemikus 1.–31. jaanuarini püütud kala väärtuse arvutamisel võetakse aluseks viimased avaldatud Eesti keskmised kala esmakokkuostu hinnad.”;

7) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad „ministeerium või valdkonna eest vastutava ministri määratud valitsusasutus” sõnadega „Veterinaar- ja Toiduamet”;

8) paragrahvi 20 lõikes 2 ja § 26 lõikes 3 asendatakse sõna „keskkonnaregister” sõnadega „teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu” vastavas käändes;

9) seaduse 3. peatükki täiendatakse 31. jaoga järgmises sõnastuses:

31. jagu
Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu

§ 291. Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu

(1) Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu (edaspidi ka andmekogu) on andmekogu, mille eesmärk on lihtsustada eripüügi-, harrastuskalapüügi- ning asustamislubade taotlemist ja menetlemist, aruandluse esitamist, muude lubadega seotud kohustuste täitmist ning kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust.

(2) Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogus on:
1) harrastuskalapüügi õiguse eest tasumise andmed;
2) kalastuskaart ja selle taotlemise andmed;
3) harrastuskalapüügi kohta esitatavad andmed;
4) eripüügiloa ja selle taotlemise andmed;
5) eripüügi kohta esitatavad andmed;
6) elektripüügivahendi kasutamise andmed;
7) Eestis looduslikult esineva kalaliigi või tema viljastatud marja veekogusse asustamise andmed;
8) kalandus- ja vesiviljelussektori aruanded.

(3) Andmekogu vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium. Andmekogu volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses.

(4) Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu asutab ning selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

10) paragrahvi 32 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 32. Kutselise kalapüügi luba”;

11) paragrahvi 32 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kalalaeva kalapüügiluba ja kaluri kalapüügiluba antakse elektroonilises vormis.”;

12) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse sõnad „kalalaevade riiklikku registrisse” sõnadega „kutselise kalapüügi registrisse”;

13) paragrahvid 34 ja 35 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 34. Kutselise kalapüügi register

(1) Kutselise kalapüügi register (edaspidi register) on andmekogu, mille ülesanne on võimaldada kutselise kalapüügiga tegelevate isikute, nende tegevuse ja kalalaevade üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist.

(2) Registri koosseisu kuuluvad alamregistritena kalalaevade register ja kutselise kalapüügi arvestuse register.

(3) Kalalaevade registrisse kantakse:
1) komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 2017/218 liidu kalalaevastikuregistri kohta (ELT L 34, 09.02.2017, lk 9–17) nimetatud andmed Eesti lipu all sõitva kalalaeva ja Eesti laevakinnistusraamatusse või liiklusregistrisse kantud kalalaeva kohta, mis ei pea kandma riigilippu;
2) andmed käesoleva seaduse § 35 lõikes 3 nimetatud vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva kalalaevastiku segmenti lisamise õiguse kohta;
3) andmed komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 126 alusel tõsiste rikkumiste eest määratud punktide kohta;
4) muud kalalaeva andmed, mille registrisse kandmise näeb ette Euroopa Liidu õigusakt.

(4) Kutselise kalapüügi arvestuse registrisse kantakse:
1) andmed isiku kohta, kes omab kutselise kalapüügi õigust, tegeleb kala ja veetaime esmakokkuostuga või esitab käesoleva seaduse § 61 lõigetes 1 ja 3–8 nimetatud andmeid;
2) andmed ajaloolise püügiõiguse, püügivõimaluste jaotamise ja omandamise ning kasutada andmise ja saamise kohta;
3) andmed kutselise kalapüügi õiguse omandamise ja lõppemise, sealhulgas kalapüügiõiguse tasu maksmise kohta;
4) käesoleva seaduse § 61 lõigetes 1 ja 3–8 nimetatud andmed.

(5) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium. Registri volitatud töötleja määratakse registri põhimääruses.

