Teksti suurus:

Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2022, 19

Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord

Vastu võetud 08.11.2022 nr 108

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 20 lõike 2 ja lastekaitseseaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Vabariigi Valitsust valdkonnaülese ennetuse, kriminaal-, narko- ja lastekaitsepoliitika küsimustes nõustava ennetusnõukogu (edaspidi nõukogu) koosseis, selle juhtimine ja töökord.

§ 2.  Üldsätted

  (1) Nõukogu ülesanded on sätestatud korrakaitseseaduse § 20 lõikes 1 ja lastekaitseseaduse § 13 lõikes 1.

  (2) Nõukogu juhindub ettepanekute tegemisel korrakaitseseaduse §-des 18, 19 ja 20 sätestatud ülesannetest ning põhimõtetest, eelkõige lastekaitse-, kriminaal- ja turvalisuspoliitika valdkondlikest arengukavadest ning käesolevast määrusest.

§ 3.  Nõukogu koosseis

  (1) Nõukogu esimees on justiitsminister ning aseesimehed on haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, sotsiaalkaitseminister, siseminister ning tervise- ja tööminister.

  (2) Nõukogu koosseisu kuuluvad:
  1) Eesti Haigekassa esindaja;
  2) Eesti Kirikute Nõukogu esindaja;
  3) Eesti Lastevanemate Liidu esindaja;
  4) Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja;
  5) Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja;
  6) Eesti Olümpiakomitee esindaja;
  7) Eesti Tervisedenduse Ühingu esindaja;
  8) Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni VATEK esindaja;
  9) Haridus- ja Noorteameti peadirektor;
  10) Lastekaitse Liidu esindaja;
  11) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor;
  12) Päästeameti peadirektor;
  13) Rahandusministeeriumi esindaja;
  14) riigi peaprokurör;
  15) Sotsiaalkindlustusameti peadirektor;
  16) Tervise Arengu Instituudi direktor.

§ 4.  Nõukogu töövorm

  (1) Nõukogu töövorm on istung ja istungite vahelisel ajal kirjalik arutelu ning elektrooniline otsustamine e-posti vahendusel. Nõukogu istungit juhatab nõukogu esimees ja tema äraolekul nõukogu aseesimees.

  (2) Nõukogu istungi toimumise aja määrab nõukogu ettepanekul nõukogu esimees. Nõukogu istungi toimumisest teatatakse nõukogu liikmele ette vähemalt 30 kalendripäeva enne istungi toimumist.

  (3) Nõukogu töös võib vajaduse korral ministrit asendada sama ministeeriumi teine minister või valdkonna asekantsler. Valdkonna asekantsler ei saa asendada ministrit, kes nõukogu istungit juhib.

  (4) Nõukogu istungid toimuvad vajaduse järgi, kuid vähemalt kaks korda aastas. Vajaduse korral kutsub nõukogu esimees nõukogu istungi kokku erakorraliselt.

  (5) Nõukogu liikmete tööd ei tasustata. Istungil osalemisega seotud sõidukulud hüvitatakse vastavalt esitatud dokumentidele.

  (6) Nõukogu istungitest võib sõnaõigusega osa võtta õiguskantsler või tema määratud esindaja.

  (7) Korrakaitseseaduse §-des 18, 19 ja 20 sätestatud ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus kaasata oma töösse riigi- ja omavalitsusasutuste ning vabaühenduste esindajaid, selle ala asjatundjaid, väliseksperte ja teisi isikuid.

  (8) Nõukogu istung protokollitakse.

  (9) Nõukogu võib istungite vahelisel ajal saata oma tööga seotud materjale kirjalikuks aruteluks ja langetada otsuseid elektroonilisel teel.

  (10) Nõukogu kinnitab protokollilise otsusega kõik enda nimel esitatavad arvamused, ettepanekud, avaldused, aruanded ning töörühmade koosseisud.

  (11) Elektroonilisel teel otsustamise korral saadab istungi juhataja nõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja.

§ 5.  Nõukogu juhtimine

  (1) Nõukogu esimees juhib nõukogu tööd, esindab nõukogu ja vastutab nõukogu tegevuse eest.

  (2) Nõukogu esimehe äraolekul või tema ülesandel täidab esimehe ülesandeid üks nõukogu aseesimeestest.

  (3) Nõukogu tegevust juhitakse ühe aasta kaupa roteeruvalt, juhtimist alustab justiitsminister. Juhtimise järjekord lepitakse kokku esimesel nõukogu kohtumisel.

  (4) Roteerumine algab kalendriaasta 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

  (5) Nõukogu juhiks roteerunud aseesimees juhib ühe aasta jooksul nõukogu tööd. Nõukogu esindamist ja vastutust nõukogu tegevuse eest roteerumisel üle ei anta.

  (6) Haridus- ja teadusminister juhib nõukogu tegevust koos kultuuriministriga.

  (7) Sotsiaalkaitseminister juhib nõukogu tegevust koos tervise- ja tööministriga.

§ 6.  Nõukogu otsused

  (1) Nõukogu otsused märgitakse protokolli, millele kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija.

  (2) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui selle istungist võtab osa vähemalt pool koosseisust. Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab istungi juhataja hääl.

  (3) Kui ükski nõukogu liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus vastuvõetuks ühehäälselt.

§ 7.  Nõukogu töörühmad

  (1) Nõukogu võib moodustada ajutisi ja alalisi töörühmi.

  (2) Nõukogu istungil määratakse töörühma juht, kelle ülesandeks on korraldada töörühma tegevust ja anda töörühma tegevusest aru nõukogu istungitel.

  (3) Nõukogu töörühmadesse valitakse teemavaldkonna asjatundjad ja sidusvaldkondade esindajad.

§ 8.  Nõukogu istungi ettevalmistamine

  (1) Nõukogu istungite materjalid edastatakse liikmetele elektrooniliselt 14 kalendripäeva enne nõukogu istungi toimumist.

  (2) Nõukogu liikmed edastavad oma arvamuse ja ettepanekud nõukogu istungite materjalide kohta elektrooniliselt või suuliselt nõukogule määratud aja jooksul.

  (3) Nõukogu liige teavitab Justiitsministeeriumi nõukogu istungilt puudumisest ning teatab, kes teda asendab.

§ 9.  Nõukogu asjaajamine

  (1) Justiitsministeerium tagab nõukogu teenindamise.

  (2) Justiitsministeerium:
  1) kontrollib nõukogu otsuste täitmist ja annab sellekohase teabe nõukogule;
  2) koostab istungite päevakorra ning tagab materjalide ettevalmistamise ja nõukogu liikmetele edastamise;
  3) tagab nõukogu tegevuskava ja aruannete koostamise ning nõukogu ülesannete täitmiseks eraldatud vahendite otstarbeka kasutamise.

Kaja Kallas
Peaminister

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json