Teksti suurus:

Sagedusloa tingimuste ja raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamise kord ning kooskõlastamisele kuuluvad lennuliikluse teenindamiseks ettenähtud sagedusalad

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2011, 6

Sagedusloa tingimuste ja raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamise kord ning kooskõlastamisele kuuluvad lennuliikluse teenindamiseks ettenähtud sagedusalad1

Vastu võetud 04.06.2008 nr 45
RTL 2008, 48, 659
jõustumine 15.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2011RT I, 09.12.2011, 312.12.2011, määruses on läbivalt asendatud sõna "Tervisekaitseinspektsioon" sõnaga "Terviseamet" vastavas käändes

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määruse 2. peatükis sätestatakse Tehnilise Järelevalve Ameti poolt enne sagedusloa andmist lennuliikluse teenindamiseks raadioside-, navigatsiooni- või jälgimisseadmete abil sagedusloa tingimuste Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (International Civil Aviation Organization – ICAO) sageduste koordinaatoriga Eestis kooskõlastamise kord ja kooskõlastamisele kuuluvad sagedusalad.

  (2) Määruse 3. peatükis sätestatakse Tehnilise Järelevalve Ameti poolt enne sagedusloa andmist või selle tingimuste muutmist ning sagedusloa omaniku, kes kasutab iseplaneeritavat raadiosagedusala, poolt sagedusloa alusel kasutatava raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste Terviseametiga kooskõlastamise kord.

  (3) Määrust ei kohaldata õhusõiduki raadioloa tingimuste kooskõlastamisele.

2. peatükk SAGEDUSLOA TINGIMUSTE KOOSKÕLASTAMISE KORD ICAO SAGEDUSTE KOORDINAATORIGA EESTIS 

§ 2.   ICAO sageduste koordinaatori kooskõlastamise eesmärk

  Kooskõlastuse andmisega kinnitab ICAO sageduste koordinaator Eestis (edaspidi koordinaator), et lennuliikluse teenindamiseks ettenähtud raadioside-, navigatsiooni- või jälgimisseadmetele on tagatud häirevaba töö.

§ 3.   Koordinaatoriga kooskõlastamisele kuuluvad sagedusalad

  Vastavalt Eesti raadiosagedusplaanile kuuluvad enne sagedusloa andmist koordinaatoriga kooskõlastamisele järgmised raadiosideteenistuste poolt kasutatavad raadiosagedusalad:
  1) liikuv lennuside lennutrassidel (R), lennuraadionavigatsioon või raadiolokatsioon;
  2) liikuv lennuside väljapool lennutrasse (OR) juhul, kui kasutatavad raadiosagedused kattuvad punktis 1 ettenähtud raadiosagedusaladega.

§ 4.   Sagedusloa tingimuste kooskõlastamine

  (1) Tehnilise Järelevalve Amet esitab kolme tööpäeva jooksul pärast sagedusloa taotluse või sagedusloa tingimuste muutmise taotluse saamist või puudustega esitatud taotluses puuduste kõrvaldamist sagedusloa tingimused koordinaatorile kooskõlastamiseks kirjalikult posti või e-posti teel.

  (2) Koordinaator võib vajadusel nõuda Tehnilise Järelevalve Ametilt sagedusloa tingimuste kohta täpsustavat teavet ja lisadokumente.

  (3) Koordinaator teavitab Tehnilise Järelevalve Ametit kirjalikult posti või e-posti teel rahvusvahelise koordineerimise menetluse algatamisest ühe kuu jooksul arvates sagedusloa tingimuste saamisest. Tehnilise Järelvalve Amet teavitab sagedusloa taotlejat rahvusvahelise koordineerimise menetluse algatamisest kümne päeva jooksul pärast teate saamist kirjalikult või e-posti teel.

  (4) Koordinaator väljastab sagedusloa tingimuste kooskõlastuse või põhjendatud kooskõlastusest keeldumise Tehnilise Järelevalve Ametile kirjalikult posti või digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel:
  1) viie nädala jooksul sagedusloa tingimuste esitamisest koordinaatorile, kui raadiosageduste kasutamine ei vaja rahvusvahelist koordineerimist;
  2) kümne kuu jooksul sagedusloa tingimuste esitamisest koordinaatorile, kui raadiosageduste kasutamine vajab rahvusvahelist koordineerimist.

  (5) Koordinaator teavitab ICAO-d Eestis kasutusele võetud lennuliiklusteenistuse raadioseadmete raadiosagedustest ametlikuks avaldamiseks.