(6) Registri põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 35. Kalalaevastiku segment

(1) Registris rühmitatakse kalalaevad alajaotustesse (edaspidi kalalaevastiku segment) nende üldpikkuse, püügipiirkonna, kasutatavate püüniste ja püütavate kalaliikide järgi. Kalalaevastiku segmendi suurus määratakse püügivõimsuse järgi.

(2) Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti kalalaeva lisamise võimaluse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Kalalaevastiku segmenti, kuhu käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt kalalaeva lisada ei või, võib kalalaeva kanda üksnes siis, kui taotleja omab piisavas mahus käesoleva seaduse §-s 351 nimetatud kalalaeva lisamise õigust või kui kalalaevastiku segmenti on käesoleva seaduse § 353 alusel määratud piisavas mahus täiendavat vaba püügivõimsust.

(4) Laeva püügivõimsus käesoleva seaduse tähenduses on laeva kogumahutavus ja peamasina võimsus.

(5) Hüvitise toel kalalaeva alatiseks püügilt kõrvaldamise korral kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõigetes 5 ja 6 sätestatut.

(6) Kui kalalaev on kantud kalalaevastiku segmenti, kuhu käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt kalalaeva lisada ei või, võib kalalaeva püügivõimsust suurendada üksnes siis, kui taotleja omab piisavas mahus käesoleva seaduse §-s 351 nimetatud kalalaeva lisamise õigust või kui kalalaevastiku segmenti on käesoleva seaduse § 353 alusel määratud piisavas mahus täiendavat vaba püügivõimsust. Kalalaeva registrisse kandmise kohta sätestatut kohaldatakse ka registrisse kantud kalalaeva püügivõimsuse suurendamise suhtes.

(7) Kui käesoleva seaduse § 33 lõikes 3 nimetatud kalalaev on kantud kalalaevastiku segmenti, kuhu käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt kalalaeva lisada ei või, võib kalalaevale uue peajõuseadme paigaldamine, kalalaeval olemasoleva peajõuseadme asendamine või tehniline muutmine suurendada peajõuseadme võimsust üksnes siis, kui kalalaeva omanik või valdaja omab käesoleva seaduse §-s 351 nimetatud kalalaeva lisamise õigust mahus, mille võrra peajõuseadme võimsus suureneb.

(8) Kalalaeva omanik või valdaja teavitab käesoleva seaduse § 33 lõikes 3 nimetatud kalalaevale uue peajõuseadme paigaldamise, kalalaeval olemasoleva peajõuseadme asendamise või tehnilise muutmise kavatsusest registri volitatud töötlejat kirjalikult ning esitab pärast uue peajõuseadme paigaldamist või olemasoleva peajõuseadme asendamist või tehnilist muutmist registri volitatud töötlejale viivitamata nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 40 lõike 3 kohase kirjaliku kinnituse.”;

14) seadust täiendatakse §-dega 351–353 järgmises sõnastuses:

§ 351. Kalalaeva kalalaevastiku segmenti lisamise õigus

(1) Kui kalalaevastiku segmenti, kuhu käesoleva seaduse § 35 lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt kalalaeva lisada ei või, kantud kalalaev kustutatakse esmakordselt registrist käesoleva seaduse § 37 punkti 3 või 4 alusel, tekib kalalaeva omanikul või valdajal õigus kanda registrisse kalalaev selle püügivõimsuse arvel, mis vabanes kalalaeva registrist kustutamisega (edaspidi kalalaeva lisamise õigus).

(2) Kui kalalaevastiku segmenti, kuhu käesoleva seaduse § 35 lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt kalalaeva lisada ei või, kantud kalalaev kustutatakse registrist vähemalt teist korda käesoleva seaduse § 37 punkti 3 või 4 alusel, tekib kalalaeva omanikul või valdajal kalalaeva lisamise õigus üksnes siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) omanik või valdaja ei ole seotud isikuga, kelle taotlusel kalalaev registrist esmakordselt kustutati;
2) kalalaev on enne registrist kustutamist olnud sama omaniku või valdaja omandis või valduses katkematult vähemalt 36 kuud;
3) kalalaev on enne registrist kustutamist olnud registris katkematult vähemalt 36 kuud;
4) seda kalalaeva ei ole sama omaniku või valdaja taotlusel registrist varem kustutatud.

