Teksti suurus:

Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2018, 4

Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg

Vastu võetud 02.11.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5, § 342 lõike 1 ja § 343 lõike 3, välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punkti 6 ja § 250 lõike 2 punkti 9 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 47 lõike 2 ja § 60 lõike 2 alusel.

1. peatükk Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Elamisloakaardi vorm

  (1) Elamisloakaart on polükarbonaadist valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 85,6 × 53,98 millimeetrit EVS-EN ISO/IEC 7810 standardi järgi. Elamisloakaardi vorm on esitatud määruse lisas.

  (2) Elamisloakaardi vorm vastab Euroopa Liidu Nõukogu (EÜ) määrustes nr 1030/2002 (EÜT L 157, 15.06.2002, lk 1–7) ja (EÜ) nr 380/2008 (ELT L 115, 29.04.2008, lk 1–7) sätestatud nõuetele.

§ 2.   Elamisloakaardi esikülje kirjeldus

  (1) Elamisloakaardi esikülg on kujundatud punase ja sinise värvusega.

  (2) Vasakul ülanurgas on elamisloakaardi väljaandja riigi kolmetäheline maakood „EST”.

  (3) Ülaservas on optiliselt muutuva trükivärviga (värvus muutub kuldsest roheliseks) kujutatud sümbol, mis tähistab kontaktivaba kiibiga masinloetavat reisidokumenti.

  (4) Vasaku serva allosas asub elamisloakaardi kasutaja näokujutise ala.

  (5) Elamisloakaardi kasutaja näokujutise ala ülaosa katab osaliselt:
  1) Eesti Vabariigi territooriumi kontuuri reljeefne kujutis, mille piirjoonele on kantud tekst „EESTI VABARIIK REPUBLIC OF ESTONIA”;
  2) läbipaistev optiliselt muutuv difraktsiooniline kujutis.

  (6) Parema serva keskele on kantud Eesti Vabariigi suure riigivapi stiliseeritud kujutis.

  (7) Elamisloakaardi esiküljele kantud andmeväljade nimetused on järgmised:
  1) NIMI;
  2) KEHTIV KUNI;
  3) VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV;
  4) LOA LIIK;
  5) MÄRKUSED.

§ 3.   Elamisloakaardi tagakülje kirjeldus

  (1) Elamisloakaardi tagakülg on kujundatud punase ja sinise värvusega.

  (2) Tagaküljel on suure ja väikese rukkilille eenduv kontuur. Rukkilille ühel õielehel on korduv mikrotekst „EESTI VABARIIK”.

  (3) Parema serva ülaosas on optiliselt muutuv element, mis eri kaldenurga alt vaadates kujutab Eesti Vabariigi maismaad positiiv- või negatiivkujutisena.

  (4) Parema serva keskel on optiliselt muutuvate kujutistega element, millele kaardi isikustamisel kantakse elamisloakaardi kasutaja näokujutis ja elamisloakaardi number. Kumbki element muutub eri kaldenurga alt vaadates vaheldumisi nähtavaks.

  (5) Parema serva keskel on elamisloakaardi seeriatähis.

  (6) Vasaku serva keskel on kiip, millele kantakse käesoleva määruse §-s 5 loetletud digitaalsed andmed. Kiibi vasakul küljel on vertikaalselt kirjutatud seitsmest numbrist ja kahest tähest koosnev elamisloakaardi vormi number.

  (7) Tagakülje alaosas paikneb masinloetav ala, mille taustale on trükitud tekst „EESTI”. Elamisloakaardi isikustamisel kantakse sellele alale käesoleva määruse § 4 lõikes 11 nimetatud andmed.

  (8) Elamisloakaardi tagaküljele kantud andmeväljade nimetused on järgmised:
  1) SÜNNIAEG JA -KOHT;
  2) KODAKONDSUS;
  3) SUGU;
  4) ISIKUKOOD;
  5) MÄRKUSED.

2. peatükk Elamisloakaardile kantavad andmed 

§ 4.   Elamisloakaardile kantavad andmed

  (1) Elamisloakaardile kantakse andmed lasergraveerimise teel.

  (2) Elamisloakaardi esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloakaardi nimetus;
  2) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  3) kasutaja eesnimi või -nimed;
  4) kehtivuse viimane kuupäev;
  5) väljaandmise koht ja kuupäev;
  6) elamisloa, elamisõiguse või Eesti Vabariigis viibimise loa liik;
  7) märkused;
  8) kasutaja näokujutis;
  9) kasutaja allkirjakujutis;
  10) dokumendi number;
  11) kuuekohaline kood elamisloakaardi kiibile juurdepääsemiseks (inglise keeles card access number).

  (3) Välismaalaste seaduse alusel antud või pikendatud elamisloa väljundina väljaantava elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „ELAMISLUBA” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RESIDENCE PERMIT”.

