Teksti suurus:

Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2018, 5

Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg

Vastu võetud 02.11.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5, § 191 lõike 1 ning § 20 lõike 3 alusel.

1. peatükk Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Isikutunnistuse vorm

  Isikutunnistus on polükarbonaadist valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 85,6 × 53,98 millimeetrit EVS-EN ISO/IEC 7810 standardi järgi. Isikutunnistuse vorm on esitatud määruse lisas.

§ 2.   Isikutunnistuse esikülje kirjeldus

  (1) Isikutunnistuse esikülg on kujundatud sinise ja rohekashalli värvusega.

  (2) Taustale on trükitud lillornament ning puude, Eesti Vabariigi riigivapi lõvide ja kahe suitsupääsukese kontuur. Suitsupääsukese all oleval sinisel joonel on mikrokirjas korduv tekst „EESTI VABARIIK”.

  (3) Ülaserva on süvistatud Eesti Vabariigi kolmetäheline maakood „EST”, kantud Eesti Vabariigi lipu värviline kujutis ning suitsupääsukest kujutav läbipaistev ja optiliselt muutuv element.

  (4) Vasaku serva keskel asub isikutunnistuse kasutaja näokujutise ala. Näokujutise ala on kaetud värviliste peente horisontaaljoontega. Näokujutise ala allosas on korduv mikrokirjas tekst „EESTI VABARIIK ISIKUTUNNISTUS”.

  (5) Isikutunnistuse keskel asub läbipaistev aken, kuhu isikustamisel kantakse tekst „eID”, mis eri kaldenurga alt vaadates muudab kuju. Akna ümber on ringikujuliselt kujutatud reljeefses mikrokirjas tekst „EESTIS ON ERIILMELISED RAHVUSPARGID JA PÕNEVAD KAITSEALAD, KUS ON TIHEDALT PÕIMUNUD LOODUS, KULTUUR JA AJALUGU. VÄIKESE TERRITOORIUMI KOHTA ON MEIE MAASTIKE MITMEKESISUS EUROOPAS AINULAADNE”.

  (6) Alumise serva keskele on kantud Eesti Vabariigi maismaa reljeefne kujutis ja Eesti suure riigivapi metalne ja optiliselt muutuv difraktsiooniline kujutis koos suitsupääsukese kujutise ja tekstiga „EESTI ESTONIA”.

  (7) Parema serva allosas on optiliselt muutuvate kujutistega element, millele kaardi isikustamisel kantakse EE (Eesti kodanik) või EU (Euroopa Liidu kodanik) kujutis ja isikutunnistuse kasutaja sünniaeg. Kumbki element muutub eri kaldenurga alt vaadates vaheldumisi nähtavaks.

  (8) Isikutunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmevälja nimetused:
  1) EESTI VABARIIK;
  2) Republic of Estonia;
  3) ISIKUTUNNISTUS;
  4) Identity Card;
  5) PEREKONNANIMI / SURNAME;
  6) EESNIMI / GIVEN NAME;
  7) SUGU / SEX;
  8) KODAKONDSUS / CITIZENSHIP;
  9) SÜNNIAEG / DATE OF BIRTH;
  10) KEHTIV KUNI / DATE OF EXPIRY;
  11) ISIKUKOOD / PERSONAL CODE;
  12) DOKUMENDI NUMBER / DOCUMENT NUMBER;
  13) KASUTAJA ALLKIRI / HOLDER'S SIGNATURE.

§ 3.   Isikutunnistuse tagakülje kirjeldus

  (1) Isikutunnistuse tagakülg on kujundatud sinise ja rohekashalli värvusega.

  (2) Taustale on trükitud Eesti raba kujutis, mis koosneb juhuslikult paigutatud mikroelementidest.

  (3) Isikutunnistuse keskel asub läbipaistev aken, kuhu isikustamisel kantakse peegelpildis tekst „eID”, mis eri kaldenurga alt vaadates muudab kuju.

  (4) Vasaku serva keskel on kiip, millele kantakse käesoleva määruse §-s 5 loetletud digitaalsed andmed. Kiibi vasakul küljel on vertikaalselt kirjutatud seitsmest numbrist ja kahest tähest koosnev isikutunnistuse vormi number.

  (5) Parema serva keskel on optiliselt muutuv element, mis eri kaldenurga alt vaadates kujutab Eesti Vabariigi maismaad positiiv- või negatiivkujutisena. Seda ümbritseb poolringis tekst „ENAMIK EUROOPA JÄÄAJA RÄNDRAHNUDEST ASUB EESTIS JA NEED ON LOODUSKAITSE ALL”.

  (6) Tagakülje alaosas paikneb masinloetav ala, kuhu isikustamise käigus kantakse käesoleva määruse § 4 lõikes 6 nimetatud andmed.

  (7) Isikutunnistuse tagaküljele kantud andmevälja nimetused on järgmised:
  1) SÜNNIKOHT / PLACE OF BIRTH;
  2) VÄLJA ANTUD / DATE OF ISSUE.

2. peatükk Isikutunnistusele kantavad andmed 

§ 4.   Isikutunnistusele kantavad andmed

  (1) Andmed kantakse isikutunnistusele lasergraveerimise teel.

