Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses maareformi seaduse muutmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2022, 6

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses maareformi seaduse muutmisega

Vastu võetud 04.11.2022 nr 106

Määrus kehtestatakse maareformi seaduse § 9 lõike 9, § 15 lõike 1, § 221 lõike 6, § 223 lõigete 9 ja 10, § 224 lõike 8, § 23 lõigete 3 ja 6, § 25 lõigete 42 ja 6, § 29, § 313 lõike 10, § 351 lõike 11 ja § 38 lõigete 1 ja 4 ning maakatastriseaduse § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruse nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruse nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord” punkti 591 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) väljaostuvõla suurus ja järelmaksu tasumise kord maareformi seaduse §-de 392 ja 393 kohaselt.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 „Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5 alapunkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 18 alapunkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

3) punktist 19 jäetakse välja sõna „vajadusel”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määruse nr 267 „Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 kinnitatud „Maa ostueesõigusega erastamise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 23 alapunkti 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „erastamisel on maa müügihinnaks” sõnadega „2001. aasta”;

2) punkti 23 alapunkti 1 kuues alajaotus tunnistatakse kehtetuks;

3) punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

25. Maa erastamiseks sõlmitakse müügi- ja asjaõigusleping. Kinnistamisavalduse maa kinnistusraamatusse kandmiseks esitab erastamise korraldaja. Maa erastamisel järelmaksuga kohaldatakse järelmaksu tasumisele ja hüpoteegiga seotud toimingutele maareformi seaduse VIII2 osas sätestatut.”;

4) punkt 251 tunnistatakse kehtetuks;

5) punktid 261–265 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkti 282 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maareformi seaduse paragrahvi 223 lõike 9 alusel maa müügihinna vähendamiseks ja enammakstud summa tagastamiseks või väljaostuvõla kustutamiseks esitatakse avaldus erastamise korraldajale.”;

7) punktid 283 ja 284 sõnastatakse järgmiselt:

283. Maareformi seaduse paragrahvi 223 lõikes 9 sätestatud soodustuse rakendamise juhul, kui ostueesõigusega erastatava maa omandamiseks on müügileping sõlmitud, otsustab erastamise korraldaja vastavalt sama paragrahvi lõikele 13.

284. Maareformi seaduse paragrahvi 223 lõikes 9 sätestatud soodustuse rakendamiseks juhul, kui ostueesõigusega erastatava maa omandamiseks on müügileping sõlmimata, teeb maa erastamise korraldaja otsuse maa müügihinna vähendamise kohta.”;

8) punkti 286 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maareformi seaduse paragrahvi 223 lõike 10 alusel maa müügihinna vähendamiseks, enammakstud summa tagastamiseks või väljaostuvõla kustutamiseks esitatakse avaldus erastamise korraldajale.”;

9) punkti 288 neljandas lauses asendatakse sõnad „Rahandusministeeriumile või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutusele” sõnadega „erastamise korraldajale”;

10) punkt 289 tunnistatakse kehtetuks;

11) punktid 311 ja 312 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 4. aprilli 2000. a määruse nr 115 „«Maareformi seaduse» paragrahvides 231 ja 232 sätestatud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 4. aprilli 2000. a määruses nr 115 „«Maareformi seaduse» paragrahvides 231 ja 232 sätestatud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„«Maareformi seaduse» paragrahvi 223 lõike 9 alusel maa müügihinna vähendamiseks, enammakstud summa tagastamiseks või väljaostuvõla kustutamiseks esitatakse avaldus erastamise korraldajale.”;

2) paragrahvi 17 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) «Maareformi seaduse» paragrahvi 223 lõikes 9 sätestatud soodustuse rakendamise juhul, kui erastatava maa omandamiseks on ostu-müügileping sõlmitud, otsustab erastamise korraldaja sama paragrahvi lõike 13 kohaselt.

(4) «Maareformi seaduse» paragrahvi 223 lõikes 9 sätestatud soodustuse rakendamiseks juhul, kui erastatava maa omandamiseks on ostu-müügileping sõlmimata, teeb maa erastamise korraldaja otsuse maa müügihinna vähendamise kohta.”;

3) paragrahvi 18 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„«Maareformi seaduse» paragrahvi 223 lõike 10 alusel maa müügihinna vähendamiseks, enammakstud summa tagastamiseks või väljaostuvõla kustutamiseks esitatakse avaldus erastamise korraldajale.”;

4) paragrahvi 19 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad „Rahandusministeeriumile või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutusele” sõnadega „erastamise korraldajale”;

5) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 21 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Müügihinna järelmaksuga tasumisel kohaldatakse järelmaksu tasumisele ja hüpoteegiga seotud toimingutele «Maareformi seaduse» VIII2 osas sätestatut.

(3) Lepingus tuleb sätestada «Maareformi seaduse» paragrahvi 23 lõigetes 51 ja 52 sätestatud tingimused.”;

7) paragrahvi 21 lõiked 4–6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 22 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Erastamise korraldaja sõlmib riigi nimel maa ostu-müügilepingu. Maa ostu-müügi- ja asjaõiguslepingu võib sõlmida kirjalikus vormis. Kui leping sõlmitakse kirjalikus vormis, on riigi nimel lepingule allakirjutaja kohustatud kontrollima ostja nimel lepingule allakirjutava isiku isikusamasust ning vastavate volituste olemasolu. Kui maa erastatakse järelmaksuga, sõlmitakse maa ostu-müügi-, asjaõigus- ja hüpoteegi seadmise leping notariaalses vormis ning lepingu notariaalse vormistamisega seotud kulud kannab maa erastaja.”;