(3) Kalalaeva lisamise õiguse alusel võib kalalaeva kanda ainult sellesse kalalaevastiku segmenti, kuhu kuulus registrist kustutatud kalalaev.

(4) Kalalaeva lisamise õigus lõpeb 36 kuu möödumisel kalalaeva registrist kustutamisest arvates. Kui kalalaeva registrisse kandmise menetlus ei ole tähtpäevaks lõppenud, lõpeb kalalaeva lisamise õigus kalalaeva registrisse kandmise menetluse lõppedes.

(5) Kui kalalaevastiku segmenti, kuhu käesoleva seaduse § 35 lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt kalalaeva lisada ei või, kantud kalalaev kustutatakse registrist käesoleva seaduse § 37 punkti 3 või 4 alusel, võib kalalaeva registrisse tagasi kanda ainult sama kalalaeva registrist kustutamisega tekkinud kalalaeva lisamise õiguse alusel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul.

(6) Kalalaeva võib registrisse tagasi kanda muu kalalaeva registrist kustutamisega tekkinud kalalaeva lisamise õiguse alusel, kui:
1) kalalaeva registrisse kandmist taotlev isik ei ole seotud isikuga, kelle taotlusel sama kalalaev registrist kustutati, ega oma piisavas mahus sama kalalaeva registrist kustutamisega tekkinud kalalaeva lisamise õigust või
2) sama kalalaeva registrist kustutamisega tekkinud kalalaeva lisamise õigus on lõppenud.

(7) Kui käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 1 nimetatud isiku taotlusel registrisse tagasi kantud kalalaev antakse 36 kuu jooksul registrisse kandmisest arvates tagasi selle isiku või temaga seotud isiku kasutusse, kelle taotluse alusel kalalaeva registrist kustutamisega tekkis kalalaeva lisamise õigus, ning see isik või temaga seotud isik omab sama kalalaeva registrist kustutamisega tekkinud kalalaeva lisamise õigust, loetakse sama kalalaeva registrist kustutamisega tekkinud kalalaeva lisamise õigus lõppenuks osas, mis vastab püügivõimsusele, mida ei kasutatud sama kalalaeva registrisse tagasi kandmiseks.

(8) Kui see isik või temaga seotud isik, kelle taotluse alusel kalalaeva registrist kustutamisega tekkis kalalaeva lisamise õigus, ei oma käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud juhul sama kalalaeva registrist kustutamisega tekkinud kalalaeva lisamise õigust, kuid omab muu kalalaeva registrist kustutamisega tekkinud kalalaeva lisamise õigust, loetakse muu kalalaeva registrist kustutamisega tekkinud kalalaeva lisamise õigus asjakohases osas lõppenuks.

(9) Kui see isik või temaga seotud isik, kelle taotluse alusel kalalaeva registrist kustutamisega tekkis kalalaeva lisamise õigus, ei oma käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud juhul sama ega muu kalalaeva registrist kustutamisega tekkinud kalalaeva lisamise õigust, loetakse järgmise kümne aasta jooksul kalalaeva tagasi andmisest arvates sellel isikul või temaga seotud isikul tekkiv või neile loovutatav kalalaeva lisamise õigus asjakohases osas lõppenuks.

(10) Seotud isikutena käsitatakse omavahel seotud isikuid tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

(11) Kalalaeva lisamise õigust on lubatud loovutada kirjaliku kokkuleppega. Loovutamise kokkulepe või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri esitatakse registri volitatud töötlejale koos kalalaeva registrisse kandmise taotlusega.

§ 352. Kalalaeva registrist ajutine kustutamine

(1) Kalalaevastiku segmenti, kuhu käesoleva seaduse § 35 lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt kalalaeva lisada ei või, kantud kalalaeva võib registrist ajutiselt kustutada, kui:
1) seda kalalaeva soovitakse ajutiselt kasutada kalapüügiks teises riigis või
2) selle kalalaeva asemel soovitakse Eestis kalapüügiks kasutada ajutiselt muud kalalaeva.