  (4) Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel rahvusvahelise kaitse saanud välismaalase elamisloa või selle pikendamise korral väljaantava elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „ELAMISLUBA” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RESIDENCE PERMIT”.

  (5) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme poolt Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel taotletud elamisõiguse tõendamiseks väljaantava elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „LIIDU KODANIKU PERELIIKME ELAMISÕIGUS” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF A UNION CITIZEN”.

  (6) Riigikaitseseaduse alusel Eestis viibiva kolmanda riigi kodaniku või tema ülalpeetava elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „EESTI VABARIIGIS VIIBIMISE LUBA” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RIGHT OF STAY IN THE REPUBLIC OF ESTONIA”.

  (7) Elamisloakaardi loa liigi väljale kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloa, -õiguse või Eesti Vabariigis viibimise loa liik;
  2) riigikaitseseaduse alusel Eesti Vabariigis viibiva välismaalase ülalpeetava elamisloakaardile märge „ÜLALPEETAV”;
  3) välismaalaste seaduse alusel Euroopa Liidu sinise kaardi saanud välismaalase elamisloakaardile märge „ELi SININE KAART”;
  4) välismaalaste seaduse § 19014 alusel ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja loa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „ICT”;
  5) välismaalaste seaduse § 231 lõike 1 alusel pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „PIKAAJALINE ELANIK EÜ;
  6) välismaalaste seaduse § 231 lõike 2 alusel pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „PIKAAJALINE ELANIK”;
  7) Euroopa Liidu kodaniku pereliikme, kes ei ole vaba liikumise õigust kasutanud, elamisloakaardile märge „PERELIIGE”;
  8) tähtajalise elamisloa või -õiguse kehtivusaeg;
  9) vajaduse korral muud andmed.

  (8) Elamisloakaardi esikülje märkuste väljale kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloa või -õiguse loa liik inglise keeles;
  2) tähtajalise elamisloa või -õiguse kehtivusaeg eesti ja inglise keeles, kui tegemist on Euroopa Liidu kodaniku pereliikmega, kes ei ole vaba liikumise õigust kasutanud;
  3) Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis rahvusvahelise kaitse ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „RAHVUSVAHELISE KAITSE ANDIS” [liikmesriigi lühend standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi] [rahvusvahelise kaitse andmise kuupäev]”;
  4) välismaalaste seaduse alusel Euroopa Liidu sinist kaarti omava ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „ENDINE ELi SINISE KAARDI KASUTAJA”;
  5) Euroopa Liidu kodaniku pereliikme, kes ei ole vaba liikumise õigust kasutanud, elamisloakaardile märge „FAMILY MEMBER”;
  6) välismaalaste seaduse alusel Euroopa Liidu sinise kaardi saanud välismaalase elamisloakaardile märge „EU BLUE CARD”;
  7) välismaalaste seaduse § 231 lõike 1 alusel pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „LONG TERM RESIDENT EC;
  8) välismaalaste seaduse § 231 lõike 2 alusel pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „LONG TERM RESIDENT”;
  9) vajaduse korral muud andmed.

  (9) Noorema kui 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku elamisloakaardi esiküljele kantakse kolm rukkilille stiliseeritud kujutist. 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku elamisloakaardile võib kanda isiku allkirjakujutise.

  (10) Elamisloakaardi tagaküljele kantakse järgmised andmed:
  1) kasutaja sünniaeg ja -koht riigi täpsusega standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi;
  2) kasutaja kodakondsus riigi täpsusega standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi;
  3) kasutaja sugu;
  4) kasutaja isikukood nii vöötkoodi kui ka numbritega;
  5) dokumendi number vöötkoodi kujul;
  6) kasutaja näokujutise ja dokumendi numbri kordus optiliselt muutuva kujutisega elemendile;
  7) märkused.

  (11) Spetsifikatsiooni ICAO 9303 järgi kantakse masinloetavale alale struktureeritult järgmised andmed:
  1) dokumendi liik (IR);
  2) väljaandja riigi kood „EST”;
  3) dokumendi number;
  4) kasutaja isikukood;
  5) kasutaja sünniaeg;
  6) kasutaja sugu;
  7) kehtivuse viimane kuupäev;
  8) kasutaja kodakondsus;
  9) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  10) kasutaja eesnimi või -nimed.

