Teksti suurus:

Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2021, 10

Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal1

Vastu võetud 05.11.2021 nr 49

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 37 lõike 2 ja § 168 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega määratakse nitraaditundlik ala ning selle piires asuvad kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialad pinnakatte paksusega kuni 2 meetrit (edaspidi kaitsmata põhjaveega alad) ning kehtestatakse oluliste allika- ja karstialade nimekiri ning tegevuspiirangud kaitsmata põhjaveega aladel.

§ 2.  Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala ja kaitsmata põhjaveega alade asukoht

  (1) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala (edaspidi nitraaditundlik ala) asub:
  1) Lääne-Viru maakonnas Rakvere linnas, Rakvere vallas, Kadrina vallas, Tapa vallas, Väike-Maarja vallas ja Vinni vallas;
  2) Järva maakonnas Järva vallas ja Paide linnas;
  3) Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas ja Jõgeva vallas.

  (2) Nitraaditundliku ala välispiir ja selle piires kaitsmata põhjaveega alade piirid on esitatud keskkonnaportaalis2 ja Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses3.

§ 3.  Tegevuspiirangud kaitsmata põhjaveega aladel ja karstialal

  Kaitsmata põhjaveega aladel ja karstialal ei tohi:
  1) mineraalväetisega antav lämmastikukogus olla aastas üle 120 kg haritava maa ühe hektari kohta ning taliviljadele ja mitmeniitelistele rohumaadele korraga antav lämmastikukogus olla aastas üle 80 kg haritava maa ühe hektari kohta;
  2) pidada loomi üle 1,5 loomühiku põllumajandusmaa hektari kohta;
  3) kasutada reoveesetet.

§ 4.  Olulised allika- ja karstialad

  Nitraaditundliku ala piires kaitset vajavad olulised allika- ja karstialad on järgmised:
  1) Aavere karstijärvik (LTA1000502);
  2) Aidu karstiala (LTA1000523);
  3) Aniste-Einjärve karstijärvikud (LTA1000506);
  4) Assamalla luht (LTA1000504);
  5) Esna pargi allikad (LTA1000518);
  6) Jalgsema karstijärvikud (LTA1000511);
  7) Jupri karstiorg (LTA1000516);
  8) Järsi karstijärvikud (LTA1000507);
  9) Kalana karstiala (LTA1000522);
  10) Kiigumõisa allikad (LTA1000500);
  11) Kiltsi mõisa pargi allikad (LTA1000514);
  12) Lüsingu allika- ja karstiala (LTA1000513);
  13) Muru karstiala (LTA1000509);
  14) Mõdriku mõisa allikad (LTA1000505);
  15) Mõdriku veski allikad (LTA1000519);
  16) Mängupealse karstijärvik (LTA1000517);
  17) Prandi allikad (LTA1000508);
  18) Roosna-Alliku Külmaallikad (LTA1000512);
  19) Saksi karstijärvik (LTA1000510);
  20) Tudre karstijärvik (LTA1000515);
  21) Tõrma allikad (LTA1000503);
  22) Varangu allikad (LTA1000521);
  23) Vetiku allikad (Suurjärv) (LTA1000520);
  24) Vetiku allikad (Väikejärv) (LTA1000501).


1 Nõukogu direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1–8).

2 keskkonnaportaal.ee

3 https://geoportaal.maaamet.ee/

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json