(2) Kalalaeva registrist ajutist kustutamist ei käsitata kalalaeva registrist kustutamisena käesoleva seaduse § 351 tähenduses, sealhulgas ei teki kalalaeva omanikul või valdajal kalalaeva lisamise õigust.

(3) Kalalaeva registrist ajutise kustutamise korral kantakse kalalaev sama omaniku või valdaja taotlusel registrisse tagasi 12 kuu jooksul ajutisest kustutamisest arvates.

(4) Kalalaeva registrist ajutise kustutamise korral on kalalaeva omanikul või valdajal õigus kanda registrisse ajutiselt kuni 12 kuuks muu kalalaev selle püügivõimsuse arvel, mis vabanes kalalaeva registrist ajutise kustutamisega. Registrisse ajutiselt kantud kalalaeva registrist kustutamisega ei teki kalalaeva omanikul või valdajal kalalaeva lisamise õigust, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 1 sätestatud juhul.

(5) Registrist käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 alusel ajutiselt kustutatud kalalaeva registrisse tagasi kandmiseks esitab kalalaeva omanik või valdaja registri volitatud töötlejale koos taotlusega kalapüügiloa ja püügiandmed, millest nähtub, et kalalaeva kasutati kalapüügiks teises riigis. Kalapüügiluba ja püügiandmeid ei pea esitama, kui kalalaeva kalapüügiks kasutamine nähtub Euroopa Liidu asjakohasest andmekogust.

(6) Registrist ajutiselt kustutatud kalalaeva ei kanta registrisse tagasi selle püügivõimsuse arvel, mis vabanes kalalaeva registrist ajutise kustutamisega, kui:
1) kalalaeva registrist ajutisest kustutamisest on möödunud enam kui 12 kuud;
2) registrist ajutiselt kustutatud kalalaeva asemel registrisse ajutiselt kantud muud kalalaeva ei ole 12 kuu jooksul kalapüügiks kasutatud või
3) registrist ajutiselt kustutatud kalalaeva ei ole 12 kuu jooksul kasutatud kalapüügiks teises riigis.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul loetakse registrist ajutiselt kustutatud kalalaev registrist kustutatuks ja käesolevas seaduses kalalaeva registrist kustutamise kohta sätestatud tagajärjed saabunuks ajutisest kustutamisest arvates ning:
1) kui kalalaeva registrist kustutamisega tekib käesoleva seaduse § 351 kohaselt kalalaeva lisamise õigus, loetakse see tekkinuks ajutisest kustutamisest arvates;
2) kui kalalaeva registrist kustutamisega ei teki käesoleva seaduse § 351 kohaselt kalalaeva lisamise õigust, loetakse asjakohane püügivõimsus vabanenuks.

(8) Kui käesoleva paragrahvi lõike 7 punkti 1 kohaselt kalalaeva registrist kustutamisega tekib kalalaeva lisamise õigus ning registrist kustutatud kalalaeva asemel on registrisse ajutiselt kantud muu kalalaev, loetakse registrisse ajutiselt kantud kalalaev registrisse kantud kalalaevaks registrisse ajutisest kandmisest arvates.

(9) Kui käesoleva paragrahvi lõike 7 punkti 2 kohaselt kalalaeva registrist kustutamisega ei teki kalalaeva lisamise õigust ning registrist kustutatud kalalaeva asemel on registrisse ajutiselt kantud muu kalalaev, kustutatakse ajutiselt registrisse kantud muu kalalaev registrist.

§ 353. Kalalaevastiku segmenti täiendava vaba püügivõimsuse määramine

(1) Püügivõimsus loetakse asjakohases mahus vabanenuks, kui:
1) kalalaev kustutatakse registrist käesoleva seaduse § 37 punkti 1, 2 või 5 alusel;
2) kalalaev kustutatakse registrist käesoleva seaduse § 37 punkti 3 või 4 alusel nii, et kalalaeva lisamise õigust ei teki, või
3) kalalaeva lisamise õigus on lõppenud.