3. peatükk SAGEDUSLOA TINGIMUSTE JA RAADIOSAATESEADME PAIGALDAMISE TINGIMUSTE KOOSKÕLASTAMISE KORD TERVISEAMETIGA 

§ 5.   Terviseameti kooskõlastamise eesmärk

  Raadiosageduste kasutamise tingimustele kooskõlastuse andmisega kinnitab Terviseamet, et raadiosageduste kasutamisel on tagatud inimeste tervise ja elukeskkonna ohutus.

§ 6.   Kooskõlastuse taotlemine

  (1) Tehnilise Järelevalve Amet esitab kolme tööpäeva jooksul pärast sagedusloa taotluse või sagedusloa tingimuste muutmise taotluse saamist või puudustega esitatud taotluses puuduste kõrvaldamist sagedusloa taotluse tingimused ning sagedusloa taotleja või omaniku andmed e-posti teel Terviseametile kooskõlastuse saamiseks, välja arvatud «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõikes 32 sätestatud juhul.

  (2) Sagedusloa omanik, kes kasutab iseplaneeritavat raadiosagedusala, esitab sagedusloa alusel kasutatava raadiosaateseadme paigaldamise tingimused Terviseametile kooskõlastamiseks, välja arvatud «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõikes 32 sätestatud juhul.

  (3) Iga iseplaneeritavas sagedusalas kasutatava raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste muutmisel või uue raadiosaateseadme iseplaneeritavas sagedusalas kasutusele võtmine on lubatud ainult Terviseameti kooskõlastuse käigus väljastatud tingimustel, välja arvatud juhul, kui raadiosaateseadme paigaldamise tingimused ei kuulu vastavalt «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõikele 32 kooskõlastamisele.

  (4) Taotluse vorm raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamiseks avaldatakse Terviseameti veebilehel.

  (5) Terviseamet võib vajadusel nõuda Tehnilise Järelevalve Ametilt või lõikes 2 nimetatud sagedusloa omanikult täpsustavat teavet ja lisadokumente.

§ 7.   Kooskõlastuse andmine

  (1) Terviseamet annab kooskõlastuse pärast tervisekaitsealase uuringu tegemist, mille käigus selgitatakse piirkond, kus raadiokiirguse tase raadiosaateseadme töö ajal ületab «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 17 alusel kehtestatud piirväärtusi, ning analüüsitakse võimalikke mitteioniseeriva kiirguse toimega seonduvaid terviseriske.

  (2) Terviseamet väljastab sagedusloa taotlejale või § 6 lõikes 2 nimetatud sagedusloa omanikule kooskõlastuse koos «Rahvatervise seaduse» § 21 lõike 5 alusel kehtestatud hinnakirja alusel koostatud arvega kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi kooskõlastuse andmiseks vajalike dokumentide saamist.

  (3) Terviseamet informeerib Tehnilise Järelevalve Ametit elektrooniliselt kooskõlastuse andmisest ning kehtestatud piirangutest raadiosaateseadmete kasutamiseks kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist, välja arvatud iseplaneeritavate raadiosagedusalade korral.

  (4) Terviseameti poolt antud kooskõlastus registreeritakse Terviseametis ja säilitatakse tähtajatult.

§ 8.   Kooskõlastuse andmisest keeldumine

  (1) Terviseamet jätab kooskõlastuse andmata, kui loa taotleja tegevus võib ohustada inimeste tervist või elukeskkonda.

  (2) Terviseamet väljastab sagedusloa taotlejale kooskõlastuse andmisest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul arvates kõigi kooskõlastuse andmiseks vajalike dokumentide saamisest.

  (3) Terviseamet informeerib Tehnilise Järelevalve Ametit elektrooniliselt kooskõlastuse andmisest keeldumisest kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi kooskõlastuse andmiseks vajalike dokumentide saamist.

  (4) Terviseameti poolt kooskõlastuse andmisest keeldumine registreeritakse Terviseametis ja säilitatakse tähtajatult.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Enne käesoleva määruse jõustumist antud kooskõlastused

  Enne käesoleva määruse jõustumist Terviseameti poolt väljastatud sagedusloa alusel raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastused kehtivad kuni sagedusloa tingimuste muutmiseni või iseplaneeritava raadiosagedusala puhul uue raadiosaateseadme lisamiseni.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1Määruses on arvestatud 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni sätetega.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json