9) määruse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2005. a määruse nr 16 „«Maareformi seaduse» §-s 234 sätestatud vaba metsamaa erastamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2005. a määruses nr 16 „«Maareformi seaduse» §-s 234 sätestatud vaba metsamaa erastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„«Maareformi seaduse» § 223 lõike 9 alusel maa müügihinna vähendamiseks, enammakstud summa tagastamiseks või järelmaksu summa vähendamiseks esitatakse avaldus erastamise korraldajale.”;

2) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) «Maareformi seaduse» § 223 lõikes 9 sätestatud soodustuse rakendamise juhul, kui erastatava maa omandamiseks on müügileping sõlmitud, otsustab erastamise korraldaja sama paragrahvi lõikes 13 sätestatu kohaselt.”;

3) paragrahvi 9 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„«Maareformi seaduse» § 223 lõike 10 alusel maa müügihinna vähendamiseks, enammakstud summa tagastamiseks või järelmaksu summa vähendamiseks esitatakse avaldus erastamise korraldajale.”;

4) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „Rahandusministeeriumile või valdkonna eest vastutava ministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutusele” sõnadega „erastamise korraldajale”;

5) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 12 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Müügihinna tasumisel järelmaksuga kohaldatakse järelmaksu tasumisele ja hüpoteegiga seotud toimingutele «Maareformi seaduse» VIII2 osas sätestatut.

(3) Maa müügi lepingus tuleb sätestada «Maareformi seaduse» § 23 lõigetes 51 ja 52 ning § 234 lõikes 9 sätestatud tingimused.”;

7) paragrahvi 12 lõiked 4–7 tunnistatakse kehtetuks;

8) määruse 3. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” § 82 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2007. a määruse nr 81 „Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2007. a määruse nr 81 „Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine” §-s 3 asendatakse sõnad „nimetatud juhul” tekstiosaga „ja „Maakorraldusseaduse” § 301 lõikes 1 nimetatud juhtudel”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 5. juuni 2014. a määruse nr 74 „Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. juuni 2014. a määruses nr 74 „Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „maaüksuse maakatastrisse kandmist” sõnadega „katastripidajalt maaüksuse pindala ja kõlvikute andmete saamist”;

3) paragrahvi 8 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „maaüksuse maakatastrisse kandmist” sõnadega „valla- või linnavalitsuselt hoonestusõiguse seadmise toimiku saamist”;

4) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „loa” sõnaga „seisukoha”;

5) paragrahvi 8 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu „sealhulgas erastamishinna” tekstiosaga „, sooduskoefitsiendi rakendamise”;

6) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) teavitab ehitise omanikku maa erastamise tingimustest ja teeb ettepaneku maa erastamiseks ning maa müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimiseks;”;

7) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „omanikul on võimalus sõlmida riigimaale hoonestusõiguse seadmise leping määruse §-s 11 sätestatud tingimustel” sõnadega „omaniku kasuks seatakse määruse §-s 11 sätestatud tingimustel hoonestusõigus Maa-ameti peadirektori otsuse alusel;”;

8) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) korraldab vajaduse korral katastrimõõdistamise andmete alusel katastriüksuse andmete muutmise maakatastris.”;

9) paragrahvi 9 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erastatava maa müügihinnaks on 2001. aasta maa maksustamishind ja maa erastamisel ei saa kasutada maareformi seaduse § 223 lõigetes 9 ja 10 nimetatud soodustusi.

(3) Maa erastamise ning müügi- ja hüpoteegi seadmise lepingu tingimuste määramisel lähtutakse maareformi seadusest. Müügihinna järelmaksuga tasumisele ja hüpoteegiga seotud toimingutele kohaldatakse maareformi seaduse VIII2 osas sätestatut.”;

10) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maa-amet edastab maa riigi omandisse jätmise ja hoonestusõiguse seadmise otsuse viivitamata ehitise omanikule.”;

11) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõnad „ja hoonestusõiguse seadmise leping peavad sisaldama” sõnaga „sisaldab”;

12) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Maa-amet esitab kinnistusosakonnale kahe kuu jooksul hoonestusõiguse seadmise otsuse adressaadile kättetoimetamisest maa riigi omandisse jätmise ja hoonestusõiguse seadmise otsuse ning avalduse maa kinnistamiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks. Haldusakti peale vaide või kohtule kaebuse esitamise korral nimetatud tähtaeg peatub kuni vaideotsuse vaidlustamise tähtaja möödumise või kohtulahendi jõustumiseni.”;

13) paragrahvi 10 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 1 asendatakse arv „5” arvuga „3” ning punktides 2 ja 3 asendatakse arv „4” arvuga „3”;

15) paragrahvi 11 lõike 5 kolmandas lauses asendatakse sõna „lepingus” sõnaga „otsuses”;

16) paragrahvi 11 lõiked 7–9 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui hoonestaja jätab hoonestusõiguse tasu ettenähtud tähtajaks maksmata, on ta kohustatud maksma viivist 0,05% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

(8) Hoonestusõiguse lõppemisel ei tagastata ettemakstud hoonestusõiguse tasu, kui selle suurus on alla viie euro.

(9) Hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse tagamiseks kantakse Maa-ameti peadirektori otsuse alusel hoonestusõiguse kinnistusregistriossa reaalkoormatis kinnisasja omaniku kasuks.”;

17) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 12 lõike 3 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) valla- või linnavalitsuse eeltoimingute kulu 35 eurot;

3) Maa-ameti toimingute kulu 1% maa maksustamishinnast, kuid mitte vähem kui 25 eurot;”;

19) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Paragrahvi 11 lõike 7 kohaldamine

Paragrahvi 11 lõige 7 kohaldub kõigile hoonestusõiguse lepingutele, mis on sõlmitud enne käesoleva paragrahvi jõustumist.”.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määruse § 8 punkt 14 jõustub 1. jaanuaril 2024. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Madis Kallas
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json