(2) Registri vastutav töötleja otsustab hiljemalt püügivõimsuse vabanemise aastale järgneva aasta 31. märtsil, millises kalalaevastiku segmendis võib vabanenud püügivõimsuse arvel taotleda kalalaeva registrisse kandmist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt vabanenud püügivõimsuse arvel kalalaeva registrisse kandmist ei saa taotleda enne, kui registri vastutav töötleja on otsustanud, millises kalalaevastiku segmendis võib selle püügivõimsuse arvel taotleda kalalaeva registrisse kandmist.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kalalaevastiku segmenti määratud täiendava vaba püügivõimsuse arvel ei ole määramise aastale järgneva aasta 31. märtsiks kalalaeva registrisse kantud, võib registri vastutav töötleja määrata kalalaevastiku muu segmendi, kuhu võib selle püügivõimsuse arvel taotleda kalalaeva registrisse kandmist. Kalalaevastiku muusse segmenti ei määrata püügivõimsust, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsuse tegemisest on möödunud vähem kui üks aasta.

(5) Kalavaru jätkusuutliku kasutamise tagamiseks võib valdkonna eest vastutav minister kehtestada määrusega käesolevas paragrahvis nimetatud vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja korra, sealhulgas tingimused taotluse esitaja ja kalalaeva kohta ning vajaduse korral taotluste hindamise kriteeriumid.

(6) Kui valdkonna eest vastutav minister ei ole käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestanud asjakohaseid kalalaeva registrisse kandmise tingimusi ja korda, võivad käesolevas paragrahvis nimetatud täiendava vaba püügivõimsuse arvel taotleda kalalaeva kalalaevastiku segmenti kandmist kõik isikud. Rahuldatakse registri volitatud töötlejani varem jõudnud nõuetekohane taotlus.

(7) Isik, kes omab õigust lisada kalalaev kalalaevastiku segmenti, kuhu käesoleva paragrahvi alusel on määratud täiendav vaba püügivõimsus, võib taotleda kalalaeva registrisse kandmist täiendava vaba püügivõimsuse arvel üksnes osas, mis kalalaeva lisamise õigust arvestades jääb puudu kalalaeva registrisse kandmiseks.”;

15) paragrahvides 36–38 asendatakse läbivalt sõnad „riiklik register” sõnaga „register” vastavas käändes;

16) paragrahvi 36 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kalalaeva omanik või valdaja ei vasta kalapüügiloa saajale esitatavatele nõuetele;”;

17) paragrahvi 36 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) taotluse esitaja või kalalaev ei vasta käesoleva seaduse § 353 lõike 5 alusel kehtestatud täiendava vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva registrisse kandmise tingimustele ja korrale.”;

18) paragrahvi 37 punktis 5 asendatakse tekstiosa „§ 35 lõikes 9” tekstiosaga „§ 35 lõikes 6”;

19) paragrahvi 41 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kaluri kalapüügiluba antakse äriregistris registreeritud ettevõtjale.”;

20) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kalapüügiluba püsiasustusega väikesaare püügivõimaluse kasutamiseks antakse ainult sama väikesaare püsielanikust füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, kelle kõik osanikud, aktsionärid või liikmed on sama väikesaare püsielanikud.”;

21) paragrahvi 41 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ettevõtja kirjaliku taotluse alusel kantakse kalapüügiloale kalapüügiga vahetult tegeleva kaluri nimi ja isikukood.”;

22) paragrahvi 41 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kaluri kalapüügiloa annab Veterinaar- ja Toiduamet.”;

23) paragrahvi 42 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

24) seaduse 3. peatüki 4. jao 3. jaotise pealkirjast ja § 50 pealkirjast jäetakse välja sõna „Piiratud”;

25) paragrahvi 50 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui veeala püügivõimalused võimaldavad rahuldada kalapüügilubade taotlused täies ulatuses, jaotatakse püügivõimalused taotlejate vahel vastavalt taotlustele.