  (2) Isikutunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) kasutaja näokujutis;
  2) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  3) kasutaja eesnimi või -nimed;
  4) kasutaja sugu;
  5) kasutaja kodakondsus;
  6) kasutaja sünniaeg;
  7) kehtivuse viimane kuupäev;
  8) kasutaja isikukood;
  9) dokumendi number;
  10) kuuekohaline kood isikutunnistuse kiibile juurdepääsemiseks (inglise keeles card access number);
  11) kasutaja allkirjakujutis;
  12) EE (Eesti Vabariigi kodanik) või EU (Euroopa Liidu kodanik) kujutis ja sünniaeg optiliselt muutuva kujutisega elemendile.

  (3) Noorema kui 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku isikutunnistuse esikülje andmeväljale „KASUTAJA ALLKIRI / HOLDER’S SIGNATURE” kantakse kolm rukkilille stiliseeritud kujutist. 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku isikutunnistusele võib kanda tema allkirjakujutise.

  (4) Kasutaja isikukood kantakse isikutunnistusele kombatava lasergraveeringuna.

  (5) Isikutunnistuse tagaküljele kantakse järgmised andmed:
  1) kasutaja sünnikoht riigi täpsusega standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi;
  2) väljaandmise kuupäev;
  3) kasutaja isikukood nii vöötkoodi kui ka numbritega;
  4) dokumendi number vöötkoodina;
  5) ruutkood, mis suunab dokumendi kehtivust kontrollima Politsei- ja Piirivalveameti veebilehele;
  6) Euroopa Liidu kodaniku isikutunnistuse korral märkused;
  7) masinloetava ala andmeväljale andmed, mis on liigendatud spetsifikatsiooni ICAO 9303 kohaselt.

  (6) Spetsifikatsiooni ICAO 9303 järgi kantakse masinloetavale alale struktureeritult järgmised andmed:
  1) dokumendi liik (ID);
  2) väljaandja riigi kood „EST”;
  3) dokumendi number;
  4) kasutaja isikukood;
  5) kasutaja sünniaeg;
  6) kasutaja sugu;
  7) kehtivuse viimane kuupäev;
  8) kasutaja kodakondsus;
  9) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  10) kasutaja eesnimi või -nimed.

  (7) Kui isikutunnistuse kasutaja ei ole Eesti Vabariigi kodanik, kantakse isikutunnistuse tagaküljele järgmised andmed:
  1) elamisõiguse või Eesti Vabariigis viibimise loa liik;
  2) tähtajalise elamisõiguse puhul kehtivuse viimane kuupäev;
  3) märge „NOT VALID FOR TRAVEL”.

  (8) Kui isikutunnistuse kasutaja on Eesti Vabariigis riigikaitseseaduse alusel rahvusvahelise sõjalise koostöö raames viibiva välismaalase ülalpeetav, kantakse isikutunnistuse tagaküljele järgmised andmed:
  1) Eesti Vabariigis viibimise loa liik;
  2) märge „ÜLALPEETAV”;
  3) märge „NOT VALID FOR TRAVEL”.

§ 5.   Isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed

  (1) Isikutunnistuse kiibile kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat, digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat, nendes sertifikaatides sisalduvatele avalikele võtmetele üheselt vastavad isiklikud võtmed ning andmefail.

  (2) Isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi tehnilised parameetrid;
  2) sertifikaadi väljaandja;
  3) sertifikaadi seerianumber;
  4) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  5) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  6) sertifikaadi omaniku isikukood;
  7) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
  8) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond;
  10) isikutunnistuse kasutaja riiklik e-posti aadress.

  (3) Isiku digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi tehnilised parameetrid;
  2) sertifikaadi väljaandja;
  3) sertifikaadi seerianumber;
  4) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  5) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  6) sertifikaadi omaniku isikukood;
  7) sertifikaadi omaniku eesnimi või -nimed;
  8) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või -nimed;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (4) Andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kasutaja eesnimi või -nimed;
  2) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  3) kasutaja sugu;
  4) kasutaja isikukood;
  5) kasutaja sünniaeg;
  6) kasutaja sünnikoht riigi täpsusega standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi;
  7) kasutaja kodakondsus standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi;
  8) dokumendi number;
  9) väljaandmise kuupäev;
  10) kehtivuse viimane kuupäev välja andmisel;
  11) Euroopa Liidu kodaniku elamisõiguse või Eesti Vabariigis viibimise loa andmed.

  (5) Isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed kehtivad sama kaua kui isikutunnistus, millele need kantakse.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 6.   Enne määruse jõustumist väljaantud dokumendid

  (1) Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2010. aasta määruse nr 169 „Isikutunnistuse vormi ja tehnilise kirjelduse ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine” ja siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 57 „Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg” alusel välja antud isikutunnistused kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

  (2) Isikutunnistuse väljaandmise menetluse ja isikutunnistuse kasutamise toimepidevuse katsetamise eesmärgil võib Politsei- ja Piirivalveamet käesoleva määruse nõuetele vastavat isikutunnistust välja anda Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori otsuses nimetatud isikutele alates 16. novembrist 2018. aastast.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 30. novembri 2015. aasta määrus nr 57 „Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 3. detsembril 2018. aastal.

  (2) Määruse § 6 lõige 2 jõustub 16. novembril 2018. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Isikutunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json