  (12) Elamisloakaardi tagakülje märkuste väljale kantakse järgmised andmed:
  1) Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis rahvusvahelise kaitse ning Eestis pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „INTERNATIONAL PROTECTION GRANTED BY” [liikmesriigi lühend EVS-EN ISO 3166-1 standardi järgi] „ON” [rahvusvahelise kaitse andmise kuupäev]”;
  2) riigikaitseseaduse alusel Eesti Vabariigis viibiva kolmanda riigi kodaniku või tema ülalpeetava elamisloakaardile märge „NOT VALID FOR TRAVEL”;
  3) töötamise õigusega seotud andmed, kui taotleja viibib Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel;
  4) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa teaduslikuks tegevuseks saanud välismaalase elamisloakaardile märge „TEADLANE”;
  5) välismaalaste seaduse alusel Euroopa Liidu sinist kaarti omava ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „FORMER EU BLUE CARD HOLDER”;
  6) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks riigi poolt tunnustatud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses saanud välismaalase elamisloakaardile märge „KOOLIÕPILANE” ja asutuse registrikood;
  7) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks kõrgharidustaseme riiklikult tunnustatud õppekava alusel rakenduskõrgkoolis või ülikoolis saanud välismaalase elamisloakaardile märge „ÜLIÕPILANE” ja asutuse registrikood;
  8) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks riigi poolt tunnustatud rakenduskõrgkooli, ülikooli või rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni vahendatud praktikal osalemiseks saanud välismaalase elamisloakaardile märge „PRAKTIKANT” ja asutuse registrikood;
  9) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud noorteprojekti või -programmi raames vabatahtlikuks teenistuseks saanud välismaalase elamisloakaardile märge „VABATAHTLIK” ja asutuse registrikood;
  10) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa töötamiseks tegutsemiseks au pair’ina saanud välismaalase elamisloakaardile märge „AU PAIR” ja tööandja isikukood;
  11) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa töötamiseks saanud välismaalase elamisloakaardile kantakse tööandja ja kasutajaettevõtja registrikood või isikukood ning välismaalase ametikoha nimetus;
  12) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa ettevõtluseks saanud välismaalase elamisloakaardile kantakse ettevõtte registrikood;
  13) vajaduse korral muud andmed.

§ 5.   Elamisloakaardile kantavad digitaalsed andmed

  (1) Elamisloakaardi kiibile kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat, digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat, nendes sertifikaatides sisalduvatele avalikele võtmetele üheselt vastavad isiklikud võtmed ning andmefail.

  (2) Isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi tehnilised parameetrid;
  2) sertifikaadi väljaandja;
  3) sertifikaadi seerianumber;
  4) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  5) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  6) sertifikaadi omaniku isikukood;
  7) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
  8) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond;
  10) dokumendi kasutaja riiklik e-posti aadress.

  (3) Isiku digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi tehnilised parameetrid;
  2) sertifikaadi väljaandja;
  3) sertifikaadi seerianumber;
  4) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  5) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  6) sertifikaadi omaniku isikukood;
  7) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
  8) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (4) Andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  2) kasutaja eesnimi või -nimed;
  3) kasutaja isikukood;
  4) kasutaja sünniaeg;
  5) kasutaja sünnikoht riigi täpsusega standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi;
  6) kasutaja kodakondsus standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi;
  7) dokumendi number;
  8) väljaandmise kuupäev;
  9) kehtivuse viimane kuupäev välja andmisel;
  10) kasutaja sugu;
  11) kasutaja elamisloa, elamisõiguse või Eestis viibimise loa andmed;
  12) dokumendi väljaandja.

  (5) Elamisloakaardi kiibi kontaktivabale elektroonilisele osale kantakse spetsifikatsiooni ICAO 9303-1 kohaselt järgmised andmed:
  1) käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktis 8 nimetatud kujutis;
  2) käesoleva määruse § 4 lõikes 11 nimetatud andmete kordus;
  3) elamisloakaardi kasutaja sõrmejäljekujutised koos sõrme indeksnumbriga ja kiibile salvestatud sõrmejäljekujutiste arv;
  4) sõrmejäljekujutistele juurdepääsu haldamise avaliku võtme info;
  5) aktiivse autentimise avaliku võtme info.

  (6) Elamisloakaardile kantavad digitaalsed andmed kehtivad sama kaua kui elamisloakaart, millele need kantakse.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 6.   Enne määruse jõustumist välja antud dokumendid

  (1) Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2010. aasta määruse nr 170 „Eesti Vabariigi väljaantava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine” ja siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 59 „Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg” alusel välja antud elamisloakaardid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

  (2) Elamisloakaardi väljaandmise menetluse ja elamisloakaardi kasutamise toimepidevuse katsetamise eesmärgil võib Politsei- ja Piirivalveamet käesoleva määruse nõuetele vastavat elamisloakaarti välja anda Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori otsuses nimetatud isikutele alates 16. novembrist 2018. aastast.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 30. novembri 2015. aasta määrus nr 59 „Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 3. detsembril 2018. aastal.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõige 2 jõustub 16. novembril 2018. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Elamisloakaardi vorm

/otsingu_soovitused.json