(12) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud püügivõimalusi ei jaotata taotlejate vahel, kellele ei või asjaomaseks aastaks kalapüügiluba anda.”;

26) paragrahvi 52 lõikest 3 jäetakse välja sõna „esmakordselt”;

27) paragrahvi 53 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Püügivõimaluse esmakordseks kehtestamiseks loetakse püügivõimaluse kehtestamist veealal, kus ei ole eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt omandatud sama liiki püügivõimalusi.

(12) Püügivõimaluse esmakordseks kehtestamiseks ei loeta püügivõimaluse kehtestamist käesoleva seaduse § 52 lõigetes 2 ja 4 sätestatud juhtudel.”;

28) paragrahvi 54 lõike 5 tekst loetakse lõike teiseks lauseks ja lõiget täiendatakse esimese lausega järgmises sõnastuses:

„Enampakkumisel võib osaleda isik, kes on esitanud kalapüügiloa taotluse enampakkumisel müüdava püügivõimaluse kasutamiseks ja kellele võib anda asjakohase kalapüügiloa.”;

29) paragrahvi 58 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettevõtja võib temale taotluses nimetatud aastaks määratud püügivõimaluse, mille eest ta on maksnud kalapüügiõiguse tasu, ning teise riigi ettevõtjalt kasutamiseks saadud püügivõimaluse anda jooksval aastal kasutamiseks Eesti ettevõtjale, kellele on samaks aastaks määratud püügivõimalus samal veekogul. Selleks esitavad ettevõtjad Veterinaar- ja Toiduametile ühise avalduse, milles on märgitud kasutada antava püügivõimaluse ulatus.”;

30) paragrahvi 59 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettevõtja võib temale taotluses nimetatud aastaks määratud püügivõimaluse, mille eest ta on maksnud kalapüügiõiguse tasu, ning teise riigi ettevõtjalt kasutamiseks saadud püügivõimaluse anda jooksval aastal kasutamiseks teise riigi ettevõtjale või saada püügivõimaluse jooksval aastal kasutamiseks teise riigi ettevõtjalt Veterinaar- ja Toiduameti nõusolekul.”;

31) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Ettevõtja võib jooksval aastal anda teise riigi ettevõtjale kasutamiseks püügivõimaluse, mille ta on saanud kasutamiseks Eesti ettevõtjalt, kui teise riigi ettevõtjale kasutamiseks antav püügivõimalus kehtib merel väljaspool Läänemerd oleva veeala kohta.”;

32) paragrahvi 60 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Väikesaare püsielaniku ajaloolist püügiõigust võib võõrandada ainult sama väikesaare püsielanikule, kes on olnud selle saare püsielanik vähemalt ühe aasta enne ajaloolise püügiõiguse võõrandamise tehingu tegemist, või äriühingule, kelle kõik osanikud, aktsionärid või liikmed on olnud sama väikesaare püsielanikud vähemalt ühe aasta enne ajaloolise püügiõiguse võõrandamise tehingu tegemist.”;

33) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

„(16) Komisjoni rakendusmääruse (EÜ) nr 404/2011 artikli 49 lõikes 3 nimetatud ümberarvestustegurid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

34) paragrahvi 90 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Alates 2017. aasta 1. detsembrist lahendab Veterinaar- ja Toiduamet kalapüügiloa ja kalalaevatunnistuse saamise taotluse, mis on esitatud enne 2017. aasta 1. detsembrit.”;

35) seadust täiendatakse §-dega 901 ja 902 järgmises sõnastuses:

§ 901. Kalalaevade riikliku registri ümberkorraldamine

(1) Käesoleva seaduse enne 2017. aasta 1. detsembrit kehtinud redaktsiooni alusel asutatud kalalaevade riiklik register kujundatakse ümber kutselise kalapüügi registriks. Kalalaevade riiklikku registrisse kantud andmed loetakse kutselise kalapüügi registri andmeteks.

(2) Alates 2017. aasta 1. detsembrist lahendab Veterinaar- ja Toiduamet kutselise kalapüügi registrisse kalalaeva kandmise taotluse, mis on esitatud enne 2017. aasta 1. detsembrit.

