Teksti suurus:

Digitaalse isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2018, 3

Digitaalse isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 02.11.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5 ning § 202 lõike 1 alusel.

1. peatükk Digitaalse isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Digitaalse isikutunnistuse vorm

  Digitaalne isikutunnistus on polüetüleentereftaadist valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 85,6 × 53,98 millimeetrit EVS-EN ISO/IEC 7810 standardi järgi. Digitaalse isikutunnistuse vorm on esitatud määruse lisas.

§ 2.   Digitaalse isikutunnistuse esikülje kirjeldus

  (1) Digitaalse isikutunnistuse esikülg on tumesinine.

  (2) Ülaserva keskossa on kantud Eesti Vabariigi lipu värviline kujutis.

  (3) Taustatrükis on kujutatud maailma kaardi kontuur.

  (4) Vasaku serva keskosas on kiip, millele kantakse käesoleva määruse §-s 5 loetletud digitaalsed andmed.

  (5) Digitaalse isikutunnistuse esikülje tekstid ja andmeväljade nimetused on järgmised:
  1) EESTI VABARIIK;
  2) Republic of Estonia;
  3) DIGITAALNE ISIKUTUNNISTUS;
  4) Digital Identity Card;
  5) ISIKUKOOD;
  6) PERSONAL CODE;
  7) DOKUMENDI NUMBER;
  8) DOCUMENT NUMBER;
  9) VÄLJA ANTUD;
  10) DATE OF ISSUE;
  11) KEHTIV KUNI;
  12) DATE OF EXPIRY;
  13) AINULT ELEKTROONILISEKS KASUTAMISEKS;
  14) ELECTRONIC USE ONLY.

§ 3.   Digitaalse isikutunnistuse tagakülje kirjeldus

  (1) Digitaalse isikutunnistuse tagakülg on hall.

  (2) Tagakülje ülaosas on tekst „selle kaardiga saad kasutada tuhandeid e-teenuseid” ja allosas „this card provides access to thousands of e-services”.

  (3) Tagakülje keskel on dokumendi number nii vöötkoodi kui ka numbritega.

  (4) Tagakülje all paremas nurgas on Eesti Vabariigi suure riigivapi ühevärviline kujutis.

2. peatükk Digitaalsele isikutunnistusele kantavad andmed 

§ 4.   Digitaalsele isikutunnistusele kantavad andmed

  (1) Andmed kantakse digitaalsele isikutunnistusele termosiirdetrüki teel.

  (2) Digitaalsele isikutunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  2) kasutaja eesnimi või -nimed;
  3) kasutaja isikukood;
  4) dokumendi number;
  5) väljaandmise kuupäev;
  6) kehtivuse viimane kuupäev;
  7) kuuekohaline kood digitaalse isikutunnistuse kiibile juurdepääsemiseks (inglise keeles card access number).

§ 5.   Digitaalsele isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed

  (1) Digitaalse isikutunnistuse kiibile kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat, digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat, nendes sertifikaatides sisalduvatele avalikele võtmetele üheselt vastavad isiklikud võtmed ja andmefail.

  (2) Isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi tehnilised parameetrid;
  2) sertifikaadi väljaandja;
  3) sertifikaadi seerianumber;
  4) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  5) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  6) sertifikaadi omaniku isikukood;
  7) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
  8) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond;
  10) digitaalse isikutunnistuse kasutaja riiklik e-posti aadress.

  (3) Isiku digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi tehnilised parameetrid;
  2) sertifikaadi väljaandja;
  3) sertifikaadi seerianumber;
  4) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  5) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  6) sertifikaadi omaniku isikukood;
  7) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
  8) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (4) Andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  2) kasutaja eesnimi või -nimed;
  3) kasutaja isikukood;
  4) dokumendi number;
  5) väljaandmise kuupäev;
  6) kehtivuse viimane kuupäev digitaalse isikutunnistuse väljaandmise kuupäeva seisuga.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 6.   Enne määruse jõustumist väljaantud dokumendid

  (1) Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. aasta määruse nr 120 „Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine” ja siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 60 „Digitaalse isikutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu” alusel välja antud digitaalsed isikutunnistused kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

  (2) Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise menetluse ja digitaalse isikutunnistuse kasutamise toimepidevuse katsetamise eesmärgil võib Politsei- ja Piirivalveamet käesoleva määruse nõuetele vastavat digitaalset isikutunnistust välja anda Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori otsuses nimetatud isikutele alates 16. novembrist 2018. aastast.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 30. novembri 2015. aasta määrus nr 60 „Digitaalse isikutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 3. detsembril 2018. aastal.

  (2) Määruse § 6 lõige 2 jõustub 16. novembril 2018. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Digitaalse isikutunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json