(3) Käesoleva seaduse §-s 351 sätestatut ei kohaldata vaba püügivõimsuse suhtes, mis on:
1) vabanenud kalalaeva kustutamisega kalalaevade riiklikust registrist käesoleva seaduse § 37 punkti 3 või 4 alusel enne 2017. aasta 1. detsembrit;
2) vabanenud kalalaeva kustutamisega kutselise kalapüügi registrist käesoleva seaduse § 37 punkti 3 või 4 alusel pärast 2017. aasta 1. detsembrit, kui kalalaeva kustutamise taotlus esitati enne 2017. aasta 1. detsembrit.

(4) Kalalaevade riikliku registri kalalaevade alajaotusest, kuhu kalalaeva lisada ei võinud, kalalaeva kustutamisega käesoleva seaduse § 37 punkti 3 või 4 alusel enne 2017. aasta 1. detsembrit tekkinud vaba püügivõimsuse arvel on kalalaeva lisamise õigus kalalaevade riiklikust registrist kustutatud kalalaeva omanikul või valdajal või isikul, kellele kalalaeva lisamise õigus on loovutatud. Nimetatud õigus kehtib 36 kuud laeva kalalaevade riiklikust registrist kustutamisest arvates.

(5) Kui kalalaev kustutatakse kalalaevastiku segmendist, kuhu käesoleva seaduse § 35 lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt kalalaeva lisada ei või, käesoleva seaduse § 37 punkti 3 või 4 alusel pärast 2017. aasta 1. detsembrit, kuid kalalaeva kustutamise taotlus on esitatud enne 2017. aasta 1. detsembrit, tekib vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva lisamise õigus kutselise kalapüügi registrist kustutatud kalalaeva omanikul või valdajal või isikul, kellele kalalaeva lisamise õigus on loovutatud. Nimetatud õigus kehtib 36 kuud laeva kutselise kalapüügi registrist kustutamisest arvates.

(6) Kui õigustatud isik ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 4 või 5 sätestatud tähtaja jooksul esitanud taotlust uue kalalaeva kandmiseks kutselise kalapüügi registrisse, loetakse kalalaeva lisamise õigus lõppenuks. Kui kalalaeva kutselise kalapüügi registrisse kandmise menetlus ei ole tähtpäevaks lõppenud, lõpeb kalalaeva lisamise õigus kalalaeva kutselise kalapüügi registrisse kandmise menetluse lõppedes.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 või 5 sätestatud kalalaeva lisamise õiguse alusel võib kalalaeva kanda ainult sellesse kalalaevastiku segmenti, kuhu kuulus kalalaevade riiklikust registrist või kutselise kalapüügi registrist kustutatud kalalaev.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 või 5 sätestatud kalalaeva lisamise õigust on lubatud loovutada kirjaliku kokkuleppega. Loovutamise kokkulepe või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri esitatakse kutselise kalapüügi registri volitatud töötlejale koos kalalaeva registrisse kandmise taotlusega.

§ 902. Varem kogutud andmed

(1) Käesoleva seaduse § 291 lõikes 2 nimetatud andmed, mis on esitatud Keskkonnaministeeriumile enne teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu asutamist ning mille säilitamistähtaeg ei ole möödunud, loetakse teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu andmeteks selle asutamisest arvates.

(2) Käesoleva seaduse § 34 lõikes 4 nimetatud andmed, mis on esitatud Maaeluministeeriumile enne 2017. aasta 1. detsembrit ning mille säilitamistähtaeg ei ole möödunud, loetakse alates 2017. aasta 1. detsembrist kutselise kalapüügi registri andmeteks.”.

§ 2.  Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse muutmine

Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse (RT I, 30.06.2017, 4) § 1 punktis 5 esitatud kalapüügiseaduse § 20 lõike 3 kolmandas lauses asendatakse sõna „keskkonnaregistrisse” sõnadega „teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogusse”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. detsembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 20 ja 29–31 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json